งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 507
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กชายไทยรัฐ    สีระชาติ
1. นางสมถวิล    บุญโถน
2 โรงเรียนบ้านแจนแลน 19 พลังน้ำใส 1. เด็กชายชาญณรงค์    คำมั่น
1. นางโสภิษฐ์    บุญน้อม
3 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กชายกรกวี    อายุยืน
1. นายผ่องศิลป์    สุโพธิ์
4 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 11 พระธาตุกู่จาน 1. เด็กชายอดิศักดิ์    กลมเกลียว
1. นายนริศ    กันตรง
5 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กชายชยพล    ปราบหนองบัว
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์    แถวนาชุม
6 โรงเรียนบ้านผือฮี 16 สงยางผือฮี 1. เด็กชายอนุวัฒน์    แสงรุ่ง
1. นายศิวกร    กองรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................