งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กหญิงอัษชิฐา    สาธิสัตย์
2. เด็กชายวรเมท    พรมฉายา
1. นางสาวชนชนก    ชาฎา
2. นายชำนาญ    โคตรบุตร
2 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 5 ศิลาวารี 1. เด็กชายณธนนท์    ประสระบาล
2. เด็กหญิงพรนัชชา    บุญเลิศ
1. นางคะณิตา    เวียงกมล
2. นางประนอม    ยวงวิภักดิ์
3 โรงเรียนบ้านยางกลาง 14 ราชนาวา 1. เด็กชายพลกฤต    ปานทอง
2. เด็กหญิงศภิสรา    โคตรปัญญา
1. นายวรการ    แสนสุด
4 โรงเรียนบ้านสิงห์ 4 เจ้าเสด็จ 1. เด็กหญิงอริสา    นัยพรม
2. เด็กชายกิตติพงศ์    บุญยก
1. นางจันทจร    โพธิแสน
5 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กชายสรณ์สิริ    บำรุงไทย
2. เด็กหญิงจีรณา    สุนา
1. นายปรีชา    กล้าหาญ
2. นางวรรณวิมล    พวงพันธ์
6 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 3 วารีราชเดช 1. เด็กชายกฤษกร    ทองขาว
2. เด็กหญิงมณีรัช    ประทุมวัน
1. นางจุฑามาส    แก้วไวยุทธ
2. นางสายทอง    แก้วคำจันทร์
7 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 18 วังคู่ฟ้า 1. เด็กชายวิชชากร    สีหมอก
2. เด็กหญิงศิริวิมล    ทองจันทร์
1. นางนางนิตยา    บุญทรัพย์
2. นางอัมรินทร์    ก้านเพชร
8 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 11 พระธาตุกู่จาน 1. เด็กชายกลวัชร    บุญเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐมน    ขวานทอง
1. นายบุญเลิศ    ศรีโชค
2. นางสุภาภัทร์    หงศาลา
9 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 12 แก้วบูรพา 1. เด็กชายชาญศักดิ์    ทรายทอง
2. เด็กหญิงณหทัย    แจ้งขำ
1. นายสมัย    เป็นมงคล
2. นางสุนันทา    นามศิริ
10 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 8 ลุมพุก 1. เด็กหญิงกุลนันท์    บุญศร
2. เด็กชายกิตติเดช    กกฝ้าย
1. นางกมลทิพย์    แสงทอง
2. นางศิริรัตน์    ศรีสะอาด
11 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ปิ่นทะวงศ์
2. เด็กชายปนิตว์    นันท์จิตตรี
1. นายถาวร    สุกใส
2. นางโสมศิริ    รสจันทร์
12 โรงเรียนบ้านทรายงาม 9 ดงเมืองเตย 1. เด็กหญิงเด็กหญิงวรัทยา    แพงพุย
2. เด็กชายชัยณรงค์    รู้สึก
1. นางวนิชยา    จำปาวงศ์
2. นายอัครเดช    สุบินดี
13 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 20 เอกชนสัมพันธ์ 1. เด็กชายภูตะวัน    ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    ไกรยสิทธิ์
1. นางสุภาภรณ์    กฤษณจินดา
14 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ช่วยโพธิ์กลาง
2. เด็กชายจิรเมธ    ทองเฟื่อง
1. นางเพ็ญศรี    ผ่านเมือง
15 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 13 เมืองฟ้า 1. เด็กหญิงกรณิศ    ปิ่นพิภพ
2. เด็กชายสหรัฐ    คำแพง
1. นางจุไรวรรณ    อ่อนเกตุพล
2. นางบุษบา    ศิริชัย
16 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 13 เมืองฟ้า
17 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 19 พลังน้ำใส 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    อินทร์พิมพ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    เชิดชู
1. นางกาญจนา    โยธารส
2. นางทองทิพย์    คนมาก
18 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 16 สงยางผือฮี 1. เด็กหญิงอาระยา    เฉวียงหงษ์
2. เด็กชายศุภชัย    ช่วยบุญ
1. นางสาวขนิษฐา    นาคสุข
2. นางสาวสมคิด    สมสืบ
19 โรงเรียนใหม่ชุมพร 2 ยศบดินทร์ 1. เด็กหญิงสิรินดา    นุ่นนาแซง
2. เด็กชายเดชชาติ    แสนจันทร์
1. นางนิดาวรรณ    สมสะอาด
2. นางศิวพร    พิมพ์จำปา
20 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 10 จตุสัมพันธ์ 1. เด็กชายเทวิน    สดสี
2. เด็กหญิงอินทิรา    แก้ววรรณา
1. นางบรรจง    สุตัญตั้งใจ
2. นางเพ็ญศรี    ไตรจิตต์
21 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กชายอลงกรร์    จันทชารี
2. เด็กหญิงกฤษณา    ภัทรนิกร
1. นางประไพ    ใบบัว
2. นายสงวน    ตรีประเคน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................