หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   7 ธ.ค. 2558   8 ธ.ค. 2558   9 ธ.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ธ.ค. 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
08.30-17.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สนามหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
08.30-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง KM (ฝั่งทิศตะวันตก) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง อาเซียนศึกษา (ฝั่งทิศตะวันออก) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 16 ชั้น 3 ห้อง 1638 (ห้องประชุมพรพรหม) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 16 ชั้น 4 ห้อง 1641 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ห้อง ชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221-223 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521-523 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531-533 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารโดม ชั้น ลานโดม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 5 หน้าอาคารศิลปะ 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารเกียรติยศ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 8 ข้างอาคารศิลปะ 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารศิลปะ 1 ชั้น 1 ห้อง 911 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคารศิลปะ 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพการศึกษา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง STEM 5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 6 สนามฟุตบอล 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
12 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 1 สนามกีฬาหน้าอาคาร 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
13 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 2 หน้าอาคาร 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
14 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 7 หน้าหอประชุมใหญ่ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
15 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 15 ทิศตะวันออกโรงอาหาร 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 14 ทิศตะวันตกโรงอาหาร 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
17 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 9 ลานกีฬาข้างอาคารศิลปะ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 11 ข้างหอประชุมใหญ่ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
19 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 3 ทิศตะวันตกอาคาร 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
20 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 13 หลังอาคาร 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
21 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 12 หน้าอาคาร 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
22 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 10 หอประชุมใหญ่ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี เวทีกลางแจ้ง, เวทีที่ 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี เวทีกลางแจ้ง, เวทีที่ 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เวทีกลางแจ้งหลังที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี, เวทีที่ 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์, เวทีที่ 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี เวทีกลางแจ้ง, เวทีที่5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุม, เวทีที่ 6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เวทีหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี, เวทีที่ 7 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่, เวทีที่ 8 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เวทีหลังลานเจ้าแม่สินธูป, เวทีที่ 9 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เวทีลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด, เวทีที่ 10 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
เริ่ม 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสังขะ สนามฟุตบอลโรงเรียนสังขะ ห้อง สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
เริ่ม 09.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะ หอประชุมศรีสังขะ ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-14.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3,4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1,2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
8 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ห้อง ประชุมสัตบรรณ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
2 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์อาคาร 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
3 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์อาคาร 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ถนนหน้าอาคาร 3 ห้อง ถนนหน้าอาคาร 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00
2 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00
4 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-11:00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ห้องเรียนรวม ห้อง ห้องเรียนรวม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-11:00
6 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อาคารใจภักดี ชั้น 3 ห้อง 433(1-10),434(11-20),435(21-30),436(31-40),437(41-50),438(51-61) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อาคารสามัคคีรวมใจ ห้อง 311(1-15),312(16-30),314(31-45),315(46-61) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อาคารสามัคคีรวมใจ ห้อง 311(1-15),312(16-30),314(31-45),315(46-61) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
3 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สนามหน้าเสาธง ห้อง เวที 1 (ลำดับที่ 1-61) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
4 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สนามบาส,สนามตะกร้อ ห้อง เวที 2 (ลำดับที่ 1-61) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
5 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สนามวอลเลย์ฯ ห้อง เวที 3 (ลำดับที่ 1-61) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
6 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สนามหญ้าหน้าสวนพฤกษศาสตร์ ห้อง เวที 4 (ลำดับที่ 1-61) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
7 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สนามข้างโรงอาหารใหม่ ห้อง เวที 5 (ลำดับที่ 1-61) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อาคารพรมนที ห้อง คอมพิวเตอร์1 ลำดับที่ 1-30,คอมพิวเตอร์ 2 ลำดับที่ 31-61 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อา่คารใจภักดี ชั้น 4, อาคารศรีลำดวน ชั้น2 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ลำดับที่ 1-30,คอมพิวเตอร์3 ลำดับที่ 31-ุ61 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อาคารศรีพิสัย 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 60
08.30
2 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 60
08.30
3 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 60
08.30
4 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 60
08.30
5 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ลานโดมหลังใหม่ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 60
08.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]