สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กชายนิรุตธ์  รัตนวรรณ
2. เด็กชายเจษฎา  เมคัน
 
1. นายพีระศักดิ์  มหาชนะวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนรสิงห์
2. เด็กชายอัครพล  ภาษี
 
1. นางสุมาลี  แก้วกลม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาห่อม 1. เด็กชายชนกันต์  ไยใหม
2. เด็กชายอริยภัทร  หัตถดล
 
1. นายรชตะ  แสนวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.56 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 1. เด็กชายเกษม  กมลเลิศ
2. เด็กชายไชยยันต์  ชินราช
 
1. นายทองรื่น  ขยันทำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.92 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กชายทีปกร  ตรีเพชรเสมอคุณ
2. เด็กชายวรพล   ไตรพรม
 
1. นางสุนิดา  เกษกัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.82 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายคุณานนท์  สีหาโคตร
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เดือนอุ่ม
 
1. นางแสงอาทิตย์  กสิพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.91 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านยางน้อย 1. เด็กชายกิตินันท์  เกษร
2. เด็กชายธนกฤต  รชตะมหาศาล
 
1. นายประเวช  ห่อพร่าม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.28 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กชายธนพร  สีจันแสง
2. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นุชนาง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายธไนสวรรค์  โสมณว้ฒน์
2. เด็กชายภัทรพล  วิโรจน์รัตน์
 
1. นายเข็มชาติ  เวชกามา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายธนาธิป  วินทะไชย
2. เด็กชายภีรศักดิ์  เหล็กกล้า
 
1. นายมนูญ  ศรีมณฑา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กชายปริญญา  อุทสิงห์
2. เด็กชายภาสกร  บุญทรัพย์
 
1. นางสุวรรณี  อัศวาวุฒิ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.17 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายธนภัทร์  เดื่อคำ
2. เด็กชายภูธเนตร   ทองแสง
 
1. นางบุญน้อม   โอบอ้อม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41.36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กชายกชกร  ทองเจียว
2. เด็กชายภานุ  ทองสัน
 
1. นายกิตติชัย  ศิริเกษ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41.13 เข้าร่วม 14 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กชายธาดา  ศิริโสม
2. เด็กชายอัจฉริยะ  สาระบูรณ์
 
1. นายทศพร  กอสุวรรณ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.21 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กชายวรากรณ์  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายศิวนนท์  หอมหวล
 
1. นายไมตรี  พันธราช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39.42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กชายวัฒพร  เนตรวงษ์
2. เด็กชายสฤวุฒิ  กองศรี
 
1. นายชาญยุทธ  คชราช
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.24 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ชูรัตน์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชูรัตน์
 
1. นางสาวเย็นฤดี  ศรีละโคตร
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กชายยศพล  สมัครดี
2. เด็กชายอชิระ  พูนสะผล
 
1. นางสาวปุณยวีร์  ชมชื่น
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 28.38 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายสหรัฐ   บุญเลิศ
2. เด็กชายเขมทัต   อาจกล้า
 
1. นางสาวธนิดา   ทาฤทธิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 26.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายชินกฤต  นิลไชย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เนาวราช
 
1. นางสว่าง  ทองสง่า
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายวิศรุต  ธุรหาย
2. เด็กหญิงศิวพร  ประสารศรี
 
1. นายพรทิพย์  เสียงใส
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายธนกฤต  หูตาชัย
2. เด็กชายวรพงษ์  ขันอาษา
 
1. นางสิริพร  ธนูศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 1. เด็กชายธีรพงษ์  เผาะสูงเนิน
2. เด็กชายภานุพงศ์  อุมา
 
1. นายไพทูรย์  ศิริบูรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.36 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. เด็กชายสรัล  พันธ์กลิ่น
2. เด็กชายสหรัถ  ดารุนิกร
 
1. นายธรรมนูญ  พิลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนชัย
2. เด็กชายชลภัทร  อุดมรักษ์
 
1. นายสุพจน์  จำปาวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.51 ทอง 6 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายทองแดง  ประจันสี
2. เด็กชายสุริยะ  สมบัติวงศ์
 
1. นางอุทิน  ใจเด็จ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.04 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงปวีณา  คนหาญ
2. เด็กชายสัญชัย  พงษ์ไพร
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.15 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วศรี
2. เด็กชายอรรคชัย  นามแสงทอง
 
1. นายพัฒนา  แสงสุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.42 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กชายศิระศักดิ์  บัวศรี
2. เด็กชายอดิศร  ศักดิ์ศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พันธ์ศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.03 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายปฐมพงษ์  เชียงเครือ
2. เด็กชายประจักษ์  วะโรง
 
1. นางแสงระวี  แนวบุตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.44 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายธันวา  หงษ์อินทร์
2. เด็กชายสถาพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายมงคล  สุดสนอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.86 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 1. เด็กชายจักรพงศ์  วันทาดี
2. เด็กชายจักริน  สอนโก่ย
 
1. นางสาวพจณีย์  ยอดสง่า
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.42 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 1. เด็กชายมงคลชัย  เทียนแม่ตราย
2. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สมละออ
 
1. นางบุญตาม  ใจงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.85 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อยู่คง
2. เด็กชายโกวิท  เวชกามา
 
1. นางปราณี  รัตนะบงกชเวช
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.34 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กชายวรวุธ  แสงสวย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วแฝด
 
1. นางสาวพนิตา  รวมธรรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.64 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คัชกรณ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  พลยางนอก
 
1. นางบุญยืน  เจริญชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.02 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภา  นิเรืองรัมย์
2. เด็กชายอภิชาต  ศรีเมือง
 
1. นายนันทวุธ  คณาดา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กชายวีระเดช  สมพงษ์พันธ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญทศ
 
1. นายทวิทชัย  สุดชาฎา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายพิษณุเดช  กรรมจันทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เอ็มรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยโทถวัลย์  นาเวียง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายธนพล  เสาแก้ว
2. เด็กชายอติชาติ  ทองปาน
 
1. นายไสว  หนองดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดศาลา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยปัตถา
2. เด็กชายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
1. นางสาวพจณีย์  ยอดสง่า
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายวีระพล  จริยมา
2. เด็กชายสิทธิโชค  โชคลาภ
 
1. นายผ่องศิลป์  สุโพธิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญปก
2. เด็กชายไพโรจน์  ศิริโสม
 
1. นายสฤษดิ์  บุญปก
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กชายธาราเทพ  ผุดผ่อง
2. เด็กชายอภิชาติ  วิเวกวินย์
 
1. นายสมเกียรติ  พันธ์ศรี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายทศทิพย์  กล้าหาญ
2. เด็กชายอัมรินทร์  นามบุญตรี
 
1. นางแสงระวี  แนวบุตร
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายธัชพล  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายภาวัติ  เนตรวงษ์
 
1. นายนิพนธ์  แซ่ตั้ง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. เด็กชายชิษณุพงค์  ซ้อนสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ศิลา
 
1. นายอธิพงศ์  สาระวัน
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กชายศรายุทธ  เมตตา
2. เด็กชายอานนท์  บุปผเวส
 
1. นายธงสิน  พลโยธา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กชายกมลชาติ  สบายกาย
2. เด็กชายภัทรพงศ์  หมื่นสาย
 
1. นายทวิทชัย  สุดชาฎา
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กชายวรวุฒิ  สุนทรา
2. เด็กชายศรัญ  กุ้มศิลป์
 
1. นายโสภา  ศรีลาอาจ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 1. เด็กชายณัฐพล  หงส์คำ
2. เด็กชายธันวา  สมดา
 
1. นางบุญตาม  ใจงาม
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วเกิด
2. เด็กชายศุภกร  ไกรโสภา
 
1. นางปราณี  รัตนะบงกชเวช
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  ลุผล
2. เด็กชายธันวา  ชาญรอบรู้
 
1. นางวิชญาภรณ์   เถาว์แสน
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายนันทวุฒิ  สามสาหร่าย
2. เด็กชายปัทมาวดี  โสกขุนทด
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กชายชวิน  ทองลุม
2. เด็กชายอดิศร  น้ำเงิน
 
1. นางธนพร  คงขุนทด
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์  สารกาล
2. เด็กชายนภสิทธิ์  ทองคลี่
 
1. นายทรงวุฒิ   หายเคราะห์
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กชายอดิศร  อยู่คง
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สมหวัง
 
1. นายทศพร  กอสุวรรณ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สานนท์
2. เด็กชายสุวัฒน์  สุตะภักดิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มงคลนำ
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชูเนตร
2. เด็กชายโชคชัย  ทองพูล
 
1. นายชโยชิต  พรหมจมร
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านกลางนา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญถา
2. เด็กชายพงศ์ธร  หนองเทา
 
1. นายบุญเรือง  กองทำ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายบุญมี  สีหมอก
2. เด็กชายอภิชาติ  สีหมอก
 
1. นายอุดมศักดิ์   ศิริบุตร
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  ถินบุญ
2. เด็กชายอรงค์กร  หล้าแหล่ง
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายธนพล  สมหวัง
2. เด็กชายอัษฎายุธ  แก้วดวงใหญ่
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีวะรมย์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายดนุพร    เสียงใส
2. เด็กชายบัณฑิต    ศรีอ่อน
 
1. นางกาญจนา  โภคสวัสดิ์
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายวรรฎจักร  ทองทา
2. นายอรรถชัย  อุบลบาล
 
1. นายสมศักดิ์  ทองทา
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  แก้วภักดี
2. เด็กชายเดชดนัย  ภูใบบัง
 
1. นายวันชัย  สีสอง
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กชายภูชิต  ขวานทอง
2. เด็กชายมงคลชัย  นักผูก
 
1. นางสาวประณมพร  บุญสุข
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. นายพีระพงศ์   สมยา
2. นายเม็ดเงิน   ทองทา
 
1. นายศรายุทธ  จันทรุทิน
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. นายถิรวุฒิ  โรมพันธ์
2. นายศราวุธ  คำผาง
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  ถินบุญ
2. เด็กชายอลงกรณ์  หล้าแหล่ง
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหานาม
2. เด็กชายสิทธิชัย  อุตชาติ
 
1. นางสุภาพ  สายสุด
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.39 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายวีระพงษ์  สุราโพธิ์
2. เด็กชายเทวา  บุญงอก
 
1. นางสาวจินตนา  พรมประดิษฐ
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.22 เงิน 4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายบุญมา  จันทริศิลป์
2. เด็กชายสุชินกร  แสงงาม
 
1. นายอุดมศักดิ์   ศิริบุตร
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.79 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายชัยกมล  นักทำนา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  หลุมนา
 
1. นายสมศักดิ์  ทองทา
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคำฮี 1. นายชัยวัฒน์  บุบภาษี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำแสง
 
1. นางรุ่งแสง  แสงชาติ
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.79 ทองแดง 7 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กชายนาวิน  อุดมพรม
2. เด็กชายสุรเดช  สมจิต
 
1. นายวัฒนา  นามแก้ว
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.58 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายพันธกานต์   หอกคำ
2. เด็กชายอัครวุฒิ   เส้นเศษ
 
1. นางกาญจนา  โภคสวัสดิ์
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.17 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. นายชัยวัฒน์  บัวบาล
2. เด็กชายวัชรพงศ์  สมยา
 
1. นายศรายุทธ  จันทรุทิน
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.71 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เที่ยงแท้
2. เด็กชายนิพิฐพงษ์  สุตะภักดิ์
 
1. นางสาวประณมพร  บุญสุข
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงสรัญญา  สมหวัง
2. เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์คำ
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีวะรมย์
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายชลธิศ  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  คำนวณ
3. เด็กหญิงชุติมา  เงางาม
4. เด็กหญิงภูริชญา  จันทรัตน์
5. เด็กชายแทนไท  สวัสดี
 
1. นางธิติยา  เสมอภาค
2. นางลัดดาวัลย์  สมชัย
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พูลสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดาวัลย์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เสรีรัตนาคร
4. เด็กหญิงวิรมณ  เตชะพิญชยะ
5. เด็กหญิงไปรยา  เตชะพิชยะ
 
1. นางรชนก  ส่องแสง
2. นางสาวกุสุมา  ขจรวิทย์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงกฤตธิรา  จารึกธรรม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขล้ำ
3. เด็กหญิงธัญญมัย  ใฝ่ฝัน
4. เด็กหญิงปาริมา  เชื้อชา
5. เด็กหญิงอริสา  วังอจ
 
1. นายทองสูรย์  มุ่งงาม
2. นางอัมพร  กำจัดภัย
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนธาตุ    
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงมุกดา  หนูจิตร
2. เด็กชายวัชรพล  วราสินธุ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มนปราณีต
4. เด็กหญิงเก็จมณี  ใจมั่น
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  นามศรีเมือง
 
1. นางสิรินาฎ  จันทร์ทรง
2. นายสมจิต  ขันธุปัทม์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนธาตุ    
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงกิตติมา   ขยันทำ
2. เด็กหญิงสุนิสา   ขยันทำ
3. เด็กชายอธิวัฒน์   เส้นเศษ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์   แสงส่อง
5. เด็กชายไวพจน์   วงษ์ญาติ
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญเฉลียว
2. นายประยูร  ไชยนา
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายกลวัชร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐมน  ขวานทอง
 
1. นางสุภาภัทร์  หงศาลา
2. นายบุญเลิศ  ศรีโชค
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปิ่นทะวงศ์
2. เด็กชายปนิตว์  นันท์จิตตรี
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นายถาวร  สุกใส
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายชาญศักดิ์  ทรายทอง
2. เด็กหญิงณหทัย  แจ้งขำ
 
1. นายสมัย  เป็นมงคล
2. นางสุนันทา  นามศิริ
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกรณิศ  ปิ่นพิภพ
2. เด็กชายสหรัฐ  คำแพง
 
1. นางจุไรวรรณ  อ่อนเกตุพล
2. นางบุษบา  ศิริชัย
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายกิตติเดช  กกฝ้าย
2. เด็กหญิงกุลนันท์  บุญศร
 
1. นางกมลทิพย์   แสงทอง
2. นางศิริรัตน์  ศรีสะอาด
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  เชิดชู
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทร์พิมพ์
 
1. นางกาญจนา  โยธารส
2. นางทองทิพย์  คนมาก
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กชายกฤษกร  ทองขาว
2. เด็กหญิงมณีรัช  ประทุมวัน
 
1. นางจุฑามาส  แก้วไวยุทธ
2. นางสายทอง  แก้วคำจันทร์
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายวิชชากร  สีหมอก
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ทองจันทร์
 
1. นางนางนิตยา  บุญทรัพย์
2. นางอัมรินทร์  ก้านเพชร
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางกลาง 1. เด็กชายพลกฤต  ปานทอง
2. เด็กหญิงศภิสรา  โคตรปัญญา
 
1. นายวรการ  แสนสุด
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กชายจิรเมธ  ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ช่วยโพธิ์กลาง
 
1. นางเพ็ญศรี  ผ่านเมือง
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงอินทิรา  แก้ววรรณา
2. เด็กชายเทวิน  สดสี
 
1. นางบรรจง  สุตัญตั้งใจ
2. นางเพ็ญศรี  ไตรจิตต์
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ภัทรนิกร
2. เด็กชายอลงกรร์  จันทชารี
 
1. นางประไพ  ใบบัว
2. นายสงวน  ตรีประเคน
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนใหม่ชุมพร 1. เด็กหญิงสิรินดา  นุ่นนาแซง
2. เด็กชายเดชชาติ  แสนจันทร์
 
1. นางนิดาวรรณ  สมสะอาด
2. นางศิวพร  พิมพ์จำปา
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไกรยสิทธิ์
2. เด็กชายภูตะวัน  ศรีมันตะ
 
1. นางสุภาภรณ์  กฤษณจินดา
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กชายณธนนท์  ประสระบาล
2. เด็กหญิงพรนัชชา  บุญเลิศ
 
1. นางคะณิตา  เวียงกมล
2. นางประนอม  ยวงวิภักดิ์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสิงห์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุญยก
2. เด็กหญิงอริสา  นัยพรม
 
1. นางจันทจร  โพธิแสน
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายศุภชัย  ช่วยบุญ
2. เด็กหญิงอาระยา  เฉวียงหงษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  นาคสุข
2. นางสาวสมคิด  สมสืบ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายชัยณรงค์  รู้สึก
2. เด็กหญิงเด็กหญิงวรัทยา    แพงพุย
 
1. นางวนิชยา  จำปาวงศ์
2. นายอัครเดช   สุบินดี
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กชายวรเมท  พรมฉายา
2. เด็กหญิงอัษชิฐา  สาธิสัตย์
 
1. นายชำนาญ  โคตรบุตร
2. นางสาวชนชนก  ชาฎา
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 1. เด็กหญิงจีรณา    สุนา
2. เด็กชายสรณ์สิริ   บำรุงไทย
 
1. นายปรีชา  กล้าหาญ
2. นางวรรณวิมล  พวงพันธ์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนธาตุ    
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์สาม
2. เด็กชายเจษฎา  เดชพละ
 
1. นางรัชนีกร  รักแร่
2. นางระพีพรรณ  เวชกามา
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. เด็กหญิงจันจิรา  พันธ์หอม
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  จาดผิว
 
1. นางนวลสะอาด  สิงห์นันท์
2. นางนงนุช  วิเศษรัตน์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายปิยะพงษ์   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองแสง
 
1. นางกชมน  สุโพธิ์
2. นางวิไลวรรณ  เด่นดวง
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายจิระพงษื  บุญไทย
2. เด็กหญิงเขมมิกา  ทวยธิสุทธิ์
 
1. นายทิพกร  นิลิกจ
2. นางศิริลักษณ์  ปรระสารศรี
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีโชค
2. เด็กชายอิสรา  แสวงแก้ว
 
1. นางสุภาภัทร์   หงศาลา
2. นางพัชรรินทร์   ดิษยโสธรศิลป์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กชายณัฐดนัย   สัมพัน์ภักดี
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เจริญสุข
 
1. นางเจริญวัย  โขนชัยภูมิ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เทียงอยู่
2. เด็กชายตฤชนก  บุญทศ
 
1. นายอุทัย  มูลสาร
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายจิรพันธ์  สิงห์ศิริ
2. เด็กหญิงปิยะเนตร  พิมทอง
 
1. นางกมลทิพย์  แสงทอง
2. นางศิริรัตน์  ศรีสะอาด
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 1. เด็กหญิงบุษกร  โพนแดง
2. เด็กชายวีระชัย  สาระเพ็ชร
 
1. นายบุญมา  พิณพงษ์
2. นายเทวัญ  กสิพันธ์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายยศสุนทร  นักร้อง
2. เด็กหญิงวัลภา  เวชกามา
 
1. นางประไพ  ใบบัว
2. นางรุจิรา  ภูมิแสน
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงอัยลดา  นนทศิริ
 
1. นายเฉลิมพล  ปราบหนองบัว
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายพิริยะพงศ์    สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงอทิตยา   ธรรมวัติ
 
1. นางนิภาวดี  พวงพันธ์
2. นางสายทอง  สว่างวงศ์
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญลคร
2. เด็กชายภูวดล  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายสมัย  เป็นมงคล
2. นางสุนันทา  นามศิริ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สีระวัตร
2. เด็กชายวิทยา  กรมพระยืน
 
1. นางสาวเพ็ญรดี  เพิ่มพูล
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโพนแบง 1. เด็กชายกิตติชร  ไชยคำดี
2. เด็กหญิงปฏิญากรณ์  รัตนวรรณ
 
1. นางกมลาภรณ์  วรรณพัฒน์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กชายจักรพันธุ์  ประชามอญ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เรียบรัตน์
 
1. นางพิสมัย  เจียงคง
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนใหม่ชุมพร 1. เด็กชายภูวรัตน์  คำสิงห์
2. เด็กหญิงศศิธร  นุ่นนาแซง
 
1. นางศิวพร  พิมพ์จำปา
2. นางนิดาวรรณ  สมสะอาด
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงบุษบากร  มีศิริ
2. เด็กชายศุภกฤต  สารเพ็ชร
 
1. นางเรณู  อาษาสิงห์
2. นายสุพจน์  คำภาส
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  น้อยหาญ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ชาติดร
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มบุญ
2. นางเฉลิมศรี  คุ้มบุญ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหัวดอน 1. เด็กหญิงปริณญาดา  สายกันยา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายพิทักษ์  แก้วกล้า
2. นางสาวอัจฉรา  เติมทรัพย์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนธาตุ    
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. นายณัฐพล  พิลาวัน
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  เกิดแพร
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มบุญ
2. นางเฉลิมศรี  คุ้มบุญ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงกัณนิภา  นักร้อง
2. เด็กชายสุทธิชัย  กาพาด
 
1. นางประไพ  ใบบัว
2. นางไพรินทร์  ภักดี
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. นายคณิน  บุญน้อม
2. นางสาวบัณฑิตา  สิงห์แก้ว
 
1. นายสุดใจ   แก้วคำจันทร์
2. นายสุขสันต์  แก้วไวยุทธ
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายธนพล  กาศักดิ์
2. เด็กหญิงรัตน์ลดา  พิมพ์ทอง
 
1. นางวงเพ็ญ  ต้นพุฒ
2. นางลัดดา  จำปาแดง
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. นายธีรภัทร  บุญจรัส
2. นางสาวสุวนันท์  พันธุ์ทับทิม
 
1. นายเกษมศักดิ์  สานนท์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. นายสิทธิเดช  สว่างแสง
2. นางสาวอรอนงค์  ดอกลำเจียก
 
1. นางฉวีวรรณ  ชัยเคนวงศ์
2. นางพรรณิภา  วิสูญ
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงปุณญิศา  ดรุณพันธ์
2. เด็กชายไพสิฐ  ทองสุทธิ์
 
1. นางกาญจนา  โยธารส
2. นางสาคร  แสวงหา
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. นายพัชรพล  วรพันธ์
2. นางสาววาสนา  อุ่นสำโรง
 
1. นางสาวชมภูนุช  สำแดงเดช
2. นางประนอม  ยวงวิภักดิ์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กชายกฤษดา  เกษกัน
2. เด็กหญิงธิดาพร  กรแก้ว
 
1. นายสมพร  ผิวผ่อง
2. นางหนูเพียร  ตันหง่าย
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมจารีย์
2. นางสาวอุไรพร  ซ่อนบุญ
 
1. นางจงรักษ์   สืบสายลา
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายศราวุธ  ทองทา
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  ศรีงาม
 
1. นายสมัย  เป็นมงคล
2. นางสินีนาถ  วงษ์เพ็ญ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  วังตะเคน
2. นายพนัส  พิมพ์ศิริ
 
1. นางนวลสะอาด  สิงห์นันท์
2. นางสมลักษณ์  ภาพันธ์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โสภารักษ์
2. นายอภิชาติ  แสนเมืองชิน
 
1. นางวิรัญดา  สิงห์กาล
2. นางสาวพรสวรรค์  จันสว่าง
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ปัทมะ
2. เด็กชายณัฐกร  มีไชย
 
1. นางหัชยานันท์  เทือกเทพ
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายชัชวาล  กะฐินศรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อาจอาสา
 
1. นางบังอร  พิลาวัน
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนธาตุ    
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชาคริยา  ปราบหนองบัว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญทศ
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กหญิงวริศรา  โกษาผล
 
1. นางสุภาพร   วงศ์ซื่อ
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์คำ
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กหญิงธนกร  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  สังเกตุุ
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  แก้วน้ำค้าง
 
1. นางพัชรี  ลิ้มอารยะ
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวเมตตา  ภัทรวงศา
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กหญิงลีลดา  มลาวัน
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กชายปริญญา  ศิริดล
 
1. นางอุไรภรณ์  แสงทอง
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สิมมะลี
 
1. นางบุญอ้อม  ดีเริ่ม
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กหญิงจีรนันต์  กิจเกียน
 
1. นายพิสิทธ์  ไชยช่วย
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงฐิติศิริ  สาระบูรณ์
 
1. นางสุรางค์  หลาทอง
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สีวอ
 
1. นางอัมรินทร์   ก้านเพชร
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กชายปิติโชค  กุมลา
 
1. นางสำนวน  ประสงค์จีน
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเกษม
 
1. นางวัฒนา  อุ่นใจ
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายกฤษฎากร  ยอดคำ
 
1. นางสุภา  แก้วแสน
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงลลิตตา  ดีคำไฮ
 
1. นางศรัญญา  สายสุด
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  คำสี
 
1. นางสาวบัวรินทร์  บุญอ่อน
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายอัษฏาวุุธ  โศรกศรี
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูเนตร
 
1. นางศรีวิไล  รักษา
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงธันยพร  เสียงใส
 
1. นางสาวประไพพิศ  ราชเจริญ
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายก้องสกุล  ไชยศรีษะ
 
1. นายสุเทพ  บุตะเขียว
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มูลสิงห์
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายภูตะวัน  ปิงหมื่น
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 1. เด็กชายนรากร  ชูรัตน์
 
1. นายธงชัย  ไชยช่วย
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กหญิงจตุพร  หารภูมิ
 
1. นายพิสิทธ์  ไชยช่วย
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  วงษ์งาม
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กหญิงมุฑิตา  พรมบุตร
 
1. นางปาริฉัตร  กาญจนสุนทร
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1. เด็กหญิงยุพิน  หลักหาญ
 
1. นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายธนชัย  สร้อยมุข
 
1. นายมงคล  สุดสนอง
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กหญิงชฎาพร  ดอนดี
 
1. นางขวัญตา  โสระมรรค
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายภูวนนันท์  เนาวราช
 
1. นายธีระพงษ์  บุญสะอาด
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กหญิงวรันธร  เยาวบุตร
 
1. นางกุหลาบ  เจริญวัย
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงพัฒนดา  มณีวรรณ
 
1. นางสาวผ่องศรี  กาพาด
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายอาทิตย์  ขยันหา
 
1. นายสุทัศน์  คำแพง
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงจิราพร  กลมเกลียว
 
1. นางไพวรรณ์  รันทม
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายฐาปกรณ์  จวงใส
 
1. นางศรัญญา  สายสุด
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นตา
 
1. นางสุรัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายโสภณ  นอนิลศรี
 
1. นางศุภนิจ  ประสวนศรี
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กหญิงกฤษณา  กาละปักษ์
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงแสงเดือน  สุขกลัด
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. นางสาววราพร  บูรณะกิติ
 
1. นายฉันทิตย์  บุญศรี
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงอัณฑิกุล  โยทะคง
 
1. นางชนมน  ทองลุม
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงติรฉัตร   อินทร์มณี
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  วาจาดี
 
1. นางเพียงพิศ  นิสีดา
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงปัณณิษา   เห็มทอง
 
1. นางอัมรินทร์   ก้านเพชร
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายสุเมธา  ป้องเขต
 
1. นายนริศ  กันตรง
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 1. เด็กชายธนภัทร  สมทรัพย์
 
1. นางผาติรัตน์  ปกป้อง
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กชายพสุรเชษฐ์  ศรีสอน
 
1. นางทิพย์วารี  นาควังไทร
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายนวพล  ปีเลขา
 
1. นางเกยูร  เจือทอง
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  กุลฉะ
 
1. นางพัฒนา  น้อยนาดี
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีวิเศษ
 
1. นางชณัญญา  ยางเดี่ยว
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  เทียมเมฆ
 
1. นางสาวส้มโอ  บุญสมยา
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  วรรณวงษ์
 
1. นายธงชัย  ไชยช่วย
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกิตติธรา  สายกาลย์
 
1. นางชนิดาภรณ์  ห้องแซง
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฉวีวงษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กุลวงษ์
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กชายนรวุฒิ  ศรีชนะ
 
1. นางสาวชญานิศ  เครือชารี
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงเด็กหญิงอัจริยา  นินศรี
 
1. นางศรีวิไล  รักษา
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงยศวดี  ถานอาดนา
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พลหล้า
 
1. นายสุรีย์  นิลผาย
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงลลิตตา  ดีคำไฮ
 
1. นางศรัญญา  สายสุด
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงญานิศา   เวฬุวนารักษ์
 
1. นางนางพัทธนันท์   มิ่งขวัญ
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนกุดกง 1. เด็กชายธนภัทร  สมทรัพย์
 
1. นายบพิตร  พิมพ์สาร
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐวัฒน์  สารพัฒน์
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นามแก้ว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญทศ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงศศิธร  ก้านเหลือง
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขกลัด
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายธราเทพ  หารภูมิ
 
1. นายพิสิทธ์  ไชยช่วย
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายภีรภัทร์  พวงศรี
 
1. นายนริศ  กันตรง
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายภูมินทร์  ผาสุจิตร
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงษ์ปัตตา
 
1. นางสาวเมตตา  ภัทรวงศา
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ดาราสี
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีวิละ
 
1. นางชญานิศ  เศิกศิริ
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายฐาปกรณ์  จวงโส
 
1. นางสุภารัตน์  ชินรี
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายภานุพงษ์  หวลระลึก
 
1. นางวงเดือน  ทาเคลือบ
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์พืช
 
1. นางทิพย์วารี  นาควังไทร
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายพลชัย  ศรียะไชย
 
1. นางทัศนีย์  เข็มทอง
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายธนพล  อินธิรัตน์
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1. เด็กหญิงนันทิดา  เสริมทรัพย์
 
1. นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  สอดสี
 
1. นางกุหลาบ  เจริญวัย
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กชายพีรภัทร  คำทวี
 
1. นางปาริฉัตร  กาญจนสุนทร
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กหญิงประภาพร  อุปชัย
 
1. นางนภิส  ธนุยุทธกุล
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กหญิงรุจิรา  เวชกามา
 
1. นายมงคล  สุดสนอง
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  สมดวงศรี
 
1. นางสาวสุวิมล  แสวงดี
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กหญิงณัฐฌา  นรสาร
 
1. นางบังอร  ศิริบุตร
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กหญิงพิยะดา  เนาวะบุตร
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงวิรัลยุพา  พันนา
 
1. นายวิชัย  จันทร์แสง
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กชายอนุพงษ์   พรประพัฒน์
 
1. นางบุญเรืองศิลป์  ชาวดอน
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  ประสมศรี
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  โคหนองบัว
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงแสงเดือน  สุขกลัด
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กระทุ่ม
 
1. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กหญิงชนิดา  แสนนอก
 
1. นายณรงค์  แสงทอง
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กชายอัจฉริยะ  แก้วหมั้น
 
1. นายบุญจันทร์  ชำนาญค้า
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. เด็กชายธีระพงษ์  น้อยเสนา
 
1. นางสมลักษณ์  ภาพันธ์
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิทธิศาสตร์
 
1. นายธนากร  ประดับพันธ์
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญทศ
 
1. นางจารุณี  ขันเงิน
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. นางสาวสุรัลสวดี  พรมศรี
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณะเมธากุล
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กชายนิพัศน์  คำทา
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายณัฐพล  ผ่าโผน
 
1. นายวัชรากรณ์  พุฒพันธ์
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงญาดา  ซิวประโคน
 
1. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนฝน  ธุรารัตน์
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ตำตา
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงนิตยา  ภูตั้น
 
1. นางเพียงพิศ  นิสีดา
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงนริศรา  ชาติดร
 
1. นางคำม้วน  สมสืบ
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายภูมินทร์  อินทรสมบัติ
 
1. นางวงเพ็ญ  ต้นพุฒ
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. นางสาวรัตติกาล  นรสาร
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. นายธีระพงศ์  วงศ์อนันต์
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ไชยศรีหา
 
1. นายวารินทร์  ทองเฉลิม
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายรังษี  ถนัดไทย
 
1. นางเพียงพิศ  นิสีดา
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายศราวุฒิ  หงษาพล
 
1. นายวิชัย  จันทร์แสง
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. นายวิทยา  สุทธิผาย
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชาวดง
2. เด็กหญิงญานิศา  ศิริบูรณ์
 
1. นายไพโรจน์  สายสุด
2. นางศันสนีย์  ศรีเสน
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มีแสง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  สามัญ
 
1. นายสมพร  คำกุณา
2. นางขวัญตา  โสระมรรค
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กหญิงพัฒนียา  ฝุ่นทอง
2. เด็กหญิงสิริธร  เจริญสุข
 
1. นางสุเนตร  จำปาวงศ์
2. นายสมชาย  หายเคราะห์
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงธีรดา  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงวรัฐญา  บุญเล่ห์
 
1. นางสุทร  พิเคราะห์แน่
2. นางสาวขนิษฐา  นาคสุข
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงชนชนก  จิตรเสงี่ยม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  พลไชย
2. นางสาวสุวิมล  ส่องแสง
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นามวัก
2. เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัย
 
1. นางบัวสอน  มุธุสิทธิ
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงทรายแก้ว  ทนทาน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุตคาน
 
1. นางชนมน   ทองลุม
2. นางสุชีรพงษ์  โพธิ์กฎ
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงปริณดา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงอภิญฏา  ธนสินธราทิ
 
1. นางกัลยาณิน  เชื้อสุข
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กชายกฤษฎา  เอกพยงค์
2. เด็กชายพลพล  นิลทะสิงห์
 
1. นางสุทธินี  โพธิ์ศรี
2. นางรัชนี  ศรีโชค
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงภคนันท์  ไวยกรรณ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขนันผาย
 
1. นางประไพพักตร์  ละมุล
2. นางสมยงค์  บุญทวี
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนคุยตับเต่า 1. เด็กหญิงชนิสรา  ระติเดช
2. เด็กชายพิทักษ์  วังทะพันธ์
 
1. นางอุเทน  ศุภสร
2. นางสาวพัชรี  โปตานนท์
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1. เด็กหญิงจิราพร  จัดสนาม
2. เด็กหญิงนวนันท์  ทองภู
 
1. นางฐิติยา  อินตะนา
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กชายสรอรรถ  ทองโสม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สายเมฆ
2. นางสาวปนิดา  แสนเลิง
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชมจูมจัง
2. เด็กหญิงอภิญญา  มณีวงษ์
 
1. นางประมวล  ศรีมะเรือง
2. นางสุภาพร  วงศ์ซื่อ
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงวริศรา  สาเสนา
 
1. นางสาวเย็นฤดี  ศรีละโคตร
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  หาไชย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาไชย
 
1. นางพัสติกานต์  บุญทรัพย์
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  สดใส
2. เด็กหญิงอรปรียา  สุดใจ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีสอน
2. นางสาววรรณพร  อินทร์พิมพ์
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทริยา  สิงห์บุราณ
2. เด็กหญิงเนตรธิดา  อินทร์เสาร์
 
1. นางวัฒนา  อุ่นใจ
2. นางไสว  เม้าคำ
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรศรี
2. เด็กชายทิพย์สุดา  เชิดสังวาลย์
 
1. นางสว่าง  ทองสง่า
2. นายธีระพงษ์  บุญสะอาด
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายวีรพล  นาดี
2. เด็กชายเจษฎา  สามัญ
 
1. นายสมพร  คำกุณา
2. นางขวัญตา  โสระมรรค
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  หลอดคำ
2. เด็กชายจิรภัทร  ศรีวิเศษ
 
1. นางสมจิต  ศิริบูรณ์
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงรัตนาพร  เอกวงษ์
 
1. นายวิชัย  ทองโสม
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กหญิงวรรณพร  ถาวรพัฒน์
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  ปาปะพัง
 
1. นางสาวเบญจภรณ์   บุทฤทฺธิ์
2. นางสาวิตรี  แดงมีสี
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงนริศา  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงสกุลดาว  สังฆพันธ์
 
1. นางสุทร  พิเคราะห์แน่
2. นางสาวขนิษฐา  นาคสุข
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฝุ่นทอง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  นรทีทาน
 
1. นางจรรยา  คามใส
2. นายสุพจน์  จำปาวงศ์
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันหอม
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ภักดีแพง
 
1. นางนริศราพร  สมพอง
2. นางรัตนาภรณ์  นันทศรี
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงอรัญญา  เหลาคำ
 
1. นางสาวเมตตา  ภัทรวงศา
2. นางสาวเจียมจิลา  ไชยรักษ์
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร
2. เด็กหญิงอิสรีย์  ทวีกุลพาณิชย์
 
1. นางอรพัทธ  ศิริแสง
2. นางสาวปริยากร  วะโนปะ
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายศุภโชค  มูลเมือง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เชิดสังวาลย์
 
1. นายธีระพงษ์  บุญสะอาด
2. นางสว่าง  ทองสง่า
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เขียวสุดตา
2. เด็กหญิงวรินทร  จันทระ
 
1. นางสาวอิศราพร  ปัญจะแก้ว
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงจริยา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนภาพร  บุญคาร
 
1. นางสาววรรณภา  สมสาย
2. นางกฤติยาพร  เหลือผล
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 1. เด็กหญิงกนกพร  ปานุเวช
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  กล่อมไธสง
 
1. นางสาวจิตรา  บุปผาสังข์
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กหญิงนิรัตลิตา  สำรวมรัมย์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทาทอง
 
1. นางปาริฉัตร  กาญจนสุนทร
2. นางเพ็ญศรี  ศรีวิเศษ
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงจุรีพร  คัชรินทร์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กลมวัง
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
2. นางสุกรี  วิเศษบำรุงเจริญ
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กหญิงสุวิชา  คำทา
2. เด็กหญิงอรุชิดา  ดวงตา
 
1. นางกุหลาบ  เจริญวัย
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีประสาร
 
1. นางมยุรี  สุขส่ง
2. นายพนา  ทองเจียว
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนคุยตับเต่า 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  อาตมะ
2. เด็กหญิงพฤกษา  อินทชาติ
 
1. นายอภิยุทธ  เยาวเรศ
2. นายรังสรรค์  ศุภสร
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ป้องโล่ห์
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  หัสดี
 
1. นางหนูเตียง  ชำนาญค้า
2. นางสาวรุจิษยา  สิทธิมณี
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลรดี  ภูคงน้ำ
2. เด็กหญิงโสภิตา  สวัสดี
 
1. นางสาวรัฐ  ลำพุทธา
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เสือพุฒ
2. เด็กหญิงศศิธร  พิระภาค
 
1. นายแสวง  ช้อยชด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ช้อยชด
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  เกษสุภะ
2. นายธนพล  ปัดภัย
 
1. นางมุฑิตา  บุญเริ่ม
2. นางรัชนีย์  บุญช่วย
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  นาขุมเหล็ก
 
1. นางประยูร  เพ็ญจันทร์
2. นางศศพินท์  ปัคมา
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อนันต์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิลทะสิงห์
 
1. นายวัฒนา  หอกคำ
2. นางสุทธินี  โพธิ์ศรี
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ถุงเสน
2. เด็กหญิงสุนิตา  เนตรหาญ
 
1. นางสาวจิรวรรณ  จันทร์เหลือง
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เพ็งกระจ่าง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สำรวมใจ
 
1. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
2. นางสาวทัศนีย์  งามสาย
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีประโคน
2. นางสาวสุกัญญา  นิสัยดี
 
1. นางวงเพ็ญ  ต้นพุฒ
2. นางลัดดา  จำปาแดง
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. เด็กชายจตุรวชญ์  พิจารณ์
2. เด็กหญิงเกษณี  ฐานะ
 
1. นายนิวัฒน์  ทองทศ
2. นางพรรณิภา  วิสูญ
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมอักษร
2. เด็กหญิงสุดา  มณีวรรณ
 
1. นางเพียงพิศ  นิสีดา
2. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะ  ทองสี
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงกาญจมาศ  เรืองประกาย
2. เด็กชายชินวัตร  สิทธิชัย
 
1. นางพิสมัย  จักรไชย
2. นางจิราพรรณ  ผองขำ
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตูมหอม
 
1. นางสุวพร  เห็มทอง
2. นางสุภาพร  ทานนท์
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงพิยดา  เยาวเรศ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสงมูล
 
1. นางนภาภรณ์   กกฝ้าย
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสสิธร  พิณทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิชญา  พลไชย
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายถิรวุฒิ  แพงจิกลี
 
1. นายวัชรากรณ์  พุฒพันธ์
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นางสาวชไมพร  สายสอน
 
1. นายเจริญ  ขวัญทอง
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ขันเงิน
 
1. นายสายันต์  เมืองหนองหว้า
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กชายอดิสร  เนตรวงษ์
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  โคหนองบัว
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ราชสิงห์
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายสหรัฐ  สุตคาน
 
1. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   คำตา
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กชายทรรศน  รากวงค์
 
1. นางสาวปุณยวีร์  ชมชื่น
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฝูงใหญ่
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กชายธนบดี  รวยธนพานิช
2. เด็กชายธันวา  พาลพล
3. เด็กชายนราธิป   พรมบุตร
 
1. นางสุริยันต์  เจริญทัศน์
2. นางสมจิตร  บุญปก
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงธิติมา  ก้องแก้ว
2. เด็กหญิงศิริกานต์  อินทร์งาม
3. เด็กหญิงอภิรา  ทองแสง
 
1. นางอัมรินทร์  ก้านเพชร
2. นายกิตติกร  ก้านเพชร
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อัญชลีทิพย์
2. เด็กหญิงรุจิรดา  นิยม
3. เด็กหญิงเนตรนภา  มณีวงษ์
 
1. นางบังอร  พิลาวัน
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ถวนนอก
2. เด็กชายชุติเทพ  บุญเล่ห์
3. เด็กหญิงพัชชาพา  สมรักษ์
 
1. นางสุภาพร  วงศ์ซื่อ
2. นางประมวล  ศรีมะเรือง
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนภัทร  มูลสุวรรณ
2. เด็กชายอุบลรัตน์  เพาพัน
3. เด็กชายไพรัตน์  อุ่นเอิบ
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
2. นางไตรลาศ  เติมทรัพย์
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กหญิงจุทารัตน์  แสนสิพล
2. เด็กหญิงพิมชนก  สุวรรณหงส์
3. เด็กหญิงสุภาพร  บรรเทือง
 
1. นางทองจันทร์  เหลื่อมศรี
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายนิกร   พนมเสริฐ
2. เด็กชายภูริภัทร  ชูยศ
3. เด็กชายวงศ์กิติกร  ชูเนตร
 
1. นางมาลี  ทองหลาง
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย  ศรียุทธ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสริมทรัพย์
 
1. นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์
2. นางพยอม  วงศ์พานิช
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  ถนอมบุญ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงอัมพร  นาระทำ
 
1. นางวนิชยา  จำปาวงศ์
2. นายวราวุฒิ   จำปาวงค์
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประการแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  นักผูก
3. เด็กชายภัคพล  แสนสุด
 
1. นางอุไรภรณ์  แสงทอง
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 1. เด็กหญิงธณัฎฐา  พรหมเชื้อ
2. เด็กหญิงปุณญดา  แช่มพุทรา
3. เด็กหญิงศศิมา  กลมเกลียว
 
1. นางปรียานุช  เสียงใส
2. นายพรทิพย์  เสียงใส
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กชายทักษิณ  สาคร
2. เด็กชายพงษศกร  มาตย์เลิง
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  ตาซื่อ
 
1. นางหนูเตียง  ชำนาญค้า
2. นางสาวรุจิษยา  สิทธิมณี
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1. เด็กชายณรงค์ศักด์  นำภา
2. เด็กหญิงรักตนัน่ท์  ชื่นฉิม
3. เด็กชายวายุ  โพธิ์จันทร์
 
1. นางวาสนา  จรรยา
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาแก้ว
2. เด็กชายศราวุธ  มาตเหลือง
3. เด็กหญิงอวยพร  สุวรรณ์
 
1. นางประภาพร  อึ้งอารีย์วิทยา
2. นางนวลเนตร  ราตรีสุข
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านชาดศาลา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไชยเดช
2. เด็กหญิงนันทพร  อุตอามาตย์
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวพจนณีย์  ยอดสง่า
2. นางนิภา  ไชยรักษ์
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไตรยสุทธิ์
2. เด็กชายวทัญญู  ศุภผลา
3. เด็กชายอัครเดช  หลักหาญ
 
1. นางชณัญญา  ยางเดี่ยว
2. นางฐิติกานต์  ประสมศรี
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายณยศ  จักรสาน
2. เด็กหญิงปรียากร  นรารักษ์
3. เด็กหญิงสินีประภา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางจิตนา  กวีนนท์
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณรัตนศรี
3. เด็กชายสิทธิโชค  ชาวดง
 
1. นายประพันธ์  เพลินสมบัติ
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายธนภัทร  เขินไพร
2. เด็กชายธนาวัฒน์  กาหลง
3. เด็กชายอรรถกร  บุญธรรม
 
1. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
2. นางชนมน  ทองลุม
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กชายภัทรพล  ทองยศ
2. เด็กชายอฬงกรณ์  กาละปักษ์
3. เด็กชายเจษฏา  โพธิบุตร
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
2. นายเอกพันธ์  จันทะริมา
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายขจรเดช  จันทะโคตร
2. เด็กชายสุรชาติ  ถมปัด
3. เด็กชายอภิชาติ  กลมเกลียว
 
1. นายนริศ  กันตรง
2. นายสุดา  ชัยจันทา
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  ทาทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำทวี
3. เด็กชายอภิวุฒิ  พรมบุตร
 
1. นางปาริฉัตร  กาญจนสุนทร
2. นางเพ็ญศรี  ศรีวิเศษ
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์จักร์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สนุกค้า
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  วงษ์ชม
 
1. นายมงคล  สุดสนอง
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายนิรัตศัย  ทองงาม
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีจันทร์สุข
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเกศราณี  อาทร
2. นางสาวดวงสมร  ไชยช่วย
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีมันตะ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ไหลบุดดา
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ไชยรักษ์
 
1. นายนิยม  มีชัย
2. นายมนูญ   เศรษฐะ
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายมุจรินทร์  สุระสร
2. เด็กชายสยมภู  สระบัว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองคำ
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
2. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กหญิงนันทิพร  ผาสุข
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุละศร
3. เด็กหญิงมณธิรา  ราษฎรดี
 
1. นางหนูเตียง  ชำนาญค้า
2. นายชัชวาล  เวชกามา
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เลานามสิงห์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ดรุณพันธ์
3. เด็กชายนครินทร์  เลือดไทย
 
1. นายสุเทพ  บุตะเขียว
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองสะอาด
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 1. เด็กหญิงทัตพิชา  คงยศ
2. เด็กชายธนดล  โคกกลาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองจันทนาม
 
1. นางศิริชัย  ต้นพรหม
2. นางจันทร์แรม  กงแก้ว
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กชายธีรเมธ  เกาะกิ่ง
2. เด็กชายนพฤทธิ์  อินทรชิต
3. เด็กชายสุชินราช  นันทะภักดิ์
 
1. นางชญานิศ  เศิกศิริ
2. นางวิเศษ  องอาจ
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1. เด็กชายชนกนารถ  ดอกจันทร์
2. เด็กชายธาราปกรณ์  ศรีคูณ
3. เด็กหญิงศริยา  ทองมณี
 
1. นางพัชรี  ลิ้มอารยะ
2. นายศราวุธ  สุริยโรจน์
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายขจรยศ  จักรสาน
2. เด็กหญิงดาวนิล  สีทา
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  จันทราชัย
 
1. นางวาริน  สระเพ็ชร
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงศศินา  จันดากูล
3. เด็กหญิงอุบลพรรณ  ศิริบุตร
 
1. นางสาวชุติมา  บุตรจินดา
2. นางสิริกัญญา  มงคลคำ
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายชัยชนะ  คะเซ็นเชื้อ
2. เด็กชายสมรักษ์  แก้วคำ
3. เด็กชายสุริยา  วิทศิริ
 
1. นางอัมรา  เจริญศิลป์
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนกุดกง 1. เด็กชายชินวัตร  เต็มรักษ์
2. เด็กชายธนพร  สังข์ทอง
3. เด็กชายอติเทพ  สุ่มมาตย์
 
1. นางสมพร  รำคำจันทร์
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กชายปิยพนธ์  บุญโสภา
2. เด็กชายภาณุพงษ์  กองพล
3. เด็กชายอภิรัตน์  สมสืบ
 
1. นางนิตยา  วรแสน
2. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นายธีระพล  ต้นคำ
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  สลัยศรี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ยวนใจ
 
1. นายธรรมนูญ  จันทร์สาร
2. นายประพันธ์  เพลินสมบัติ
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. นายธนากร  สังขะชัย
2. เด็กชายวัชระ  ศรีจำปาน้อย
3. เด็กชายวัลลภ  เบ้าทอง
 
1. นายศุภชัย  ไชยศรีสุข
2. นายจรูญ  แก้วพลงาม
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. นายชาญวิทย์  กาละปักษ์
2. นางสาวทองสร้อย  เสอุดม
3. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนธรรม
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
2. นายสมชัย  ปรุงหอม
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอนกลาง
2. เด็กชายปริญญา  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   สาระรักษ์
 
1. นายยรรยง  สาริพันธ์
2. นางณัฐวิภา  สาริพันธ์
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงดัสดาพร  บุญปก
2. เด็กชายสันติชัย  สิทธิณรงค์
3. เด็กหญิงอนุสรา  แก้วคำจันทร์
 
1. นายสุรพรรณ์  กันทะเชียร
2. นางอุไรวรรณ  กุบแก้ว
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงวิรินทร์ธร  รุจิโชติชัยหิรัญ
 
1. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงสุธารา  เนตรสง่า
 
1. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงนันทพร  บุญหยาด
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายวุฒิชัย  จิตรักษ์
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุตรดอน
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ธรรมรัตน์
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนกอย 1. เด็กชายปัญญา  พวงมาลัย
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกอย 1. เด็กหญิงวิยดา  น้อยโม่
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนคำ
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายวชิราวุฒิ  ปิงเมือง
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  สว่างแสง
 
1. นางสกุลตา  แพงโสม
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงปนิดา  เสกศิริทรัพย์
 
1. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงวัชรี  วรรณโส
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  จุฑาสงฆ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  โสธรวัตร์
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงธนภร  นิจพาณิชย์
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายวชิรศักดิ์  แสวงแก้ว
 
1. นายทองฤทธิ์  โคตรสมบัติ
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงแพรวา  คำแพง
 
1. นางศิริพร  ตะวงค์
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนายุทธ  เวียงวิเศษ
 
1. นายทองฤทธิ์  โคตรสมบัติ
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  สายคำวงศ์
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  พรหยุห์
 
1. นางมณเฑียร  แสนบุญเรือง
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แสงศรี
 
1. นางศิริพร  ตะวงค์
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญวิทย์
2. เด็กหญิงจีรพรรณ  ดวงศรี
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรหมใจรักษ์
4. เด็กหญิงธันยพร  บุญวิทย์
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญรอด
6. เด็กหญิงภาวินี  บรรจุทรัพย์
7. เด็กหญิงวิรัญดา  ลูกคำ
8. เด็กชายเดชบดินทร์  เมืองมุง
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
2. นางจินตนา  เรืองบุตร
3. นางอรพิน  ปาละสานต์
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกฤติรัตน์  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงขนิชากรณ์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงขวัญรัตน์  วิเศษแก้ว
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
5. เด็กหญิงฐาปนี  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงณัชชา  อุนหรัตน์
7. เด็กหญิงทักษวดี เอมีลี่  บูไดซ์
8. เด็กหญิงธนิดา  กองสุวรรณ
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำแพงทอง
10. เด็กชายนทีกานต์  ศรีระวัฒน์
11. เด็กชายนันทวัฒน์  แสวงแก้ว
12. เด็กชายบุญณวัฒน์  หนูน้ำ
13. เด็กหญิงพนมพร  ปะวัณเณย์
14. เด็กหญิงพรพนม  ปะวัณเณย์
15. เด็กหญิงพินวรา  เวียงแก้ว
16. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชาญกล้า
17. เด็กหญิงสรรเพชุดา  มีโพธิ์
18. เด็กหญิงสรลชนา  ขุนพรม
19. เด็กชายเตชิน  บุตรอำคา
20. เด็กหญิงเอริสา  สาทองขาว
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
2. นางอรพิน  ปาละสานต์
3. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
4. นางศิริเพ็ญ  ศรีใสคำ
5. นางรุ่งนภา  คู่เรืองตระกูล
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เศษฐสิทธิ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ทองขาว
3. เด็กชายรัฐพล  พับไธสง
4. เด็กชายศราวุฒิ  แก้วนอก
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  บรรลือ
6. เด็กชายเขษำากร  อยู่คง
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
2. นายดำรง  ดอกจันทร์
3. นางแสงอรุณ  ดอกจันทร์
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มทอง
2. นายนาวิน  เต็มพิมาย
3. นายพีระพล  แข็งขัน
4. นายวิศรุต  วงศ์อนันต์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุตคาน
6. เด็กชายศราวุฒิ  ศิลารักษ์
 
1. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย
2. นายพัลลภ  โพธิ์กฎ
3. นายไสว  หนองดี
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. นายนฤพันธ์  โคตรสมบัติ
2. นายพิศิษย์  แก่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มนปราณีต
4. นางสาวอังวรา  ชูรัตน์
5. นายเกียรติศักดิ์  วงเสนา
6. นายเกียรติศักดิ์  โสดาวัง
 
1. นางสิรินาฎ  จันทร์ทรง
2. นายวิศิษย์  แนวกันยา
3. นางยวนจิตร  ปราสาร
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายวทัญญู  ลาหลายเลิศ
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1. เด็กชายเจษฎา  ผิวดำ
 
1. นางสุขเพ็ญ  คำหอม
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สงวนรัตน์
 
1. นางสุภาพร  ทรงวิชัย
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กชายอนุพงษ์  หงษา
 
1. นายณรงค์  แสงทอง
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เจนกระบวน
 
1. ว่าที่ร้อยโทถวัลย์  นาเวียง
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายปริญญา  ดวงชาติ
 
1. นางสาวนิลวรรณ  ลาวเมือง
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กชายประวิทย์  ทุมเสน
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายจตุรพัฒน์  หาวรดิษ
 
1. นายอุทิศ  สืบศรี
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กชายพีระพรรณ  แก่ลำราช
 
1. นายธนบดี  มูลเกษ
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายบารมี  ทิพวัน
 
1. นายสมชาย  เทียมสะอาด
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายอลงกร   สิงห์ครุธ
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันธุรา
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงธนาภา  ทองภู
 
1. นายธนบดี  มูลเกษ
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงเยาวพร  สำโรง
 
1. นางพิมพ์วิภา  พงษ์ขยัน
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สมเชื้อ
 
1. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แฉ่งสวัสดิ์
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ขันติรมย์
 
1. นายสมชัย  ปรุงหอม
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงสุภานัน  มูลสาร
 
1. นายประพจน์ศักดิ์  ธงไชย
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชลิตา  สุดประเสริฐ
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กหญิงวณิชชา  พันนา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เครือชาลี
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. นางสาวสุพรรษา  อารมณ์
 
1. นายสถิต  แสงมุข
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เทนแก้ว
 
1. นายบุญเลิศ  รัตน์อนันต์
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชลธิฌา  นวลจันทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงช่อเพชร  คำทา
 
1. นายสุพจน์  สมเพ็ง
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กหญิงชนิษฐา  แพงโจทย์
 
1. นางวิราจี  หาญพังงู
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กหญิงสุนิดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุประวีณ์  สายรัตน์
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงยุฑามาศ  คำตา
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง    
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายวสุพล  พิศเพ็ง
 
1. นางชิดหทัย  อ่อนสนิท
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กชายทักษิณ  เกษเกษี
 
1. นายเสน  จุมพลเมือง
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายสมชาย  อยู่คง
 
1. นางปราณี  รัตนะบงกชเวช
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กชายทัศพงศ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นายอุดร  ผ่องแผ้ว
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กชายปภินวิทย์  กองกุหล่าย
 
1. นายบัวรินทร์  ลุนหล้า
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กชายยศกร   ทาทอง
 
1. นางพัฒนา  น้อยนาดี
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กชายเจตพิพัทธ์  ประสาร
 
1. นางนุตประวีณ์  พงษ์สะพัง
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.66 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ละครราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 1. เด็กชายภัคพงศ์  สุนราวงค์
 
1. นายชาตรี  เอนกพร
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. เด็กชายอดิเทพ  สายศรี
 
1. นางพิสมัย  พันสาย
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74.66 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายพีรนันท์  รังสิทัตศุกล
 
1. นางจิระพรรณ  พึ่งกิจ
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตับเต่า 1. เด็กชายทิวากรณ์  ทองลา
 
1. นายดนุสรณ์  หลักหาญ
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 71.66 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  สายบุญจันทร์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณพงศ์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซำ 1. เด็กชายฐิรพงษ์  สายกัลยา
 
1. นายพยัคฆ์พงษ์  ธงชัย
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายนนทกานต์  ประสพศรี
 
1. นางวิไลพร  ทองเจียว
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายปัญญา  เวียงนนท์
 
1. นางวนิดา  ปิยรัตนพันธ์
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กชายอัครพล  เจริญกาย
 
1. นายศรัญพงษ์  ครองยุทร
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  เวียงนนท์
 
1. นายสุพจน์  สาริขา
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 1. เด็กชายบารมี  อินทร์น้อย
 
1. นางสรัญญา  เตโช
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1. เด็กหญิงนันทพร  โคตรสมบัติ
 
1. นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  จูมศิลป์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มูลมณี
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  นาสงวน
 
1. นางสุชารัตน์  รัตนภู
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 1. เด็กหญิงเพชรรัช  ใจทน
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์มณี  ธรรมรักษ์
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กหญิงวนิดา  พรมภักดิ์
 
1. นายอุทัย  เกษกัน
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.7 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงอาทิตตยา  จันทร์ศรี
 
1. นางวิฬาวรรณ  เสาวะพาน
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกบัว
 
1. นางจิระพรรณ  พึ่งกิจ
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1. เด็กหญิงสุชาดา  อุตอามาตย์
 
1. นางสาวจิราพร  คาดสนิท
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์พูล
 
1. นางเจริญวัย  โขนชัยภูมิ
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กหญิงธนพร  เผ่าเพ็ง
 
1. นายสิทธิพล  ศิริวัฒน์
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงสุริตา   บุญทศ
 
1. นางสาวจันทิมา   โกสุม
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านซำ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประกอบสุข
 
1. นางมณเฑียร  แสนบุญเรือง
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงชุติมา  หาไชย
 
1. นางสุภาณี  ไศลบาท
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1. เด็กหญิงนรินทร์ธร  แสงชัย
 
1. นายบุญชู  คงดี
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทสุข
 
1. นางธันยนันท์  วงษ์คำน้อย
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปิณิดา  สิงยะเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยโทถวัลย์  นาเวียง
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  พงษ์พูล
 
1. นายสุทัศน์  คำแพง
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กหญิงนันทักษพร   ยอดดี
 
1. นางวีระยา  ผิงผ่อง
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กอแก้ว
 
1. นางนุตประวีณ์  พงษ์สะพัง
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เกตกุล
 
1. นายนคร  แสนวงษ์
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายวรพล   ดะใน
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. นายณัฐกฤษ  ฟีสันเทียะ
 
1. นางสาวชมภูนุช  สำแดงเดช
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายปัญญา  ภูตาเลิศ
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กชายศรณ์สิน  สายสอน
 
1. นางสาวจีรนันท์  สุดแสน
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กชายสหรัฐ  บึงแก
 
1. นางอรทัย  คำแพง
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. นายฤทธิกูล  สงครามรอด
 
1. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. นายณัฐพล  พับไธสง
 
1. นายกิติชัย  ธานี
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
 
1. นางทองจันทร์  เหลื่อมศรี
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สาตสิน
 
1. สิบเอกหญิงอรพรรณ  กัลปดี
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กชายภูชิต  สองศรี
 
1. นายบัวรินทร์  ลุนหล้า
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายศิวกร  เดชเดิม
 
1. นายณรงค์  ไพศาล
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายพลวัชร  อนุธรรม
 
1. นายธนาพล  สังฆพรม
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายเลิศปัญญา  โสมณวัตร์
 
1. นางรัตนา  สมถะนิรันดร์
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายภูริวัฒน์  ลานุสัตย์
 
1. นางอัมพร  พิลาวัน
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กชายอดิศร  จัทร์หอม
 
1. นางสุทธินี  โพธิ์ศรี
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  หงษ์ชูดา
 
1. นางสุมาลี  สังเกิด
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 1. เด็กชายมั่นคง  สมหวัง
 
1. นายพิชิต  สุวรรณพงศ์
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กชายทรงภพ  กุดไธสง
 
1. นางบังอร  ศิริบุตร
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 1. เด็กชายวทัญญูู  กุลชิล
 
1. นางภิตินันท์  บุญทศ
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลยโสธร   1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กชายนาวา  นารีรักษ์
 
1. นางนุตประวีณ์  พงษ์สะพัง
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. นางสาวศริวรรณ   บรรลือ
 
1. นางจิราพร  สุดสนอง
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงชุติมา  วันลานนท์
 
1. นางจิราพรรณ  ผองขำ
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. นางสาวนรีรัตน์  พุฒซ้อน
 
1. นางอาพัชนี  รวมธรรม
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงนิภาพร  พรมภักดิ์
 
1. นางจุฬารัตน์  คมไธสง
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงลลิตา  โกษากุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  งามสาย
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปู่ญวน
 
1. นายวิศัลย์  หินเมืองเก่า
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงปวีณา  ชื่นชม
 
1. นายวิชยุตม์  แสนโสภาวัน
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กหญิงพนิจสุดา  หัตถดล
 
1. นายณภัทร   จรูญเนตร์
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขแสน
 
1. นางวงเพ็ญ  ต้นพุฒ
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. นางสาวชนิดาภา  พันนุรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ธิมาชัย
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงศุภกานต์  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แดงแก้ว
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเคลือบ
 
1. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กหญิงพัทธิญาภรณ์  มงคลนำ
 
1. นางปวริศา  พีรยศพัฒน์
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงจันทร์
 
1. นางวนิดา  ปิยรัตนพันธ์
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงอัญญฎา  ค่ำคูณ
 
1. นายณรงค์  ศรีคำเวียง
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุจิภา  คัชกร
 
1. นายณรงค์  ไพศาล
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.9 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แมนสืบชาติ
 
1. นายสิทธิพล  ศิริวัฒน์
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.7 ทอง 6 โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คารมรื่น
 
1. นางทองจันทร์  เหลื่อมศรี
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.7 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทิมา
 
1. นางเจริญวัย  โขนชัยภูมิ
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สาริพันธ์
 
1. นางหทัยรัตน์  สีมารัตนกูล
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงชีวาพร  ไปพบ
 
1. นางนุตประวีณ์  พงษ์สะพัง
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลบกลิ่น
 
1. นางทัศนีย์  เข็มทอง
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทองทศ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พิศชาติ
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงมนทกานต์  พรมนิกร
 
1. นายพีระพงษ์  พวงพันธ์
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เศิกศิริ
 
1. นางวิมลรัตน์  บาระชล
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 14 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ประสมศรี
 
1. นางราตรี  รัตนพิมพ์
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ท่อนทอง
 
1. สิบเอกหญิงอรพรรณ  กัลปดี
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  องอาจ
 
1. นางรัตนา  สมถะนิรันดร์
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.6 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงนาราภัทร์  ไวพจน์
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงพรรณวษา  สายสวาท
 
1. นางอัมพร  พิลาวัน
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นายสัญชัย  โสภายิ่ง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เครือชาลี
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายภาคภูมิ  สาเอี่อม
 
1. นางปรมพร  ประสมศรี
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายคณิศ  มาลัย
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชาญ
 
1. นายสุรพรรค์  อุปมา
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงสโรชา  เวชกามา
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  แสนสวาสดิ์
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วันเวียน
 
1. นางลมัย  ประสมศรี
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กหญิงวรรณภา  มาธฤทธิ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เครือชาลี
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงชิดชนก  โสภี
 
1. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. นางสาวกุลกันยา  สัตรูพ่าย
 
1. นายเทพฤทธิ์  ธานีกุล
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกิตติมา  ไชยมี
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กลมเกลี้ยง
 
1. นางจิราพรรณ  ผองขำ
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศิริบุตร
 
1. นางจุฬารัตน์  คมไธสง
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  เจริญคุณ
 
1. นายบุญเลิศ  รัตน์อนันต์
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงเมธวดี  แสงสุด
 
1. นางอุไร  จันทร์ใส
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรสมบัติ
 
1. นายสมจิต  ขันธุปัทม์
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กชายนนภิชัย  ผุดผ่อง
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองสาย
 
1. นางปวริศา  พีรยศพัฒน์
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายนิติกรณ์  เวียงจันทร์
 
1. นายสมชาย  เทียมสะอาด
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กชายวัชพงษ์  คันทะภูมิ
 
1. นางลมัย  ประสมศรี
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. นายสุริยะ  อยู่คง
 
1. นางถนอม  เวชกามา
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายเจษฎา  ดาษดื่น
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายวรพจน์  อุไรรำไพ
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายธนพร  เถาว์กลาง
 
1. นางสาววรรษมน  อุดมแก้ว
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ค่ายรัตนชัย
 
1. นางสาวจุฑาธร  จูมวงษ์
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  อ่อนสนิท
 
1. นางชิดหทัย  อ่อนสนิท
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายจิระภัทร์  เดชเดิม
 
1. นายสุริยัน  มาลัย
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รู้คุณ
 
1. นางยุพาพิน  จูมวงษ์
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว    
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาลัย
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงนันทนา  อุปนิสากร
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สายเชื้อ
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพัทธธีรา  พราวศรี
 
1. นางกชพรรณ  บุญพิชิตทรชน
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงปีรย์ดา  ประสาร
 
1. นางนุตประวีณ์  พงษ์สะพัง
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1. เด็กหญิงเนตรชนก  โคตรสมบัติ
 
1. นายไหล  บุญทัย
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอพัชชา  แสนสุโพิ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  บุญเจริญ
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 1. เด็กหญิงปณิตา  วงษ์พระจันทร์
 
1. นางกนกวรรณ  จันทรัตน์
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเวินชัย 1. เด็กหญิงธิติมา  คำแสง
 
1. นายเดชธนา  กัลปดี
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงอภิษฎา  งามแสง
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  สว่างวงษ์
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  วงษ์ชมพู
 
1. นางชิดหทัย  อ่อนสนิท
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงเกษศราภรณ์  พุฒป่า
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  สุดแสวง
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  จันทร์ตา
 
1. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กหญิงศิวพร  มาศรี
 
1. นายทองพูน  ศรีภักดี
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผ่ายเพชร
 
1. นางสุกัญญา  ศิริศรี
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1. เด็กหญิงณัฏฐมณี  ผิวแดง
 
1. นายสุรัตน์  ชูรัตน์
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงจิตติพร  ภู่ภิรมย์
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงอภิรดี  ศรีโยธี
 
1. นางสาวชมภูนุช  สำแดงเดช
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ธีระจันทร์
 
1. นางรุจิรา  ภูมิแสน
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงเกษณี  วงษ์ไกร
 
1. นายบุญเสริม  โสมณวัฒน์
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสกุล
 
1. นายธนบดี  มูลเกษ
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. นางสาวพัชรี  หวังทำ
 
1. นางวิราจี  หาญพังงู
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงพสุดา  จูมพิลา
 
1. นางสุรภี  เพ็ชร์งาม
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงสุภนิดา  ผาสุราษฎร์
 
1. นางอาพัชนี  รวมธรรม
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพวัน
 
1. นายสมชาย  เทียมสะอาด
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงศุภัทรา  วงษ์ใหญ่
 
1. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. นางสาวเจนนิสา  มะโนชัย
 
1. นางอุไร  จันทร์ใส
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีคุณหลิว
 
1. นายเชิดชัย  โภคสวัสดิ์
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วมณี
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ช่องท้วม
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เครือชาลี
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กชายอนันตชัย  พิเดช
 
1. นายบัวรินทร์   ลุนหล้า
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  โภชะโน
 
1. นางชิดหทัย  อ่อนสนิท
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายธนโชติ    หัวดอน
 
1. นางสาวศิรินาถ  ศรีฉายา
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กชายพิพัฒน์  กลัดนาคะ
 
1. นายเชิด  แสงกล้า
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กชายพงศ์เทพ  เนื้อขาว
 
1. นางพรทิพย์  เยาวบุตร
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายเจริญ  พรมวงศ์
 
1. นางรัตนา  สมถะนิรันดร์
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ปัญญามาศ
 
1. นางนงนุช  แก้วคำชาติ
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กชายธนากร  ศรีหล้า
 
1. นางสาวกรกมล  วรโยธา
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายศานติ  จันทภา
 
1. นายพีระพงษ์  พวงพันธ์
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญยิ่ง
 
1. นางบังอร  ศิริบุตร
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหัวดอน 1. เด็กชายทานตะวัน  ดอกจันทร์
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  แซ่เตีย
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายพันธกานต์  พรมดวง
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายชัยนันท์  เผ่าโยธิน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  โสธรวัตร์
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงศุภากร  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มูลมณี
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงธารทิพย์  สีเชียงหา
 
1. นางเพ็ญประภา  เจริญผล
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 1. เด็กหญิงสุฑาศินี  เสริมศรี
 
1. นางสุภาพร  นนตรี
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกชกร  เชื้อมั่ง
 
1. นางกัลยาณิน  เชื้อสุข
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกนกพร  นันทา
 
1. นางวนิดา  ปิยรัตนพันธ์
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีชมภู
 
1. นางบวร   ขจัดมลทิน
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลงทอน
 
1. นางภักดิ์วิภา  สมเพ็ง
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงนทนนท์  บุญทรัพย์
 
1. นายเชิด  แสงกล้า
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงณัฐมล  กิจลอบ
 
1. นายณรงค์  ศรีคำเวียง
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กหญิงอนุชศรา  สุภาคาร
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สายเมฆ
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงพัชรี  สีวัง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ใจเย็น
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กหญิงแคทรินทร์   ปานเสียง
 
1. นางสาวศิรินาถ  ศรีฉายา
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อยู่คง
 
1. นางแสงอรุณ  ดอกจันทร์
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  โนนฤาชา
 
1. นางวิไลวรรณ  รัตนก้านตง
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เอนกบุญ
 
1. นายพรชัย  ศรีสร้อย
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงรีเบคก้า วทันยา  สมิธ
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กลมเกลียว
 
1. นางปวริศา  พีรยศพัฒน์
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงงามพิศ  ผาริโน
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติญาณี  ศาลางาม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  โสธรวัตร์
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กหญิงกชกร  แดงท่าขาม
2. เด็กหญิงกนกพร  วงค์คำชัย
3. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพุฒ
4. เด็กชายกิจการ  บุญยิ่ง
5. เด็กหญิงจริยาภรณ์  สาราธร
6. เด็กหญิงจินตกัญญา  ผาสุขใจ
7. เด็กหญิงจิราภา  สร้อยสุวรรณ
8. เด็กหญิงชญาทิพย์  ยาเณร
9. เด็กชายทินกร   บุญยิ่ง
10. เด็กชายธนพนธ์  ศรีอำนาจ
11. เด็กชายนรงฤทธิ์  ไชยเอิก
12. เด็กชายนรินทร์ศักดิ์  ชาติภูธร
13. เด็กหญิงนัชรี  บุญยิ่ง
14. เด็กชายนัททนัน  เฟื่องฟู
15. เด็กหญิงนิภาพร  พารไสว
16. เด็กหญิงพรทิวา  แสงกล้า
17. เด็กชายพัชรพล  สันหากุล
18. เด็กหญิงพาวินี  บุญเล่ห์
19. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองสุทธิ์
20. เด็กชายภควัต  สมฤทธิ์
21. เด็กหญิงภัคพร  กอนแก้ว
22. เด็กชายภัครพล  สุภาพันธ์
23. เด็กหญิงมัลลิกา  สอนคำ
24. เด็กชายรัตพล  ตรวจมรรคา
25. เด็กหญิงวณิชชา  เปรี่ยมนอง
26. เด็กหญิงวรรณพร  สาระวัน
27. เด็กหญิงวราพร  ทองบุญ
28. เด็กหญิงวาริษา  แก้วคำ
29. เด็กชายวีระศักดิ์  ปาเวียง
30. เด็กชายศรันย์  บุญเล่ห์
31. เด็กหญิงศศิประภา  นรสาร
32. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญเล่ห์
33. เด็กชายสมร  จันทร์ดี
34. เด็กชายสุพจน์  บุญยิ่ง
35. เด็กชายอนุวัตร  กล่อมเสียง
36. เด็กชายอภิชาติ  ชัยภา
37. เด็กหญิงอรพิมล  ประสารสืบ
38. เด็กหญิงอรัญญา  โสดาล้วน
39. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสระคู
 
1. นายสุเมร  สมสืบ
2. นางประมวล  ศรีมะเรือง
3. นายพาทอง  วงศ์ซื่อ
4. นางรัตนาพร  นันทจักร์
5. นางยุพาพิน  จูมวงษ์
6. นางสุภาพร  วงศ์ซื่อ
7. นางธัญญ์วรัตน์  มหาชนะวงษ์
8. นางบังอร  ศิริบุตร
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กชายกฤตยชญ์  พระบุญเรือง
2. เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงกัลยา  เวียงขำ
4. เด็กชายจักรพรรณ  อันทะสาร
5. เด็กหญิงชลธิชา  แสงกล้า
6. เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณศรี
7. เด็กหญิงชุติกาจนญน์  ศรีเข็ม
8. เด็กหญิงณัฐสุดา  อะทาโส
9. เด็กหญิงดุจดรินทร์  ทองคำ
10. เด็กหญิงทัศนวรรณ  กุลบุตร
11. เด็กชายทิวากร  อารัตผล
12. เด็กหญิงธีรกานต์  จันทร์วงษ์
13. เด็กชายธีรภัทร  เวฬุวนารักษ์
14. เด็กหญิงธีราพร  มีพร้อม
15. เด็กหญิงนทนนท์  บุญทรัพย์
16. เด็กหญิงนิธิพร  ถนอมเมฆ
17. เด็กชายปฎิภาณ  พุฒพันธ์
18. เด็กชายปัณณรุจน์  จิระไพชัยศาล
19. เด็กหญิงปาณิศา  ป้องแก้ว
20. เด็กหญิงผกาวรรณ  สิงห์ทอง
21. เด็กหญิงผกาวรรณ  คำเอี่ยม
22. เด็กชายพสุธร  วงษ์มณี
23. เด็กหญิงพันพสา  โพธิ์คำ
24. เด็กหญิงพิจิตรา  ยะฮาด
25. เด็กหญิงพิมพร  แก้วศรีหาวงศ์
26. เด็กหญิงพิมพ์พร  ทอดชัยภูมิ
27. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ทอดชัยภูมิ
28. เด็กหญิงภัทรสุดา  มณีวรรณ
29. เด็กหญิงมนัสวีร์  ศรีสอน
30. เด็กหญิงยิ่งรัก  ประสานพันธ์
31. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พุฒพันธ์
32. เด็กหญิงลัลนา  ปัญญา
33. เด็กหญิงวรรณหงษ์  แสงกล้า
34. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โศกศรี
35. เด็กหญิงศศิธร  มหาจันทร์
36. เด็กหญิงศิวพร  บุญโญ
37. เด็กหญิงศุภิสรา  สายโสภา
38. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญหล้า
39. เด็กหญิงอธิชนก  วรรณชัยมงคล
40. เด็กหญิงอริสรา  รัตนพิเศษ
 
1. นางเพ็ญแข   แก้วปัตตะ
2. นางสมปอง   สุวรรณเสาร์
3. นายสุรพิณ  ก้านเพชร
4. นายปรีชาวิทย์  คำแสน
5. นายโอสถ  เข็มเงิน
6. นายเชิด  แสงกล้า
7. นายประสิทธิ์  ไกยราช
 
595 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. นางสาวกนกวรรณ  ถึงแสง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ทองแสง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ประสงค์แก้ว
4. เด็กหญิงดวงพร  อินทรเสน
5. เด็กชายธรรมนูญ  สืบวงศ์
6. เด็กชายธีรวัสส์  มารศรี
7. นายปุรเชษฐ์  มงคล
8. นางสาวสุกัญญา  เศษผล
9. นางสาวสุภาพร  คำจันทร์
10. นายเก่ง  อาวาส
 
1. นางวิฬาวรรณ  เสาวะพาน
2. นางอนุกูล   สุทธิอาคาร
3. นางสาวอรนุช  ทองสมบัติ
 
596 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ค่ำคูณ
2. เด็กชายปัณวิทย์  แสงนิล
3. เด็กหญิงพรรณพษา  มานะธรรม
4. เด็กชายภูมินทร์  แสงกล้า
5. เด็กหญิงวิชุดา  สีหะนาถ
6. เด็กหญิงศุภณัฐ  อุ่นคำ
7. เด็กชายอภิชาติ  โสภี
8. เด็กหญิงอุไรพร  โสภี
 
1. นางนิตยา  บุญทรัพย์
2. นางวราพร   พันธ์แน่น
3. นางสาวธนิดา  ทาฤทธิ์
 
597 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายกวินทรา  ไขสาร
2. เด็กหญิงณัฐชนก  สมสาย
3. เด็กชายทีปกร  มหาจันทร์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  ถมปัตย์
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  มิสา
6. เด็กหญิงมาริษา  พูลเมือง
7. เด็กหญิงสิริกาญดา  อ้นจันหอม
8. เด็กชายสุชน  แสนการุณ
9. เด็กหญิงสุทธิตา  ชินครี
10. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีมะลัย
 
1. นางมาลี  ทองหลาง
2. นางกัลยาณิน  เชื้อสุข
 
598 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงจณิสตา  วรรณคำ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ประชุมชัย
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พุทธแสน
4. เด็กหญิงจีรนันท์  คูณสุข
5. เด็กชายชนะเกียรติ  ขันเงิน
6. เด็กชายณัฐพงศ์  กิ่งพรมภู
7. เด็กชายธนกร  ขันเงิน
8. เด็กชายนันทิพัฒน์  บุญทศ
9. เด็กชายสิทธิราช  ขันเงิน
10. เด็กหญิงสุวนันท์  สลับศรี
 
1. นางภิตินันท์  บุญทศ
2. นายศุภวัฒน์  บุญทศ
3. นายชัยวิชิต  ทันพรม
 
599 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายทักดนัย  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุญอาจ
3. เด็กชายนิพล  ลุนผง
4. เด็กหญิงพรนภา  ปัทมะ
5. เด็กชายพิธิวัฒน์  โสภี
6. เด็กหญิงวรรณิกา  อาจกล้า
7. เด็กหญิงเบญจนีย์  เบ็ญจขันธ์
8. เด็กชายเรืองศักดิ์  จันเลศ
 
1. นางนิตยา  บุญทรัพย์
2. นางวราพร  พันธ์แน่น
3. นางราตรี   บุญอาจ
 
600 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อ้อยแขม
2. เด็กหญิงชยากร  อ้อยแขม
3. เด็กชายชลพรรษ  สายตา
4. เด็กหญิงปิยะดา  ภูมิสอาด
5. เด็กหญิงวิชญาพอน  นามแก้ว
6. เด็กชายศักดิ์ดาทอง  หาญชัย
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สืบวงษ์
8. เด็กชายไวยากรณ์  ผลทับทิม
 
1. นางอนุกูล  สิทธิอาคาร
2. นางวิฬาวรรณ  เสาวะพาน
3. นางสาวอรนุช  ทองสมบัติ
 
601 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กชายธนากร  ทองโสม
2. เด็กหญิงบุษบา  ศรียุทธ
3. เด็กหญิงมรกต  แสงสุวรรณ
4. เด็กชายวีรศักดิ์  วิเศษแก้ว
5. เด็กชายศุภชัย  พันพีนิล
6. เด็กหญิงสกุลทิพย์  พลพวก
7. เด็กชายสุเมธร  แก้วดวงใหญ่
8. เด็กหญิงอรอนงค์  หวังผล
 
1. นางศรฤญธร  อินทะวงษ์
2. นางจุฑามาส  แก้วไวยุทธ
 
602 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 61.3 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ผู้มีสัตย์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  หลอดคำ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันภัย
4. เด็กหญิงบุณยกร  พงษ์สนิท
5. เด็กหญิงปวริสา   จักสาน
6. เด็กหญิงพรพรรณ  พาดำเนิน
7. เด็กชายพลวัชร  อนุธรรม
8. เด็กหญิงพุทธิราภรณ์  เอกสัน
9. เด็กหญิงภัทรศยา  โพธ์คลัง
10. เด็กหญิงสิริยากร  เพิ่มพูน
 
1. นายธานาพล  สังฆพรหม
2. นางสุรัชต์วดี  วงศ์ศรีแก้ว
 
603 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชญานี  ฉัตร์ทัน
2. เด็กหญิงชนัญญา  กวนนอน
3. เด็กหญิงนันทิภาคย์  จำปา
4. เด็กชายภูวเดช  เพ็งธรรม
5. เด็กชายมงคล  วงษ์ชัย
6. เด็กชายวิฒิชัย  ศรีษะคำ
7. เด็กหญิงอคีตา  สมสอางค์
8. เด็กชายเฉลิมพงษ์  โภชะโน
 
1. นายนเรศศักดิ์  ศรีหะวงษ์
2. นางศรัญญา  สายสุด
3. นางสุภารัตน์  ชินรี
 
604 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามณี
2. เด็กหญิงทิพย์พิมล  ยอดทอง
3. เด็กหญิงมณฑิตา  สารดี
4. เด็กหญิงวริศรา  ป้องแก้ว
5. เด็กหญิงสุภิษา  ทองบ่อ
6. เด็กหญิงอนันต์พิพัฒน์  ป้องแก้ว
7. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองเกลียว
 
1. นางสาวชรินทร  วงษ์เพ็ญ
2. นางทองสม  คาดสนิท
3. นางสาววิชญาภรณ์   เถาว์แสน
4. นายสัมพันธ์  คาดสนิท
 
605 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงกชกร  มาเพชร
2. เด็กหญิงฐิติยา  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงดากานดา  พวงพันสาย
4. เด็กหญิงดากานดา  พวงพันสาย
5. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุ้งทอง
6. เด็กหญิงนันทริกา  ศรีษะคำ
7. เด็กหญิงประภากร  กอนกระโทก
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  สำราญจิตต์
9. เด็กหญิงมนสิชา  สุคันธา
10. เด็กหญิงสุวลักษณ์  ช่อนบุญ
11. เด็กหญิงอธิชา  ผาสุขใจ
12. เด็กหญิงอภิญญา  พุทไธสง
13. เด็กหญิงอัญชนา  จันทร์ใส
 
1. นางสุวลักษณ์  สาริขา
 
606 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทพทาบ
2. เด็กหญิงจรรสุดา  สุพลริ
3. เด็กหญิงจินตนา  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจดี
5. เด็กหญิงภาขวัญ  ขุมคำ
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  วงษ์จันทร์
7. เด็กหญิงวรัญญา  จาดมั่ง
8. เด็กหญิงเรวิกา  สุฤทธิ์
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
 
607 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงจริญญา  ขนันเนือง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฤาษี
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กสิพันธ์
4. เด็กหญิงลัคฌาภัค  อุปรี
5. เด็กหญิงศิรินารี  เหิมหัก
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  ท่อนจันทร์
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวชัญญาภัค  สุริเย
 
608 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  สีเสมอ
2. เด็กหญิงธวัลรัจน์  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงนพวรรณ  กฤษณวรรณ
4. เด็กหญิงประภาสิริ  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงพีรดา  ผิวงาม
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ไกรศรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  โสธรวัตร์
2. นางสาวสุภิญญา  โพธาราม
 
609 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีใสคำ
3. เด็กหญิงพรชิตา   มีสุข
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  เครือแวงมล
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เศิกศิริ
6. เด็กหญิงอรญา  ทองกล่ำ
 
1. นายประศาสตร์  อุ่นใจ
2. นางพันธ์ประภา  ศรีวิเศษ
 
610 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  โกษาผล
2. เด็กหญิงญาวิณี  ธาตุทอง
3. เด็กหญิงสุธิดา  คำหลาน
4. เด็กหญิงอัญชลี  ประดับทอง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไวไธสง
6. เด็กหญิงแสงเดือน  พานุช
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวชัญญาภัค  สุริเย
 
611 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. นายจรัสรวี  ชิงชัย
2. นายจิระพล  ศิริเกษ
3. นางสาวจิราพร  ผมน้อย
4. นางสาวพรศิริ  คามบุตร
5. นายเกรียงไกร  สังข์ขำ
 
1. นางสกุลตา  แพงโสม
2. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง
 
612 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กหญิงดาวิน  โกษาผล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คำนึง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองอินทร์
4. เด็กหญิงอรทัย  สำรวมใจ
5. เด็กชายอุธี  นามโคตร
 
1. นายทรงวุฒิ  ทองขำ
2. นางบัวเรียน  รักศิลป์
 
613 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีละออง
2. เด็กหญิงจิราพร  สุขใจ
3. เด็กหญิงพิชามล  สารคาม
4. เด็กหญิงวรารักษ์  ประทุม
5. เด็กชายไชยวิทย์  โพธิ์ผาง
 
1. นางเพ็ญแข  ทองเรือง
 
614 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.32 ทอง 4 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติชัย  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สง่าวงษ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คูณภักดิ์
4. เด็กหญิงวิไลพร  คณาพันธ์
5. เด็กชายเทพทรงพล  กลิ่นจันทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
2. นางหนูประไพ  โตไทยะ
 
615 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วรรณสิงห์
2. เด็กชายธวัชชัย  สุ่มมาตย์
3. เด็กชายปารณวัช  นามขำ
4. เด็กชายรชต  พุฒพันธ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  กลางนอก
 
1. นางสาววรุฬยุภา  ทองกลม
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  คุณารักษ์
 
616 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีโชค
2. เด็กชายณฐวรรณ  เทพจันที
3. เด็กชายทอมมี่  สจ๊วต
4. เด็กชายวรวุฒิ  ถมปัด
5. เด็กชายวันชัย  ไชยนา
 
1. นางนางวันศรี  แสนสวาสดิ์
2. นายสุดา  ชัยจันทา
 
617 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายสุทธินันท์  มุธุสิทธิ์
2. เด็กหญิงอุไรพร   สระบุรี
 
1. นายทรงวุฒิ  ทองขำ
 
618 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 1. เด็กหญิงชนัญญา  จิบทอง
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  เดชธงศรี
 
1. นางสาวไพรจิตร  พลไชย
 
619 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกุสุมา  โตไทยะ
2. เด็กชายจักรกฤษ  สุโพธิ์
 
1. นายเกษม  โตไทยะ
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กชายจักรพงศ์   บัวเทพ
2. เด็กชายภีรภัทร  ขันธรรม
3. เด็กชายศิริพงศ์  โศรกศรี
4. เด็กชายศุภษร  มีชัย
5. เด็กชายศุภโชค  ทองเย็น
6. เด็กชายสมโภชน์  สายสี
 
1. นางสาวทองใส  แก้วคำจันทร์
2. นางกนกอร  บุญกว้าง
3. นางสาวพัชรี  ทรงพระ
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดาษดื่น
2. เด็กชายธนโชติ  มานะดี
3. เด็กชายนวพล  พลขันธ์
4. เด็กชายศรัณยู  นามแสง
5. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขแสน
6. เด็กชายสันติภาพ  พิมพ์ทอง
 
1. นางยุพาพร  ไพศาล
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายณัฐกร  สีหนาถ
2. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงนัยนา  ใจเร็ว
4. เด็กชายพัชรพล  ยศนี
5. เด็กชายศิวะ  ก้อนคำ
6. เด็กชายอภินันท์  จันทวัช
 
1. นางสง่า  อุ่นตา
2. นางสาวบัวรินทร์  บุญอ่อน
3. นางพนมพร  ศรีศักดิ์
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายกฤตยชญ์  บุญแดนไพร
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  นนตรี
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  วิสาพรหม
4. เด็กชายณัฐชนนท์  ขันเงิน
5. เด็กชายนิติกร  แสงส่อง
6. เด็กชายบุญญพนต์  โพธิ์ศรี
 
1. นางณปภัช  สุกใส
2. นายนิตย์ศักดิ์  สอนพลทัน
3. นางสาวอรอนงค์  ศิริโสม
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลุนพิลา
2. เด็กชายธีรภัทร  นันทะจักร์
3. เด็กหญิงภูริชญาภรณ์  พรมมี
4. เด็กชายรชตะ  ศรีแก่นจันทร์
5. เด็กชายอดิศร  แสนทวีสุข
6. เด็กชายเมธิชัย  แผนพุทธา
 
1. นางสุนิดา  เกษกัน
2. นายอุทัย  เกษกัน
3. นางรัตนา  ศรีหานาม
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  สืบศรี
2. เด็กชายถนัดกิจ  ขอสุข
3. เด็กชายนเรนทร  สว่างแสง
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ท้าวคำหลง
5. เด็กชายสุทธินันท์  พวงจันทร์
6. เด็กชายไกรวิชญ์  กองเกิด
 
1. นางบุญเรือน  คุณธรรม
2. นางสุรัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กชายชยากร  จันทร์ทอง
2. เด็กชายฐปนวัฒน์  หมากดก
3. เด็กชายปณิธาน  อดกลั้น
4. เด็กชายภัทรพงศ์  วันแสงทอง
5. เด็กชายอชิตะ  ภู่ถาวร
6. เด็กชายอนุชิต  ใจหอม
 
1. นายอธิป  โคมร้าย
2. นายสุทธี  พูลผล
3. นายทศพร  กอสุวรรณ
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาดทา
2. เด็กหญิงณิษาอร  สภิษะ
3. เด็กหญิงธนพร  ทองน้อย
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  อินทร์อ่อน
5. เด็กหญิงอาทิจจพันธุ์  บรรลือหาญ
6. เด็กหญิงเกียวฤดี  นันทะไสย์
 
1. นายจิรวัฒน์  สุวรรณเพชร
2. นางพรรณี  นอมจิตต์
3. นางสุรัญญา  คำตา
 
628 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชินราช
2. เด็กหญิงธันยบูรณ์   ศิริโสม
3. เด็กหญิงประกายดาว  พันธะมา
4. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศิริโสม
5. เด็กหญิงอภิญญาพร  อินต๊ะวงค์
6. เด็กชายอภินัทธ์  เหลาผา
 
1. นางอรวรรณ  สุขหนา
2. นางสุคนธา  ไชยราช
3. นางสาวโสภิทนภา  ศิริโสม
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านซำ 1. เด็กชายจิรเมธ  สายสวาท
2. เด็กหญิงนพมาศ  สายสวาท
3. เด็กชายปารเมศ  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  นิ่มตระกูล
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  นิ่มตระกูล
6. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญรักษ์
 
1. นายบุญถิน  แหวนหล่อ
2. นายบรรจง  บุญมา
 
630 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ซังยืนยง
2. เด็กหญิงณัชชา  บัณฑิต
3. เด็กชายธีรศักดิ์  พิระภาค
4. เด็กหญิงพัชราภา  พูนเกษม
5. เด็กหญิงสุธามาศ  จันทะภา
6. เด็กหญิงสุภาดา  จำปาเวียง
 
1. นางทิพวรรณ  พลเกตุ
2. นายมานิตย์  เรืองมนตรี
3. นายประจวบ  แถลงธรรม
 
631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภักดีกุล
2. เด็กหญิงภัทรา   จันทร์งาม
3. เด็กชายรัตน์ภูมิ  ดวงดี
4. เด็กหญิงวัทริกร  บุญเติม
5. เด็กหญิงวิชชุดา  จันละบุตร
6. เด็กชายอัครพนธ์  วรคำ
 
1. นางมะลิวัลย์  ตรีประเคน
2. นายประทีป  ทองบ่อ
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจธรรม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ด้วงมีผล
3. เด็กหญิงปวีณา  มลิสอน
4. เด็กชายพิพัฒน์  ศีลารัตน์
5. เด็กชายสมใจ  ชัยสรรค์
6. เด็กชายอิศม์เดช  มุทุสิทธิ์
 
1. นางสมศรี  ลูกอินทร์
2. นายวิสุทธ  ลูกอินทร์
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำสากล
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุโกสิ
3. เด็กชายธนดล  สุตะคาน
4. เด็กชายธรรมนูญ  ทองทา
5. เด็กชายศิริพงศ์  นุชสาย
6. เด็กชายอเนชา  ภาคะ
 
1. นายอุทัย  สมเพาะ
2. นางชนมน  ทองลุม
3. นางสาวรัฐณากร  รวมธรรม
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาห่อม 1. เด็กชายธรรมนูญ  แสงกล้า
2. เด็กชายปริญญา  ไชยมี
3. เด็กหญิงมินตรา  บุญจันทร์
4. เด็กชายสิรวิชย์  เดชเดิม
5. เด็กชายอนุชาติ  แสนสุด
6. เด็กชายอภิวิชญ์  พุ่มจันทร์
 
1. นายบรรพต  ไชยช่วย
2. นางอัปสร  กองทอง
3. นายรชตะ  แสนวงศ์
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กชายจีรวุฒิ  จิตรสุวรรณ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสมคำ
3. เด็กชายวิชัยยุทธ  แสนเสริม
4. เด็กชายวีระพงษ์  ประสมคำ
5. เด็กชายศุภกร  เครเครือ
6. เด็กชายเกีรยติศักดิ์  เอียงชัยภูมิ
 
1. นายอุดม  วิเศษบำรุงเจริญ
2. นางสุกรี  วิเศษบำรุงเจริญ
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงนริศรา  น้อยจันวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  เหมคำภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามโคตร
4. เด็กหญิงสุมิสา  นามโคตร
5. เด็กชายอนุชิต  มีศิลป์
6. เด็กหญิงอรปรียา  ใจใส่
 
1. นางหัชยานันท์  เทือกเทพ
2. นางสาววัชราภรณ์  ไพรินทร์
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายกิตติพล  โสนาคำ
2. เด็กชายนิพนธ์  หอมหวล
3. เด็กชายพงศกร  บุญศรี
4. เด็กชายวิศรุต  ลมเชย
5. เด็กชายอมล  พรหมชัยศรี
6. เด็กชายอรรถกร  จันทชำนิ
 
1. นางนิตย์  สำลี
2. นางวัชรินทร์  พยัคฆ์
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านตับเต่า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ป่าไม้รัง
2. เด็กชายธนภัทร  แสนสุข
3. เด็กชายธีรภัทร  หลอดแก้ว
4. เด็กชายพลากร  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงภัทรมนณ์  วงศา
6. เด็กหญิงแพรวา  ไตรยสุทธิ์
 
1. นายฉลอง  หลอดแก้ว
2. นางจิราภรณ์  ประชุมพันธ์
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายตะวัน  ยวนยี
2. เด็กชายนครินทร์   สุดแสง
3. เด็กชายบริมาส  เทศปาน
4. เด็กชายอรรถพล   เส้นเศษ
5. เด็กชายอัฐฌราวุฒิ    ภูก๊ก
6. เด็กชายเอกพล   หมื่นไธสง
 
1. นายสุขชัย  พินิจผล
2. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
3. นายประยูร  ไชยนา
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายกิตติชัย  ไชยช่วย
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กกฝ้าย
3. เด็กชายชนสิทธิ์  ใจปิง
4. เด็กชายธนพล  สมอ่อน
5. เด็กชายศิริภูมิ  เหล็กกล้า
6. เด็กชายอภิชาติ  เหล็กกล้า
 
1. นายพิชัย  อายุยืน
2. นายเชิดชัย  โภคสวัสดิ์
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  สุนาอาจ
2. เด็กชายณัฏฐ์นันท์  บุญน้ำเที่ยง
3. เด็กชายธงชัย  ชูรัตน์
4. เด็กชายธรรมสรณ์  สืบศรี
5. เด็กชายพิชเญศ  เติมขุนทศ
6. เด็กชายรติพงษ์  นามทอง
 
1. นายสุทธี  พูลผล
2. นายอธิป  โคมร้าย
3. นางสาวสุกัญญา  ตราศาสตร์
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวรัตน์
2. เด็กชายจีระวัฒน์  บุญอาจ
3. เด็กชายชนาธิป  อัศจรรย์
4. เด็กชายนที  มูลทิพย์
5. เด็กชายภูพิพัฒน์  โยธารัตน์
6. เด็กชายวิทยา  ปวงชาติ
 
1. นายอุทิศ  สว่างวงษ์
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กชายณัฐพล  เหล่าพร
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยโม
3. เด็กชายธีรพัฒน์  เครือชารี
4. เด็กชายธเนศ  จันเจือ
5. เด็กชายรวีวัฒน์  ณ มนตรี
6. เด็กชายวรวุธ  ทองไสว
 
1. นายณภัทร   จรูญเนตร์
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายณัฐพล   กลางถิ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจน้อย
3. เด็กชายธเนศ  ศรีวิสุทธิ์
4. เด็กหญิงนภาพร  อินอ่อน
5. เด็กชายเศรษฐา  สารบาล
6. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  พรมแก้ว
 
1. นายสุทัศน์  ไชยมา
2. นายบุญมา  สำลี
3. นายทองอวน  แก้วตา
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายชัยมงคล  ศิลารักษ์
2. เด็กชายพงศธร  เสาแก้ว
3. เด็กชายภูมิใจ  แหไธสง
4. เด็กชายวรากร  ทองทา
5. เด็กชายสุวิทย์  มาลาล้ำ
6. เด็กชายอโณทัย  คล้องการ
 
1. นายธงชัย  พลพวก
2. นายกฤษณ์  การินทร์
3. นางสุวิมล  เชษฐา
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  นาวิเศษ
2. เด็กหญิงนันทพร  สุริยะศักดิ์สิทธิ์
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  ชูศรีวาส
4. เด็กหญิงวิยะดา  หลักหาญ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรสมบัติ
6. เด็กหญิงโศภิตา  ยาวโนภาส
 
1. นายสง่า  ชาญอุไร
2. นายสยาม  เวชกามา
3. นายวิศิษย์  แนวกันยา
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎาพร  เทพมณี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประชุมชัย
3. เด็กชายธนากร  ไกยสวน
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ขอสุข
5. เด็กหญิงสุชาดา  ขงโวหาร
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงใส
 
1. นายอุดม  ศรีเนตร
2. นายสมร  รสชา
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายกวีพัชร  แก่นมั่น
2. เด็กชายฉัตรเฉลิม  โชติแสง
3. เด็กชายธนุศราช  กองแก้ว
4. เด็กชายธีรภัทร  บุดดี
5. เด็กชายวรเชษฐ์  พงษ์ซื่อ
6. เด็กชายวัชราภรณ์  ยอดหาญ
 
1. นายตุการ  ละอองแก้ว
2. นายสวัสดิ์  ประดับทอง
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายมารุต  เหล่ากอดี
2. เด็กชายศรายุทธ  ทองขันธ์
3. เด็กชายสุขสันต์  ถานะ
4. เด็กชายอภิชัย  กมลนันท์
5. เด็กชายเจษสฤษดิ์  วงษ์ศรี
6. เด็กชายเดชชาติ  แนวทวิต
 
1. นายนนทชัย  ศิริผลา
2. นายศราวุฒิ  โสระมรรค
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจริญสุข
2. เด็กชายดิเรก  กงพลี
3. เด็กชายนราธิป  เพชรกรรม
4. เด็กหญิงพัชราพร  สร้อยโชติ
5. เด็กหญิงวิรดา  ยืนนาน
6. เด็กชายวีรวัฒน์  รันตนสีหาภูมิ
 
1. นายเพ็ชร  ศรีศักดิ์
2. นางพนมพร   ศรีศักดิ์
3. นายอุกฤษฏ์  แสงดี
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กชายก้องเวหา  ชาวเวียง
2. เด็กชายชนะกิจ  บุตรศรี
3. เด็กชายชวลิต  พร้อมทรัพย์
4. เด็กชายธนดล  ยศบุรี
5. เด็กชายพงษ์ศธร  คำภูแสน
6. เด็กชายศดารุต  คำนวล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คงปัญญา
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์กลาง
2. เด็กชายธีรภัทร  จำปาสุข
3. เด็กหญิงพนิตสุภา  โพธิ์ภูงา
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คำเบ้า
5. เด็กหญิงวิไลพร  โพนเมือง
6. เด็กหญิงอลิตา  โพธิชา
 
1. นายมารุต  นอมจิตต์
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. นายครรชิต  สายคำวงษ์
2. นายณรงค์เดช   สิงห์ครุธ
3. นายณัฐสิทธิ์   ทบวอ
4. นายธนากรณ์   ธานอก
5. นายธีระภัทร์   ช่วงโชติ
6. นายภาณุพงษ์   หมื่นไธสง
7. นายระพิน   ขยันทำ
8. นายวีระพล   เครือบุดดา
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
2. นางพันธุ์ทอง   พินิจผล
3. นางละออ  ศรีบัวบาล
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายชัชนันท์  สายรัตน์
2. เด็กชายธาราทิศ  ขันเงิน
3. เด็กชายธีรภัทธ์  อ่างคำ
4. เด็กชายนครินทร์  คุ้มวงศ์
5. เด็กชายปฏิพัทธ์  นันทรักษา
6. เด็กชายรัฐภูมิ  ขุมคำ
7. เด็กชายสกล  พลไชย
8. เด็กชายอนุชา  ชอบศิลป์
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
2. นายสุรเดช  ศรีสารคาม
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองอุทัย
2. เด็กชายอดิลักษณ์  หลักงาม
3. เด็กหญิงอรปรียา   ใจมั่น
 
1. นางวิไลลักษ์  ศรีสุขนาเวียง
2. นายนคร  รินนุกาญจน์
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ด้วงกระยอม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เกิดศิริ
3. เด็กหญิงเซเรน่า  สายรัตน์
 
1. นางอัมรา  ศรีอักษร
2. นางสาวนันทกาญจน์  สว่างวงษ์
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา   เวียงคำ
2. เด็กหญิงจิราวิไล   คำไพร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำตา
 
1. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
2. นางกชมน  สุโพธิ์
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กหญิงนันทิดา  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงบุษกร  กลุ้มศิลป์
3. เด็กหญิงปทิตตา  กลุ้มศิลป์
 
1. นางสาวสุมัชฌิมา  โยนากุล
2. นางฐิติมา  แก้วกล้า
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุขโหมด
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศิริจันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสุเทศ  ประชุมพันธ์
2. นางผ่องจิต  ผดาศรี
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงปรัญาพร  หูตาชัย
2. เด็กหญิงภวรัญชน์  วงษา
3. เด็กหญิงสิริยากร  สิงคิบุตร
 
1. นางวันทา  จิตต์เพียร
2. นางศิริเพ็ญ  ศรีใสคำ
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  กอแก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงอรนภา  ลำทอง
 
1. นางอาพัชนี  รวมธรรม
2. นางมนันยา  มาลัย
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ดรุณพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สีเหนี่ยง
3. เด็กหญิงสิริประภาพร  ลุนพิลา
 
1. นายอุทัย  เกษกัน
2. นางสุนิดา  เกษกัน
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  แก่นสุวรรณ
2. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เวชกามา
 
1. นายพัฒนพงษ์  สิงคิบุตร
2. นางไพฑูรย์   อุทัยแพน
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองแท่ง
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  เลือดไทย
3. เด็กหญิงไอลดา  อ่วมแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์  บุปผาสังข์
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วังอาจ
2. เด็กหญิงสิรินยา   กัญญาคำ
3. เด็กหญิงอันนา   หิรัญนา
 
1. นางวิไล  บุญทด
2. นางคำภู  สีหะวงศ์
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.25 เงิน 12 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์  อุตอามาตย์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  โสมาบุตร
 
1. นางวิเศษ  องอาจ
2. นางฐิติกานต์  ประสมศรี
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุนิชา  ไตรยสุทธิ์
3. เด็กหญิงอภัสรา  นาคชมสา
 
1. นางคะณิตา  เวียงกมล
2. นางประนอม  ยวงวิภักดิ์
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กหญิงกิรณา  รอดสุโข
2. เด็กหญิงจิราพร  ค้าขาย
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ไพริน
 
1. นายเพ็ชร  ศรีศักดิ์
2. นางพนมพร   ศรีศักดิ์
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเข็ม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ข่ายมณี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โศกศรี
 
1. นางเจริญวัย  โขนชัยภูมิ
2. นางณัฐชยา  ชุมศรี
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กหญิงจิตรวดี  สีทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มาลัย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงใส
 
1. นางวาสนา  ปามุทา
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มงคุณคำชาว
2. เด็กหญิงทัศไนย  พิงไธสง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุดาเดช
 
1. นายโสภณ  ธงวิชัย
2. นางชุติกาญจน์  ลาภสาร
 
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายจิณณวัตร  ขุมคำ
2. เด็กชายชิษณุ  ชาลีทหาร
3. เด็กหญิงสุธินี  ใจดี
 
1. นางสุภารัตน์  ชินรี
 
673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63.75 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงสุธาสินี  พรมบุตร
3. เด็กหญิงอิศริยา  พรมบุตร
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีวิเศษ
2. นางปาริฉัตร  กาญจนสุนทร
 
674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63.25 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1. เด็กหญิงธนโชค  ชาวเนื้อดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พวงศรี
3. เด็กหญิงอุษา  ระหุ่ง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เสียงใส
2. นางอมร  จักรสาร
 
675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. นางสาวภีรดา  สุวรรณเพชร
2. นายศุภกร  ปัญญายิ่ง
3. นางสาวสรวงสุดา  หนูจิตร
 
1. นางยวนจิตร  ปราสาร
2. นายสยาม  เวชกามา
 
676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. นายจักรกฤษณ์  พรอิ่ม
2. นางสาวธมลวรรณ  หมี้แสน
3. เด็กหญิงลาวัลย์  โสภาวัตร์
 
1. นางสาวสุมัชฌิมา  โยนากุุล
2. นางกิตติพร  เสริมศรี
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงจิรนันพร  พันนา
2. เด็กหญิงนิตยา  สาระวัน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบสำราญ
 
1. นางสาวพัณณิตา  แก้วยนต์ประเสริฐ
2. นางสุปราณี  นามบุญลือ
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. นางสาวกมลวรรณ  ตติยะสุนทร
2. เด็กชายธนภูมิ  ปู่พะบุญ
3. นางสาวมารศรี  สมสืบ
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีโสพันธ์
2. นางสาวนพมาศ  เมืองมุงคุณ
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงนริศรา   สิงห์ครุธ
2. เด็กหญิงรุจิรา  สุดแสง
3. เด็กหญิงสุชาดา   ยวนยี
 
1. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
2. นางพันธุ์ทอง   พินิจผล
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นางสาวศศิประภา  ทองโสม
2. นางสาวสุรีรัตน์  บุญธรรมมา
3. เด็กหญิงอัญชนา  ปราบอรินทร์
 
1. นางปวริศา  พีรยศพัฒน์
2. นางนงลักษณ์  โสภารัตน์
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงภักดี
2. เด็กชายชาคริต  คำมะทิศ
3. เด็กชายเอกราช  เพชรคง
 
1. นางอาภรณ์  เกษโมลี
2. นางอนงค์  สัตย์ซื่อ
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  บุตรจินดา
2. เด็กหญิงสุปราณี  ลุผล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นิธิพรสวัสดิ์
 
1. นางจุฬารัตน์  คมไธสง
2. นางสาคร  แสวงหา
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญสมัคร
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เห็มทอง
3. เด็กหญิงสรนันท์  บุญมาก
 
1. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
2. นางวันเพ็ญ  รัตนะโสภา
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. นางสาวกุลกัญญา  คำหอม
2. นางสาวจารุวรรณ  สุพรรคำ
3. นางสาวธัญญารัตน์  สุพรรณสาย
 
1. นางศศพินท์  ปัคมา
2. นางประยูร  เพ็ญจันทร์
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. นายสหรัฐ  มลขลัง
2. นางสาวอริตา  สืบญาติ
3. นางสาวอาภัสรา  นาระทำ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันสว่าง
2. นางวรัญดา  สิงห์กาล
 
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  นาหลู่
2. นางสาวสุรัลสวดี  พรมศรี
3. นางสาวอภิญญา  วันโพนทอง
 
1. นางอาพัชนี  รวมธรรม
2. นางกันยารัตน์  สุวรรณะเมธากุล
 
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงปลื้มจิตต์  แสงจันทร์
2. เด็กชายพงศธร  ก้องเสียง
3. เด็กหญิงภัคจิรา  มั่นจิตร
 
1. นางอุไร  สันทา
2. นางเพียงพิศ  นิสีดา
 
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองชุม
2. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ปรีกินดา
 
1. นางสาวชมภูนุช  สำแดงเดช
2. นางประนอม  ยวงวิภักดิ์
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. นางสาวรัตนาภรณ์   ใจถวิล
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  หลุบเลา
3. นางสาวสุชาดา  สมจิตร
 
1. นางช่อผกา  หงษ์ศรี
 
690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง    
691 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายอภิชาติ  เวชกามา
2. นายอภิสิทธิ์  แพทย์ทองชิว
 
1. นายอุทัย  สมเพาะ
2. นายสุภาชัย  ทองทา
 
692 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทศ
2. เด็กชายเมธี  สู้ณรงค์
 
1. นายสุทธิวัฒน์  เชษฐา
2. นางสาวนิตยาพร  บุญทศ
 
693 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นายนนทวัชร์  ขันอาษา
2. นายเจษฎากร  ศรีพอ
 
1. นายเฉลิมพล  โพธิ์ศรี
2. นางสุทธินี  โพธิ์ศรี
 
694 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. นายนที  ชูรัตน์
2. นายนาวิน  อะโนรัมย์
 
1. นายสยาม  เวชกามา
2. นายสมจิต  ขันธุปัทม์
 
695 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายปฏิภาณ  เพียรทำดี
2. เด็กชายสุทธิพร  ดำงาม
 
1. นางพิสมัย  จักรไชย
2. นางจิราพรรณ  ผองขำ
 
696 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงษ์งาม
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทองนำ
 
1. นายสมบัติ  ชัยสิงห์
2. นางสาวขนิษฐา  นาคสุข
 
697 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงสุจิรา  วัวชา
2. เด็กชายเจษฎา  ภูลังข์
 
1. นางสุพิศ  ทำทอง
 
698 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กิ่งมาลา
2. เด็กชายภัทรธร  สีถาน
 
1. นางวรัชญา  แจ่มศรี
2. นางกาญจนา  โยธารส
 
699 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  อาจยาทา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสวาท  ละครวงษ์
2. นายอัศวิน  ไชยเสน
 
700 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กชายอนุภัทร  พลายชมพูนุท
2. เด็กชายเมทัศน์  จันทร์ดอนแดง
 
1. นางชญานิศ  เศิกศิริ
2. นางชณัญญา  ยางเดี่ยว
 
701 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาแก้ว
2. เด็กชายอนุพงษ์  วิเศษแก้ว
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ทองแก้ว
2. นางณภาภัช  แสวงสาย
 
702 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงธีริศรา  แสวงแก้ว
2. เด็กหญิงวิจิรา  ประสมสู่
 
1. นางสาวนิตยาพร  บุญทศ
2. นางผ่องศรี  เรืองแหล้
 
703 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันเจือ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สุตะภักดิ์
 
1. นางสุบรรณ์  จวงพลงาม
 
704 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ธาตุทอง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ประสาร
 
1. นายสุริยันต์  กตะศิลา
 
705 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสิงห์ 1. เด็กหญิงจุรีพร  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุพรรณ  ศรีหล้า
 
706 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงพวงผกา  เข็มมา
2. เด็กชายภูมิรินทร์  แสนโท
 
1. นางสาวนลินี  อดกลั้น
 
707 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายวุฒินันท์  จินดานิล
2. เด็กชายอานนท์  สุขสูงเนิน
 
1. นายสมพร  พร้อมจิตร
2. นายประกวด  แสงสวัสดิ์
 
708 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1. เด็กหญิงปีย์กุนนภัส  โสมรักษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์มี
 
1. นายชูชาติ  ตะนุรักษ์
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ทำทอง
 
709 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กชายกรวรรษ  ไชยจรา
2. เด็กหญิงพัชราภา  รัตนจันทร์
 
1. นางสาวจุฑาธร  จูมวงษ์
 
710 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงปณิตา  สมรูป
2. เด็กชายมนัสวิน  กรแก้ว
 
1. นางประไพพักตร์  ลมุล
2. นายบรรเจิด  สัสสี
 
711 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กชายพงษ์อนันต์  ใยพันธ์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  เจริญสุข
 
1. นายโอสถ  เข็มเงิน
2. นางเพ็ญแข  แก้วปัตตะ
 
712 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชื่นตา
2. เด็กชายดำรงชัย  จันทร์ร่องคำ
 
1. นายสุรีย์  นิลผาย
2. นางปิ่นไท  นิลผาย
 
713 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายอาเนติชัย  ศรีบุตรดา
 
1. นายฟากฟ้า  โมคภา
 
714 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายณัฐพล  กอแก้ว
2. เด็กหญิงสายขวัญ  สมพงศืพันธ์
 
1. นางขัตติยากร  เชื้้อวงศ์
 
715 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  หัตถกรรม
 
1. นายชาญชัย  นามพิกุล
2. นางสาวรุ่งตะวัน   ศิลารักษ์
 
716 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บรรยงค์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชุมภูศรี
3. เด็กหญิงแสงวิไลวรรณ  ผิวนวล
 
1. นางวรัชญา  แจ่มศรี
2. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
 
717 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  น้ำสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันวารี
 
1. นางสุประวีณ์  สายรัตน์
2. นางฉันนิถา  ชูรัตน์
 
718 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนอภัย
2. เด็กหญิงเกษสุดาภรณ์  แสงมาศ
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
719 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนพล  เด่นดวง
2. เด็กชายพันธ์เลิศ  แสวงแก้ว
 
1. นายสุทธิวัฒน์  เชษฐา
2. นางสาวนิตยาพร  บุญทศ
 
720 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายขวัญชัย  เคณาภูมิ
2. เด็กชายอรรคพล  หาญกล้า
 
1. นายพงศ์ภัค  จารักษ์
2. นางสาวสุภาวดี  อ่อนผิว
 
721 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองจิตร
2. เด็กชายอดิศร  ก้องเสียง
 
1. นายนพคุณ  เวชกามา
 
722 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายนพดล  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายวัชรินทร์  จรัสศรี
 
1. นายพัลลภ  โพธิ์กฎ
2. นายสุภาชัย  ทองทา
 
723 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สีใส
2. เด็กชายณัฐกฤษ  วสุวัตน์
 
1. นายบรรลุ  วงษ์โสภา
2. นางสาวจิราภรณ์  พละมาตย์
 
724 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1. เด็กชายจักรินทร์  อาจญาทา
2. เด็กชายธนพล  โสมณวัฒน์
 
1. นายสราวุธ  สุริยโรจน์
2. นายไหล  บุญทัย
 
725 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  คนมาก
2. เด็กหญิงสุนิฌา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
726 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญชัยโย
2. เด็กหญิงรัตน์ณา  นิรบุตร
 
1. นางรชนก  ส่องแสง
 
727 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หาวงศ์
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองลือ
 
1. นางวันศรี  แสนสวาสดิ์
2. นายประสพสุข  เสียงใส
 
728 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคำแหลม 1. เด็กชายจิรเมธ  ปกป้อง
2. เด็กชายเปรม  เวชกามา
 
1. นางสาวญาตาวี  อบมาพันธ์
 
729 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายรัตฐพงษ์  สุตะคาน
2. เด็กชายอธิป  สุตะคาน
 
1. นางเสาวนี  มรกตเขียว
2. นายภาณุพงศ์  ภาคะ
 
730 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กชายนิรวัฒน์  เติมทรัพย์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นุชนาง
 
731 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายภูวนัย   ขวัญทอง
2. เด็กชายวิภา   สลับศรี
 
1. นายสกล   แพงแก้ว
2. นายศุภกร   เป็งจักร
 
732 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี    
733 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงรุ่งเจริญ  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงศศิพร  ลีลา
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
734 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี    
735 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกอย 1. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  สมรักษ์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขเจริญ
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
736 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กชายบดินทร์  อุ่นวงค์
2. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ทานนท์
 
1. นายธนบดี  มูลเกษ
2. นายสมัย   ประดับศรี
 
737 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทองโสม
2. เด็กหญิงสุพรรณี  มูลสาร
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมหวัง
2. นางปิ่นไท  นิลผาย
 
738 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายธัญญารัตน์  มาทอง
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีศักดิ์
 
1. นางพนมพร   ศรีศักดิ์
2. นายอุกฤษฏ์  แสงดี
 
739 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  พุฒซ้อน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วินิดสัย
 
1. นางสาวสใบทอง  กองธรรม
 
740 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนขาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญไกร
2. เด็กหญิงสิริภาพร  ปัญญายง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญนัน
 
741 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 1. เด็กหญิงปฏิมา  เล็บขาว
2. เด็กหญิงปริณดา  เล็บขาว
 
1. นายไพฑูรย์  ศิริบูรณ์
 
742 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กชายปกรณ์  มณีศรี
2. เด็กชายศุภนัฐ  ชูรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  ซ่อมทอง
2. นายทวี  วรรณสิงห์
 
743 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงชนิตลนาศ  ยศคำลือ
2. เด็กชายเบญจมินทร์  จิตทรัพย์
 
1. นางสาวไพรวรรณ์  แก่นของ
2. นายสันติสุข  แก้วศิริ
 
744 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กชายมเหศักดิ์  จูมศิลป์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  พิจารณ์
 
1. นายจตุพล  พันธ์แตง
2. นางพัฒนาภรณ์  วงศ์วรรณ์
 
745 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1. เด็กชายชานนท์  กุลชาติ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์   หวังจองกลาง
 
1. นายกฤตนัย  ไชยดี
2. นางสาวบังอร  ชื่นชม
 
746 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวชกามา
2. เด็กหญิงชนิดา  ภูมิสะอาด
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ยกย่อง
2. นางณิศวรา  จันทะมา
 
747 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  เวชกามา
2. เด็กหญิงณัฐชิชา  ฉัตรทอง
 
1. นายมงคล  สุดสนอง
2. นายตะวัน  โพธาราม
 
748 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงปัทมาพร  จวนสาง
2. เด็กหญิงลภัสลดา  คำชัย
 
1. นางสาวดวงสมร  ไชยช่วย
 
749 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กหญิงศิรินยา  บุญทศ
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อ่อนจันทร์
 
1. นายชยุตม์พงศ์  โสมณวัตร
2. นางสาวศิริกุล  ชื่นบาน
 
750 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายนำมงคล  สว่างวงค์
2. เด็กชายปฐวี  ชุมรรคา
 
1. นางทัศนีย์  หนันทุม
 
751 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายปันยากร  เวียงสิมา
2. เด็กชายศิริโชค  ธนบัตร
 
1. นางสาวเอ็มอร  สงวนรำ
2. นางวันศรี  แสนสวาสดิ์
 
752 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1. เด็กชายดนุพล  สีนามโหน่ง
2. เด็กชายธวัชชัย  สีดาจิตร
 
1. สิบเอกหญิงอรพรรณ  กัลปดี
 
753 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายคุณากร  คามราช
2. เด็กชายชาญชัย  ยอดบุญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  งามสาย
2. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
 
754 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเชือก    
755 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สร้อยมาศ
2. เด็กชายสฐาพร  ทองมี
 
1. นายไสว  เกษกัน
2. นางละมัย  เกษกัน
 
756 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงปรารถนา  อุ่นวงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แนวกันยา
 
1. นายธนบดี  มูลเกษ
2. นายยรรยง  สาริพันธ์
 
757 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินทนนท์
2. เด็กหญิงสว่างนภา  ใสโสภณ
 
1. นางสุประวีณ์  สายรัตน์
2. นายปัญญา  จันทร์หอม
 
758 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กชายธีรเมธ  ถนอมบุญ
2. เด็กชายปริญญา  สีหอม
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันสว่าง
2. นางสาวปุณยวีร์  ชมชื่น
 
759 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณหงษ์
2. เด็กหญิงนิโลบล  คำอินทร์
 
1. นายทองพูล  บุญหล้า
 
760 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กหญิงจีรภา  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงใสแก้ว
 
1. นางรุ่งแสง  แสงชาติ
2. นางสาวสุภาวดี  พาลพล
 
761 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โสมณวัตร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  องอาจ
 
1. นายประเสริฐ  องอาจ
2. นางสาวเกษร  โสมณวัตร
 
762 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธีระนัย  อุดมสุวรรณ
2. เด็กชายภัทรพล  สิงห์ครุฑ
 
1. นายสุทธิวัฒน์  เชษฐา
2. นางสาวนิตยาพร  บุญทศ
 
763 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายวรพงศ์  สิงยะเมือง
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำภาวะ
 
1. นายวีระยุทธ  ดวงศรี
2. นายธีระวัชร  ศรีมะเรือง
 
764 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์พิมพ์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  อินทร์พิมพ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  งามสาย
2. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
 
765 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. นายภากรณ์  พิระภาค
2. นางสาวสิริประภา  ชัยธงรัตน์
 
1. นายจรูญ  แก้วพลงาม
 
766 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขันติรมย์
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ปรือทอง
 
1. นายพงศ์ภัค  จารักษ์
2. นายวันชัย  สีสอง
 
767 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีอ่อน
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ตะวัน
 
1. นายประยูร  ไชยนา
2. นายสุขชัย  พินิจผล
 
768 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงจตุพร  ว่องไว
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางรชนก  ส่องแสง
 
769 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กชายนพวินทร์  สมเสียง
2. เด็กชายพัสกร  ตะเคียน
 
1. นางพัฒนาภรณ์  วงศ์วรรณ์
2. นายจตุพล  พันธ์แตง
 
770 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายปัณณธร  ปานจิตร
2. เด็กชายอนุชา  มูลลิสาร
 
1. นายบรรจง  อุทก
 
771 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กชายจักรวงษ์  ธงชัย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรสาร
 
1. นางสาวนรินทร์  หูตาชัย
2. นายสฤษดิ์  บุญปก
 
772 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ทองเฟื้อง
2. เด็กหญิงอาอัญ  ทวีแก้ว
 
1. นางสาวอภิญญา  พันธ์งาม
2. นางลำพูน  เวฬุวนารักษ์
 
773 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงรัชฎา  ดวงตา
2. เด็กหญิงอรพิมล  เก๊กงว้น
 
1. นางขัตติยากร  เชื้้อวงศ์
 
774 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1. เด็กหญิงปาลิดา  สัตนันท์
2. เด็กหญิงศิริพร  ศิริโสม
 
1. นายกฤตนัย  ไชยดี
2. นางสุขเพ็ญ  คำหอม
 
775 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐพลต์  วงษ์อนันต์
2. เด็กชายธีระพร  สว่างเพราะ
 
1. นางทัศนีย์  หนันทุม
 
776 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายศศธร  ลุผล
2. เด็กชายเกริกพล   แสนคำไฮ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไพรินทร์ฺ
2. นางแอมรา   วงศ์ดอกพวง
 
777 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กชายกันตภณ  พูนทวี
2. เด็กชายรามรักษา  นาเวียง
 
1. นางสาวสใบทอง  กองธรรม
 
778 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงจิราภา  อาทิตย์ตั้ง
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ดอกจันทร์
 
1. นายบรรลุ  วงษ์โสภา
2. นางสาวอังศุมาลิน  ทับแสง
 
779 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กชายจักรินทร์  พาลพล
2. เด็กชายจักรเดช  ศรีเนตร
 
1. นายดำเนิน  พิลาภ
2. นางรุ่งแสง  แสงชาติ
 
780 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงนาถยา  สองเมือง
2. เด็กหญิงโชติมณี  ไชยจันทร์
 
1. นางสาวเอ็มอร  สงวนรำ
2. นางวันศรี  แสนสวาสดิ์
 
781 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายฉัตรฐวุฒิ  ค้าคล่อง
2. เด็กชายตะวัน  มารุดรมย์
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวบาล
2. นางนวลจันทร์  บุญคำ
 
782 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสิงห์ 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  จารุจิตร
2. เด็กชายโกมินทร์  แก้วทองคำ
 
1. นายวชิระ  ขาวกระจ่าง
 
783 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะเสน
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สีดาจิตร
 
1. สิบเอกหญิงอรพรรณ  กัลปดี
 
784 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนกุดกง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  พลหาญ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ตาขุมเหล็ก
 
1. นางสมพร   รำคำจันทร์
2. นายนนทชัย  นิลปะกะ
 
785 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงปรางทอง  ปัดภัย
2. เด็กหญิงวัฑฒิกา  แสนใจมูล
 
1. นายภูวนัย  สังฆะพันธ์
2. นางสาวสลิตตา  ยืนยงค์
 
786 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นายบุญหลาย  สายสอน
2. นายอนิรุต  แพงไทย
 
1. นายเฉลิมพล  โพธิ์ศรี
2. นางสุทธินี  โพธิ์ศรี
 
787 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายธันยธร  สีถาน
2. เด็กหญิงนิชนันท์  นิลพงษ์
 
1. นายวทันย์  ประจวบสุข
2. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
 
788 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กชายกฤษตกร  ถนอมบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์คำลือ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันสว่าง
2. นางวิรัญดา  สิงห์กาล
 
789 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ทองขาว
2. เด็กชายสุทธิชัย  กาพาด
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
2. นางจิราพร  สุดสนอง
 
790 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กหญิงชนัณณิตา  เติมทรัพย์
2. เด็กชายณันสพัทธ์  เติมทรัพย์
 
1. นายเวทินทร์  เติมทรัพย์
 
791 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังกิจ
2. เด็กชายวันชัย  บรรลือหาญ
 
1. นายบรรลุ  วงษ์โสภา
2. นายเฉลิมเกียรติ  โยธานันท์
 
792 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงปัญญาดา  เถาแก้ว
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  ศัตรูพ่าย
 
1. นายสมบัติ  ชัยสิงห์
2. นางสาวสมคิด  สมสืบ
 
793 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงสุรางคณา  หล้าแหล่ง
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศรีเสมอ
 
1. นายวทันย์  ประจวบสุข
2. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
 
794 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันอาษา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีโชค
 
1. นายเฉลิมพล  โพธิ์ศรี
2. นางสุทธินี  โพธิ์ศรี
 
795 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายจิตติศักดิ์  สุตะคาน
2. เด็กชายนัทธี  ทาวรรณ๊ะ
 
1. นางเสาวนี  มรกตเขียว
2. นายภาณุพงศ์  ภาคะ
 
796 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อยู่คง
2. เด็กชายพรเทพ  เกิดหลำ
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
2. นางจิราพร  สุดสนอง
 
797 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กชายธนโชติ  พากเพียร
2. เด็กชายธีระศักดิ์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  วิชัยรัมย์
 
1. นายมนูญกิต  ขอสุข
2. นายอุุ่นใจ  ทองไพร
 
798 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายทยาวิชญ์  บุญรัตน์
2. เด็กชายธีรพรรณ  เชื้อทอง
3. เด็กชายเดชณรงค์  ขันมณี
 
1. นายพฤฒิชัย  เรืองวัณณภา
2. นายผ่องศิลป์  สุโพธิ์
 
799 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1. เด็กชายชัยรัตน์  คำทวี
2. เด็กชายปรมินทร์  สายศรี
3. เด็กชายวิทวัช  นาคยิ้ม
 
1. นายอุทัย  ศรีแสนตอ
2. นายบังเกษ  แสนจัน
 
800 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายวริทธิ์  ประการแก้ว
2. นายสุทธิชัย  หนองดี
3. เด็กชายอดิพงษ์  ชายทวีป
 
1. นายสมศักดิ์  ทองทา
2. นางพิมล  สารการ
 
801 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินชัย 1. เด็กชายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายปิยะพงษ์  วงศ์แดง
3. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญราช
 
1. นายวัชรพล  คำแก้ว
2. นายสมศักดิ์  กิ่งแก้ว
 
802 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายจิระศักดิ์  คำยา
2. เด็กชายนราธร  เขียวหวาน
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีวอุไร
 
1. นายอัคเรศ  เหมือนชาติ
2. นางวันเพ็ญ  ราชตาจ้าย
 
803 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายวุฒิพร  ภายศรี
3. เด็กชายอมรฤทธิ์  ทองเฟื้อง
 
1. นายธนกฤต  ลุนพิลา
2. นายพลเดช  รามวงศ์
 
804 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายชินภัทร์  ชูรัตน์
2. เด็กชายมนตรี  ชินสุข
3. เด็กชายระพิพันธ์  แก่นงาม
 
1. นายพินิจ  ประสมศรี
 
805 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลกลาง
2. เด็กชายธนพล  พนัส
3. เด็กชายนเดช  เพชรสาคร
 
1. นายยศพัฒน์  วัชรรัตนโสธร
 
806 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กชายฉันทลักษณ์  อินทร์เสาร์
2. เด็กชายศักรินทร์  นันต๊ะขัน
3. เด็กชายเทพประทาน  แสงสว่าง
 
1. นางสวาท  ละครวงษ์
2. นายอัศวิน  ไชยเสน
 
807 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กชายจอมพล  สมจิตร
2. เด็กหญิงวัชรีพร  ศิรินาม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทรริน
 
1. นางคำภู   สีหะวงศ์
2. นางธนพร  คงขุนทด
 
808 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจิวนันท์  แก้ววรรณา
2. เด็กชายชัยยุทธ  บุญเล่ห์
3. เด็กหญิงสุนิตา  สุวรรณกูฎ
 
1. นางวัลภา  ชารีนิวัตร
2. นางอัครภรณ์  ป้องภัย
 
809 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สิงข์ขันธ์
2. เด็กชายวัฒนา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สมลออ
 
1. นางสมศรี  ลูกอินทร์
2. นายวิสุทธ  ลูกอินทร์
 
810 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1. เด็กชายนิธิพล  วงศ์สิทธิ์
2. เด็กชายยศพล  ขวานทอง
3. เด็กชายสิทธิพล  ภักดี
 
1. นางอรทัย  แสงดี
2. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
811 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กหญิงสิริมน  หงษาธร
2. เด็กหญิงสุชาดา  โลนุชิต
3. เด็กชายเอกราช  ลุนผง
 
1. นางอุทิน  ใจเด็จ
2. นางสาวกฤตวรรณ  เสาหงษ์
 
812 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุธิษา  อุ่นทะเล
3. เด็กหญิงอลิสา  งิ้วลาย
 
1. นางพัชรรินทร์  ดิษยโสธรศิลป์
2. นางรำไพ  กันตรง
 
813 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรชนก  ภู่จำนง
2. เด็กชายศรัณย์  อ่างคำ
3. เด็กชายอโนทัย  แสงสว่าง
 
1. นายประมวล  ชื่นบาล
2. นายพีระศักดิ์  กาศรี
 
814 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 1. เด็กชายนิรันดร์  กอแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา   แดงบุญเรือง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รวมธรรม
 
1. นางลำดวน  เหล็กกล้า
 
815 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมชาติ
2. เด็กหญิงชัชรินทร์  ไชยมี
3. เด็กชายนันทภพ  กวีกรณ์
 
1. นางนิรมัย  โสตะวงศ์
2. นางเพ็ญศรี  จินดากุล
 
816 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. นายจักรพงษ์  แสวงพันธ์
2. นายวัชรกรณ์  ผ่องใส
3. นายวุฒิพงศ์  พรมชาติ
 
1. นายสมดุลย์  มูลสาร
2. นายณรงค์  องอาจ
 
817 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายจตุพร   ถึงแสง
2. เด็กชายทินกร  สาระผล
3. เด็กชายภานุวิชย์   สิงห์ครุธ
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญเฉลียว
2. นางสุมาลี  บุญเฉลียว
 
818 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายกอบชัย  ทองด้วง
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสอน
3. เด็กชายวรเชษฐ์  เพชรจิตต์
 
1. นายอุชัย  สายสวาท
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กชายธีรพล  เจริญคุณ
2. เด็กชายบรรดาศักดิ์  กำศร
3. เด็กชายอดีเทพ  โทมนตรี
 
1. นางนงค์สุดา  ไชยรักษ์
2. นายศิริ  ประเสริฐ
 
820 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งงาม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่างแก้ว
3. เด็กหญิงนฤมล  โพนต้าง
 
1. นายอภิชาติ  รวมธรรม
 
821 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 1. นายคูนิภา  วนารักษาทรัพย์
2. นายธีรภัทร  แสงกล้า
3. นายธีรศักดิ์  ภูมิประเสริฐ
 
1. นายณรงค์  แสงทอง
 
822 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายปฏิภาณ  สืบสุนทร
2. เด็กชายพิชชากร  สุวรไตร
3. เด็กชายวิชิต  ใจมั่น
 
1. นางจิราพรรณ  ผองขำ
2. นางพิสมัย  จักรไชย
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงกรรณิตรา  มิระสิงห์
2. เด็กหญิงนวพร  มีศิริ
3. เด็กหญิงสุวิญชา  สาสิงห์
 
1. นายสฤษดิ์  บุญปก
2. นางสาวนรินทร์  หูตาชัย
 
824 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงนัทสุปรางค์  ธนาคุณ
2. เด็กชายวัชรากรณ์  เผ่าเพ็ง
3. เด็กชายอนุชา  แสงสุวรรณ
 
1. นางกัญจนีย์  สีทา
 
825 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายคณิศร  ชูรัตน์
2. เด็กชายบัญชา  สมแคร้ว
3. เด็กชายภัทรวรรธ  รัตนวงศ์
 
1. นางสุภารัตน์  ชินรี
 
826 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1. เด็กชายปิยราช  ช่างหล่อ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีอ่อน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมศรี
 
1. นางอรทัย  แสงดี
2. นางสวลี  บุญเลียง
 
827 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1. เด็กชายคุณากร  คำดุ้ง
2. เด็กชายประสิทธิชัย  ประดับทอง
3. เด็กชายศุภกิจ  ไชยกิจ
 
1. นางรัตนาภรณ์  นันทศรี
2. นางนริศราพร  สมพอง
 
828 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธนากร  ทูโคกกรวด
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เหล็กกล้า
3. เด็กชายวีรภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวอรอินทร์  โคตรมนตรี
2. นางภคพร  แวงวรรณ
 
829 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายจิระเดช   สีอ่อน
2. เด็กหญิงชนิษฐา  เพียรไธสงค์
3. เด็กชายสิทธิเดช   ขยันทำ
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
2. นางกาญจนา  โภคสวัสดิ์
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 1. เด็กชายจักรี  คำเขียว
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  ธงชัย
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีวิเศษ
 
1. นางวาสนา  ยาวะโนภาส
 
831 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สมหวัง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงอนุสรณ์  องอาจ
 
1. นางสาวเกษร  โสมณวัตร
2. นายประเสริฐ  องอาจ
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. นางสาวประภาสิริ  นำวงษ์
2. นางสาวพัชราภา  อุปชัย
3. นางสาวภาวิณี  แก่นบุปผา
 
1. นางนงค์สุดา  ไชยรักษ์
2. นางสุรภี  เพ็ชร์งาม
 
833 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายประจวบ   สมจิตร
2. เด็กชายพงษ์เพชร   ทองแสง
3. เด็กชายวรสินธุ์   ขยันทำ
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
2. นางกาญจนา  โภคสวัสดิ์
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงกัลยากร  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  เสริมศรี
3. เด็กหญิงทัตษพร  โรมพันธ์
4. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วใส
5. เด็กหญิงรัตติยา  เอ็มรัตน์
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสริมศรี
 
1. นางนางลำดวน  วงษ์สมุทร
2. นางโชษิตา  ประกอบดี
3. นางนางวันเพ็ญ  ศรีโสพันธ์
 
835 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชาดศาลา 1. เด็กหญิงจิระนันท์  มังสุไร
2. เด็กหญิงนิชุดา  จูมพิลา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ก้อนมณี
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ไชยรักษ์
5. เด็กหญิงวริศรา  ไตรภูมิ
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีมันตะ
 
1. นางอารี  ปรากฎ
2. นางนิภา  ไชยรักษ์
 
836 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปานพิมพ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  หาไชย
3. เด็กชายชัชชล  โพนแดง
4. เด็กหญิงพัชราภา  กิติวงศ์
5. เด็กหญิงพิยดา  หาไชย
6. เด็กหญิงสุนันทา  สุทธิอาคาร
 
1. นางสุภาณี  ไศลบาท
2. นางสาวสุพันธ์  จิระนันทิพร
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็งพา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สาธิวัน
3. เด็กหญิงนพมาศ  บังเอิญ
4. เด็กชายปิยะดนัย  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  สุ่มมาตย์
6. เด็กหญิงวรุณี  แก้วศิริ
 
1. นางสาวไพรวรรณ์  แก่นของ
2. นายศุภเนตร  พูพวง
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองเย็น
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พึ่งนา
3. เด็กชายวิมลมณี  จันทพร
4. เด็กหญิงอภัสรา  เครือกองมาตร
5. เด็กหญิงอภิชญา  เครือกองมาตร
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สิลชัยยา
 
1. นางสาวอรณัฐ  แสนบุญมี
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชำนาญค้า
2. เด็กหญิงพลอยนารี  นกทวี
3. เด็กหญิงพัชริดา  บัวละพันธ์
4. เด็กหญิงวาริยา  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงสุณิสา  เสมอใจ
6. เด็กหญิงสุธาสิณี  ศิริปี
 
1. นางภคพร  แวงวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  ง้ิวลาย
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงกมลพร  สัตรูพ่าย
2. เด็กหญิงกรกนก  อินโอ้
3. เด็กหญิงพลอยดาว  ปาปะเบา
4. เด็กหญิงรัชนีพร  ไชยอุ๊ด
5. เด็กหญิงวิชชุลดา  ภาระชาติ
6. เด็กหญิงสุวิมน  สมชาติ
 
1. นางอัมพร  พิลาวัน
2. นางวรรณภา  มาแสวง
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทธโส
2. เด็กหญิงปณัฐดา  มะโนชิต
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สำรวมใจ
4. เด็กหญิงสุนิตา  อุ่นคำ
5. เด็กหญิงสุวัฒนา  กำแก้ว
6. เด็กหญิงอารัญญา  ภูสมญา
 
1. นางสาวทัศนีย์  งามสาย
2. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
3. นางวันเพ็ญ  รัตนะโสภา
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กัลปดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แววบุตร
3. เด็กหญิงนฤมล  หลอดคำ
4. เด็กชายพิชญดา  ริตพันธ์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ชารีนิวัฒน์
6. เด็กหญิงศิริกรณ์  ซ่อนบุญ
 
1. นางสมจิต  ศิริบูรณ์
2. นายดนุพล  ปามุทา
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ค้าคล่อง
2. เด็กชายธนพร  สายทอง
3. เด็กชายนราธร  อาจสิงห์
4. เด็กหญิงนรีพร  พรมยาน
5. เด็กหญิงปนัดดา  ทาระตา
6. เด็กหญิงปนัดดา  ใจกล้า
 
1. นายสุทัศน์  คำแพง
2. นางนิภาภรณ์  คำแพง
3. นางนวลจันทร์  บุญคำ
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจงจิตร  พลไชย
2. เด็กชายจักรพงษ์  มีแก้ว
3. เด็กหญิงนนทรี  พลไชย
4. เด็กหญิงปนัดดา  ขันเงิน
5. เด็กชายวรศักดิ์  สิริโสม
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาวดี
 
1. นางบัวสา  สมบูรณ์
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  สุทธโส
2. เด็กหญิงนันทร์นริน  เห็มทอง
3. เด็กหญิงปิยนุช  อินทร์พิมพ์
4. เด็กชายพรรษิษฐ์  ลุนผง
5. เด็กหญิงสมยงค์  สีหมอก
6. เด็กหญิงเครือวัลย์  สีหมอก
 
1. นางสาวทัศนีย์  งามสาย
2. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
3. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
 
846 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงชลิตา  พลเดชา
2. เด็กชายธีรพล  ตองแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ประกอบสุข
 
1. นางนุชนารถ  เจริญชัย
2. นางเพชรมณี  ชำกรม
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงธันยพร  คุตะนนท์
2. เด็กหญิงนุจรี  อัคบุตร
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เชื้อสุข
 
1. นายรัชพล  สีมารัตนกูล
2. นางสาววรรณภา  สมสาย
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงชลธิชา  คุณุรัตน์
3. เด็กหญิงวนิดา  วันเวียน
 
1. นางสมประสงค์  อุไรรักษ์
2. นายจรูญ  ทองแท่ง
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  ตาทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์จักร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์แข็งแรง
 
1. นางสุรีพร  แพไธสง
2. นางนวลศรี  สารสร
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  นัยพรม
2. เด็กหญิงสุชาฎา  สาสิงห์
3. เด็กชายอภิชาติ  วิชัยรัมย์
 
1. นางสุทัศ  มีสิทธิ์
2. นางสาวนรินทร์  หูตาชัย
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ชามัท
2. เด็กชายอธิภัทร  โลสันเทียะ
3. เด็กหญิงอัจฉรีกรณ์  รักศิลป์
 
1. นางเอมจิต  ธานี
2. นายสิทธิศักดิ์  มะชิมะ
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญวลัย  สุพงศ์วรชัยกุล
3. เด็กหญิงนรินธิรา  ทรัพย์เมือง
 
1. นางแสงระวี  แนวบุตร
2. นางสาวชุติมา  รักษาอินทร์
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกลางนา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชมเชี่ยวชาญ
 
1. นางบัวลอง  นุตะไว
2. นางฉันทนา  อินทพันธ์
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ชูศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลมเกลี้ยง
 
1. นายคำพันธ์  กลมเกลี้ยง
2. นางสมัย  คำผง
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไกรยรัตน์
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สังคะลุน
3. เด็กหญิงอิศราพร  อินอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะ  ทองสี
2. นางอุไร  สันทา
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไกรวิเศษ
2. เด็กหญิงสุวิดา  วันใสย
3. เด็กหญิงอภิญญา  สมรักษ์
 
1. นายแสงชัย  คมขำ
2. นางสาวนรินรัตน์  สายสวาท
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกธร  จันทร์ใต้
2. เด็กหญิงธันยชนก  สำโรงแสง
3. เด็กหญิงวิรากานต์  จารีรัตน์
 
1. นางวรรณวิมล  พวงพันธ์
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทิพย์ศรี
2. เด็กหญิงพรปรีดา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงรจรินทร  เครือแวงมล
 
1. นางสมถวิล  มิลภา
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กชายถาวร  ชนะภัย
2. เด็กชายภูมินทร์  ละครวงษ์
3. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  แก่นงาม
 
1. นายประมวล  ชื่นบาล
2. นายพีระศักดิ์  กาศรี
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กชายจักรพงษ์  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงวรัญญา  พาสุข
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สีทอง
 
1. นายนเรศ  สรสิงห์
2. นางนันทพร  จันเหลือง
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  นักผูก
2. เด็กหญิงรุจาภา  นักผูก
3. เด็กหญิงลลิตา  จอกเงิน
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เครือวงศ์
2. นางชนมน   ทองลุม
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตรพันธ์
2. เด็กชายศุภกร  สีหิน
3. เด็กหญิงอรุณชนก  หิรัญเดชาภัก
 
1. นางสาวกรรณิกา  หลอดคำ
2. นางราตรี  จำปาแดง
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1. เด็กหญิงทิพานัน  วงศ์สิทธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญค้ำชู
3. เด็กหญิงสุพัฒทรา  กนกงาม
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
2. นายประสิทธิ์  ศรีศักดิ์
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงชนิสรา  ลุผล
2. เด็กหญิงพรชิตา  สาระดี
3. เด็กหญิงอารีญา  วัฒเดช
 
1. นางรัชนี  ทองประเสริฐ
2. นางสาวนัยนา  เสียงอ่อน
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขียวแข้
2. เด็กหญิงมธุริน  บุญยัง
3. เด็กหญิงวรรณนิดา  ศรีระบุตร
 
1. นางสาวณัฐกัญญา  ชวีวัฒน์
2. นางสาววราภรณ์  แนวน้อย
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธิยาพร  ภูมิประเสริฐ
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ศรีมูล
3. เด็กหญิงศศิรดา  สิงห์คำ
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
2. นางอมรรัตน์  อุปมา
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกิตติพัทร  บัวเทพ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมะทิศ
3. เด็กชายเหรียญชัย  อัคสิงห์
 
1. นางวิภาดา  พิมพ์พันธ์
2. นางจุฑารัตน์  บุญหล้า
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กชายญาณวุฒิ  เสน่หา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองขาว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สุระขันธ์
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 1. เด็กชายบัณฑิต  พลเศษ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  สารบูรณ์
3. เด็กชายวรายุทธ  เวฬุวนาธร
 
1. นายนิยม  มีชย
2. นายมนูญ   เศรษฐะ
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พาภัย
2. เด็กชายสุวรรณ  ผุยผง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  กาจกล้า
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดีเริ่ม
2. นางมาลี  มังคละทน
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 1. เด็กหญิงขนิษฐา   งิ้วลาย
2. เด็กหญิงบุษบามินตรา  รักการงาน
3. เด็กชายเด็กชายธีรภัทร์   งิ้วลาย
 
1. นางอุทัยวรรณ  รักพวก
2. นายวุฒิไกร  แสนสวาสดิ์
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กชายนวพล  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทราชัย
 
1. นายชยุตม์พงศ์  โสมณวัตร
2. นายทวิทชัย  สุดชาฎา
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  สุภสร
2. เด็กชายปรีชา  โกกะพันธ์
3. เด็กชายภาณุ  รอดรักษา
 
1. นายจรูญ  ประจวบสุข
2. นายปรวีร์  ประจวบสุข
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีเนตร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุนทรา
 
1. นางสาวรัตนกุล  สุวรรณเพชร
2. นางสาวส้มโอ  บุญสมยา
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุดสีดา
2. เด็กหญิงธนพรรณ  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงเมวดี  ผ่องใส
 
1. นางสุิริวิภา  สมหวัง
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 1. เด็กหญิงปภาวดี  พงษ์ซื่อ
2. เด็กหญิงประกายเพชร  ดาศรี
3. เด็กหญิงภัทราพร  เวรา
 
1. นางบุญตาม  ใจงาม
2. นายดนุพล  ปามุทา
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นูขุนทด
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  พิษหนอง
3. เด็กหญิงสุภักษร  สง่าทรัพย์
 
1. นายยรรยง  สาริพันธ์
2. นางณัฐวิภา  สาริพันธ์
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. นางสาวนฤมล  คำอุเทน
2. นางสาวศศิวิมล  โพนแดง
3. นางสาวศิรินภา  วงษ์ชมพู
 
1. นางสิรินาฎ  จันทร์ทรง
2. นายสุริยัน  สิริโสม
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงณฐมน  สืบเชื้อ
2. เด็กหญิงบุษกร  ยวนยี
3. เด็กหญิงเมธาวี  สุขยานุดิษฐ
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
2. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  โคตสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิภาพร  ภูกัญญา
3. เด็กหญิงศลินทิพย์  สุวรรณภักดี
 
1. นางสุจิตรา  สาสิงห์
2. นางสาวเด่นเดือน  ธิมาชัย
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกัณธิชา  วาจาดี
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ช่างทอง
3. เด็กหญิงปณิดา  ชำนิป่า
 
1. นางศิริลักษณ์  เวชกามา
2. นางราตรี  รัตนพิมพ์
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงกนกอร  จันทร์ได้
2. นางสาวณัฐนันท์  คำแถม
3. เด็กหญิงพันธิลา  บุญสมยา
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมประดิษฐ์
2. นางเข็มทอง  สมลี
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. นายยุทธนา  หัวดอน
2. นางสาวลดาวรรณ  บุญเจือ
3. นางสาวสุพรรษา  ยวนใจ
 
1. นางวันทอง  ดำขำ
2. นางอรทัย  คำแพง
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. เด็กหญิงดุสิตา  กองศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สังฆะกาโร
3. เด็กชายวัชรพล  สุระขันธ์
 
1. นางหนูเพียร  บุตรชัย
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. นางสาวชลดา  ช่างไถ
2. นางสาวพัชราภา  อุปชัย
3. นางสาวสุพัตรา  เสนาชัย
 
1. นางนงค์สุดา  ไชยรักษ์
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. นายนพรัตน์  ผาคำ
2. นายนวภัทร  พืชสิงห์
3. เด็กชายไกรภพ  เชิดสุข
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดีเริ่ม
2. นางยุวดี  สุวรรณกูฏ
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นางสาวพัชรวี  ทองทา
2. นางสาวศิริพร  ลี้พล
3. นางสาวอภิญญา  ทองทา
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เครือวงศ์
2. นางพิมล  สารการ
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงดารินทร์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงธนธรณ์  พจนา
3. เด็กชายศักดิ์ดา  พุฒพันธ์
 
1. นางสาววงเดือน  สุนทรธรรม
2. นางสาวเดือนพัตรา  บุญอาจ
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงจันทศิริ  สุดใจ
2. เด็กหญิงญดา  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงวราลี  อบกระโทก
 
1. นายสัมพันธ์  คาดสนิท
2. นางสาวชรินทร  วงษ์เพ็ญ
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงสิรินภา  แย้มวรรณ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อดกลั้น
 
1. นายสยาม  เวชกามา
2. นายวิศิษย์  แนวกันยา
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงศิวาพร  จิตจะโปะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองลุม
3. เด็กชายอิทธิพร  อัคสิงห์
 
1. นายวิเชียร  อัคสิงห์
2. นายอิสระ  ป้องทัพทัย
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนฤมล  ลานทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญยัง
3. เด็กหญิงเขมิกา  ศรีแก้วกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  แนวน้อย
2. นางสาวอัมพวรรณ   คำสี
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทรงซา
2. เด็กหญิงสุธินา   สีหาด
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ขอสุข
 
1. นายนเรศ  สรสิงห์
2. นางนันทพร  จันเหลือง
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายขจรเดช  ไสวเลิศ
2. เด็กชายพิชิตชัย   อุ้ยเจริญ
3. นายเกรียติศักดิ์  ดวงงาม
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
2. นางสาวนิลวรรณ  ลาวเมือง
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์สง่า
2. เด็กหญิงศุภรดา  เสมามิ่ง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  รัตนพะเนา
 
1. นางสยุมพร  พิมพ์ศรี
2. นางรสมาริน  สายโสภา
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. นางสาวญาดา  แซ่ตัง
2. นางสาวธิดีพร  สีกอง
3. นางสาวน้ำฝน  กองศรี
 
1. นางหนูเพียร  บุตรชัย
 
897 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงชลลดา  ทองคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกษสุภะ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  นามสะเกษ
 
1. นางสากอน  พุทธคี
2. นางมุฑิตา  บุญเริ่ม
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. นายภูริณัฐ  พรหมจารีย์
2. นายเกริกพล  ศรีมากรณ์
3. นายเอกราช  ต้นทอง
 
1. นางเข็มทอง  สมลี
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีเทา
2. เด็กหญิงปวริศา  รุ่งโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางชไมพร  ไชยช่วย
2. นางสิริประภา  วิริยะพันธ์
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   วงศ์ไว
2. เด็กหญิงฉันธิมา  จันทริศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชามัท
 
1. นางเอมจิต  ธานี
2. นางสาวกนกวลัย  ป้องแก้ว
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. เด็กหญิงกวิสรา  วงษ์สง่า
2. เด็กหญิงจตุรพร  ฝืดสามแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดสาวแห
 
1. นางอุมาพร  อ่อนคำ
2. นางขวัญแข  งามล้วน
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีหิน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  มาลัย
 
1. นางประพิมพร   ศรศิลป์
2. นางสาวสุมาลี  จักรไชย
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กชายภักดี  จินดาวนิชย์
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  จ้อยเอกา
3. เด็กหญิงเมทินี  สองเมือง
 
1. นางสาวฌัลลิกา  บุญอารีย์
2. นางนงลักษณ์  โสภารัตน์
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงศิวราพร  สมหวัง
2. เด็กหญิงสิริญญา  วิเวกวินย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  มีศิริ
 
1. นางสุทัศ  มีสิทธิ์
2. นางสาวนรินทร์  หูตาชัย
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงชัชดาวัลย์  หงษ์ลอย
2. เด็กหญิงพรสุดา  คำปัญญา
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  กิ่งชา
 
1. นางสาวมนัชญา  ป่าจิก
 
906 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมวงศ์
2. เด็กหญิงมนทการต์  อาปมาเถ
3. เด็กหญิงสุภัคธิญานันท์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางลักษณาวรรณ  กาลาศรี
 
907 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  จ๋ายเจริญ
2. เด็กหญิงปณิตา  แสงตา
3. เด็กหญิงอรดี  สายศรี
 
1. นางพิกุลทอง  เทศวิเชียร
2. นางอรวรรณ  ธิมาชัย
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 1. เด็กหญิงยุพาพร  อุตสาหะ
2. เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์ปัตตา
3. เด็กหญิงวรัชยา  ไชยรักษ์
 
1. นางอรุณี  พรหมสุข
2. นางจันทิมา  เครือชาลี
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง    
910 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  งอนจำปา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  นามแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมธิดา   วรรณชาติ
 
1. นายเสกสรรค์  ชัยเกษมสุข
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กหญิงทิพากร  คำลุน
2. เด็กหญิงศิริวดี  วรรณสิงห์
3. เด็กหญิงสุธิดา  แสงกล้า
 
1. นางทิพย์วารี  นาควังไทร
2. นางละมุล  เนื้อทอง
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงจันทนา  ศรียุทธ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคำจันทร์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  คองสันเทะ
 
1. นางศิริสมร  เจริญทรัพย์
2. นางสายทอง  แก้วคำจันทร์
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกษมน  แก้วแสง
2. เด็กหญิงจิระภัทร์  สืบศรี
3. เด็กหญิงวิชินี  มุกจันทร์
 
1. นางสีดา  ชำนาญค้า
2. นางอัมพร  ภัยกุมพันธ์
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมป้อง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ่งชา
3. เด็กหญิงพัชราภา  กลับใจ
 
1. นางสาวมนัชญา  ป่าจิก
 
915 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีโชค
2. เด็กหญิงณัชชา  ขวานทอง
3. เด็กหญิงแพรวา  ปัตทะมะ
 
1. นางพัชรรินทร์  ดิษยโสธรศิลป์
2. นางสุภาภัทร์  หงศาลา
 
916 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คุนนะ
2. เด็กหญิงปิยดา   สุทธิมา
3. เด็กหญิงพัชราพร   สาธิสัตย์
 
1. นางสมบัติ  สิมทอง
2. นางบุญเสริม  ลาสอน
 
917 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะนุช  โสมาบุตร
2. เด็กหญิงวรนุช  ใครบุตร
3. เด็กหญิงวไลพร  เงิบสูงเนิน
 
1. นางกนกกาญจน์  สุภาพ
2. นางสาวจันจิรา  ขันเงิน
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงกิติญาดา  ศิริโชติ
2. เด็กชายจินดา  ขุมคำ
3. เด็กหญิงปิยนาถ  นางาม
 
1. นางคะณิตา  เวียงกมล
2. นางประภัสสร  แก้วมิ่ง
 
919 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงประภาพร  วงษ์ชัย
2. เด็กหญิงพิชชาภา  จรุญกุล
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  สมขลัง
 
1. นางลักษณาวรรณ  กาลาศรี
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษบุตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สู้ณรงค์
3. เด็กหญิงอัมพร  แสงเมืองปักษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  เด่นดวง
2. นางสาวจารุวรรณ์  จักรไชย
 
921 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. นางสาวกรกนก  ทองห่อ
2. นางสาวภคินี  คงนิสัย
3. นางสาวอรุณรัตน์  อยู่คง
 
1. นางสาวชมภูนุช  สำแดงเดช
2. นางประนอม  ยวงวิภักดิ์
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กชายทศพล  นามดี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สมยา
3. เด็กชายอนุรักษ์  ผิวคำสิงห์
 
1. นายสุนทร  เกตุเหม
2. นางสาวชนชนก  ชาฎา
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงวรฤทัย  มูลสาร
2. เด็กหญิงสโรชา  ลาลี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรหาญ
 
1. นางศิริสมร  เจริญทรัพย์
2. นางสายทอง  แก้วคำจันทร์
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสหินกอง
2. เด็กหญิงพรรณพิรีย์  พันนา
3. เด็กหญิงมลทกานต์  คงดี
 
1. นางสาวศุภมาส  ทิพย์สิงห์
2. นางสาวรุจิรา  เดชเดิม
 
925 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงจรัสแสง  อุปัชฌาย์
2. เด็กหญิงวิชุดา  นาริวงค์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  นางาม
 
1. นางแพน  จุมพลเมือง
2. นางกัญญภา  ผุดผ่อง
 
926 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  คำใสขาว
2. เด็กหญิงพิมพิศา  หาลาภ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วโกฏ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตราศาสตร์
2. นางสาวฉันทนา  หนูจิตร
 
927 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ครุธ
2. เด็กชายนราธิป  ขีนทัพไทย
3. เด็กชายภานุชา  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ทองแก้ว
2. นางณภาภัช  แสวงสาย
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. นางสาวจิดารัตน์  สนธิ
2. นางสาวรัชฎาพร  วงแสง
3. นางสาวอรุณ  ประจงจิตร
 
1. นายชาติวิทย์  พัวเพิ่มพูลศิริ
2. นางสาวสุวิมล  ส่องแสง
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  อุปชัย
3. เด็กหญิงอัญชลี  ผุดผ่อง
 
1. นายบุญเลิศ  รัตน์อนันต์
 
930 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงวรินทร  โสมาบุตร
3. เด็กหญิงสุจิกัญญา  ศรีวิเศษ
 
1. นายเสกสรรค์  ชัยเกษมสุข
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บาลแสง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โสดาวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คำอินทร์
 
1. นางอัมพร  การบุญ
2. นางลาวัลย์  ป้องทัพทัย
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญลา
2. เด็กหญิงพัชรี  สองสี
3. เด็กหญิงพิริญาณ์  บุญหาร
 
1. นางสมคิด  ทองขำ
2. นางนงนุช  ชูเนตร
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีมากรณ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดาราแสน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จำเริญไกร
 
1. นางเข็มทอง  สมลี
2. นางวาสนา  จาตุรนต์วิชิต
 
934 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กชายปริญญา  ขาวผิว
2. เด็กหญิงสิรนทร์ยา  โพธสาขา
3. เด็กชายอิศวะ  สว่างแสง
 
1. นางสุมาลี  นาจารย์
2. นางสาวรุจิษยา  สิทธิมณี
 
935 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กหญิงจตุพร  มีศิริ
2. เด็กหญิงศิวรักษ์  คำลอย
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีเกษม
 
1. นางเพชรา  สารโท
2. นายอนน  สารโท
 
936 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1. เด็กชายปรีชา  วอทอง
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เสียงใส
3. เด็กชายอรรถพร  เสียงใส
 
1. นางสุปราณี  พิมพ์ทอง
2. นางสาวพัชรี  วอทอง
 
937 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงกชกร  คล้ายสงคราม
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เขื่อนเมือง
3. เด็กหญิงนภาพร  กองสินแก้ว
 
1. นางณิศวรา  จันทะมา
2. นางสาวกรองแก้ว  ยกย่อง
 
938 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชำนาญรบ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ชันศรี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  องอาจ
 
1. นางเพชรา  สารโท
2. นายอนน  สารโท
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. นางสาวกนกอร  คารมรื่น
2. นางสาวจุฑามาศ  วิโรจรัตนาภาพิศาล
3. นางสาวอันธิกา  สายตา
 
1. นางลาวัลย์  ป้องทัพทัย
2. นางสาวแพทริยา  แสงสุรินทร์
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญงอก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัญญาคม
3. เด็กหญิงหฤษฎา  นนทะรักษ์
 
1. นางเข็มทอง  สมลี
2. นางอุไรวรรณ  เหมือนชาติ
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัจจะเพ็ญ
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  สายคำพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณิสา  บุญหาร
 
1. นายใส  สายสมบูรณ์
2. นางสาวอทิตยาภรณ์  ศิริบุตร
 
942 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ใจหาญ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ยศบุญ
3. เด็กหญิงมุกดา  ใหญ่ล้ำ
 
1. นางละมุล  สุพรรณผิว
2. นายยาท  สุพรรณผิว
 
943 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กหญิงนลนี  ทิพประวงค์
2. เด็กชายพงพิพัฒน์  เนื้อทอง
3. เด็กหญิงมนวดี  ศรีสอน
 
1. นางสาวสุปราณี  นนทะวงษ์
2. นางละมุล  เนื้อทอง
 
944 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  สมอเนื้อ
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ยุพานิชย์
 
1. นางศรีสุพร  วงษ์ดี
2. นางสุทธิรักษ์  บรรลือหาญ
 
945 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายชัยชนะ  ราชสุวรรณ
2. เด็กชายภัทรกร  กุหลาบขาว
3. เด็กชายศุภฤกษ์  จ่านัน
 
1. นางปทุมมาศ  สิงหะคเชนทร์
2. นางปราณี  สานนท์
 
946 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงณัฐจิราภา  กฐินศรี
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทร์นุช
3. เด็กชายนัทธพงศ์  นาวะทิตย์
 
1. นางกาญจนี  มณีพราว
2. นางเพชฎาวรรณ  วงษ์เพ็ญ
 
947 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กชายดนุพล  กาญบรรจง
2. เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีเกษม
3. เด็กหญิงสุภิตรา  หาระสาร
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ผ่องใส
2. นางสายสมร  พรมลี
 
948 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายธนากร  เชื้อดี
2. เด็กหญิงนันทิชา  เสนสี
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  จิตอนงค์
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  เพ็ญเนตร
 
949 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ทองใบ
2. เด็กชายวงศกร  ทองใบ
3. เด็กชายอัครวินท์  ตระการ
 
1. นางสาวประไพพิศ  ราชเจริญ
2. นางกัญญภา  ผุดผ่อง
 
950 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงกนกอร  มีศิลป์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ใจเด็ด
3. เด็กชายณัฐพร  วงษ์มณี
 
1. นางนิภาภรณ์  เบ้าทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทวงศ์
 
951 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 10 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 1. เด็กชายปรีชา   คำหอม
2. เด็กชายวศิน   แก่นจันทร์
3. เด็กชายเจษฎากร   อักครกุลถิรา
 
1. นางวรรณวิมล  พวงพันธ์
2. นายปรีชา  กล้าหาญ
 
952 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วเคน
2. เด็กชายจรูญวิทย์  สุวิน
3. เด็กหญิงลลิตา  มาตโสภา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลมเกลี้ยง
 
953 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประมล
2. เด็กหญิงชฎาพร  ละหุ่ง
3. เด็กชายวัทนพล  เอี่ยมใหญ่
 
1. นางสาวมุธิตา  ช้างดำ
2. นางปรียานุช  เสียงใส
 
954 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กชายกฤษกร  พรมวงศ์
2. เด็กชายพศวัต  สกุลดอกบัวสุข
3. เด็กชายศิริวัฒน์  นารีรัตน์
 
1. นางรัตติการณ์  สายหอม
2. นางพัลภา  รัตน์อนันต์
 
955 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันธ์ศรี
2. เด็กชายธนเดช  ศรีชูยงค์
3. เด็กหญิงปิยากรณ์  ไชยจันทร์
 
1. นางเจนจิรา  สีลำดวน
2. นางสาลี  ไทยโพธิ์ศรี
 
956 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 1. เด็กหญิงจันทร์ยิ้ม  แสนสุภา
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  ทลุมศิลป์
3. เด็กชายอาร์ชาวิน  สายสิงห์แก้ว
 
1. นางอรดี  นามพิกุล
2. นางสาวสุภาพร  ทวีวัฒน์
 
957 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 16 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  สุนทรา
2. เด็กหญิงชนัญญา  หลักหาญ
3. เด็กชายรชานนท์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  โพพิพัฒน์
2. นางสุนิสา  พรมเลิศ
 
958 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 17 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กชายชนะโชติ  แสงสุริยะ
2. เด็กหญิงเกศริน  กองศรี
3. เด็กชายเจษฎาพร  ราชธร
 
1. นางสาวดวงสมร  ศรีใสคำ
2. นางประภาพร  อึ้งอารีย์วิทยา
 
959 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 18 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อาชญาทา
2. เด็กชายนราธิป  ไชยะมงคล
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เจริญศรี
 
1. นางสุรัชนี  ศรีปัญญา
2. นางสาวพรรณผกา  เศิกศิริ
 
960 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายคเณศ  สายแก้ว
2. เด็กชายณัฐภูมินทร์  กำจัดภัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีลา
 
1. นางสาวปรารถนา  ธิมาชัย
2. นางงามตา  รุ่งเรือง
 
961 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงชลดา  สายทองคำ
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  แสนดี
3. เด็กหญิงวันวิสา  สำเภานนท์
 
1. นางนฤข์มนต์  ศรีสร้อย
 
962 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงธันยพร  บุญเล่ห์
2. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ศรีมะเรือง
3. เด็กหญิงอิศรา  นิยม
 
1. นางสุดาวัลย์  ไพรวงษ์
2. นางสาวบุหลัน  สิทธิศรี
 
963 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายณัฐพล  แนวน้อย
2. เด็กหญิงพัชราพร  สอางจิตร
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สาระวัน
 
1. นางถาวร  อนุพันธ์
2. นางเบญจวรรณ  บุญญฤทธิ์
 
964 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ถมปัด
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลสุข
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วิเวกวินย์
 
1. นางพรรณพิไล  โพธิ์ไพร
2. นางสุปราณี  ปัญญาวรรณ
 
965 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทัศนีย์  โคตรนิยา
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ธารดรรัตน์
3. เด็กหญิงเอมอร  สุวรรณเพชร
 
1. นางสาวสุทัตร  ศรีพรม
2. นางสาวจินต์จุฑา  สาระคำ
 
966 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กหญิงประภัสสร  จางวางแก้ว
2. เด็กหญิงมณฑิกานต์  ประการแก้ว
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทวยธิสุทธิ์
 
1. นางคำแดง  แถลงการณ์
2. นางสาวนุชราภรณ์  ผ่องใส
 
967 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชนิดา  จันใด
2. เด็กหญิงชนิดาภา  นามโน
3. เด็กหญิงชัชษา  ปราบหนองบัว
 
1. นางชูศรี  บุญประสพ
2. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
968 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  จันเทศ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทาวัน
3. เด็กชายสุรชัย  โหม่งมาตย์
 
1. นางอัจฉรา  บุตรอำคา
 
969 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกลางนา 1. เด็กชายชัชวาล  จันทา
2. เด็กชายธนกร  จิตรตระพล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศิลารักษ์
 
1. นางสุกัญญา  ทองลือ
2. นางสุพรรษา  สดศรี
 
970 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิตรกร  พร้อมจิตร
2. เด็กชายนรวัฒน์  ประทีปทอง
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์แก้ว
 
1. นางนิภาภรณ์  คำแพง
2. นางนวลจันทร์  บุญคำ
 
971 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 10 โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงปริยภัทร  สังสะนา
2. เด็กหญิงปวริศา  จันทร
3. เด็กชายปุณณกันต์  ศรีเทพ
 
1. นางวารี  มาลัย
2. นางสุภา  แก้วแสน
 
972 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กหญิงนันทิดา   นิยม
2. เด็กหญิงปาริชาติ   พิระภาค
3. เด็กชายมนัสวิน   สีลาดเลา
 
1. นางวันเพ็ญ    ราชตาจ้าย
2. นายประจวบ    แถลงธรรม
 
973 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงมีนา  พันธ์พัฒน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นทยาน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  ฤทธิศรี
 
1. นางกมลรัตน์  คำสุข
 
974 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  นาคทอง
2. เด็กหญิงสุธิดา  อกนิษฐ์
3. เด็กหญิงเมยะวดี  จรถวิล
 
1. นางสาวประไพพิศ  ราชเจริญ
2. นางกัญญภา  ผุดผ่อง
 
975 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงกุสตรี  ดวงตา
2. เด็กหญิงภักดีพร  ประทุมวัน
3. เด็กหญิงินิชาภัทร  อุปชัย
 
1. นางรัตติการณ์  สายหอม
2. นางพัลภา  รัตน์อนันต์
 
976 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  แก้วดวงใหญ่
2. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ผาดโผน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  คำทอง
 
1. นางสาลี  ไทยโพธิ์ศรี
2. นางเจนจิรา  สีลำดวน
 
977 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงยุพากร  มาลากุล
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชูราษี
3. เด็กหญิงอริษรา  ใฝ่จิตร
 
1. นางจารุณี  ธรรมนุ
 
978 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญปก
3. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สิงหาทอ
 
1. นางไสว  เม้าคำ
2. นางวัฒนา  อุ่นใจ
 
979 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านยางกลาง 1. เด็กชายกิติเดช   เที่ยงสัตย์
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  ลาชุลี
3. เด็กชายวชิรวิทย์  แท่งทองหลาง
 
1. นางสาวเรวดี  บุญแล
2. นางสาวปวีณา  ยอดขำ
 
980 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กหญิงชัยพัทธ์  พันธ์โนริต
2. เด็กชายภูริวัฒน์  พงค์โสภา
3. เด็กหญิงอภิชยา  แดงพันธ์
 
1. นางถนอมรัตน์  ทองหนุน
2. นางนจพักตร์  ศรีแก้ว
 
981 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กหญิงรัตนา  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงสุธิญาดา  สมกิจ
3. เด็กหญิงเมธินี  อินทนนท์
 
1. นางสุวรรณี  จันทร์ศิริ
 
982 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายธีระ  ไชยบุตร
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  ก้อนมังกร
3. เด็กชายภากร  อุทะจันทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
2. นางสาวอนงค์  พงษ์เกษม
 
983 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง    
984 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายธนากร   สายคำวงษ์
2. เด็กชายภูวนาท   ว่องไว
3. เด็กชายศรีเพชร   ผายพิมพ์
 
1. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
2. นางกชมน  สุโพธิ์
 
985 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง    
986 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกฤติยา  เศษโถ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พิลาจันทร์
 
1. นางหนูประไพ  โตไทยะ
 
987 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชาลิสา  สมสะอาด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนินทราย
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นายอนุชา  เด่นดวง
 
988 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วมณี
2. เด็กชายวิทวัส  คัชรินทร์
 
1. นางผาติรัตน์  ปกป้อง
 
989 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสนาพรม
2. เด็กหญิงศศิธร  คำภาส
 
1. นางสำเริง  สายลวดคำ
 
990 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงรัชฎา  กลมเกลียว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทโคตร
 
1. นางสุภาภัทร์  หงศาลา
2. นางวันศรี  แสนสวาสดิ์
 
991 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงพรนิภา  เฉวียงหงษ์
2. เด็กชายพีภัทร  วงษ์จันทร์
 
1. นางวลินดา  สุทธิอาคาร
2. นายภานุวัฒน์  สุทธิอาคาร
 
992 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงเอมิกา  หอมหวน
2. เด็กชายไกรสร  อดกลั้น
 
1. นางสาวนุชติญา  มาลัย
2. นางอมรรัตน์  โคตรมนตรี
 
993 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสิงห์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชูรัตน์
2. เด็กชายอนุชิต  นคราช
 
1. นางคนึงนิจ  กั้วศรี
2. นางจันทจร  โพธิแสน
 
994 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนิตยา  พาสุข
2. เด็กชายปธานิน  ล้วนศรี
 
1. นางสุชัญญา  เวชกามา
2. นางสาวราตรี  นามแก้ว
 
995 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กชายอวิรุจ  จันทร์คำจร
2. เด็กหญิงแพรวา  วรรณวงษ์
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวชัญญาภัค  สุริเย
 
996 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กชายชนาธิป  พรมลี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีมันตะ
 
1. นางเบ็ญจมาส  หาหลัก
2. นางรัชฎาภรณ์  จรัญศิริไพศาล
 
997 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงพรนิภา  เฉวียงหงษ์
2. เด็กชายรพีภัทร  วงษ์จัทร์
 
1. นางวลินดา  สุทธิอาคาร
2. นายภานุวัฒน์  สุทธิอาคาร
 
998 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง    
999 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง    
1000 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองทับ
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ใจใส
 
1. นางหัชยานันท์  เทือกเทพ
2. นายนางนิรมล  เอ็มรัตน์
 
1001 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง    
1002 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิงห์ 1. เด็กชายปรัชญา  ชูรัตน์
 
1. นางสุวรรณศรี  พารา
 
1003 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงนันณาชา  นางาม
 
1. นางศรีวิไล  รักษา
 
1004 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงเบบีร่าเมธาวี    โวน ลอบเบอร์ก
 
1. นางละมัย  รัตนเพชร
 
1005 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายธนกิตติ์  แสงเดช
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
1006 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายนนทการต์  คำหมาย
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  สุดแสวง
 
1007 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 1. เด็กชายอภิชาติ  อองมา
 
1. นางผาติรัตน์  ปกป้อง
 
1008 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางน้อย 1. เด็กหญิงวันวิสา  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางสาววิชุดา  ภาคะ
 
1009 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1. เด็กหญิงศศิธร  พรานเนื้อ
 
1. นางสมจิตร  หมื่นแสน
 
1010 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายอัฑฒกร  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  ภูมิสะอาด
 
1011 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายพินตกาญ  ศิริเมฆ
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
1012 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญนูญ
 
1. นายภานุวัฒน์  สุทธิอาคาร
 
1013 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กชายธนากร  พุ่มกลาง
 
1. นายพรพจน์  คำแสน
 
1014 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1. เด็กหญิงสุนิสา  รัตนพืช
 
1. นางพรนภัส  ชูรัตน์
 
1015 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธนพร  โสดาราม
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญหล้า
 
1016 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายเจษฎากร  แสนสุข
 
1. นางอุไร  ประสมศรี
 
1017 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายภานุรุจ   สาระติ
 
1. นางสาวฌารินทร์นา  นำภา
 
1018 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุภาพันธ์
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
1019 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายกิติพงษ์   ผิวแดง
 
1. นางละออ  ศรีบัวบาล
 
1020 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กชายทิชานนท์  โปร่งพรมมา
 
1. นางเบ็ญจมาส  หาหลัก
 
1021 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายทศพล  หอมสนิท
 
1. นางยุพารัตน์  ดลศรี
 
1022 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายนนทการต์  คำหมาย
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  สุดแสวง
 
1023 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายกลวัชร  ช่างเกวียน
2. เด็กชายต้นรัก  จารึกธรรม
3. เด็กชายธีรภัทร  วินทะสมบัติ
4. เด็กหญิงนิตยา  ชนะภูมิ
5. เด็กหญิงโชษิตา  ลาภะนูน
 
1. นางวิไลพร  ทองเจียว
2. นางสุจิตรา  หนองเทา
3. นางสาวศรัญญา  ครองยุติ
 
1024 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายชนาธิป  พรมลี
3. เด็กหญิงธิดารักษ์  เวฬุวนารักษ์
4. เด็กหญิงพัชรพร  จอมศรี
5. เด็กหญิงสิรินดา  เต็มใจ
6. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีมันตะ
7. เด็กชายอภิเดช  สอนออน
 
1. นางรัชฎาภรณ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางเบ็ญจมาส  หาหลัก
3. นางนภิส  ธนุยุทธกุล
 
1025 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  โชคลาภ
2. เด็กหญิงจิราภา  แสงขาว
3. เด็กหญิงชาลิสา  สวามิไชย
4. เด็กหญิงรัชฎา  กรองกรวด
5. เด็กหญิงศิรดา  พยัคสา
6. เด็กหญิงสิรินดา  กระมล
7. เด็กหญิงสุรำพา  หาญธงชัย
 
1. นางสาวนริศรา  นครวงษ์
2. นางสาวอนงค์  เมฆบุตร
 
1026 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สีเสมอ
 
1. นางสาวนัยนา  เสียงอ่อน
 
1027 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายนภัสกร  หัสไสว
 
1. นางทัศนีย์  เข็มทอง
 
1028 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายณัฎฐพล  พัดสองชั้น
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
1029 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. นายชัยณรงค์  แผงเพ็ชร
 
1. นางเต็มใจ  แผงเพ็ชร
 
1030 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กชายวัชระ  คำวัตร
 
1. นางชุติกาญจน์  ลาภสาร
 
1031 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายพงศ์พันธ์  บุติพันคา
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
1032 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กชายณภัทร  กอแก้ว
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณะเมธากุล
 
1033 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กชายกิตติพัฒนา  บุญแสนแผน
 
1. นางอุไรวรรณ  กุบแก้ว
 
1034 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายณัฎฐพล  พัดสองชั้น
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
1035 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายเชิดพงษ์  ธงชัย
 
1. นายธานาพล  สังฆพรหม
 
1036 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปวงสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
 
1037 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กหญิงสุภิรดา  ทำทอง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ชูแก้ว
 
1038 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงแพรวา  ทวยจัด
 
1. นางวิไลพร  ทองเจียว
 
1039 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1. เด็กชายปรัชญา  ขุมคำ
 
1. นางสมประสงค์  อุไรรักษ์
 
1040 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนแบง 1. เด็กหญิงพจนีย์  รัตนวัน
 
1. นายวิชัย  สุทธโส
 
1041 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายตะวัน  เบญมาส
 
1. นายธนพล  คงกระพันธ์
 
1042 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงรุจิรา  ป้องกัน
 
1. นางสาวนุชติญา  มาลัย
 
1043 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   ไชยนา
 
1. นางละออ  ศรีบัวบาล
 
1044 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายประพันธ์  วงษ์จันทร์
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
 
1045 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุธรรมมา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มูลมณี
 
1046 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงวรรณิภา  วงศ์ไชย
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
 
1047 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กชายชาญวิทย์  ทองขัน
 
1. นางประยวน  เกตุเหม
 
1048 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายปฐมพร  ท่าวกลาง
 
1. นางสุภารัตน์  ฝ่ายดี
 
1049 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลาทอน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แผ่นศิลา
 
1050 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  ยอดนคร
 
1. นางเจียมจิตต์  แก้วพลงาม
 
1051 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายธีรเดช  วัชรรัตนโสธร
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญกาญจน์
3. เด็กหญิงพิณมณี  แท่งทอง
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
1052 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กชายจิณณวัฒน์  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายชนะชัย  พรสุรินทร์
3. เด็กชายสรายุทธ  ขาวสะอาด
 
1. นางเจียมจิตต์  แก้วพลงาม
2. นางภิวาพร  ศิริบูรณ์
 
1053 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงธนัญชนก   สีอ่อน
2. เด็กชายพงศกร  พลยศ
3. เด็กหญิงสาวิตรี   กมลภพ
 
1. นางกชมน  สุโพธิ์
2. นางวิไลวรรณ  เด่นดวง
 
1054 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กชายจีรวัฒน์  คำหลาย
2. เด็กชายธนพล  วงศ์ชมภู
3. เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีษะคำ
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวชัญญาภัค  สุริเย
 
1055 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงประภาศิริ  สมชาติ
2. เด็กชายพงศ์เพลิน  ประสานสืบ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  แหวนหล่อ
 
1. นางอัมพร  พิลาวัน
2. นางวรรณภา  มาแสวง
 
1056 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายพงศ์พันธุ์  ศรีวงค์ษา
2. เด็กชายวายุ  งามแก้ว
3. เด็กชายสุรศักดิ์  บำรุงบุรี
 
1. นางสุพรรษา  สิงห์ทองทัศน์
2. นางอุษากาญจน  พานิชการ
 
1057 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายวายุ   พรมนอก
2. เด็กชายวิทยา   บุญโกย
3. เด็กชายเกรียงไกร   ช่วงชิต
 
1. นายสมพร  พร้อมจิตร
2. นางสาวศิรินาถ   ศรีฉายา
 
1058 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พิระภาค
2. เด็กชายณัฐพงศ์  โคตุทา
3. เด็กชายสรศักดิ์  พิระภาค
 
1. นายอัคเรศ  เหมือนชาติ
2. นางทิพวรรณ  พลเกตุ
 
1059 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มานัส
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ปริวันตัง
3. เด็กหญิงปิยะดา  ธรรมชัย
 
1. นางรัชฎาภรณ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางเบ็ญจมาส  หาหลัก
 
1060 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายชนะชัย  หมื่นสนอ
2. เด็กชายบวรนันท์  แสงกอง
3. เด็กชายรพีภัทร  รามมะเสิง
 
1. นางอุดมสิน  โคตรสมบัติ
2. นางสาวสมคิด  สมสืบ
 
1061 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วเนตร
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   นามวงษ์สา
3. เด็กชายเอกราช   ยวนยี
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญเฉลียว
2. นางสุมาลี  บุญเฉลียว
 
1062 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์ดี
2. เด็กชายศุภชัย  เสรีภาพ
3. เด็กชายสิทธิพล  ถนอมบุญ
 
1. นายอัคเรศ  เหมือนชาติ
2. นางวันเพ็ญ  ราชตาจ้าย
 
1063 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กชายกฤษฎา  ถาจันทร์
2. เด็กชายยุทธวิชัย  มูลพัน
3. เด็กชายศุภชัย  หล้าก่ำ
 
1. นางโชษิตา  ประกอบดี
2. นางลำดวน  วงษ์สมุทร
 
1064 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายชลธี  พิพิธภัณฑ์
2. เด็กชายพนากรณ์  วงศ์จันทร์
3. เด็กชายภานุพงษ์  ทองมา
 
1. นางวรรณา  บุญเล่ห์
2. นางอุดมสิน  โคตรสมบัติ
 
1065 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  มณีวงศ์
2. เด็กชายอนุชา  ศิริเมฆ
 
1. นางกลิ่นกุหลาบ  สุมาพา
2. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
 
1066 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายวรพัช  มีมงคล
2. เด็กชายศุภโชค   เรืองรักษ์
 
1. นางยุพารัตน์  ดลศรี
2. นางประภัสสร  ศรีวรมย์
 
1067 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงบุษบา  สุตะคาน
2. เด็กชายศิริเจริญ  วงชาลี
 
1. นางเสาวนี  มรกตเขียว
2. นายภาณุพงศ์  ภาคะ
 
1068 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายถาม์พร  ใจกว้าง
2. เด็กชายวิทวัท  เสาหงษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไพรินทร์ฺ
2. นางสาววิชุลดา   ฮว่างวัน
 
1069 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายทิชานนท์  พลไชย
2. เด็กชายปฐมพงษ์  หาสุข
 
1. นางเกศรา  อุทยานวิชา
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
1070 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอน 1. เด็กชายศรายุทธ  สมศรี
2. เด็กชายสิรภัทร์  คัชกรณ์
 
1. นายพิทักษ์  แก้วกล้า
2. นายน่ารัก  คำนึง
 
1071 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายศิรัสธร  ค่ำคูณ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  จำปาพันธ์
 
1. นางสาวณัฐกัญญา  ชวีวัฒน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  แผ่นศิลา
 
1072 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1. เด็กชายพัฒนา  ชูรัตน์
2. เด็กชายอัมรินทร์  จันเจือ
 
1. นางพรนภัส  ชูรัตน์
2. นางเพ็ญฉวี  พงษ์จงมิตร
 
1073 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายณัฐชนน  ใจน้อย
2. เด็กชายปราณรวิชย์  มาลากุล
 
1. นายใบ  ข่าวกระโทก
2. นายอุทัย  เอื้อสามาลย์
 
1074 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1. เด็กชายธรรมรัตน์  พรานฉิม
2. เด็กชายเอกภพ  พรมบุตร
 
1. นายกฤตนัย  ไชยดี
2. นางสาวศุภมาศ  ศิริโสม
 
1075 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ศรเสนา
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ลิตะพันธ์ุ
 
1. นายวราวุฒิ  จำปาวงศ์
2. นางสาวศิรินาถ  ศรีฉายา
 
1076 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายอนุชา  ศิริเมฆ
2. เด็กชายแก้วกาญจน์  พงษ์เกษม
 
1. นางกลิ่นกุหลาบ  สุมาพา
2. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
 
1077 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 1. เด็กชายธีรภัทร  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายวัชรมน  แก้วมิ่ง
 
1. นางรัชฎาภรณ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางเบ็ญจมาส  หาหลัก
 
1078 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   แสนโคตร
2. เด็กชายพีรัชชัย  ศรีระบุตร
3. เด็กชายศุภฤกษ์  นิศารัตนชัย
 
1. นางสาวณัฐกัญญา   ชวีวัฒน์
2. นางมัณฑนา  กันหาวรรค
 
1079 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายธีระโชติ  พิธรรมา
2. เด็กชายนพฤทธิ์  อุบาลี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  มณีวงศ์
 
1. นายรัตนะ  แสงทองทิพย์
2. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
1080 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายธนาพล  กิ้นบุราณ
2. เด็กชายธัญเทพ  ปัทมะ
3. เด็กชายเจษฏา  ป้องแก้ว
 
1. นางวิชญาภรณ์  เถาว์แสน
2. นางทองสม  คาดสนิท
 
1081 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  เจนกระบวน
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  สระคำจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สาระบัว
 
1. นางสาวณัฐกัญญา  ชวีวัฒน์
2. นางเบญจมาศ  สิมลี
 
1082 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พันธ์แน่น
 
1. นายประศาสตร์  องอาจ
 
1083 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญรัตนสุทโธ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
1084 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กชายนราวิชญ์  จำปารัตน์
 
1. นายประพจน์ศักดิ์  ธงไชย
 
1085 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  สิงหาทอ
 
1. นายมนัสวี  จันทุม
 
1086 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุตะคาน
 
1. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย
 
1087 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายไชยวัฒน์  คำภาพันธ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
1088 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายระติพงษ์  รินทร
 
1. นายประมวล  ภิริยารมย์
 
1089 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1. เด็กชายศรชัย  วืนโกมินทร์
 
1. นายวรสมโภช  สุทาวา
 
1090 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแจนแลน 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญน้อม
 
1. นางโสภิษฐ์  บุญน้อม
 
1091 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายอภิชาติ  กลมเกลียว
 
1. นายนริศ  กันตรง
 
1092 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. นายอรัญ  หมุ่ยมาต
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
1093 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายเจษฎา  ดาษดื่น
 
1. นางลัดดา  จำปาแดง
 
1094 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. นายธีระเดช  สระบัว
 
1. นายเกษม  โตไทยยะ
 
1095 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กชายปรัชญา  พิลาดี
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  โคหนองบัว
 
1096 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กชายพงศธร  โพธิมา
 
1. นางสมยศ  พิลาวุฒิ
 
1097 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายสุรเชษ  แก่นคำ
 
1. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย
 
1098 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายนันทพล  ประหาวัตร
 
1. นายวิชิต  บุญโถน
 
1099 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายเจษฎากรณ์  กกเปือย
 
1. นายอดิศักดิ์  โคตรนิยา
 
1100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายศิริวัฒน์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
1101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายสถาพร  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอำนวย  โพธิ์ชัยเลิศ
 
1102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายวุฒิภัทร  จันที
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
1103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายอัมเรศ  กันหาชาติ
 
1. นายประศาสตร์  องอาจ
 
1104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายไชยวัฒน์  คำพาพันธ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
1105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายศุภพล  จันทมาลา
 
1. นายอดิศักดิ์  โคตรนิยา
 
1106 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1. เด็กชายธรณินท์  ลาสนธิ
 
1. นายวรสมโภช  สุทาวา
 
1107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายเอกรัตน์  บุญทวงศ์
 
1. นายไพศาล  ระรื่นรมย์
 
1108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายทนงศักดิ์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
1109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายปรัชญาพล  วงศ์ประเทศ
 
1. นายไพศาล  ระรื่นรมย์
 
1110 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกวี   อายุยืน
 
1. นายผ่องศิลป์    สุโพธิ์
 
1111 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายชยพล  ปราบหนองบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
1112 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายไทยรัฐ  สีระชาติ
 
1. นางสมถวิล  บุญโถน
 
1113 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแจนแลน 1. เด็กชายชาญณรงค์  คำมั่น
 
1. นางโสภิษฐ์  บุญน้อม
 
1114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายอนุวัฒน์  แสงรุ่ง
 
1. นายศิวกร  กองรอด
 
1115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กลมเกลียว
 
1. นายนริศ  กันตรง
 
1116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายฐิติพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวศิรินาฏ  สุริโย
 
1117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายศิลา  เวชกามา
 
1. นายนพคุณ  เวชกามา
 
1118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงกรทิพย์  พาลพล
2. เด็กชายจักรพรรณ  พากเพียร
3. เด็กชายจุมพล  พรมบุตร
4. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญคำ
5. เด็กหญิงชยาภรณ์  สระทองเนียม
6. เด็กหญิงชุติกาญณ์  สระทองเนียม
7. เด็กหญิงดาราวรรณ  พาลพล
8. เด็กชายทินภัทร  สายสอน
9. เด็กชายธนายุต  สนธิ
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อ่อนพุทธา
11. เด็กชายพรพนา  พรมบุตร
12. เด็กหญิงพรวรินทร์  ศรีมันตะ
13. เด็กชายพัฒธรกรณ์  พาละพล
14. เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  นาสงวน
15. เด็กชายพีรพัทธ์  อาสาทำ
16. เด็กชายภาคิน  แจ้งไพร
17. เด็กหญิงมาริสา  พรมบุตร
18. เด็กชายยุณะภา  แสงใสแก้ว
19. เด็กหญิงวนิดา   ศรีชมภู
20. เด็กชายวรวิทย์  สาระงาม
21. เด็กหญิงวราพร  แก้วกัณฑา
22. เด็กหญิงวิภาวดี  นิลหุต
23. เด็กชายศราวุฒิ  พลเดช
24. เด็กหญิงสุณิชานัน  พรมบุตร
25. เด็กหญิงสุมิตานัน  พรมบุตร
26. เด็กชายหัสดี  พาลพล
27. เด็กหญิงอังประภา  แวรไธสง
28. เด็กหญิงเกตุสุดา  ศรีบุตร
29. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีชมภู
30. เด็กหญิงโสภิตา  พาละพล
 
1. นางวาสนา  มูลเกษร
2. นายศรทัศน์  ศรีเนตร
3. นางลาวัณย์  พลเยี่ยม
4. นางสุธิดา   อารี
5. นางสุชารัตน์  รัตนภู
6. นางบวร  ขจัดมลทิน
7. นางสาวอรอนงค์  องอาจ