งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กชายธีรพรรณ    เชื้อทอง
2. เด็กชายทยาวิชญ์    บุญรัตน์
3. เด็กชายเดชณรงค์    ขันมณี
1. นายผ่องศิลป์    สุโพธิ์
2. นายพฤฒิชัย    เรืองวัณณภา
2 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 3 วารีราชเดช 1. เด็กชายธนโชติ    พากเพียร
2. เด็กชายธีระศักดิ์    หงษ์ทอง
3. เด็กชายอภิชาติ    วิชัยรัมย์
1. นายมนูญกิต    ขอสุข
2. นายอุุ่นใจ    ทองไพร
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 2 ยศบดินทร์ 1. เด็กชายปรมินทร์    สายศรี
2. เด็กชายชัยรัตน์    คำทวี
3. เด็กชายวิทวัช    นาคยิ้ม
1. นายบังเกษ    แสนจัน
2. นายอุทัย    ศรีแสนตอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................