งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 10 จตุสัมพันธ์ 1. นายณรงค์เดช    สิงห์ครุธ
2. นายวีระพล    เครือบุดดา
3. นายณัฐสิทธิ์    ทบวอ
4. นายธีระภัทร์    ช่วงโชติ
5. นายครรชิต    สายคำวงษ์
6. นายระพิน    ขยันทำ
7. นายภาณุพงษ์    หมื่นไธสง
8. นายธนากรณ์    ธานอก
1. นางพันธุ์ทอง    พินิจผล
2. นางละออ    ศรีบัวบาล
3. นายไพฑูรย์    โภคสวัสดิ์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กชายชัชนันท์    สายรัตน์
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ขุมคำ
3. เด็กชายนครินทร์    คุ้มวงศ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์    นันทรักษา
5. เด็กชายธาราทิศ    ขันเงิน
6. เด็กชายอนุชา    ชอบศิลป์
7. เด็กชายสกล    พลไชย
8. เด็กชายธีรภัทธ์    อ่างคำ
1. นางสิริจันทรา    เวชกามา
2. นายสุรเดช    ศรีสารคาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................