ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 19 0 0 19 19 0 0 0 19
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล 17 11 10 38 41 3 3 0 47
3 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 11 8 3 22 26 4 1 0 31
4 อุบลปัญญานุกูล 10 12 10 32 26 6 1 0 33
5 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 10 9 6 25 25 2 1 0 28
6 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 6 5 10 21 24 6 6 0 36
7 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 6 1 0 7 6 0 1 0 7
8 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 4 5 8 17 21 4 1 0 26
9 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 4 5 3 12 19 3 0 0 22
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 3 5 0 8 13 5 3 0 21
11 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 3 2 0 5 3 2 0 0 5
12 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 2 6 7 15 18 3 4 0 25
รวม 95 69 57 221 241 38 21 0 300