งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 501
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กชายนันทพล    ประหาวัตร
1. นายวิชิต    บุญโถน
2 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 12 แก้วบูรพา 1. เด็กชายสุรเชษ    แก่นคำ
1. นายพิชิต    วงศ์เพชรชัย
3 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กชายเจษฎากรณ์    กกเปือย
1. นายอดิศักดิ์    โคตรนิยา
4 โรงเรียนบ้านผือฮี 16 สงยางผือฮี 1. เด็กชายศิริวัฒน์    กรวยสวัสดิ์
1. นายพุฒิพงศ์    ขันแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................