งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กชายภากร    อุทะจันทร์
2. เด็กชายพงษ์ศิริ    ก้อนมังกร
3. เด็กชายธีระ    ไชยบุตร
1. นางวิลาวัลย์    เกษมสุข
2. นางสาวอนงค์    พงษ์เกษม
2 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 6 เขื่องคำขุมเงิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................