งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 10 จตุสัมพันธ์ 1. เด็กชายตะวัน    ยวนยี
2. เด็กชายอัฐฌราวุฒิ    ภูก๊ก
3. เด็กชายนครินทร์    สุดแสง
4. เด็กชายอรรถพล    เส้นเศษ
5. เด็กชายเอกพล    หมื่นไธสง
6. เด็กชายบริมาส    เทศปาน
1. นางดวงสุดา    ศรีรักษ์
2. นายประยูร    ไชยนา
3. นายสุขชัย    พินิจผล
2 โรงเรียนบ้านบัวขาว 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กชายชนาธิป    อัศจรรย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เนาวรัตน์
3. เด็กชายนที    มูลทิพย์
4. เด็กชายจีระวัฒน์    บุญอาจ
5. เด็กชายวิทยา    ปวงชาติ
6. เด็กชายภูพิพัฒน์    โยธารัตน์
1. นายอุทิศ    สว่างวงษ์
3 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 5 ศิลาวารี 1. เด็กชายเศรษฐา    สารบาล
2. เด็กชายณัฐพล    กลางถิ่น
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ใจน้อย
4. เด็กชายธเนศ    ศรีวิสุทธิ์
5. เด็กหญิงไอรัตน์ดา    พรมแก้ว
6. เด็กหญิงนภาพร    อินอ่อน
1. นายทองอวน    แก้วตา
2. นายบุญมา    สำลี
3. นายสุทัศน์    ไชยมา
4 โรงเรียนบ้านแดง 14 ราชนาวา 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม    โชติแสง
2. เด็กชายวรเชษฐ์    พงษ์ซื่อ
3. เด็กชายวัชราภรณ์    ยอดหาญ
4. เด็กชายกวีพัชร    แก่นมั่น
5. เด็กชายธนุศราช    กองแก้ว
6. เด็กชายธีรภัทร    บุดดี
1. นายตุการ    ละอองแก้ว
2. นายสวัสดิ์    ประดับทอง
5 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 9 ดงเมืองเตย 1. เด็กชายดิเรก    กงพลี
2. เด็กชายนราธิป    เพชรกรรม
3. เด็กชายวีรวัฒน์    รันตนสีหาภูมิ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เจริญสุข
5. เด็กหญิงวิรดา    ยืนนาน
6. เด็กหญิงพัชราพร    สร้อยโชติ
1. นางพนมพร    ศรีศักดิ์
2. นายอุกฤษฏ์    แสงดี
3. นายเพ็ชร    ศรีศักดิ์
6 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 20 เอกชนสัมพันธ์ 1. เด็กชายพิชเญศ    เติมขุนทศ
2. เด็กชายรติพงษ์    นามทอง
3. เด็กชายธรรมสรณ์    สืบศรี
4. เด็กชายณัฏฐ์นันท์    บุญน้ำเที่ยง
5. เด็กชายกฤษดา    สุนาอาจ
6. เด็กชายธงชัย    ชูรัตน์
1. นางสาวสุกัญญา    ตราศาสตร์
2. นายสุทธี    พูลผล
3. นายอธิป    โคมร้าย
7 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 3 วารีราชเดช 1. เด็กหญิงวิยะดา    หลักหาญ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    ชูศรีวาส
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    โคตรสมบัติ
4. เด็กหญิงกัลยา    นาวิเศษ
5. เด็กหญิงนันทพร    สุริยะศักดิ์สิทธิ์
6. เด็กหญิงโศภิตา    ยาวโนภาส
1. นายวิศิษย์    แนวกันยา
2. นายสง่า    ชาญอุไร
3. นายสยาม    เวชกามา
8 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 12 แก้วบูรพา 1. เด็กชายภูมิใจ    แหไธสง
2. เด็กชายพงศธร    เสาแก้ว
3. เด็กชายชัยมงคล    ศิลารักษ์
4. เด็กชายวรากร    ทองทา
5. เด็กชายสุวิทย์    มาลาล้ำ
6. เด็กชายอโณทัย    คล้องการ
1. นายกฤษณ์    การินทร์
2. นายธงชัย    พลพวก
3. นางสุวิมล    เชษฐา
9 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 8 ลุมพุก 1. เด็กชายธนพล    สมอ่อน
2. เด็กชายชนสิทธิ์    ใจปิง
3. เด็กชายกิตติชัย    ไชยช่วย
4. เด็กชายจิรวัฒน์    กกฝ้าย
5. เด็กชายอภิชาติ    เหล็กกล้า
6. เด็กชายศิริภูมิ    เหล็กกล้า
1. นายพิชัย    อายุยืน
2. นายเชิดชัย    โภคสวัสดิ์
10 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 11 พระธาตุกู่จาน 1. เด็กชายณัฐพล    เหล่าพร
2. เด็กชายธเนศ    จันเจือ
3. เด็กชายวรวุธ    ทองไสว
4. เด็กชายรวีวัฒน์    ณ มนตรี
5. เด็กชายธีรพัฒน์    เครือชารี
6. เด็กชายณัฐพล    ชัยโม
1. นายณภัทร    จรูญเนตร์
11 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ 1. เด็กชายกฤษฎาพร    เทพมณี
2. เด็กหญิงสุชาดา    ขงโวหาร
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ขอสุข
4. เด็กชายธนากร    ไกยสวน
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    แสงใส
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ประชุมชัย
1. นายสมร    รสชา
2. นายอุดม    ศรีเนตร
12 โรงเรียนมหาชนะชัย 13 เมืองฟ้า 1. เด็กชายชนะกิจ    บุตรศรี
2. เด็กชายศดารุต    คำนวล
3. เด็กชายธนดล    ยศบุรี
4. เด็กชายพงษ์ศธร    คำภูแสน
5. เด็กชายก้องเวหา    ชาวเวียง
6. เด็กชายชวลิต    พร้อมทรัพย์
1. นางสาวเพ็ญนภา    คงปัญญา
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กชายเดชชาติ    แนวทวิต
2. เด็กชายอภิชัย    กมลนันท์
3. เด็กชายสุขสันต์    ถานะ
4. เด็กชายมารุต    เหล่ากอดี
5. เด็กชายศรายุทธ    ทองขันธ์
6. เด็กชายเจษสฤษดิ์    วงษ์ศรี
1. นายนนทชัย    ศิริผลา
2. นายศราวุฒิ    โสระมรรค
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กชายธีรภัทร    จำปาสุข
2. เด็กหญิงจันทิมา    โพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงอลิตา    โพธิชา
4. เด็กหญิงพนิตสุภา    โพธิ์ภูงา
5. เด็กหญิงวิไลพร    โพนเมือง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์    คำเบ้า
1. นายมารุต    นอมจิตต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................