งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 247
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 12 แก้วบูรพา 1. นายสุทธิชัย    หนองดี
2. เด็กชายวริทธิ์    ประการแก้ว
3. เด็กชายอดิพงษ์    ชายทวีป
1. นางพิมล    สารการ
2. นายสมศักดิ์    ทองทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................