งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 500
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กชายระติพงษ์    รินทร
1. นายประมวล    ภิริยารมย์
2 โรงเรียนบ้านแจนแลน 19 พลังน้ำใส 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    บุญน้อม
1. นางโสภิษฐ์    บุญน้อม
3 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 2 ยศบดินทร์ 1. เด็กหญิงคีตภัทร    สิงหาทอ
1. นายมนัสวี    จันทุม
4 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 3 วารีราชเดช 1. เด็กชายนราวิชญ์    จำปารัตน์
1. นายประพจน์ศักดิ์    ธงไชย
5 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 11 พระธาตุกู่จาน 1. เด็กชายอภิชาติ    กลมเกลียว
1. นายนริศ    กันตรง
6 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 12 แก้วบูรพา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    สุตะคาน
1. นายพิชิต    วงศ์เพชรชัย
7 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    บุญรัตนสุทโธ
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์    แถวนาชุม
8 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 20 เอกชนสัมพันธ์ 1. เด็กชายศรชัย    วืนโกมินทร์
1. นายวรสมโภช    สุทาวา
9 โรงเรียนบ้านผือฮี 16 สงยางผือฮี 1. เด็กชายไชยวัฒน์    คำภาพันธ์
1. นายพุฒิพงศ์    ขันแก้ว
10 โรงเรียนขุมเงิน 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    พันธ์แน่น
1. นายประศาสตร์    องอาจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................