งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 504
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 3 วารีราชเดช 1. เด็กชายสถาพร    ศักดิ์ศรี
1. นายอำนวย    โพธิ์ชัยเลิศ
2 โรงเรียนบ้านผือฮี 16 สงยางผือฮี 1. เด็กชายวุฒิภัทร    จันที
1. นายพุฒิพงศ์    ขันแก้ว
3 โรงเรียนขุมเงิน 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กชายอัมเรศ    กันหาชาติ
1. นายประศาสตร์    องอาจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................