งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 751
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 10 จตุสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา    ขยันทำ
2. เด็กหญิงกิตติมา    ขยันทำ
3. เด็กชายไวพจน์    วงษ์ญาติ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    แสงส่อง
5. เด็กชายอธิวัฒน์    เส้นเศษ
1. นายประยูร    ไชยนา
2. นายพยุงศักดิ์    บุญเฉลียว
2 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 3 วารีราชเดช 1. นางสาวเฟื่องฟ้า    นามศรีเมือง
2. เด็กชายวัชรพล    วราสินธุ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    มนปราณีต
4. เด็กหญิงเก็จมณี    ใจมั่น
5. เด็กหญิงมุกดา    หนูจิตร
1. นายสมจิต    ขันธุปัทม์
2. นางสิรินาฎ    จันทร์ทรง
3 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 13 เมืองฟ้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................