งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 10 จตุสัมพันธ์ 1. เด็กชายปิยะพงษ์    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    ทองแสง
1. นางกชมน    สุโพธิ์
2. นางวิไลวรรณ    เด่นดวง
2 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กหญิงอทิตยา    ธรรมวัติ
2. เด็กชายพิริยะพงศ์    สุวรรณคำ
1. นางนิภาวดี    พวงพันธ์
2. นางสายทอง    สว่างวงศ์
3 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    จาดผิว
2. เด็กหญิงจันจิรา    พันธ์หอม
1. นางนงนุช    วิเศษรัตน์
2. นางนวลสะอาด    สิงห์นันท์
4 โรงเรียนบ้านเลียบ 14 ราชนาวา 1. เด็กชายจักรพันธุ์    ประชามอญ
2. เด็กหญิงจิราพัชร    เรียบรัตน์
1. นางพิสมัย    เจียงคง
5 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 4 เจ้าเสด็จ 1. เด็กชายวีระชัย    สาระเพ็ชร
2. เด็กหญิงบุษกร    โพนแดง
1. นายบุญมา    พิณพงษ์
2. นายเทวัญ    กสิพันธ์
6 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 3 วารีราชเดช 1. เด็กชายศุภกฤต    สารเพ็ชร
2. เด็กหญิงบุษบากร    มีศิริ
1. นายสุพจน์    คำภาส
2. นางเรณู    อาษาสิงห์
7 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 18 วังคู่ฟ้า 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์    เจริญสุข
2. เด็กชายณัฐดนัย    สัมพัน์ภักดี
1. นางเจริญวัย    โขนชัยภูมิ
8 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 11 พระธาตุกู่จาน 1. เด็กชายอิสรา    แสวงแก้ว
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    ศรีโชค
1. นางพัชรรินทร์    ดิษยโสธรศิลป์
2. นางสุภาภัทร์    หงศาลา
9 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 12 แก้วบูรพา 1. เด็กชายภูวดล    เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญลคร
1. นายสมัย    เป็นมงคล
2. นางสุนันทา    นามศิริ
10 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 8 ลุมพุก 1. เด็กหญิงปิยะเนตร    พิมทอง
2. เด็กชายจิรพันธ์    สิงห์ศิริ
1. นางกมลทิพย์    แสงทอง
2. นางศิริรัตน์    ศรีสะอาด
11 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กชายเจษฎา    เดชพละ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์    จันทร์สาม
1. นางระพีพรรณ    เวชกามา
2. นางรัชนีกร    รักแร่
12 โรงเรียนบ้านคุ้ม 13 เมืองฟ้า 1. เด็กหญิงอทิตยา    ชาติดร
2. เด็กชายภานุวัฒน์    น้อยหาญ
1. นายปราโมทย์    คุ้มบุญ
2. นางเฉลิมศรี    คุ้มบุญ
13 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 9 ดงเมืองเตย 1. เด็กชายวิทยา    กรมพระยืน
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ    สีระวัตร
1. นางสาวเพ็ญรดี    เพิ่มพูล
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 ศิลาวารี 1. เด็กชายตฤชนก    บุญทศ
2. เด็กหญิงณัฐกมล    เทียงอยู่
1. นายอุทัย    มูลสาร
15 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กชายจิระพงษื    บุญไทย
2. เด็กหญิงเขมมิกา    ทวยธิสุทธิ์
1. นายทิพกร    นิลิกจ
2. นางศิริลักษณ์    ปรระสารศรี
16 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 13 เมืองฟ้า
17 โรงเรียนบ้านโพนแบง 19 พลังน้ำใส 1. เด็กหญิงปฏิญากรณ์    รัตนวรรณ
2. เด็กชายกิตติชร    ไชยคำดี
1. นางกมลาภรณ์    วรรณพัฒน์
18 โรงเรียนใหม่ชุมพร 2 ยศบดินทร์ 1. เด็กหญิงศศิธร    นุ่นนาแซง
2. เด็กชายภูวรัตน์    คำสิงห์
1. นางนิดาวรรณ    สมสะอาด
2. นางศิวพร    พิมพ์จำปา
19 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 20 เอกชนสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงอัยลดา    นนทศิริ
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์    โคตรสมบัติ
1. นายเฉลิมพล    ปราบหนองบัว
20 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กหญิงวัลภา    เวชกามา
2. เด็กชายยศสุนทร    นักร้อง
1. นางประไพ    ใบบัว
2. นางรุจิรา    ภูมิแสน
21 โรงเรียนบ้านหัวดอน 16 สงยางผือฮี 1. เด็กหญิงปริณญาดา    สายกันยา
2. เด็กชายวีรวัฒน์    ศรีสุข
1. นายพิทักษ์    แก้วกล้า
2. นางสาวอัจฉรา    เติมทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................