ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครราชสีมาปัญญานุกูล 41 3 3 0 47
2 อุบลปัญญานุกูล 26 6 1 0 33
3 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 26 4 1 0 31
4 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 25 2 1 0 28
5 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 24 6 6 0 36
6 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 21 4 1 0 26
7 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 19 3 0 0 22
8 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 19 0 0 0 19
9 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 18 3 4 0 25
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 13 5 3 0 21
11 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 6 0 1 0 7
12 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 3 2 0 0 5
รวม 241 38 21 0 300