งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 014
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 8 ลุมพุก 1. เด็กหญิงวิรมณ    เตชะพิญชยะ
2. เด็กหญิงไปรยา    เตชะพิชยะ
3. เด็กหญิงจีรนันท์    พูลสิทธิ์
4. เด็กหญิงปิยธิดา    เสรีรัตนาคร
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ดาวัลย์
1. นางสาวกุสุมา    ขจรวิทย์
2. นางรชนก    ส่องแสง
2 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 13 เมืองฟ้า 1. เด็กชายแทนไท    สวัสดี
2. เด็กชายชลธิศ    โคตรสมบัติ
3. เด็กชายชิษณุพงษ์    คำนวณ
4. เด็กหญิงภูริชญา    จันทรัตน์
5. เด็กหญิงชุติมา    เงางาม
1. นางธิติยา    เสมอภาค
2. นางลัดดาวัลย์    สมชัย
3 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 13 เมืองฟ้า
4 โรงเรียนบ้านยางเครือ 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กหญิงอริสา    วังอจ
2. เด็กหญิงปาริมา    เชื้อชา
3. เด็กหญิงกฤตธิรา    จารึกธรรม
4. เด็กหญิงธัญญมัย    ใฝ่ฝัน
5. เด็กหญิงจิราวรรณ    สุขล้ำ
1. นายทองสูรย์    มุ่งงาม
2. นางอัมพร    กำจัดภัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................