หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ บุญยงโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสมอ บรรลือทรัพย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรคฺ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยาโรงเรียนนาดูนประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกัลยา คิดอยู่โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปรเมศ กูลรัตน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ปัญญาเหลือโรงเรียนจารย์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ แท่นมากโรงเรียนแก่งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสริญญา อนุเคราะห์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุวอผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม กลิ่นหอมครูโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.มนวรรณ์ บุญศรีครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติภูมิ ทองลางครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางศันสนีย์ จงเวียนครูโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร โพธิ์ทองครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังค์ริสา ช่างหล่อครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ เวชสถลครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นายคุณากร โทแหล่งครูโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นายดิสทัต ทองดาครูโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ลอยทองโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พันธุ์ดิษฐ์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางอำพา ปรากฏชื่อโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวุฒิเดช ผันผายโรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
5. นางกวิศา สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายโพธิพัฒน์ โพธิเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติประภา วรรณศรีครูโรงเรียนสนมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาศ อรรถเนติกุลครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืมครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุพิน บรรเทพครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย นิลหุตครูโรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต ๒๖กรรมการ
4. นางสุพรรณี เหมือนถนอมครูโรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต ๓๒กรรมการ
5. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังครูโรงเรียนสิรินธร สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย นิลหุตครูโรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต ๒๖กรรมการ
4. นางสุพรรณี เหมือนถนอมครูโรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต ๓๒กรรมการ
5. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังครูโรงเรียนสิรินธร สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายอัศวราช วรนามครูโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายอวยชัย เบ้าไธสงครูโรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต ๓๒กรรมการ
4. นายเจริญ อินศรครูโรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต ๒๖กรรมการ
5. นางสาวลำยงค์ แสนมาครูโรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายอัศวราช วรนามครูโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายอวยชัย เบ้าไธสงครูโรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต ๓๒กรรมการ
4. นายเจริญ อินศรครูโรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต ๒๖กรรมการ
5. นางสาวลำยงค์ แสนมาครูโรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต ๓๓กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์ครูโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายสุขคุม ลอยประโคนครูโรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลียว ศิริดลครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘กรรมการ
4. นายอรรถพร มาศภูมิครูโรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต ๓๒กรรมการ
5. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวครูโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์ครูโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายสุขคุม ลอยประโคนครูโรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลียว ศิริดลครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘กรรมการ
4. นายอรรถพร มาศภูมิครูโรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต ๓๒กรรมการ
5. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวครูโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ ร่วมจิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ดงวังครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต ๓๐กรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลครูโรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต ๓๒กรรมการ
5. นายสมเกตุ ใจเมืองครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ ร่วมจิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสุจินต์ ถาวรผลครูโรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต ๓๒กรรมการ
4. นายปรีชา ดงวังครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต ๓๐กรรมการ
5. นายสมเกตุ ใจเมืองครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายลือชัย อุปพงษ์ครูโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เตะประโคนครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุลครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต ๓๐กรรมการ
4. นางคัดคนางค์ รองหานามครูโรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต ๒๖กรรมการ
5. นายยอดชาย เสาทองครูโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ผิวเงินครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต ๒๖รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี พรหมบุตรครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓กรรมการ
4. นางสาวมาลี สุขยาครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓กรรมการ
5. นางอมร พันธ์ชนะครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ผิวเงินครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต ๒๖รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี พรหมบุตรครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓กรรมการ
4. นางสาวมาลี สุขยาครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓กรรมการ
5. นางอมร พันธ์ชนะครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองครูโรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร ทองพันธ์ครูโรงเรียนสุรพินพิทยา สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายคำพัน ชิณโคตรครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต ๒๖กรรมการ
4. นายปรีชา สุทธิราวุธครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต ๒๕กรรมการ
5. นายกิตติชาติ แก้วสนครูโรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองครูโรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร ทองพันธ์ครูโรงเรียนสุรพินพิทยา สพม. เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายคำพัน ชิณโคตรครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต ๒๖กรรมการ
4. นายปรีชา สุทธิราวุธครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต ๒๕กรรมการ
5. นายกิตติชาติ แก้วสนครูโรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. เขต ๓๓กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายพงศพิชญ์ แก้วกุญธรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุญมาก โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายพงศพิชญ์ แก้วกุญธรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุญมาก โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนเรศ สีละมัยโรงเรียนบ้านคูบรองประธานกรรมการ
3. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายบัญชา อเนกะเวียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิยาคารประธานกรรมการ
2. นายนเรศ สีละมัยโรงเรียนบ้านคูบรองประธานกรรมการ
3. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายบัญชา อเนกะเวียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งามโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งามโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ศรีสมภพบ้านน้ำเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิศิษฎ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ศรีสมภพโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิศิษฎ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนฤมล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลินฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ โสภาโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยากรรมการ
5. นายนายธนวัฒน์ โสภาโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยแม็กวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนนำ้คำวิทยากรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพ แก่นบุบผาโรงเรียนกุดชุมวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายภานุ ลับโกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพ แก่นบุบผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายภานุ ลับโกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งวิท สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านผักขะประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายรุ่งวิท สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านผักขะประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ สอนใยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
6. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมากรรมการ
8. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงค์เคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลย์ร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายจตุพร สีม่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่่นกรรมการ
4. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุวิทยากรรมการ
6. นายสมพร อ่วมนิลโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
7. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนคำตากล้าราชประสงเคราะห์กรรมการ
8. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ดร.สุรพล เนสุสินธ์ุมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีมหาวิทยาลัยขอนแก่่นรองประธานกรรมการ
3. นายพงศ์พิชญ์ แก้วกุญชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรรมการ
4. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
6. ดร.จักตรายุทธ นพราชัยนักวิชาการอิสระ จังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
7. นายปรินทร์ธรณ์ ชาโทโรงเรียนแก้วคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวิต ทับทิมศรีรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอารยา ชนสูงเนินโรงเรียนหนองน้ำใสวิทยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนวัฒน์ โสภาโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนายอัครวัฒน์ คีตะภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโท ดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต เนตรจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ กลางโคตร์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายอัษฎา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายยรรยงค์ โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศิริชัย แก้วเขียวโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
5. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายเจษฎา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรวีย์ คงตนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรวีย์ คงตนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุธไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนพัฒน์ สมัญญา โรงเรียนพนมดงรักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงสันต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายชานนท์ คงมั่น โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนพัฒน์ สมัญญา โรงเรียนพนมดงรักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงสันต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายชานนท์ คงมั่น โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใส โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสมพร อ่วมนิลโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
7. นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศริญ เชยคำแหงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
5. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางศริญ เชยคำแหงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
5. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ เขียวอ่อนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุบรรณิภา แก่นแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ เขียวอ่อนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุบรรณิภา แก่นแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ แคล่วคล่องโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วสิมมาโรงเรียนเทศบาลท่าตูมรองประธานกรรมการ
3. นางละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางบุหงา โยธานักโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณคนา บุญเนาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายตระการเกีรติ ปากเสนาะโรงเรียนบ้านหัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายธนากร แก้วบัวสาโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงศ์ เขียวอ่อนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ แพงเพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาโรงเรียนมัธยาวานรนิวาสกรรมการ
4. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นายนภา ปุญญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายไวพจน์ ภัคดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรังสิมา จันทสิงห์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุสวรรณีย์ สมานสรากิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางธัญนันธ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เหง่าพันธ์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางพนัฐดา กลีบม่วงโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอัครชัย ทองดีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวาสนา สมันรัมย์โรงเรียนบ้านดงบังสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วรรณไชยโรงเรียนคำแคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิวา เผือกมูลโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ธานีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา ประภาการโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา สุระคนธ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ บัวโค้งโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
5. นางปัญจนา ตู้จำนงค์โรงเรียนภู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ นนท์คำวงศ์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา พรมลิโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี นิ่มปรางค์โรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา เปรียบนานโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ คงเป็นนิจโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
4. นางสาวลำดวน ลันดาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนภธร อัครธรสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา มะลิกะโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ฯกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายรักบรรชา พิมพระจันทร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สังกัดวิชาดุริยางคศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แก้วโสภาโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักกรรมการ
4. นางสาวพรธิวา วงษ์สอาดปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นางอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายนพอนนต์ สินหิรัญวรางค์โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายปิยะนันท์ แนวคำดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. นายจิราพันธ์ โหราย์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศรีชัย หวังสมโรงเรียนกระเทียมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
4. นางนภัสชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเนตร ขวัญดำโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ษมากิตติโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
7. นายเมธีนัณท์ วันดีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
8. นายโชคชัย แสงสว่างโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
9. นายวนัส พรมสว่างโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
11. นายวิทยา รังสีโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
12. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
13. นายอำนวย ตอนศรีโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮามกรรมการ
14. นายจินดา ศรีรวัฒน์โรงเรียนบ้านจันทน์หอม ตาเสกกรรมการ
15. นายสมยศ โชคเหมาะโรงเรียนบ้านหนองอิไทยกรรมการ
16. นายเทวา โฮงคำอุตย์โรงเรียนโคกสง่ากรรมการ
17. นายโชคชัย พิลากุลโรงเรียนบ้านคำมณีกรรมการ
18. นายสุพล อนันมาโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
19. นายเรืองณวิน มีดินดำโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
20. นายสวัสดิ์ ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)กรรมการ
21. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย กระจายศรีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายนฤพล ประทุมพงษ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเพียบ สอนใจโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ ภู่ถนนนอกโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย ปิยะไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐกฤษฏ์ ภูมิสูงโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
7. นายบุญเยี่ยม วงศรีษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางภัทรพร ครุตรารักษ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางจิมเส ศราวรณ์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
11. นายสถาน ปรางมาศโรงเรียนสวายพิทยาคมกรรมการ
12. นายภรภัทร์ เจริญธงโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
13. นายพิทักษ์ สมพร้อมโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
14. นายสุพจน์ บุญเหลี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
15. นายบรรจง ยาตราโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ คำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
17. นายมณเฑียร สารจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑กรรมการ
19. นายชูชาติ คิดดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร สงวนดีโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทยโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายธำรงค์ ทาทองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิทราพร มีเจริญโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางนพวรรณ พรหมประโคนโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางจารีรัตน์ พลศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว แพงสุดโทโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางปนัดดา นามวิจิตรโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางมาลี น้อยพลีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ สมศรีโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณณัฐ หนุนชูมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
4. นายชาตรี พะยิโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางชนนิกานต์ บุญยะประทีปโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอเนก นรสารโรงเรียนเมืองลีงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกราวี คำแปลมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายจิระพันธ์ นาเจริญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายศิรพงษ์ วงษ์เฉลิมมังโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่มโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย แรงกล้าโรงเรียนหนองสนิทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ยะสะกะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ จําปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเลข ทิวคู่โรงเรียนสินรินทร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา ใหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐญา ใจหาญโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกำชนม์ สุทธิหาญโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เจือจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นางสาววิภาพร ชิณะแขวโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายนรินทร อนงค์ชัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ทิมแท้โรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุญเย็นโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรัฐชญา ปาแปงโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางวิลาสินี โพธิ์นิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรรมการ
5. นางนิภา เลิศศรีชูเชิดโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ โกติรัมย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยากรรมการ
5. นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉวิน บุญยงค์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายสุพันธ์ ชนะสุขโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตรโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิภาดา ผลาเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเชิด ชูตาลัดโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัครชัย โพนสัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สวยรูปโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นายวิศรุต สมบัติบุญสวนโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายปัฐฎิพนธ์ นนทโคตรโรงเรียนภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพรระวี บุญสุยาโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายภาณุ ครอบเพชรโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายภูเบศ เศรษฐบุตรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายพีระพงษ์ มีพวงผลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ทองมาโรงเรียนดอนแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิราม สาเทียนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
3. นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางอุรา กันพานิชย์โรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางสาววราพร ชัยมาตย์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาลโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริจันทร์ เกตุชาติโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
3. นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
4. นายสาโรจน์ ทองนาคโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตม์กุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ราชนูโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ มุ่งดีโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสมปรารถนา จันทร์ประทัดโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ วิทยอุดมโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายวิมาน บูรณ์เจริญโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทพบัญชา จุลท่าหว้าโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายภูเบศ นิราศภัยโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
7. นายศราวุธ จันทร์วิเศษโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
8. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการ
9. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
10. นายมานะชัย จันทอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
11. นายทรงยศ หวังชอบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
12. นายอดุลย์ บุราครโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ วิทยอุดมโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายมานะชัย จันทอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
4. นายทรงยศ หวังชอบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
5. นายวิมาน บูรณ์เจริญโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายเทพบัญชา จุลท่าหว้าโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
8. นายภูเบศ นิราศภัยโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
9. นายศราวุธ จันทร์วิเศษโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
10. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการ
11. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
12. นายอดุลย์ บุราครโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางกานต์ทิวา สาแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ พิมวงษาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายเฉลิม บูคะธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายนวัฒกร โพธิสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย นิเวศวรากรโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรกฤษ์ ใจรัศมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์กรรมการ
5. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย คำยนต์เบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการ
2. นางญาดา มะธิปไตยธารทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรีหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจำรูญ สุขอุ้มสังขะกรรมการ
5. นางศุภริน บุญพั่วแตลศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายภูษิต ผสมศรีจตุรพักตรรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐวรรณ สมนึกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายกุลเชษฐ แพงสายพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดชศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศักดิ์ศรี เสียงสนั่นเทนมีย์มิตรประชา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ ตรงศูนย์นาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจิต สารผลนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ทองสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
4. นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตรขุขันธ์กรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ แนวทองแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ เสาทองสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร ครองสินยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายวิโรจน์ อุตมะแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายชุมพล สติมั่นบุแกรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์เทศบาล ๑(บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางปณิชา ศรีมาธรณ์กันทรลักษณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์ห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญเกิด พรมชาติสังขะกรรมการ
5. นางสาวปัญญา อนันตกาลศีขรภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปราณี เหล่าจำปาหนองเรือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรพรภัฏ ปัดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
4. นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์ท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉลาด ปาโสเชียงขวัญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ศรีชัยละลมวิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ เชื้อหงษ์เกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุทัศนี ใจกล้านารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ผศ.กฤษฎา บูรณารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี โพธิแสนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งยศ ผลภิญโญสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีสุดา โพธิ์ขาวคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสำราญ สร้อยจิตรไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พูลปริญญาขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายอนันตพูล บุญแก้วเขาหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัมพร ดั้นชัยภูมิสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายสง่า พันธ์พิพัฒน์ยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวละเอียด มีแก้วบุแกรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ โกรธกล้าสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายวิชิต แทบท้าวคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะชัย ไกรทองกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางวิมลศิริ สีหะวงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
5. นายวิทยา รอบรู้สังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ ควรดีเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นางนภา นรานอกหนองคอนไทยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์สตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางประภาพรรณ เพชรศรีสตึกกรรมการ
5. นางปราณีต เหล่าสกุลรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิตรา เชื้อเจริญท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี บุญพอเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ขุนเดชพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. นางสาวฐายิกา ศรีระอุดมศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์กระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยุไร สังข์เงินดอนแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วังสะพันธ์บึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศรีสุขสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนันทา เรืองทุมไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุรัตน์ จันทเขตสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายต่อตระกูล เหมียดนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางณิชมน จิตตะยโสธรสหัสขันธ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย พรรณวงศ์สหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ สุดตาชาตินางรองกรรมการ
5. นางระวีวรรณ งามสะอาดบุแกรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางละออ กระแสโสมพญารามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา บุญเรืองยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร คำมูลนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสุนิสา เยาวสกุลมาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
5. นางอาภรณ์ สิงห์คำรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลัย เวชสถล ลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตรี พรหมมาศยโสธรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขจิต เบนเนทท์พระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุด สิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชัชพร แนวทองเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด จารัตน์สิรินธรประธานกรรมการ
2. นางเรณู ซื่อตรงคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สีลาไหมท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรง ประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางเนตรชนก สำคัญยิ่งสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี สว่างปัญญาขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุขศรี จอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตรา พรมชาติคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิจิตรา วิเวกวินย์ศรีไผทสมันต์กรรมการ
5. นางสมพร สาระนิมโชคเพชรพิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ สมาธิกุลโรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีตะแกะโรงเรียนโนนเทพรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ศรีสะเกษกรรมการ
4. นางสาวปณิตา วงษ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯ บุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวณัฐกุล จันทร์หอมโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางณฐพร เบ็ญเจิดโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี มีพร้อมโรงเรียนสวายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรัญญา คีรีวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการ
4. นางอรนุช นามเขียวโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ ทานประสิทธิ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญโรงเรียนจารย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนาริวรรณ คำสิมโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร อินรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 11กรรมการ
4. นางสาวอชิรา อุ่นแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มหาสารคามกรรมการ
5. นายชุมพร เพ่งเล็๋งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภนิจ โตสงวนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ไขกระโทกโรงเรียนแนงมุดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 11กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษฯ บุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปารมี นามโสมโรงเรียนสวายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพ เวชชวัลลภโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน พลเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ยโสธรกรรมการ
4. นางสาวปวีณา หมอกมัวศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ สุขแสวงโรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศโรงเรียนนาดีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ศุภสุขศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ศรีสะเกษกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 11กรรมการ
4. นางรัตติยา ทิโนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการ
5. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 11ประธานกรรมการ
2. นายวขาน บัวบานโรงเรียนสุรพนิท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา คำมันตรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมผกา มงคลรัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการ
5. นายรัตนะ แสงลาโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา อันฤดีศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวปรัศนีย์ นนทะภาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ยโสธรกรรมการ
5. นางสาวขวัญฤดี คำงามศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียงศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ศรีสะเกษกรรมการ
4. นางอุบลวรรณ พวงอกโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ สมานเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ จุลก้องอ้อโรงเรียนขวาวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนพนาสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายเงิน ปัญจมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร พลทะกลางศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวรุจาภัส นามวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางพนารัตน์ จุลก้องฮ้อโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนพนาสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จงจิตต์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มหาสารคามกรรมการ
4. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมผกา มงคลพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 11กรรมการ
4. นางสาวสมถวิล สุหร่ายโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวรุจาภัส นามวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญโรงเรียนจารย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤดี คำงามศูนย์ศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการ
5. นายรัตนะ แสงลาโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวขาน บัวบานโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิตรา คำมันตรีโรงเรียนแนงมุดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษฯ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวชนิตา สังฆะเพศศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายแชม มุ่งดีโรงเรียนท่าสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนิจฉา ฤทธิจรุญโรงเรียนโนนเทพรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายณัฐดนัย สุภาสัยโรงเรียนแนงมุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญยะรัตน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรวัต สีน้ำเงินศูนย์การศึกษาพิเศษฯ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ยโสธรกรรมการ
5. นางอัจฉราวดี บุญแสนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยกร สุขนิรันดร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิตา สังฆะเพสศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวทัศณีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวหทัยชนก ปรุงทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงาโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมฃาย ดาศรีโรงเรียนสินรินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต ๑๑กรรมการ
4. นางสาวธัญวลัย ศิริญาณศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นางสาวอุดม บุดศรีศูนย์การศึกษาพิเศษฯสุุรินทร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เยาวสัยครูโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.33ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม.๒๓กรรมการ
3. นายสุรชัย มรรควันครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.30กรรมการ
4. นายดนุพนธ์ เขตคามครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 สพม.25กรรมการ
5. นายมนตรี จรัญศรีครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เยาวสัยครูโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.33ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม.23กรรมการ
3. นายดนุพนธ์ เขตคามครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 สพม.25กรรมการ
4. นายสุรชัย มรรควันครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.30กรรมการ
5. นายมนตรี จรัญศรีครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วงศ์หินกองครูโรงเรียนโนนแท่นพิทยา สพม.33ประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันธีพนักงานราชการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.21กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.33กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ ทองแดงพนักงานราชการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.24กรรมการ
5. นายอาทร อุตราครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายปรีชา วงศ์หินกองครูโรงเรียนโนนแท่นพิทยา สพม.33ประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันธีพนักงานราชการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.21กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย โคตุเคนครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม .25กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ ทองแดงพนักงานราชการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.24กรรมการ
5. นายอาทร อุตราครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายปริวรรต ไวสู้ศึกครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.22ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พีรธนัศสกุลครูโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25กรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการครูโรงเรียนอนุกูลนารี สพม.24กรรมการ
4. นายว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม.22กรรมการ
5. นายเดชา วุฒิยาครูโรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายปริวรรต ไวสู้ศึกครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.22ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พีรธนัศสกุลครูโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25กรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการครูโรงเรียนอนุกูลนารี สพม.24กรรมการ
4. นายว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม.22กรรมการ
5. นายเดชา วุฒิยาครูโรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ วรรณะอาจารย์ภาควิชาดนตรีพื้นบ้านวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กาเจริญครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม.25กรรมการ
3. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ครูโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28กรรมการ
4. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.25กรรมการ
5. นายเอนก บุตรสาพันธ์ครูโรงเรียนร่องคำ สพม.24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ วรรณะอาจารย์ภาควิชาดนตรีพื้นบ้านวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กาเจริญครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม.25กรรมการ
3. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม .28กรรมการ
4. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.25กรรมการ
5. นายเอนก บุตรสาพันธ์ครูโรงเรียนร่องคำ สพม.24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่่งรัมย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ เพชรแสนศิลปินภูมิปัญญาอีสาน อดีตสมาชิกวงโปงลางสะออนกรรมการ
3. นางเบญจมาศ บุญสุขครูโรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา"กรรมการ
4. นายโสโชค สู้โนนตาดครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
5. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์ครูโรงเรียนสังขะ สพม.33กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]