งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 505
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กชายศุภพล    จันทมาลา
1. นายอดิศักดิ์    โคตรนิยา
2 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 20 เอกชนสัมพันธ์ 1. เด็กชายธรณินท์    ลาสนธิ
1. นายวรสมโภช    สุทาวา
3 โรงเรียนบ้านผือฮี 16 สงยางผือฮี 1. เด็กชายไชยวัฒน์    คำพาพันธ์
1. นายพุฒิพงศ์    ขันแก้ว
4 โรงเรียนขุมเงิน 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กชายเอกรัตน์    บุญทวงศ์
1. นายไพศาล    ระรื่นรมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................