งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 503
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. นายธีระเดช    สระบัว
1. นายเกษม    โตไทยยะ
2 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กชายปรัชญา    พิลาดี
1. นางสาวจุฑาลักษณ์    โคหนองบัว
3 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 8 ลุมพุก 1. เด็กชายเจษฎา    ดาษดื่น
1. นางลัดดา    จำปาแดง
4 โรงเรียนบ้านผือฮี 16 สงยางผือฮี 1. นายอรัญ    หมุ่ยมาต
1. นายพุฒิพงศ์    ขันแก้ว
5 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ 1. เด็กชายพงศธร    โพธิมา
1. นางสมยศ    พิลาวุฒิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................