รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิรักษา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มลิพันธ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สว่างภพ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายปิยวัตร  วงศ์เครือศร
2. เด็กชายโยธิน  โพธิ์ศรี
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐธวรรณ  จุงกระโทก
2. เด็กชายสุริยการณ์   สุทธิพันธ์
 
1. นายอภิชาติ   บุญสมยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายทิวากร   วาจาสัจ
2. เด็กชายวัชรินทร์   สีมฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณณี   จันทเขต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เมืองราช
2. เด็กชายเทอดเกียรติ  สุพร
 
1. นางสุภัสตรา  วงค์อินพ่อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐพร  ศรีประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ปานโพธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร  กุลวงค์
4. เด็กหญิงศริษา  นามสุโพธิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชัยทวีกุล
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม   สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงนันทวัน  พูนสุข
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  ลาภจิตร
5. เด็กหญิงอลิศรา  ทับสนิท
 
1. ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว
2. นางนภา  เชื้ออินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายทินภัทร  สุขวัฒนมงคล
2. เด็กชายธนาดล  ชวลิตปฏิญญา
3. เด็กชายยุทธพิชัย  พรมมา
4. เด็กหญิงรินลณี  สุวรรณสินธุ์
5. เด็กหญิงอริสา  พรหมดวงดี
 
1. นายพิษณุ  สาระจันทร์
2. นายธนากร  จันดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. นายจีรชัย  มุทาพร
2. นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
3. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
4. นายวงศกร  กะนะหาวงค์
5. นายวิทยาธร  เยาวรัตน์
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ถิ่นกมุท
2. นายวีรชน  ดงเจริญ
3. นายศิริพงษ์  โยธิกุล
4. นายสุริยา  ฤทธิธรรม
5. นางสาวอัครียา  พรมบุบผา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
2. นายภัทร  พุทธิวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัฐภรณ์  สฤษดิ์รัตน์
2. นายธีรภัทร์  นันตสุวรรณ
3. นายอนุสรณ์  สระแก้ว
4. นายอภิลาภ  ศิรพัชรางกูร
5. นางสาวอาริสา  หลวงชม
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นางวันวิสา  สระแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาระมิ่ง
2. เด็กชายวีรวุฒิ  โทพันธ์
 
1. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
2. นางสาวบังอร  มูลโพธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกันต์ชนก  เจริญจารุวงศ์
2. เด็กชายพชร  สากุล
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสงงาม
2. เด็กหญิงอภิญญา  เขียวหวาน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
2. นางทิพร  แหล่งหล้า
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  จักราช
2. นายศุภวิชย์  อินแก้ว
 
1. นางวงเดือน  กุดทิง
2. นางสาวดารานี  อุดชา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวณัฐนันท์  บุญวงศ์
2. นายสิทธิพล  ทิพยกุลานนท์
 
1. นางกัลยา  เกษโกศล
2. นางศรีวิภา  ศรีหาญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  แก้วกองกุล
2. นายสหชัย  คะเลรัมย์
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นางสุจินดา  แสนหลวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสถาพร  เกสรนวล
 
1. นางรุ่งอรุณ   ปรียานุภาพ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ฉั่วรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  พรมราช
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายภูรินท์  กัลยารัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ดวงบุบผา
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวมณธิดา  ชื่นนอก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายธีระพงษ์  ใจหาญ
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอภิรักษ์  พระสว่าง
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวรุจิรา  อุบลชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายศุภกร  ดวงตะวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. นายมงคล  อยู่เรือง
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายพลวัฒน์  สามิดี
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวศิิริลักษณ์  กงทัพ
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญสูตร
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วงศ์สาบุตร
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  คำย่อย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอภิชาติ  สงครินทร์
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายมณฑล  แซ่ตั้ง
 
1. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงอินทินันท์  สุนันทา
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงอภิชญา  วรรณกิจ
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายบัณฑิต  วันนุกูล
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายโกเมนทร์  เชื้อเจริญ
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
2. เด็กหญิงธิดา  เลิศวานิชย์กุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ฉั่วรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงยุวธิภรณ์  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แสนทวีสุข
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อักษร
2. เด็กหญิงอาศญา   หล้าสุพรม
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวพิชชาดา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายสิทธิโชค  ทนงูเหลือม
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายอนุวัฒน์  อินพู
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธวัชชัย  หงษ์ทอง
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายคุณากร    จันทรทัย
2. นายพลายงาม  ปิ่นวันนา
3. นายรัฐวุฒิ   เพลินสมบัติ
 
1. นางลำพูน    ปรัชญคุปต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  พานพบ
2. เด็กชายมารุต  จันทร
3. เด็กชายวรรักษ์  โบงนอก
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  ตันสุ
2. เด็กชายนภดล  อารีย์
3. เด็กหญิงวรพา  จึงตระกูล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นายบรรยง  พรมศรีใหม่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภาสกร   กลางเหลือง
2. นางสาววรัมพร   พงษ์สนิท
3. นายสถาพร   พิศักดิ์
 
1. นายมนิตย์   ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน    ปรัชญคุปต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เวียกไธสง
2. นายอนุวัฒน์  ทาดาจันทร์
3. นายอัครวุฒิ  พิมพ์กลาง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชาญชัย  จันดีกระยอม
2. นายธนากร  คำพระวงศ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ประพันธมิตร
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนทศิลป์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฐพล   โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายศิริพงษ์   วิเศษสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายสันติภาพ  พิมพกุล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายลัทธพล  ทองแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาววรัญญา  วังใจ
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวรุ้งรดา  นิธิภิญญาเดช
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเอกรัฐ   ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายนราธร  บุญคำ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐารนีย์  ประเสริฐนู
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายรุ่งรพี   สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  นาคเสน
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวลักษราวิไล  คำไหล
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตึก 1. นายภานุวัฒน์  สุระพินิจ
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนวรรณ  ไชยเดช
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  จันทนะ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายสุทธิศักดิ์  ปริโปร์
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจตุพล  เวียงซ้าย
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชญานิน  วรสินธุ์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายวรวิช  บุญเจือ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวรมย์รวินท์  พละศักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธนากร  ทองคำดี
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชไมพร  เปลี่ยนนอก
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายชัยประเสริฐ   บุญเสริม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  วงศ์วังจันทร์
 
1. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรสา  นพพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  พักทิง
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวรัตนวรรณ  พรหมบุตร
 
1. นายอดิศร   วรรณะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
2. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
3. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
4. เด็กชายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
5. นางสาวภัทรสุดา  อ้นกระโทก
6. นางสาวศิริพร  ธรรมตะคุ
7. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
8. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายไอสูรย์ปิยธร  จุฑาธรรม
3. นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
4. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
5. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
6. นางสาวศราวดี  ขวาลา
7. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
8. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  นาคเสน
3. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
4. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
5. นางสาวภัสธิตา  กันทะวงศ์
6. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
7. นางสาวอริยาภรณ์  นามผา
8. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นางสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
2. นายสถิต  วิเศษสัตย์
3. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกกบุญ  สุทโธ
2. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
4. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
5. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
6. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
8. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
9. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
10. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
11. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
12. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฎร์
13. เด็กหญิงรวิ  อึ้งชยากร
14. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
15. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
2. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
4. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกชชรัสสรณ์  ศรีพลภา
2. เด็กหญิงกนกอร  ชนะภักดิ์
3. นางสาวกานต์มณี  ระหาญนอก
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
5. นางสาวชนารดี  คุ้มมือ
6. เด็กหญิงณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
7. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
8. นางสาวณัฐนิชา  เอกศิลป์
9. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
10. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
11. นางสาวนทสรวง  ดิษยบุตร
12. นางสาวปรีดิพัทธ์  สัพทานนท์
13. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
14. นางสาวหทัยกาญจน์  ภิงคะสาร
15. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์กวน
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
5. นายจุลจักร  สอนจันทร์
6. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
7. นายนิกร  แสงโทโพ
8. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
9. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
10. เด็กหญิงศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
11. นางสาวศราวดี  ขวาลา
12. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
13. เด็กหญิงศิรนันท์  มาลาสาย
14. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
15. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นางอรดี  แก้วชะเนตร
4. นายมนตรี  เบ้าศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกิตติพศ  พานชนะ
2. เด็กชายณัฐกุล  แม้นพยัคฆ์
3. นายณัฐวุฒิ  โปร่งกลาง
4. นายปกรณ์เกียรติ  เทียนทอง
5. เด็กชายปฏิพล  ชำนาญกลาง
6. นายพงศธร  ต่ำโพธิ์
7. นายพงศธัช  จำเริญ
8. นายพชร  โชคพิศาล
9. เด็กชายพัชรพล  กรณ์ใหม่
10. นายพีรพัฒน์  พยอมใหม่
11. นายสุรศาสตร์  กาขุนทด
12. นายเฉลิมเกียรติ  บุษบงก์
 
1. นายดิเรก  แสงกนึก
2. นางอมิตา  ขาวสาระ
3. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  บุตรเต
2. นายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
3. เด็กหญิงธันยนันท์  ไตรวีระกุล
4. นายนราธร  ยืนยั่ง
5. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
6. เด็กหญิงพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
7. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
8. นายพีรกานต์  ร่วมคิด
9. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
10. นายศุภชัย  โลไธสงค์
11. นางสาวอริยาภรณ์  นามผา
12. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
3. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
4. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชัชติโชติ  เฉลิมชัย
2. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
3. เด็กชายดุษฎี  ลีสุขสาม
4. เด็กชายทักษิณ  จารนัย
5. เด็กหญิงธีร์วรา  แจ้งเนตร
6. เด็กหญิงธีร์สุดา  แจ้งเนตร
7. เด็กหญิงวันวิสา  โขดสันเทียะ
8. เด็กชายศรชัย  ชัยเขว้า
9. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
10. นายองอาจ  จารนัย
11. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
12. เด็กหญิงอริษา  น้ำมะลิวรรณ
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มณีโรจน์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ผุยปัญญา
3. เด็กหญิงชนพิชา  ศรีวันทา
4. เด็กหญิงชยานันต์  สุดถาวร
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณแดง
6. เด็กหญิงณัฐฐา  หินอ่อน
7. เด็กชายธนพล  พลสิมมา
8. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วมณี
9. เด็กหญิงนฤมล  ตะระแจ่ม
10. เด็กชายปฐมฤกษ์  สนิทนวล
11. เด็กหญิงพรรณนิภา  จันทขัมมา
12. เด็กชายพัชรพล  แหขุนทด
13. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยอดประทุม
14. เด็กหญิงมินตรา  แสงพลอย
15. เด็กหญิงศศิกานต์  อินาลา
16. เด็กชายศักดิ์โสภณ  ปาจี
17. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ไพรบึง
18. เด็กชายสุทธวีร์  คำด่อน
19. เด็กหญิงอพัชรีกฤษ  วงค์โพนทอง
20. เด็กหญิงอวัสดา  เผดิมผดุงตระกูล
21. เด็กหญิงอัจฉรียา  ผาตูม
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นางสาวนภา  แพงดี
3. นางเบญจมาศ   ศรีกระจ่าง
4. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
5. นางพนิดา  สุวรรณสาร
6. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นายกันณพัฒน์  จันทวาลย์
4. เด็กหญิงกัลยาณี  นามวัฒ
5. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
6. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
7. นางสาวจุราณี  เพียชัย
8. นายจุลจักร  สอนจันทร์
9. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
10. เด็กหญิงชลลิสา  มะสิกา
11. นายนิกร  แสงโทโพ
12. นางสาวพรวิสา  วิรุณพันธ์
13. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
14. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
15. เด็กหญิงศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
16. เด็กหญิงศิรนันท์  มาลาสาย
17. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
18. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
19. นางสาวอภิญญา  คุณราช
20. นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ
21. เด็กหญิงอาลดา  ชมภูน้อย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี
5. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
6. นายจรัล  รัตนบุญทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฤทธิ์วัชร
2. เด็กชายกีรติ  พันสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ป้อกระโทก
4. เด็กหญิงจตุรพร  วงศ์กรีติจินดา
5. เด็กหญิงจิรัชยา  รักพวกกลาง
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เตยกระโทก
7. เด็กชายฐิติวัฒน์  หงษ์สี
8. เด็กชายธนากร  ทองคำดี
9. เด็กหญิงธันยพร  คินขุนทด
10. เด็กชายธีรพัฒน์  คุ้มญาติ
11. เด็กหญิงนิสรา  แพงน้อย
12. นางสาวบุญสิตา  ปี่กระโทก
13. เด็กหญิงพรกาญจนา  โคตรลือชา
14. เด็กหญิงพรชนก  พิบูลย์แสงรุ้ง
15. เด็กหญิงภาณุมาศ  จักรสันเทียะ
16. นายรัตนะ  ฮุยนอก
17. เด็กชายวงศกร  แก้วทะเล
18. เด็กชายวุฒิภัทร  เกลียวทอง
19. นายสุเมธ  กุลงูเหลือม
20. เด็กชายเขตตะวัน  พันธศรี
21. นายเอกภพ  ภักดี
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
2. เด็กชายธงชัย  อุ่นจันทร์สา
3. นางสาวธิดารัตน์  นาทองบ่อ
4. เด็กหญิงนภาพร  คำสงค์
5. เด็กชายปฏิการ  เภาโพธิ์
6. เด็กชายสิทธิชัย  พวงสิริ
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นายยรรยง  คนสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  พลไพล
2. เด็กชายคมกฤษ  กล่อมสกุล
3. เด็กชายจตุรวิทย์  แจทอง
4. เด็กชายดนุพล  กิ่งกุล
5. เด็กชายวิทวัส  สุวรรณโท
6. เด็กชายสุทธิ์บดินทร์  เหลาคำ
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายวันชัย  นิลหุต
3. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนำโชค  โทบุดดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
3. เด็กชายวีรวัฒน์  สัมปันโน
4. เด็กชายอรรถพล  ยศบุญ
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขยันหา
6. เด็กชายโชคอนัน  มุธุขัน
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
2. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายจอมพล  บุปผา
2. นายธนวัฒน์  ศรีรักษา
3. นายนายชญานนท์  ภาณุเวศย์
4. นายวชิระ  นันไชย
5. นายอธิศ  สังข์ทอง
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
2. นายวีระศักดิ์  นามบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษดา  เครือแก้ว
2. นายกษมา  อุดด้วง
3. นายชาคิชาย  ชินศรี
4. นายยรรยง  บัวนาค
5. นายรัฐศาสตร์  หลักคำ
6. นายวรายุธ  พรมเนาว์
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกัณฑ์เอนก   เอกสุข
2. นายนิตยวัฒน์  สร้อยสิงห์
3. นายรัฐพงศ์  ถิระกิจ
4. นายสัมฤทธิ์  คงทอง
5. นายอภิศักดิ์  แข่งขัน
6. นายเรืองศักดิ์  ลอยจันทร์แจ่ม
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายกฤษดา   เชยฉิมพลี
2. นายคเชนทร์   ตรีฉิมพลี
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ชอบพรมราช
4. เด็กชายจีรศักดิ์   เกตุนอก
5. นายชัยวัฒน์   สนสระน้อย
6. เด็กหญิงชิดชนก  คุบสระน้อย
7. เด็กหญิงณัฐกานต์   สุเมธานนท์
8. นายณัฐพงษ์   สุขตะคุ
9. นายณัฐพล   ยอดจะโปะ
10. นางสาวณัฐสุดา   สิงห์ดอน
11. เด็กชายทรงศักดิ์  สุขตะคุ
12. นายธนกฤต   ถนอมทรัพย์
13. นางสาวธนภรณ์   ชอบพรมราช
14. เด็กชายธนากร   สินปรุ
15. นายธนากร   บวชดอน
16. นายธนากรณ์  บุญทรัพย์
17. นายธีระธาดา  จีนจะโปะ
18. นายนพนัย   ร้อยฉิมพลี
19. นายนัทธพงศ์   แปลกจังหรีด
20. เด็กชายปฏิภาณพล  นวลจอน
21. เด็กชายประพัฒน์   กำสระน้อย
22. นายพงศกร   ถวัลย์วีระวงศ์
23. เด็กหญิงพรทิพย์  เพียรโพธิ์กลาง
24. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  เคียนจังหรีด
25. นางสาวพัชราภรณ์  เนยสูงเนิน
26. นางสาวพิมพ์ลภัส   ชิดสระน้อย
27. นายพิสิฐ   ปรุงกระโทก
28. เด็กหญิงภิชชาพร   หอมขุนทด
29. นางสาววิภาพร   รมยาคม
30. นายวิสิธ  ป้องทองหลาง
31. เด็กชายวุฒิชัย   ทำน้องดี
32. เด็กชายสหภาพ  ออมพรมราช
33. นายสิทธิโชค   ยิ่งยง
34. เด็กหญิงสิรินทิพย์   สังข์ดอน
35. เด็กชายอนุวัฒน์   รมยาคม
36. นายอภิชัย   ชูทอง
37. นายอวิรุทธิ์   ดอนจังหรีด
38. นายเฉลิมเกียรติ   ทุมจังหรีด
39. นางสาวแสงจันทร์  ชาติเผือก
40. นางสาวใจงาม  บุญคำ
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
2. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
3. นายมานะ  พิณจะโปะ
4. นางสาวจุฑาพร  วัชรวิทยานน์
5. นางพิมพ์ลักษณ์  พิณจะด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายจิรฐา  ปานาโต
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ยิ่งยืน
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  นามภักดี
4. เด็กหญิงชนิดา  กานประโคน
5. นายชาวิช  ธัญวัฒิภัทร
6. เด็กหญิงชุติมา  พลหนองหลวง
7. นายดนุพล  โดมสวย
8. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทกัง
9. นายธนวัฒน์  อุดมศักดิ์
10. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีหาคุณ
11. นางสาวธัญลักษณ์  วงศาพรหม
12. นายธิติวัฒน์  วิมลอนันต์
13. นายธีระวัฒน์  เพียรโคตร
14. เด็กหญิงนภัสนันท์  ภูติพรพิพัฒน์
15. นางสาวบุษบา  เรียนไธสง
16. นายปฏิภาณ  ชำรัมย์
17. นายปรเมศร์  โชติสระบัว
18. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเลิศ
19. เด็กหญิงพรรณประภา  วงศ์ลักขณา
20. นางสาวพัทธ์ธีรา  โชครัตนวิบูลย์
21. เด็กชายพานทองแท้  ชะนุดรัมย์
22. เด็กหญิงพิชยนันท์  เมินแก้ว
23. เด็กหญิงพิยดา  รักกระโทก
24. เด็กชายภคภูมิ  วิทยาไพโรจน์
25. เด็กชายภานุพงศ์  ปิจจะโร
26. นายภานุวัฒน์  สุทธิประภา
27. นายภูริเดช  ชำนาญจิตร
28. เด็กหญิงรวีรัตน์  บุญจรัส
29. นายศรอมร  โสมยา
30. นางสาวศลีวรรณ  พลสิงห์ชาญ
31. นางสาวศศิธร  เชิดกลิ่น
32. เด็กหญิงศุภัสรา  วรรณกุล
33. นายสถาพร  นาคพรหม
34. เด็กหญิงสุทธิดา  เหลืองทองใบ
35. เด็กหญิงสุธิณี  ยาสันเทียะ
36. นายสุพศิน  ช่วงไธสง
37. นางสาวอลิสา  ชินวดี
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
2. นางรัตนา  ศรีหาคุณ
3. นายประเสริฐ  สังข์รัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกวินทรา  ศาลางาม
2. นายกายสิทธิ์  ดียิ่ง
3. นายกิตติธัช  ปัดทา
4. นายจักรายุธ  แรงทอง
5. นางสาวฐิตา  วิมลใส
6. นายณฐชนนท์  สำราญใจ
7. นายณัฐพงศ์  กันนิดา
8. นายณัฐพงศ์  ดินดำ
9. เด็กชายณัฐพล  สุดใส
10. นายทรงพล  ยศวิชัย
11. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  บุยะสัน
12. นางสาวธรรณชนก  แสงศรี
13. นายธิคุณ  วงค์ปลั่ง
14. เด็กชายธีรชัย  พิมพ์จันทร์
15. นางสาวนิราพร  สมกุดเรือ
16. นายบุญเกียรติ  ชาวนา
17. นายปรีชา  กาดอุดม
18. เด็กหญิงพนิดนันท์   แสงศร
19. นางสาวพรทิพย์  บรรลือทรัพย์
20. นางสาวพรปวีร์  ลาล่องคำ
21. นางสาวพรภิมนต์  บุยะสัน
22. นายภัคพงษ์  รำจวน
23. นางสาวภัทรวดี  สุริใหญ่
24. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์เต็ม
25. นางสาวรุ่งนภา  จันสีชา
26. นายวัชระ  คะนุรัมย์
27. เด็กชายสตายุ  ท่าทอง
28. นายสมพงษ์  นิ่มซ่อง
29. นายสิงหราช  บุญภักดิ์
30. นายสิริพงศ์  ดีสุข
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเจริญ
32. นางสาวสุทธิดา  แดงชำรัมย์
33. นางสาวสุพัตรา  เดือนขาว
34. นางสาวสุภาวดี  รัตนิล
35. นายสุรเดช  บุญธรรม
36. นายอนิวัดติ์  แก้มทอง
37. นายอภิชาติ  บุดดาวงษ์
38. เด็กหญิงอรณัญช์  ขันธ์ที
39. นายอัคเดช  ยิ่งสุด
40. นางสาวเบญจวรรณ  ทองอ้ม
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
2. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
3. นายคีตะ  กระจายศิลป์
4. นายชนกนันท์  ทรงรัมย์
5. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์
6. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
7. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
8. นางสาวศุภลักษณ์  ปัตยสา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พามา
2. นายกิตติศักดิ์  เหมาะสม
3. นางสาวกุลณัฐ  สมมาตย์
4. นางสาวขนิษฐา  ชัยแก้ว
5. นางสาวจันทะมณี  ปุยวงศ์
6. นางสาวจิระพร  พิลา
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฟองลม
8. นายชาคร  กาเผือกงาม
9. เด็กหญิงญานิกา  ทะยานรัมย์
10. นางสาวณัฐธิชา  ศรีธรรมมา
11. นายณัฐนัย  โสภา
12. นางสาวณัฐริกา  ประวิเศษ
13. นายณัฐวุฒิ  กลางพิมาย
14. เด็กชายธนากร  วรจักร
15. นางสาวธิดารัตน์  เด็กหลี
16. นายนครินทร์  บุปผาวงศ์
17. นายนนทนัตถ์  ศรีธรรมมา
18. เด็กชายนภดล  กันทะมา
19. นางสาวนมนธวรรณ  พุทธนอก
20. นางสาวนิตยา  โพธิ์พา
21. นายประกาศิต  ใจยาว
22. นางสาวปิยพร  บุญมา
23. นายพงศธร  พจมานเมธี
24. นายพูนทรัพย์  โคกโพธิ์
25. นางสาวภักจิรา  ไพรศานุกูล
26. นายภูริชพงษ์  พงษ์ศรี
27. นายยุทธนา  ปูคะธรรม
28. นางสาวลักษณา  พงษากุล
29. นายวรากร  นามจันทร์
30. นางสาววิภาวดี  นามเกาะ
31. เด็กชายศรชัย  เจริญวงษ์
32. นายศราณุวัฒ  มัศยามาศ
33. นางสาวศริษฐา  ดวงจันทร์
34. นางสาวศศิมาพร  ทองจันทร์
35. นางสาวสบาพร  โสวันนา
36. นายอนุชา  ปัตธรรมมา
37. นางสาวอภิชญา  วงค์ตีบ
38. นายอภิสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง
39. นางสาวแอนฐิตา  กันพรม
40. นายโชคบัณฑิต  มูลสาร
 
1. นายทรงพล  สายแวว
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
3. นายกิตติชัย  อรจุล
4. นายวันชัย  ทำนุ
5. นางสาวนิดา  เชื้อประทุม
6. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
7. นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย
8. นายศิริพงษ์  พรรณเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นายจิรายุ  สุขจิตร์
3. นางสาวจีราภรณ์  ประจันบาล
4. นางสาวชณิกา  ท้วมจั่น
5. เด็กหญิงชลดา  เนียมอ่อน
6. นางสาวชลธิชา  กอกรัมย์
7. เด็กหญิงณัฐพร  นุแรมรัมย์
8. นางสาวธัญญาภัทร์  ทานผดุง
9. นายนครินทร์  เจียวรัมย์
10. เด็กหญิงนิชานุช  บุญมานนท์
11. เด็กหญิงบวรรัตน์  แสนวันดี
12. เด็กชายปฏิภาณ  นุชาญรัมย์
13. นางสาวปดิวรดา  จอมคำ
14. นางสาวปนัดดา  ทองโอภาส
15. เด็กหญิงปัณณิกา  เสาวพัฒน์
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอบคอบ
17. เด็กหญิงปาริชาต  นาเวรัมย์
18. เด็กชายพิเชษฐ์  ภาคเดียว
19. นายภูธเนศ  มุ่งมี
20. นางสาวมนัสพร  สมัครกล้า
21. นางสาวรุจิภาส  ศรีรักษา
22. นายวรภัทร  ก่อแก้ว
23. นางสาววรรณา  จันทรา
24. นางสาววิมลพรรณ  สมพร
25. เด็กหญิงศรัญญา  ทองมันปู
26. นายศรายุธ  ผลเจริญ
27. นายศิขรินทร์  นิรัมย์
28. นายศุภกิตติ์  มีสิน
29. นายสิทธิเดช  ทวีคูณ
30. นางสาวสินีนาฏ  ภูมิโคกรักษ์
31. นางสาวสุดธิดา  อุทารัมย์
32. นางสาวสุดา  นุแรมรัมย์
33. เด็กหญิงสุดา  เกียมสันเทียะ
34. นางสาวหทัยชนก  นิเรียงรัมย์
35. เด็กหญิงอรุณรัตน์  การกระสัง
36. เด็กชายเจษฎา  แก่นจันทร์
37. นายเจษฎา  นิกูลรัมย์
38. นายเฉลิมชัย  อุทิศรัมย์
39. นางสาวเบญญาลักษณ์  กุลสุวรรณ
40. เด็กชายเอกภพ  ฤกษ์ชัย
 
1. นายโชติอนันต์  ขจรเกียรติวัฒนา
2. นายลิขิต  แก่นอินทร์
3. นางพัทธ์ธีรา  เชาว์ชัยพัฒน์
4. นายนิติกรณ์  เปลี่ยนศิริ
5. นางวิไลวรรณ  โกรทินธาคม
6. นางสาววิราสินี  นัทธิวัน
7. นางสาวสุภารวี  เทียมไธสง
8. นางสาวอิสรีย์  วงคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เศรษฐภักดี
2. นางสาวกนกอร  นามบุตรดี
3. นายกฤษณลักษณ์  แสงมาลา
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูคลัง
5. เด็กชายจักรินทร์  ลาสิทธิ์
6. เด็กชายชัชวาล  สุวรรณแก้ว
7. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
8. เด็กหญิงทัศมารินทร์  ธรรมภิบาล
9. นางสาวทินมณี  พูลทรัพย์
10. นายธนพงษ์  พลตรี
11. นางสาวนิศารัตน์  อินทร์ลคร
12. เด็กชายปริญญา  อันสังหาร
13. เด็กหญิงปิยธิดา  สีสุระ
14. นางสาวปิยาภรณ์  สาระไชย
15. นางสาวพัชรี  วาทโยธา
16. นางสาวพันชีวา  ศิริมาตย์
17. นางสาวพิชญา  ดรพลก้อม
18. นายพิสิทธิ์  สิทธิบุ่น
19. เด็กชายพุฒิพงษ์   นาทองถม
20. นางสาวภิตดา  โพธิ์นอก
21. นางสาวยุพารัตน์  ปัญญามี
22. เด็กหญิงศศิธร  สีโยแก้ว
23. นายศิริชัย  อายุศรี
24. นายศิวะ  เพิ่มขึ้น
25. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกยะวัฒน์
26. นายสหชัย  สีมีงาม
27. นางสาวสุพัตรา  คลังกลาง
28. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
29. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำวีระ
30. นายองศา  โพธิ์ศรี
31. นายอชิรวิทย์  คูนาแก
32. นายอนุพล  คอนโพธิ์ศรี
33. นายอนุวัฒน์  ลาสุนนท์
34. นายอรุณรัชต์  สาภู
35. นางสาวอาภัสรา  สุวรรณภักดี
36. นายอิทธิ  พลยะพันธุ์
37. นางสาวอินทิรา  สีตาชัย
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลิลากุล
39. นายโชคชัย  มะลัยจันทร์
40. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
2. นายยุทธนา  จินดามัย
3. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
4. นางสุพรรณี  สุขทองสา
5. นายสุชาติ  ศรีบุรี
6. นายคธาวุธ  ภักดี
7. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
8. นางเยาวภา  ดำเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายณัฎฐกิตต์  ศรีจันทึก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายประกิจ  ดวงมาลา
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายกอบกฤช  ยะสีดา
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายเกรียงไกร  เลยไธสง
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรอง 1. นายสุวิจักขณ์  จันทร์โนนม่วง
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายศิลา  ชงกด
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลือโสภา
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงนับพันพร  สุรัตน์ภิรมย์
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาต  อารยะศิลปะธร
 
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวอภิญญา  ศิลาพล
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 1. นางสาวพัฒปิยา  สีหาคิม
 
1. นางนุชรินทร์  เหล่าสะพาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายถนอม  ทีคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์พิมพ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์งาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายพิทักษ์ชน  คำสงค์
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชาญญาดา  ศิริแสง
 
1. นางเพชรัตน์  จารุตัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัสสาโก
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสุดธิดา  ปัญจนะ
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวนิรมล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายประจงฤทธิ์   พลราษฎร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภูริ  พิรุณสุนทร
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายธนากร  ศิริชนม์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายเสกสรรค์  พันธ์เพชร
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจิรานุวัฒน์  วงศ์สมบัติ
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายธชรัฐ  วีสเพ็ญ
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  โพธิจักร์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  มีศิริ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  คำนกคุ้ม
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวโอบขวัญ  กิ่งหลักเมือง
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวรสิตา  อ่อนจันทร์
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวพลอยนภัส  แพรวพรรณนภาช์
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเดชา  ร่วมเกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายบรรพต  มุงคุณโคตร
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายชิณวัฒน์  ประทุมพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ม่วงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมพันธ์ใจ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลชญา  เกษียรรัตนกุล
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววทัญญุตา  ทิพย์เลิศ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลชนก   นาระคล
2. เด็กชายกฤตภพ   ศรีประย่า
3. เด็กชายจิรวัฒน์   ชินฮาด
4. นายชลทิศ   ป้องขวาเลา
5. เด็กหญิงณัฏฐา   มูลพงษ์
6. นายณัฐพงศ์   สีกงพลี
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันทางศ์
8. เด็กชายธนพัฒน์   แก้ววิเศษ
9. เด็กชายธีรัศมิ์   สิทธิเสรี
10. เด็กหญิงบัณฑิตา   พรมลี
11. นางสาวพอฤทัย   ปาปะเถ
12. นางสาวพิมกมล   มงคล
13. เด็กหญิงพิยะดา   มาตรราช
14. นางสาวภักจิรา   บุญซ้อน
15. นางสาวรินรดา   เหลา
16. เด็กหญิงวรนุช   บุษบา
17. เด็กหญิงวราพร   พันธากูล
18. นางสาววันทนา   คำสะไมล์
19. เด็กหญิงศศิกานต์   ปักกาเต
20. เด็กหญิงศศิธร   หนันดี
21. นางสาวศิรดา   ประทุมแสง
22. เด็กชายศิวกร   อำพินธ์
23. เด็กชายสันติ   ปาปะสา
24. เด็กหญิงสิริยากร   สังเจิด
25. เด็กหญิงสุธิดา   ประภาษา
26. นางสาวสุพัตรา   จั้นบัวลุน
27. นางสาวอภิญญา   ปาสาจัง
28. เด็กหญิงอรอิศรา   อินศร
29. นางสาวอินทิรา   กุพชาด
30. เด็กหญิงเกตุแก้ว   ดอนขันธ์
31. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   ศรีโฮง
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
3. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธรรมรังษีธาดา
3. เด็กชายจักรี  วันสุพงศ์
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีรักษาพล
5. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญเรือง
6. เด็กหญิงธันย์นิชา  มงคลวีระเกียรติ
7. เด็กชายธีรภัทร  วินมูล
8. เด็กชายธีรวัจน์  นาราช
9. เด็กชายนิติรัฐ  สิทธิกานต์
10. เด็กหญิงปานหทัย  แสนดา
11. นายพงศกร  อินทะผิว
12. เด็กชายพิริยกร  สุขโข
13. เด็กหญิงมิรา  เวทย์จรัญ
14. เด็กหญิงรัตติยากร  คุณาเมือง
15. เด็กหญิงวารุณี  ธรรมมาพา
16. เด็กชายวีระพัชร์  จันทิหล้า
17. เด็กชายสุทธิธรรม  แสงเงินดี
18. เด็กหญิงสุภาวดี  หมื่นลูกท้าว
19. เด็กหญิงอรปรียา  สีมหานาม
20. เด็กหญิงอรวรรณ  กฤตลักษณ์
21. เด็กหญิงเพลงพร  พะกะยะ
22. นางสาวเสาวลักษณ์  กุดาเขียวอาจ
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงษ์  สอนสุภาพ
3. นายภูวนาถ  ศรีอรรถจันทร์
4. นายสถิต  วิเศษสัตย์
5. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
6. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
7. นางสาวพัชรีภรณ์  อรัญมาลา
8. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชมลวรัตน์  ทองนรวัฒน์
2. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
3. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยลา
4. เด็กหญิงกาญดาพร  แสงสุวรรณ
5. นางสาวครองขวัญ  ครบเบญจะ
6. เด็กชายจิรัฎิ  แดงขาว
7. เด็กหญิงชฎาธาร  อุทิตะสาร
8. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ปัดซ้าย
9. เด็กหญิงฐิติญาดา  สุตะพันธ์
10. เด็กหญิงณัฏฐมน  จำปาเรือง
11. เด็กหญิงณัฐกมล   ดวงแก้ว
12. เด็กชายณัฐชนน  สืบหล้า
13. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ผลจันทร์
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประดับศรี
15. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
16. เด็กชายตริมีซี  รัมภูษา
17. เด็กชายธนชัย  ภูมิลำเนา
18. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเฉลียว
19. เด็กหญิงธนัญญา  โสภณสกุลเกียรติ
20. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญวัน
21. เด็กหญิงนฤพร  ผลบุญ
22. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทวีธรรมวรโชติ
23. เด็กหญิงนิธิกมล  ลาภสาร
24. เด็กหญิงปณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
25. เด็กหญิงปัทมพรรษ  เสนรัตน์
26. เด็กหญิงปุญญิสา  ภูกาบิน
27. เด็กหญิงพรสุดา  คำผง
28. เด็กชายพฤฒิพงศ์  คำเนตร
29. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสุธรรม
30. เด็กหญิงภัทรมน  ทะนงค์
31. เด็กหญิงลักชญา  ตังสกุล
32. เด็กหญิงวสุธา  บุญดง
33. เด็กหญิงศตกมล  มีชัย
34. เด็กหญิงศศิธร  งัดสันเทียะ
35. เด็กหญิงศิริประภา  ลัน
36. เด็กหญิงศิริปรัชญ์  วงศ์คำจันทร์
37. เด็กหญิงสิริกัญญา  วัฒนะ
38. เด็กชายสุทิวัส  ธรรมศิริ
39. เด็กชายอนวัช  เพ็ชรจอหอ
40. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นางสาวสรรนิภา  สีทา
4. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
5. นางสาวขนิษฐา  แก่นแก้ว
6. นางศลัญญา  ขันทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกติกา  มารศรี
2. นายกรกฎ  บุษบง
3. นางสาวกรวินท์   มีนาสันติรักษ์
4. นายกฤษณกร  ครเมือง
5. นางสาวกัลญา  อำโพธิ์
6. นางสาวกัลยารัตน์  ภิรมย์
7. นางสาวกาญจนา   ชัยชนะ
8. นางสาวกิติยา   ผาสุขสม
9. นายคุณากร  ลำเหลือ
10. นายจตุพล  กลมลี
11. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
12. นายฐนันด์ธรัตน์   จันทร์ศรี
13. นางสาวณัฒฌริกา  ประทาน
14. นางสาวธัญญารัตน์   ดวงพิมต้น
15. นายนตวัรษ์   ชัยชนะ
16. นางสาวปริศนา  นัดทะยาย
17. นายพงษ์เดช  เรืองไตรนาถ
18. นางสาวพรรณภา   ขันรักษา
19. นายพลวัฒน์   กุลหงษ์
20. นางสาวพิสมัย   ไชยเสนา
21. นางสาวภัทรพร   พิบูลแถว
22. นายวัชรกร   มาตรี
23. นางสาววิมลรัตน์   เต็มจิตต์
24. นางสาววิศัลยา   โอษฐ์ยิ้มพราย
25. นายวีระศักดิ์  อ่อนน้อย
26. นายศตพล  ปิยะบงการ
27. นายศักรินทร์   ซิซา
28. นายศิรพงศ์   ซาเกิม
29. นายศุภวิชญ์   เดชประสาท
30. นางสาวสรันยา  สีมารักษ์
31. นางสาวสุภนิดา   ปัตตานัง
32. นางสาวสุรีรัตน์   นามมุงคุณ
33. นางสาวหฤทัย   หาสุข
34. นางสาวอณัญญา   วิแสง
35. นายอภิสิทธิ์   จันทร์ศรี
36. นางสาวอัญมณี  โพธิ์อ่อน
37. นางสาวเมธาวี   พละบรรจง
38. นางสาวเสาวภาคย์  ซายอง
39. นางสาวเสาวลักษณ์   สุขชารี
40. นางสาวแพรวพร  ทำดี
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นางสาววนิดา  นนฤาชา
4. นายชัชวาลย์  แก้วเกิน
5. นายปิยะพงศ์  ผลเจริญ
6. นางกุลจิรา  ส่งเสริม
7. นางคำพวน  ประสงค์สันต์
8. นางสาวประภาวรินทร์  ศรีแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. นายกรนันท์  คุ้มรักษ์
3. นางสาวกฤติยา  จันโท
4. นายคมสัน  มณีวงษ์
5. นางสาวจิราวรรณ  สีลาดเลา
6. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
7. นางสาวชลพรรษ  เวชชบุษกร
8. นายชัยยศ  ชิงชัย
9. นายญัตติพงค์  กองแก้ว
10. นายณัฐชนน  สุทาวัน
11. นายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
12. นายดนุสรณ์  แปงแสง
13. นางสาวทิตยา  สามสี
14. นายธนพล  วงษาวดี
15. นายธีรภัทร์  กันหา
16. นางสาวนริศรา  พระพรหม
17. นายนัทธพงศ์  เจริญลอย
18. นางสาวนันทพร  ชัยชาญ
19. นางสาวบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
20. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตน์
21. นางสาวปิยาดา  ปิยะสอน
22. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
23. นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
24. นายภูวดล  หินเงิน
25. นางสาวมณปรีญา  ประชาราษฎร์
26. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
27. นายร้อยณัฐ  ชาลี
28. นางสาววริศรา  แสงไชย
29. นางสาววิชดา  สุตะพันธ์
30. นางสาววีระพล  ศรีพูล
31. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
32. นายสิรถพ  สุวรรณวงศ์
33. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
34. นางสาวสุทธินันท์  เทียนขาว
35. นายสุธนัย  จันทร์พราว
36. นายอานุภาพ  นามคำ
37. นางสาวเกื้อกูล  จิณะแสน
38. นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
39. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
40. นายเอกพล  แซ่เตีย
 
1. นายวีระชัย  สายโส
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
4. นายนพพร  ทองย้อย
5. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
6. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
7. นางสาวศิรินยา  ต้นสาร
8. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกฤษดา  อนุยัน
2. นางสาวกาญจนา  แข็งขัน
3. นายขวัญมงคล  สิทธิ
4. นายจรินทร์  พิลาแหวน
5. นายชินภัทร  ใจใส
6. นายต่อตระกูล  โยธะไชยสาร
7. นางสาวทิพยรัตน์  จันทร์โพธิ์
8. นายทิวธวัช  นันแก้ว
9. นายธวัชชัย  เคนทวาย
10. นายธีรดร  กบิลพัฒน์
11. นายธีรภัทร์  วงศ์ธรรม
12. นายนพรัตน์  วงศ์ธรรม
13. นายนันธวัตร  แป้นไชยวงศ์
14. นางสาวปนัดดา  มาละอินทร์
15. นางสาวประสพพร  วะมะพุทธา
16. นายปิลัน  พันธุกาง
17. นางสาวพิยดา  แสนสุข
18. นายพิริยพงษ์  ปัญจันทร์สิงห์
19. นายภานุวัฒน์  ไชยเทพ
20. นางสาวมุฑิตา  ต้นโพธิ์
21. นายวรพงษ์  ชาชุมวงค์
22. นางสาวศรุตา  หอมจันทร์
23. นางสาวศศิธร  กุลพันธ์
24. นางสาวศิริลักษณ์  เฟื่องน้อย
25. นายสุภัทร  หวังดี
26. นางสาวอพินญา  ทึงอวน
27. นางสาวอรทัย  พลรัตน์
28. นางสาวอริศรา  งับแสนสา
29. นางสาวอริสสา  ต้นโพธิ์
30. นางสาวอริสา  ผาสุข
31. นางสาวอัญชลี  แก่นท้าว
32. นางสาวอารียา  แดงงาม
33. นางสาวอุบลวรรณ   ชินรี
34. นางสาวเกศิญานนท์  ศรีกุลวงค์
35. นายเกษม  แสวงพรม
36. นางสาวเจนจิรา  แสวงพรม
37. นายเจษฎา  สมวงค์
38. นายเอกลักษณ์  ราชไรกิจ
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
6. นางอุไรวรรณ  สมใจ
7. นายคินทรภพณ์  บรรดาตั้ง
8. นายจำนงค์  สีสถาน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงกัญจนา  ลีระเติมพง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศาสตร์
4. เด็กชายดนัย  คำมูล
5. เด็กหญิงนงนุช  ทรัพย์สมบัติ
6. เด็กชายนัฐพงษ์  ศรีหามาตร์
7. เด็กหญิงวสิตา  ดรภาบุญ
8. เด็กชายสหพล  ยลวิลาศ
9. เด็กหญิงอรพรรณ  ชื่นอภัย
10. เด็กหญิงเยาวพร  คำพิสมัย
 
1. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
2. นายพรชัย  ครองยุติ
3. นายภาคภูมิ  ภารสงวน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจนิสตา  ท้าวนันท์
2. เด็กหญิงชุติกานต์  แสนเสนา
3. เด็กชายธนธร  บึงเจริญ
4. เด็กชายธีระพล  ปทุมชาติ
5. นางสาวนภัสสร  น้อยแดง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  อาจสาลี
7. เด็กชายมงคง  คงพิวัฒนา
8. นางสาววรรณี  พลซา
9. นางสาววรีพร  คงเจริญ
10. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  คุณาพรม
2. เด็กชายชินวัฒน์  บุญทัศน์
3. นายณัฐติพงษ์  ถนัดพงษ์
4. เด็กชายธนทร  ผดุงขวัญ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์มณี
6. เด็กหญิงมาลิษา  ญาญสิทธิ์
7. นายวีระนนท์  เชื้อท้าว
8. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
9. นายอรรถชัย  สอนเคน
10. เด็กหญิงอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
2. นายคมสัน  พรหมภักดี
3. นางสาวณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
4. นางสาวณิชากร  บุษยะมา
5. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
6. นายนิรุต  ยวนทะเล
7. นางสาวพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
8. นางสาวภัทรศินี  ชวนเชย
9. นายสุรชัย  ใจหมั่น
10. นายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายมนตรี  จองรัตนวนิช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์พิมาย
2. นางสาวชมพูนุช   วิไธสง
3. นายชยุตพงศ์  รักสมัย
4. นายณัฐพณ  ปาละวงศ์
5. นางสาวปนัดดา  ปรือทอง
6. นางสาวฟ้ารุ่ง   พวงพิมาย
7. นายรัตนพล   ประกอบกัน
8. นางสาววรรัญญา  บุญพร้อม
9. นายวิวัฒน์  ชัยมงคล
10. นายสุทัศน์  จันทร์หอม
 
1. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
2. นายยรรยง  ปัญญา
3. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชวนนท์  มุ่งเครือกลาง
2. นางสาวธัญพร  หมั่นนอก
3. นายธีรัช  ศรีวีรพงษ์
4. นางสาวนิศิพร  ตากิ่มนอก
5. นายพัชรพล  ประหยัดกลาง
6. นางสาวมาริศา  จงชิดกลาง
7. นายวรพจน์  อ่อนนอก
8. นายศกร  พินิจไชย
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  แขสันเทียะ
10. นางสาวเบญจวรรณ  แทงตลาด
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชญา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พ่อลีละ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์ธิ
6. เด็กหญิงรามาวดี  พุ่มโยนก
7. นางสาววันเพ็ญ  มณีทัศน์
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
9. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
3. นางสาวสุธานิจ  แสนหมื่น
4. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำผอง
4. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
5. เด็กหญิงนิษฐิดา  พรมบุตร
6. เด็กหญิงวิรยา  พนมรัมย์
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โสมสุพิน
8. เด็กหญิงสิรินญา  ถนอมกุล
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
3. นางสาวรวงทอง  เปลี่ยนเอก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงปณิดา  ไชยกันยา
4. เด็กหญิงศรุตา  จันทัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริทองสุข
6. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวกิ่งดาว  นามคาน
2. นายทรงเดช  ชมภู
3. นางมรรยาท  ชมภู
4. นายทัชนะพงษ์  ยงยุทธ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมบุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
3. นางสาวพัชรินทร์  คำวุฒิ
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
5. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
6. นางสาววันเพ็ญ  มณีทัศน์
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. นายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
2. นางสาวตรงศร  ศรีสุริยงค์
3. นางสาวนันธินี  นัยวุฒิ
4. นายพงศกร  อินหา
5. นางสาวศศิกานต์  พิศลืม
6. นางสาวศศิธร  คำจันทรฺ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
2. นายภคิน  สดนางรอง
3. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
4. นางสาวนิตยา  เครื่องวิชา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์จันทร์
2. นางสาวกิ่งเพชร   ฉุดพิมาย
3. นางสาวฉัตรชนก   บุญศิริ
4. นางสาววิลาสินี  ศิลา
5. นางสาวสกุลตลา  เพลงดี
6. นางสาวอนุสรา  เที่ยนชัย
 
1. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
2. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
3. นายยรรยง  ปัญญา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชญา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  พ่อลีละ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์ธิ
5. เด็กหญิงรามาวดี  พุ่มโยนก
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัชวาลย์ปรีชา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ชอุ่ม
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   วาปีโท
2. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
3. เด็กหญิงระวิวรรณ   ควบพิมาย
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ชูชัย
5. เด็กหญิงสุธารจ   สุทธิศิลป์
 
1. นายกิตติศักดิ์  รัตนจนัทร์
2. นายยรรยง  ปัญญา
3. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุุฬามณี  นามทะจันทร์
2. เด็กชายฐานปกรณ์  ศรีสวรรณ
3. เด็กหญิงบุษยา  ตาไธสง
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาแซง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  จันคำ
6. เด็กชายสหภพ  บุญเทพ
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กาเสน
8. เด็กชายสุริโย  มังศรี
9. เด็กชายอรรถพร   นาวะลี
10. เด็กชายอรรถพร  ดอนเกิด
11. เด็กหญิงอัญชิการ์  โซนรัมย์
12. เด็กหญิงอัญญดา  ปาเส
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นายปัญจพล  ธิดา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายสุพจน์  ซาเหลา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
2. นางสาวพัชรินทร์  คำวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
5. นางสาววันเพ็ญ  มณีทัศน์
6. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวณัฐฎาวรรณ  อุปชา
2. นางสาวธนัญญา  กาแก้ว
3. นางสาวนันท์นภัส  ยอรัมย์
4. นางสาวประภัสสร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงมาริษา  นันทรัตน์
6. นางสาวร่มธรรม  โคตรวงศ์
7. นางสาวอัญชนา  เฉลียวศิลป์
8. นางสาวเกษราภรณ์  ปิ่นหอม
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางสาวอรทัย  ศรีเมือง
3. นางสาวศิตาภา  สุขประเสริฐ
4. นางสาวอัจฉรา  เวชกามา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุข
2. นางสาวกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
4. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
5. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
6. นางสาวปริยกร  ศรีสุวรรณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
8. นางสาวมาลินี  ชูมณี
9. นางสาวรุจาภา  จีนประชา
10. นางสาวศิริลักษณ์  ชะเวิงรัมย์
11. นางสาวเทรซี่  จอยส์พีค้อค
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
2. นายธีระวัฒน์   ไทยพานิช
3. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
4. นายวิศรุต  รักธง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะชัย
2. นายชนกชนม์  โพธิ์นิล
3. นางสาวชนัญธรณ์  โกสี
4. เด็กหญิงธัญจิรา  โรจนปาน
5. นางสาวธัญสุดา  โสดาดี
6. นายปฏิภาณ  โคตรบุพผา
7. เด็กหญิงปวีณา  พระเจริญ
8. นางสาวพรนรินทร์  วงษ์เพ็ญ
9. เด็กหญิงพรพิมล  ชินมา
10. เด็กหญิงพิมพิชชา  ชัยศิริ
11. นายยุทธนา  ทาปลัด
12. นายยุทธพงษ์  แสนลุน
13. นางสาวศิริวรรณ  ยอดคำปา
14. นายสหรัฐ  ศรีเที่ยง
15. นายสหัสวรรษ  โพธิ์นอก
16. เด็กหญิงสุภาพร  วันจรูญ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นายไพโรจน์  โคตรศรี
3. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
4. นางมยุรา  แท่งทอง
5. นางสุทธิกานต์  ฤทธิขันธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  แสงสระคู
2. เด็กหญิงชญานิศ  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงชญาภา  สอนเผาะ
4. เด็กหญิงชลดา  วงศ์ชาชม
5. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงศ์ชาชม
6. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมพินิจ
7. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
8. เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์ผาบุตร
9. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
10. เด็กหญิงลักษมล  ภาภิรมย์
11. เด็กชายวรายุทธ  สมปาน
12. เด็กหญิงศิริกานต์  หนูจันทร์
13. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยอวน
14. เด็กชายอรรถสิทธิ์  คนไว
15. เด็กหญิงอริศรา  พรามดิ่ง
16. เด็กหญิงอิศริญา  วังทะพันธ์
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นางวงค์พยอม  ทองชัย
4. นางสาวนิตยา  จันทามี
5. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หอมวงค์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยี่สุนหอม
3. เด็กหญิงชลลดา  เพชรรัตน์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์   โสสุทธิ์
5. เด็กชายธนพล    มนประณีต
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำสุรีย์
7. เด็กชายนันทกร   จันทวงศ์
8. เด็กชายบัณฑิต   เซ็งมณี
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ประธาน
10. เด็กหญิงรัตนาพร  พงษ์ไทย
11. เด็กหญิงวณิชชา  บ่อดินดำ
12. เด็กหญิงวิยดา  ทาสมบูรณ์
13. เด็กหญิงศิราภรณ์  หอมใส
14. เด็กชายสยามพล  มะลาพิมพ์
15. เด็กหญิงสุวิมล  ลีทอง
16. เด็กหญิงอารยา  สมบัติยิ่ง
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
3. นางสาวอัสราพร   โตพัน
4. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
5. นายสายฝน  กุละนาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุช
2. นางสาวกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
3. นางสาวจิตตรี  วงษ์ภักดี
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
5. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
6. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
7. นายนายเอกรัตน์  ทองประเทือง
8. นางสาวปริยกร  ศรีสุวรรณ์
9. นายพัฒน์สรณ์  เนาว์ประโคน
10. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
11. นางสาวมาลินี  ชูมณี
12. นางสาวรุจาภา  จีนประชา
13. นางสาวศิริลักษณ์  ชะเริงรัมย์
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยอุดม
15. นางสาวเทรซี่  จอยส์พีค้อค
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
4. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
5. นายวิศรุต   รักธง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ในจิตร
2. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
3. นางสาวจรรยารัตน์  ชนะวงศ์
4. นางสาวชุติมา  สีหามาตย์
5. นางสาวนิรชา  โสดา
6. นายปชิตะ  รัตนวรรณ
7. นายพงศกร  ศรีวิชา
8. นางสาวพรชนก  คุณสุทธิ์
9. นางสาวพัชราพร  เขียวอ้วน
10. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
11. นายศิวดล  ศรีมาเมือง
12. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
13. นายอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
14. นางสาวอภิชญา  จันทะชัย
15. นายอัครโยธิน  มาศขาว
16. นายเอกชัย  ในจิตร
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกนกกร  ป้องสนาม
2. นางสาวจุฑาวรรณ  จันทร์นี
3. นางสาวณัฐธิดา  ศรีนาทนาวา
4. นางสาวดวงนภา  เจริญศรี
5. นางสาวนรีกานต์  คำชมภู
6. นางสาวนารถชนก  เจริญศรี
7. นางสาวปริยาภัทร  โต๊ะสิงห์
8. นางสาวปิ่นอนงค์  บ่อชน
9. นางสาวภรณ์พิชา  ลีลา
10. นางสาวภารวี  ประสพวิริยะ
11. นางสาวอภิญญญา  บุญชม
12. นางสาวอารียา  โคกกรวด
13. นางสาวเข็มอัปสร  วิลาจันทร์
14. นางสาวแพรวนภา  กันทิยะ
 
1. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
2. นางบุสรินทร์  พาระแพน
3. นายอำพล  พลสิม
4. นายสมพร  ยิ่งโสภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กองดิน
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แสนมา
3. นายณัฐพงษ์  ลครพล
4. นายรัฐวิทย์  เศรษฐภักดี
5. นายวัชระ  กล่องเนียม
 
1. นายนพรัตน์  รองหมื่น
2. นางกชพร  ชนะพาล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์กระโซ่
2. นางสาวนฤมล  ชนะชัย
3. นายบริบูรณ์  ยางสิงอ้อ
4. นายยุทธนา  โคโขโล
5. นายเสกสรรค์  สีระพา
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
2. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายชัยมงคล  สีนาค
2. นายณรงฤทธิ์  ตาดี
3. นายวรวุฒิ  คำจุรลา
4. นางสาวศิริพร  คำพิลา
5. นายสุริยา  พิศาลา
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
2. นายสุวัฒน์  นอระศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  การะฐา
2. นางสาวปิยะวดี  เกิดเงิน
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
2. นางนิยดา  ภูคงคา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นายยุทธนา  หัสสระน้อย
2. นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ
 
1. นายเอกภพ  แป้นขำ
2. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายจักรี  เผือดจันทึก
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คงจิตรค้า
 
1. นายธีระชัย   หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทะริก
2. เด็กชายบุญธรรม  กลิ่นหอม
3. เด็กชายปพนสรรค์  จันทร์ยิ้ม
4. เด็กชายลัทธพล  ทองนำ
5. เด็กชายวงศกร  กันหาชัย
6. เด็กชายวรพงษ์  กันหาชัย
7. เด็กชายศรพิชัย  แสงแดง
8. เด็กชายไวทยา  สาเลิศ
 
1. นางวริสรา  เสียงใส
2. ศ.ดร.จันทร์สมร  ชัยศักดิ์
3. นางสาวอรอนงค์  พงษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายทศพร  อุสาพรหม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสาพรหม
3. นายพลฤทธิ์  นาโควงค์
4. นายมังกรทอง  แดนรักษ์
5. เด็กชายลัทธพงศ์  แก้วมุกดา
6. นายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
7. นายสุพล  จันทร์สิน
8. นายอาทิตย์  หล้าเพชร
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายสมสุข  ไชยมงค์
3. นายทองสอน  ประกิ่ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายคณพล  พุทธตาล
2. นายณัฐพร  บัวผัน
3. เด็กชายปราโมทย์  คุยดี
4. เด็กชายพงศกร  หงษ์ประดิษฐ์
5. เด็กชายภิบูรณ์  เลิศเศียร
6. เด็กชายภูวนาถ  สาลีวงศ์
7. เด็กชายวชิระ  พูนสุวรรณ
8. เด็กชายศุภณัฐ  รู้ทั่วรัมย์
 
1. นายชวลิต  พูนสุวรรณ
2. นายศุภชัย  สุระขันธ์
3. นายอัฉริยะวัฒน์  พงษ์เมธา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายบุญมา  ขันตี
2. นายปกรณ์  ปองใน
3. นายสุรศักดิ์  คำสะใบ
4. นายอติพงษ์  บุตรแสนคม
5. นายเกียรติศักดิ์  สุระวิชัย
6. นายไกรสร  สายสินธ์ุ
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
3. นายไชยยา  ศรีบุญเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤตวิทย์  สุธรรม
2. นางสาวจันทร์ธิมา  เก่งกลางดอน
3. นายชาญชัย  สวนฉิมพลี
4. นางสาวปณัฐดา  ทานา
5. นายวีรภัทร  นันททิพรักษ์
6. นางสาวสุจิตตรา  วาระคาม
 
1. นายพัศกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายกวิน  ปัดถาวะโร
2. นายธีระวัฒน์  คะแก้ว
3. นายศราวุธ  ขะจีฟ้า
4. นายศุภสันต์  คันธี
5. นายสุนทร  โภคนา
6. นายอนุรักษ์  ชาวดร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางสาวมณธยา  ประทุม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงขนิษฐากานต์  นนท์พรมมา
2. นางสาวนริตา  บุญทิสา
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองครบุรี
 
1. นางสาวกาญจนา  พื้นพรหม
2. นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณัฐนันท์  เยี่ยนทรง
2. เด็กหญิงศศิธร  พรมพฤกษ์
3. นางสาวอรชุดา  ทองป้อง
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นายธัญญา  สามารถ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศรา  อินทร์มณี
2. เด็กหญิงสิริมา  เทพบุปผา
3. เด็กหญิงอวัชดา  ดีลุนชัย
 
1. นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร
2. นางจำนงค์  โฮ้หนู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ทวีฉลาด
2. นายชานน  บุญโสดากรณ์
3. นางสาววณัฐณี  อัครโรจนรัชต์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
2. นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธุ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  สาริพันธ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ไชยโพธิ์
3. นางสาวนภัสราภรณ์  โสภาบุตร
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
2. นางประไพ  ผาคำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำประสาร
2. นางสาวศศิธร  อุดศรี
3. นายอภินันท์  โทขันติ์
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  พลขันธ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสวรรค์
 
1. นางสุธารินี   อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี   พิชัยช่วง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายติณณภพ  ต่างประโคน
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ยะระสิทธิ์
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายรัตนพล  อินทร์ประโคน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงยมลพร  อุ่นดีมะดัน
2. เด็กหญิงยมลภัทร  อุ่นดีมะดัน
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพุทธชาติ  สมศรีแพง
2. เด็กชายอนันต์เทพ  บุตรชาติ
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงบัณทิตา   ทองบ่อ
2. เด็กชายสรรพวัต   เรืองรังสรรค์
 
1. นายนคร  เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  จันโทมา
2. เด็กชายธนกร  วลีเจริญพงษ์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวสุธาสินี  มนทชาติ
2. นายอธิพงษ์  นาชัยโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคีรีกรณ์  บุญโยธา
2. นางสาวน้ำฝน  เลียงกาทิพย์
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ปัตลา
2. นางสาวทัชวรรณ  อันสงคราม
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกช  พงษ์โพด
2. เด็กหญิงรัตติยา  อินทร์ชำนาญ
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายกันต์กวี  ทองมา
2. เด็กชายปราบศึก  สงฆ์จันทร์
 
1. นายแสวง  กองทุ่งมน
2. นางพจมาลย์  เบียดนอก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นายนันทวัฒน์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  กุลสุทธิ์
 
1. นางสาวณฐินี  ไผ่เงินเล้ง
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิตติยา  แก้วกองนอก
2. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววรีวรรณ์  ศิลาสูงเนิน
2. นางสาวสุทธิวรรณ  วาสนะสถิตย์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายปราโมทย์   สุขเสน
2. นายยุรนันท์   ขุมเงิน
 
1. นางสาวสุกัณยา   สอนพูด
2. นางกรรณิการ์   อสิพงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพิชา   เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อมมังกร
 
1. นางนิตยาพร  กินบุญ
2. นายสาคร   ชำนาญพล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นางสาววรรณพร  อุตตะมะ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โนนบุตรศรี
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางสาวทิพย์ธิดา  ชุมชิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงลลิลทิพย์  จันทปัญญา
2. เด็กหญิงอารยา  สร้อยหิน
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายกฤษดา  บุดนาม
2. เด็กชายศุภกร  มะโนศรี
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายจีระศักดิ์  สารพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชนินทร์   พิริยะรุ่งโรจน์
2. เด็กชายธีรชาติ   บุญหวาน
 
1. นายศักดิ์ชาย   วรรณวงศ์
2. นายบรรหยัด   สุริพล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฉิมพลี
2. เด็กชายรัฐธรรมูญ  หนูแท่น
 
1. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
2. นางณิชกานต์  นามวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
2. เด็กชายปริเยศ  พิมพ์มหา
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายชนินทร์  ทัศคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ลีลาคุณากร
2. นายพงษ์ศิริ  ไชยสีดา
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายพงศกร  แสงทวี
2. นายวรรณภิชัย  ประจงค์
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางพนมวัลย์  นาวารี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายณัฐวุฒิ  จันทรา
2. นางสาวศวิตา  ศรีนวล
 
1. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
2. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ภักดีวัน
2. นางสาวศิริพร  ดอนน้ำขาว
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวปัญพัฒน์  แดงงาม
2. นายศราวุธ  สนองผัน
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกัมปนาท  เพียรวิทยา
2. นางสาวผกาวัลย์  เขจรสิทธิ์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวสุภาวดี   ทองทับ
2. นางสาวอุไรวรรณ   จันทร์ส่อง
 
1. นายสมชาย   พุทธเสน
2. นายภูเบศ   เศรษฐบุตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายวันเฉลิม  เพ็ชรพล
2. นายสุรชาติ  แดงเด่นศรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายภาณุพล  อันทรบุตร
2. นายสิรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายชนะ  มือขุนทด
2. นายบูรพา  เจริญวัฒน์
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นายอุเทน  เจริญภูมิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจักรกฤษณ์  ทรงอำนาจเจริญ
2. นางสาวอกนิษฐ์  วงษ์เที่ยง
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
2. นายโชติช่วง  ทีอุทิศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  จรูญกูล
2. เด็กหญิงพิสมัย  ทองทา
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภูด่านวัว
 
1. นางสาวสุภาพร  นามสอน
2. นายศาสตรา  เพียงงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตระกูลดี
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  อุดทุม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ประวันโน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงวรุณทิพย์  แก่นสุวรรณ
3. เด็กชายศิริสัก  เดชะวรานนท์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์
2. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณฐกฤต  เชื้อจีน
2. นายนราธร  ยอดสง่า
3. นายผดุงผล  จิโนการ
 
1. นายโกมล  ศิริวัฒนกุล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  ชรินทร์
2. นายสุพจน์  หล่อนสิ่ว
3. นายอำนาจ  ทนงนวล
 
1. นายสุริยะ  วานะวงศ์
2. นายวิทวัส  แง่พรหม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายคำสัญญา  แก้วอนันต์
2. นายภควัต  มิระสิงห์
3. นางสาวสาริณี  ทัดรอง
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นายพัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายธนภณ  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวอทิตยา   ศรีภา
 
1. นางสาวอิสยาห์  ถือสยม
2. นางสาวญาโณทัย  ฉาไธสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายธนพล  ฉายทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์อินทร์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางสาวทิพย์ธิดา  ชุมชิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายณัฐพล  รัตนานนท์
2. นางสาวสุวรรณา  เรืองฤาหาร
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   อัมพรรัมย์
2. เด็กชายชลชาติ  แม็คคิบเบน
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดียิ่ง
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นายธนวัฒน์  สวัสดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  เชิดดอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทนน
3. เด็กชายสุวรรณ  คลายโศก
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  นองสินไทย
2. เด็กชายศุภกฤต  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายอภิรักษ์  จตุมานนท์
 
1. นายบรรพต  จตุมานนท์
2. นายสนิท  แก้วอำไพ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกฤษฎา  สังข์ดนตรี
2. นายพรประสิทธิ์  ศุภพล
3. นายอัครวินท์  กุลแก้ว
 
1. นายสกล  ธรรมวงศ์
2. นางมยุรี  กลิ่นสุคนธ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. นายณชพล  โพธิแท่น
2. นายพีรพัฒน์  ปัญญา
3. นายไตรรัตน์  ผดุงไสย์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายนฤพนธ์  เพ็งคำปั้ง
2. นายปรมัทร  วรรณดี
3. นายพาวุฒิ  หูมดา
 
1. นายคมศร  อุดมเพ็ญ
2. นายวิชัย  งามวิถี
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ระวิชัย
2. เด็กชายณัฐนันท์  กมลผาด
3. เด็กหญิงนรินทิรา  ชูทอง
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปณัชญา   ศรีระเริญ
2. เด็กหญิงพนิดา   โพธิสาร
3. เด็กชายศรายุทธ  อาจวิชัย
 
1. นายวสุรงค์   พรหมคุณ
2. นางสาวธัญญลักษณ์   ผาภูมิ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายฉัตรชนก  ไค่นุ่นสิงห์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  บัวระบัติ
3. เด็กชายวัชรากร  บุญยวุฒิ
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณฐกฤต  เชื้อจีน
2. นายนราธร  ยอดสง่า
3. นายผดุงผล  จิโนการ
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายโกมล  ศิริวัฒนกุล
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายกิตติภพ  อินาลา
2. นายปฏิพล  พรมศรีธรรม
3. นายรัฐธนินท์  กิตติศรีพงศ์
 
1. นายมัฆวาน  ประทังคติ
2. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวมัทรินทร์  เจือจันทร์
2. นางสาวสิริยากร  ศิริเอี่ยมตระกูล
3. นางสาวสุดธดา  เงางาม
 
1. นายวินัส  ใยยอง
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   กิติราช
2. เด็กชายธีรธรรม   ชัยฉลาด
3. เด็กชายสมาร์ท  สุวรรณพรม
 
1. นายนายพิษณุ  คำภู
2. นายเรืองยศ  สารกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายจักรพันธุ์  พวงอ้อ
2. นายวันชัย  สำรวมจิต
3. นายศุภกิจ  หล้าภา
 
1. นายมีรัตน์  ฆ้องคำ
2. นายไพบูลย์  มุมอ่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายทศพร  กาญปัญญา
2. นายทศรักษ์  บุญสิงห์
3. นายเถลิงศักดิ์  บุญแสน
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายพีรนันท์  เกษทองมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ธนูศิลป์
2. นายชาญชัย  ดวงศรี
3. นายศราวุฒิ  ใจพินิจ
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  โสภา
2. นายพงษ์เดชา  บุญแจ่ม
3. นายพีระยุตถ์  สมบูรณ์
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายคธาวุธ  สะศรีค่าย
2. นายอัษฎาวุฒิ  สารราษฏร์
3. นายอาทิตย์  ช้างน้อย
 
1. นายวัฒนา  ปัจจังคะตา
2. นายยุทธพงษ์  หาพุทธา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณชนก  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวรินยุพา  โคตรสมพงษ์
3. เด็กหญิงอาริยา  ตาทุวัน
 
1. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
2. นางจินดาวรรณ  อริกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นายปริวัฒน์   รัตนยา
2. เด็กหญิงพัชรี  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุจิมงคล
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ดงหิ่ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  การนอก
3. เด็กชายอภิรักษ์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นายปรีชา  สงนอก
2. นางสมพร  สงนอก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปนิตา   เครือทอง
2. นางสาวมินตรา   กาลพัฒน์
3. นางสาวเมธากุล   คำสุข
 
1. นางสาวทิวาภรณ์   กรมภักดี
2. นายภาณุรุจ   บุญสังข์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  คูณมา
2. นายณรงค์ศักดิ์  กะนันตัง
3. นางสาวมุกดาวรรณ  บุญยะมูล
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายฐิติพงษ์  สิงห์กุมภ์
2. นางสาววิชญาภรณ์  กำเหนิดสิงห์
3. นางสาวสุวนันท์  ลุนพัฒน์
 
1. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
2. นายวิเชียร  แสงศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อวนศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  เดชพละ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  จูน้อย
4. เด็กหญิงปาริชาติ  คำชาย
5. เด็กชายศุภกิตตย์  เจนด่านกลาง
6. เด็กหญิงอลิชา  จันนา
 
1. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
2. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิรุณรัตน์
2. เด็กชายพุทธพงษ์  ลาชัย
3. เด็กหญิงศิวนันท์  การช่าง
4. เด็กหญิงสุนีย์  วงษาศิลชัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงเนตรชนก  มุ่งดี
 
1. นางสาวณัฐริณีย์  คอยศาลา
2. นางพิมพกานต์  กิตตินพเกล้า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  ภักดีสีทอน
2. นางสาวนัยนา  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวนิตธิพร   เสนเหลา
4. นายปิติกร  คำเรืองศรี
5. เด็กหญิงรัชนี  คำหา
6. นายสหรัฐ  อุดเลิศ
 
1. นางธัญชนก  สทัานพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เจ็กนอก
2. นายณัฐพงษ์  วงษ์สิงห์
3. นายต้นตระการ  รุณนากัน
4. นายนันทวัฒน์  รัชวงศ์
5. นายอดิศร  ถือสยม
6. นายโชคชัย  คำจันทา
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
3. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์เสนา
2. นางสาวประภัสรา  วรรณฉวี
3. นายรัฐนันท์  ศิลาเหลือง
4. นายวิษณุ  ทิพบุบพระ
5. นางสาววิไลรัตน์  พงษ์จันโอ
6. นางสาวโสภิดา  พันธโคตร
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นายชัยทอง  กาญจนศิริรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐกานต์  สารสุข
2. นายประเสริฐวิทย์  เฉียวกลาง
3. นายวีระชัย  ขุมดินพิทักษ์
4. นายศราวุธ  วงษ์สิ่ว
5. นายสิทธิโชค  ซื่อตรง
6. นางสาวสุภัทรา  นะลาคุณ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
3. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงธารารักษ์  หวังรวมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชันติโก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุยเเฮบัว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุดตา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขันตี
3. เด็กหญิงอัฉรา  ชัยพล
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร์
2. นางสาวสายสมร  สีแหล้
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เพชรวิสัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอัฉราภรณ์  งามทอง
 
1. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  ปิยะวงษ์
2. นายจีรเดช  สมเพชร
3. นางสาวสิราวรรณ  เงาศรี
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  กรองใจ
2. นายวิทยา  จารุจิตร
3. นางสาวสุปราณี  คำเสน
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาววิไล  โมกงาม
2. นางสาวศิริวรรณ  พันธฤทธิ์
3. นางสาวิวิภาดา  ดียะตาม
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางสาวพิสมัย  สระบัวคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองดี
2. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วแสนคำ
3. เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงปณิดา  สระอุบล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายดิเรก  ฝุ่นเงิน
2. นางสาวศกลวรรณ  พรหมจรรย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นายคฑาวุธ  กิ่งเพชร
2. นายมิตรชัย  ราคาแพง
3. นายสุริยา  สุติยะวัน
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นางอภิญญา  บุญโท
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิภาพร   บุตรลาเพ็ง
2. นายพุทธพนธ์   สาขา
3. นายศราวุฒิ  ศรีอาษา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางสุภัทรา   ชีกว้าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจุธาทิพย์  ธงภักดิ์
2. นางสาววิชุดา  โกสุมภ์
3. นางสาวเจวลี  อันสน
 
1. นายอิศรา  พบแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ
2. นางสาวรมย์ธีรา  แรงแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  แก้วขาว
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติกร  สอนคำแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สืบสุนทร
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณิคม
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นายธงชัย  เมืองจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญเกิด
2. เด็กหญิงพัฒลดา  บุญเกิน
3. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายจัตตุพล  สุวอ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  นารีนุช
3. เด็กหญิงอารียา  แดงบุตร
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวกฤตยารัต์  ทองคุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์หง่อม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  พวงผกา
3. นางสาวรัตติมา  สุทธินา
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวศศิวิมล  นาทุ่งมล
2. นางสาวสุรีรัตน์  สิมมารับ
3. นางสาวเจนจิรา  อิ่มประสงค์
 
1. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
2. นางจารุณี  แสงหิม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีทุมมา
2. นางสาวศศิธร  พจน์พิสิฎฐ์
3. นางสาวเววิกา  สากุล
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรกมล  นามวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แห่วขัด
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายสายัญต์  โชติมลทิน
2. เด็กหญิงสุนิตา  กุนันท์
3. เด็กหญิงอาวัษฎา   ทำสวนมอญ
 
1. นางเหลาทอง  สมฤทธิ์
2. นายอิศรา  ภาประเวช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ลุนจุนละ
2. เด็กหญิงปิยะวดี  รางศรี
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  โคตรภูมี
 
1. นางสุลาวัลย์  ปักกาเวสา
2. นายสุริยา  ทวะชารี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายทรงยศ  กุคำใส
2. นางสาววิชชุดา  ใชยเทพ
3. นางสาวโสรญา  ใชยเทพ
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกันทราภรณ์  วรไวย์
2. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณาวัตร
3. นางสาวชุติมา  แก้วนาเหนือ
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางละเมียด  สง่า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  ภูส่งศรี
2. นางสาวพรพฤกษา  วงศ์จีน
3. นายอังคูณ  คงหา
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางสาวดวงจันทร์  ภูยาดาว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โยธี
2. เด็กชายฤทธิชัย  ภูมีแสง
3. นางสาวเขมิกา  ใหม่คามิ
 
1. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
2. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัณทวงษ์
2. เด็กหญิงปนิตา  เลวัน
3. เด็กชายเจษฎา  พรมพิทักษ์
 
1. นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย์
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  โคตะมี
2. นายพรพินิต  พรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิรินยา  กองสีหา
 
1. นางเกศกนก  อินแปง
2. นายกฤษณะ  อิ่มเจือ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  ศรีไชย
2. นายปรเชษฐ์   จันทะบุญตรี
3. นางสาวเบญจวรรณ   สีเสน
 
1. นายภักดี   ลีลาศ
2. นางสุมิตตา   เกษร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวดุจเดือน  จิตนาม
2. นายรวิชญ์  ทวนไทสง
3. นางสาวรุ่งนภา  สีภา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชุมแพ  ฤาชา
2. นางสาวทิพธัญญา  บุญลาภ
3. นางสาววิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย
 
1. นางสมหวัง  ยศเรือง
2. นางรัชนี  หล้าจาด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายชัยยศ  คำมี
2. นางสาวสโรชา  เครือภักดี
3. นางสาวเบ็ญจพร  ลาสา
 
1. นางกัลยา   ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริดา  รังหอม
2. เด็กหญิงมนทกานต์  แสนพันนา
3. เด็กหญิงสายป่าน  คะพรมมา
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรพร  คาคำลอง
2. เด็กหญิงอริสา  พลาโห
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาพัฒ
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
2. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ภูมิกระจาย
2. นายศุภกฤษฎิ์  ต่อฤทธิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  พรมประโคน
 
1. นางเมธาวี  พามี
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิกา  วิบูลกุล
2. นางสาวมณีนุช  อุดมลาภ
3. นางสาววรางคณา  ศรีวิชา
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวฐิติมา  ไวสีแสง
2. นางสาวนภัสสร  เริงศิลป์
3. นางสาววราพร  โนนทะขันธ์
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวมาลา  กองนาง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกลื่นสุคนธ์  วงศ์ภู่
2. นางสาวศิริโสภา  ขันทอง
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีปะโค
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นายศักดิ์ศรี  นาชัย
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   บัวทอง
2. เด็กหญิงชฎาพร  แก้วแดง
3. เด็กหญิงพิมลภา  พื้นผา
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  สุดใจ
2. เด็กหญิงศศิพร  ฝ่ายสุน
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  มูลปลา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางสุดารัตน์  หินประกอบ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวปิ่นสุดา   จันทรัตน์
2. นางสาวมาริษา   ดอกดวง
3. นางสาวศุภรัตน์   คำนาโฮม
 
1. นางสาวกุลธิดา   ดวงแก้ว
2. นางสาวศิริญญา   สุตันตั้งใจ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายประเสริฐ  ฉากงาม
2. นายมารุต  สารมะโน
3. นางสาวศิริลักษณ์  งอกนาวัง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางบุบผา  นันโท
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   นามพันธ์
2. นางสาวปรีดาวรรณ   ไชโย
3. นายศิวกร   เติมทรัพย์
 
1. นางสาวดวงนภา   สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน   ชนะงาม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรวุฒิ  อุตภาพ
 
1. นางชื่น  วรรณจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ปางลิลาศ
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นายสมนึก  เขื่อนคำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยมนตรี
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายภิญโญ  วงค์ชุมเวียง
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  อันไฮ
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปรารถนา  คำไซร์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชร์กระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร  เจียกกระโทก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  พิมภา
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายมนูญศักดิ์   ศรีพารา
 
1. นางสาวนัคมน  กำเนิดหิน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวิศา  เข็มขาว
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิมากร   เจียงวงศ์
 
1. นางมณีวรรณ   บัวพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายภควุฒิ  ราชบัญฑิต
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวหทัยภัทร   จึงรักษ์พงษ์
 
1. นายศุภชัย   เมตตามนุษย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายชโนชัย  นาขาวกอ
 
1. นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นางสาวแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรณรินทร์   สติภา
 
1. นายสมหมาย   เวียงสิมา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวอินธิรา  ผานคำ
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  ปัญญาทอง
 
1. นางสาวศจีมาศ  เพชรประไพ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  คณะพล
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายงามศิริ  นันทะรัตน์
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญเรือง
 
1. นางพิชชากร  เหลาแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายสุรศักดิ์  ใจเอื้อ
 
1. นายธีรพงศ์  ใจซื่อ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจีรธนวัฒน์  มุ่งโตกลาง
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ   กระสังข์
 
1. นายสมหมาย   เวียงสิมา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวศิริวรรณ  อินเทพ
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายเกรียงไกร  พรมมีดี
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวจุไรพร   ปัญหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา   ประสารทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  คามกระสบ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวหทัยรัตน์   ตามพงษ์
 
1. นายมงคล   สมาน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสว่าง
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  กุลวงค์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  เพ็งประสิทธิพงษ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์   จุลแดง
 
1. นางกาญจน์ชนา   ชินวานิชย์เจริญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา   แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์   มีวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นายเสกสรร  ศรีโยธี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนะ
2. เด็กหญิงเรณู  ทองจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งวงษา
 
1. นางมัญชพร  ทองสรรค์
2. นางชนิดาภา   บุญยะรัตน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงสรัญญา  เจียรนัย
2. เด็กชายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางสาวนัทธมน  วัฒนธรรม
2. นางรัชนี  นพพิบูลย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  อินทรกัญหา
2. นายยุทธภูมิ  นาโพนทัน
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวลักษมี  ทองโยง
2. นายวัชรินทร์  เอ็มประโคน
 
1. นายสมยศ  ระคนจันทร์
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงประภัสสร  อุตวงษา
2. นางสาวปุณยนุช  ขุมทุม
 
1. นางสาวกาญจณี   สุวรรณโพธิ์ศรี
2. นางนาตติยา  อุ่นหนองกุ่ง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวพรวิไล   ใจใส
2. นางสาวสุริยาพร   ศาลางาม
 
1. นายณัฐพล   บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธวัชชัย  บุราณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกิมานิล
 
1. นางสาวรัชดา  ล้อทองกูล
2. นางหวานใจ  วงษ์มณี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายปรเมศวร์  สิงห์หลอด
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่เจียม
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวอังค์วรา  บุดดาดวง