งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 5 ศิลาวารี 1. นายพัชรพล    วรพันธ์
2. นางสาววาสนา    อุ่นสำโรง
1. นางสาวชมภูนุช    สำแดงเดช
2. นางประนอม    ยวงวิภักดิ์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กชายกฤษดา    เกษกัน
2. เด็กหญิงธิดาพร    กรแก้ว
1. นายสมพร    ผิวผ่อง
2. นางหนูเพียร    ตันหง่าย
3 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 10 จตุสัมพันธ์ 1. นายสิทธิเดช    สว่างแสง
2. นางสาวอรอนงค์    ดอกลำเจียก
1. นางฉวีวรรณ    ชัยเคนวงศ์
2. นางพรรณิภา    วิสูญ
4 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    วังตะเคน
2. นายพนัส    พิมพ์ศิริ
1. นางนวลสะอาด    สิงห์นันท์
2. นางสมลักษณ์    ภาพันธ์
5 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 3 วารีราชเดช 1. นางสาวบัณฑิตา    สิงห์แก้ว
2. นายคณิน    บุญน้อม
1. นายสุขสันต์    แก้วไวยุทธ
2. นายสุดใจ    แก้วคำจันทร์
6 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 18 วังคู่ฟ้า 1. เด็กชายณัฐกร    มีไชย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ปัทมะ
1. นางหัชยานันท์    เทือกเทพ
7 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 12 แก้วบูรพา 1. นายศราวุธ    ทองทา
2. เด็กหญิงสุพพัตรา    ศรีงาม
1. นายสมัย    เป็นมงคล
2. นางสินีนาถ    วงษ์เพ็ญ
8 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 8 ลุมพุก 1. เด็กชายธนพล    กาศักดิ์
2. เด็กหญิงรัตน์ลดา    พิมพ์ทอง
1. นางลัดดา    จำปาแดง
2. นางวงเพ็ญ    ต้นพุฒ
9 โรงเรียนบ้านคุ้ม 13 เมืองฟ้า 1. เด็กหญิงปิยภรณ์    เกิดแพร
2. นายณัฐพล    พิลาวัน
1. นายปราโมทย์    คุ้มบุญ
2. นางเฉลิมศรี    คุ้มบุญ
10 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 11 พระธาตุกู่จาน 1. นายธีรภัทร    บุญจรัส
2. นางสาวสุวนันท์    พันธุ์ทับทิม
1. นายเกษมศักดิ์    สานนท์
11 โรงเรียนบ้านสงยาง 16 สงยางผือฮี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    อาจอาสา
2. เด็กชายชัชวาล    กะฐินศรี
1. นางบังอร    พิลาวัน
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. นางสาวอุไรพร    ซ่อนบุญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์    พรหมจารีย์
1. นางจงรักษ์    สืบสายลา
13 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 13 เมืองฟ้า
14 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 19 พลังน้ำใส 1. เด็กหญิงปุณญิศา    ดรุณพันธ์
2. เด็กชายไพสิฐ    ทองสุทธิ์
1. นางกาญจนา    โยธารส
2. นางสาคร    แสวงหา
15 โรงเรียนบ้านกุดกุง 9 ดงเมืองเตย 1. นายอภิชาติ    แสนเมืองชิน
2. เด็กหญิงภัทรวดี    โสภารักษ์
1. นางสาวพรสวรรค์    จันสว่าง
2. นางวิรัญดา    สิงห์กาล
16 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กชายสุทธิชัย    กาพาด
2. เด็กหญิงกัณนิภา    นักร้อง
1. นางประไพ    ใบบัว
2. นางไพรินทร์    ภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................