หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 5 หน้าอาคารศิลปะ 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 5 หน้าอาคารศิลปะ 1 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารเกียรติยศ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารเกียรติยศ 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 8 ข้างอาคารศิลปะ 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 8 ข้างอาคารศิลปะ 1 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารศิลปะ 1 ชั้น 1 ห้อง 911 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30 ย้ายมาจากเวที 4 หลังร้านค้าสวัสดิการ
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารศิลปะ 1 ชั้น 1 ห้อง 911 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30 ย้ายมาจากเวที 4 หลังร้านค้าสวัสดิการ
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารศิลปะ 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารศิลปะ 2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพการศึกษา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพการศึกษา 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง STEM 5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง STEM 5 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 2 หน้าอาคาร 4 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 16 เสาธงหน้าอาคาร 1 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 12 หน้าอาคาร 2 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 10 หอประชุมใหญ่ 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 6 สนามฟุตบอล 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 1 สนามกีฬาหน้าอาคาร 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 2 หน้าอาคาร 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 7 หน้าหอประชุมใหญ่ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 15 ทิศตะวันออกโรงอาหาร 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 15 ทิศตะวันออกโรงอาหาร 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 14 ทิศตะวันตกโรงอาหาร 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 14 ทิศตะวันตกโรงอาหาร 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 9 ลานกีฬาข้างอาคารศิลปะ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 9 ลานกีฬาข้างอาคารศิลปะ 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 11 ข้างหอประชุมใหญ่ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 11 ข้างหอประชุมใหญ่ 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 3 ทิศตะวันตกอาคาร 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30 ย้ายมาจากเวที 3 สนามบาสเกตบอลข้างอาคาร 4
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 3 ทิศตะวันตกอาคาร 3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30 ย้ายมาจากเวที 3 สนามบาสเกตบอลข้างอาคาร 4
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 13 หลังอาคาร 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 13 หลังอาคาร 1 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 9 ลานกีฬาหน้าอาคารศิลปะ 2 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 11 ข้างหอประชุมใหญ่ 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 15 ทิศตะวันออกโรงอาหาร 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 14 ทิศตะวันตกโรงอาหาร 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 12 หน้าอาคาร 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 10 หอประชุมใหญ่ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]