งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 502
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านบาก 2 ยศบดินทร์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    สระทองเนียม
2. เด็กหญิงสุมิตานัน    พรมบุตร
3. เด็กหญิงวิภาวดี    นิลหุต
4. เด็กหญิงโสภิตา    พาละพล
5. เด็กชายจุมพล    พรมบุตร
6. เด็กชายทินภัทร    สายสอน
7. เด็กชายวรวิทย์    สาระงาม
8. เด็กหญิงวนิดา    ศรีชมภู
9. เด็กหญิงมาริสา    พรมบุตร
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์    อ่อนพุทธา
11. เด็กชายจักรพรรณ    พากเพียร
12. เด็กหญิงพิมพ์แก้ว    นาสงวน
13. เด็กชายภาคิน    แจ้งไพร
14. เด็กหญิงสุณิชานัน    พรมบุตร
15. เด็กหญิงชุติกาญณ์    สระทองเนียม
16. เด็กชายยุณะภา    แสงใสแก้ว
17. เด็กชายพีรพัทธ์    อาสาทำ
18. เด็กหญิงอังประภา    แวรไธสง
19. เด็กหญิงวราพร    แก้วกัณฑา
20. เด็กชายธนายุต    สนธิ
21. เด็กชายพัฒธรกรณ์    พาละพล
22. เด็กหญิงดาราวรรณ    พาลพล
23. เด็กหญิงพรวรินทร์    ศรีมันตะ
24. เด็กหญิงเบญญาภา    ศรีชมภู
25. เด็กชายหัสดี    พาลพล
26. เด็กชายศราวุฒิ    พลเดช
27. เด็กหญิงเกตุสุดา    ศรีบุตร
28. เด็กหญิงกรทิพย์    พาลพล
29. เด็กชายพรพนา    พรมบุตร
30. เด็กหญิงชนิดาภา    บุญคำ
1. นางบวร    ขจัดมลทิน
2. นางลาวัณย์    พลเยี่ยม
3. นางวาสนา    มูลเกษร
4. นายศรทัศน์    ศรีเนตร
5. นางสุชารัตน์    รัตนภู
6. นางสุธิดา    อารี
7. นางสาวอรอนงค์    องอาจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................