หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cpm30

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธโนวุธ อิ่นคำโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จันทร์ดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายจำนงค์ เขียนเขว้าโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชิต สวีลาเดนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายขันธ์ชัย โชติตันติทรสกุลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระพันธุ์ พานนท์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุริยา พบขุนทดโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเอมอร ผามีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้มโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ พันธุ์สง่าโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางประนอม แก้วสวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายมารุต สิมช้าโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรณัฐ ที่บัวบานโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นายศิริมงคล นวนมาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิชิต ชัยวงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายศักราช ดาวธงโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางอังค์ริสา ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาล ต่อชีพโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวชุติกาญจน์ เมตตาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวชุติกาญจน์ ปกติโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
8. นายภูวดล ขันทองโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นางกมลณัฏฐ์ ศรพนมโรงเรียนหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
10. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
11. นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางอังค์ริสา ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาล ต่อชีพโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวชุติกาญจน์ เมตตาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวชุติกาญจน์ ปกติโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
8. นายภูวดล ขันทองโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนมโรงเรียนหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
10. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
11. นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรจนา ฦๅชาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางวันทนาพร วาดสูงเนินโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยายนกรรมการ
6. นางพรทิพย์ ค้ำยางโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพรโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
8. นางวาสนา ชัยทิพย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
10. นายธณพร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
11. นางนุชนาฎ ผาสุขมูลโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
12. นายพชรดนัย มนชะอุ่มโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
13. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวราตรี ศรีปัดถาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
15. นายวัชรินทร์ วันทาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
16. นางสรวีย์ แสงสง่าโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
17. นายถาวร อดทนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ใจดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพร ตอพลโรงเรียนสตรีชัยภูิรองประธานกรรมการ
3. นางรำไพร ชนะจอกโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอรอนงค์ ใจรักษาโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี พงษ์อุดทาโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
6. นางสาวศศิพัชชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ สุดตะนาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุรีย์พร สมวงษ์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
9. นางสาวธิดา วรรณแจ่มโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
10. นายอดิศร บุญโนนแต้โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
11. นางนิตยา รุ่งนภาไพรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ นิสสัยหาญโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
13. นางภาวนา นพคุณโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
14. นางทัศนียา พักเจริญโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
15. นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
16. นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
17. นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ ร่าเริงใจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายฉกาจ ภูกมทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
6. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นางสาวบังอร อินทร์สำราญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ ร่าเริงใจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายฉกาจ ภูกมทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
6. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นางสาวบังอร อินทร์สำราญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ จันทร์ขามป้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
4. นายอนุศาสน์ พลธรรมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ จันทร์ขามป้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
4. นายอนุศาสน์ พลธรรมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ยูงหนูศิลปินอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ดงวังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางปิยะนาถ กวางซีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายชวลิต บอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ยูงหนูศิลปินอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ดงวังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางปิยะนาถ กวางซีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายชวลิต บอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ยูงหนูศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายนพเก้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ยูงหนูศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายนพเก้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ บำรุงชัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายขจร ไกรสกุลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร พิเภกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสาวละมัย มังดินดำโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายดุสิต ทองวันโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นายปกรณ์ รสโสดาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายดุสิต ทองวันโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นายปกรณ์ รสโสดาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลี่ยมนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
6. นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลี่ยมนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
6. นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิติยา ทบสุวรรณโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิติยา ทบสุวรรณโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิติยา ทบสุวรรณโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวทิติยา ทบสุวรรณ โรงเรียนสาคริชวิทยา กรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการ
3. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคม กรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้อง กรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการ
3. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคม กรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้อง กรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการ
3. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคม กรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้อง กรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวี คะชะเนตรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการ
3. นางสาววิภาวี คะชะเนตร โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการ
3. นางสาววิภาวี คะชะเนตรโรงเรียนภูเขียว กรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวี คะชะเนตรโรงเรียนภูเขียว กรรมการ
3. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
6. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวทิติยา ทบสุวรรณ์โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
8. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นายรวีวรรณ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
10. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววิภาวี คะชะเนตรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
9. นายวิรัตน์ โฉมจังหรืดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวทิติยา พบสุวรรณโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ สิงห์คำวงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
8. นายธงชัย สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิรัตน์ โฉมจังหรืดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายจักร์กฤษ สร้อยเพ็ชรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
6. นายจักร์กฤษ สร้อยเพ็ชร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการ
8. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม กรรมการ
4. นายเอ็ม สุขา โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
6. นายจักร์กฤษ สร้อยเพ็ชรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
7. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
8. นายวรวุฒื วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์ โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม กรรมการ
4. นายเอ็ม สุขา โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
6. นายจักร์กฤษ สร้อยเพ็ชรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
8. นายพิสิฐชัย บุญหนา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติ์ธีธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติ์ธีธัช กีรติชยานนท์ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
5. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติ์ธีธัช กีรติชยานนท์ โรงเรียนคูเมืองวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
5. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติ์ธีธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการ
4. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการ
5. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นายเกียรไกร แคนคลองโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
4. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยา กรรมการ
3. นายเกียรไกร แคนคลองโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กรรมการ
4. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเกียรไกร แคนคลองโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กรรมการ
3. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยา กรรมการ
4. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยา กรรมการ
3. นายเกียรไกร แคนคลองโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กรรมการ
4. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์วงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายโชคชัย พลชำนิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายชูสกุล ทรายพรหมราชโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์วงค์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
3. นายโชคชัย พลชำนิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กรรมการ
4. นายชูสกุล ทรายพรหมราช โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์วงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
3. นายโชคชัย พลชำนิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กรรมการ
4. นายชูสกุล ทรายพรหมราชโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย พลชำนิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์วงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
4. นายชูสกุล ทรายพรหมราชโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
3. นายอดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
3. นายอัครวัชร เพ็งทาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา ทวีสินธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่อนกรรมการ
3. นายอัครวัชร เพ็งทาโรงเรียนกุตตุ้มวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา ทวีสินธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววริศรา พรหมศาสตร์โรงเรียนจตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางจุุฑารัตน์ ผิวเผื่อนโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ลาเหลาโรงเรียนคอนสววรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววริศรา พรหมศาสตร์โรงเรียนจตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางจุุฑารัตน์ ผิวเผื่อนโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ลาเหลาโรงเรียนคอนสววรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำดวน ลันดาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำดวน ลันดาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมารินทร จำนงชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา บ่อคำดินโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปารัชญ์ ต่อพันธุ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมารินทร จำนงชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวินิตยา บ่อคำดินโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปารัชญ์ ต่อพันธุ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาภา วอนเก่าน้อยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรศิลป์ แสงสุวรรณโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรินยุพา แสงอรุณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนาภา วอนเก่าน้อยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรศิลป์ แสงสุวรรณโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรินยุพา แสงอรุณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุมิตรา ภิรมย์กิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ อ่อนบุญมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายวิโรจน์ พูศรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตน์ประณี รินทะจักรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางวราภรณ์ ปากเมยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ เทียนใจโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรัตน์ประณี รินทะจักรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรนภา ผาจ้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมนาคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ ม่วงเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้รองประธานกรรมการ
3. นายอดิเทพ เรืองชาญผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลเรืองชาญกรรมการ
4. นางอุไร กางกรณ์ครูโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นายอนันท์ เติมพันธ์ุพนักงานราชการโรงเรียนคูเมืองกรรมการ
6. นายธีธัช กิติคุณครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นายไกรศักดิ์ เค้าโนนกอกครูโรงเรียนอนุบาลเรืองชาญกรรมการ
8. นายจิรภัทร วงศ์สิงโตครูโรงเรียนบางกอกเทคโนโลยีกรรมการ
9. นายพัชรพล รัศมีพนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
10. นางสาวมยุรี ชูเดชครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเดชานุภาพ จิวาลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล พิทักษ์พลครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ครูโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นายศราวุธ ต่อพันธ์ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
5. นายเกื้อธารา วิญญาสุขครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายชวดล คำมูลครครูโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
7. นายทัศนะ สีหราชครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นายอนุเทพ กุศลคุ้มครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายเอกลักษณ์ นักทำนาครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวานิช เพียนอกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี โฉมมงคลครูโรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางวิภาวี ชิดทิดครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางวิราวัฒน์ ประชามอญครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้มครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
8. นางดวงพร วงษ์สิมครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
9. นายศรเพชร งานยางหวายครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ สีเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปัจวรรณ ชุมเมืองปักครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายสุเทพ ลือสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนแก้วคร้อวิทยากรรมการ
5. นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้งครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
6. นายวัชวีร์ ทองวิลัยครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวฤธ อุุมารังสีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายรัชภูมิ ถนอมผลคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายธิติ บุ่งนาแซงโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลางจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายอดุลย์ ภูสิตลิตแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายทศพร เพียสังกะคอนสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียวสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงสตรีจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิดา งอกคำกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ จันทรักษาแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ไมตรีแพนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายธานี ปิยะวรากรบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายสุทัศน์ เพิ่มพูลคอนสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสงเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ คงสตรีจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ กาจหาญภูเขียวกรรมการ
3. นายบรรหาร เจ๊กนอกบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ คลาดโรคภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายจิระพันธ์ นาเจริญนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางอุมาพร ศรีสารคามเทพสถิตวิทยากรรมการ
7. นางปิยพร โสมาศรีหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสงเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ แก่งสันเทียะสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายวันชัย บุตรดีเหมือนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เชื้อนาวังคูเมืองวิทยากรรมการ
4. นางเฉลิมวรรณ์ หิรัญคำโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี กุลหนองแดงภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายปัณณธร อุชาดีเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางสาวมญช์สิการณ์ แสงพรมสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฏฐณิฐ รัตนพนังสกุลสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ ชาลีเครือละหานเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตาชีลองวิทยากรรมการ
4. นางสิริพร เป็นไทยหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สีหาแสนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่าภูเขียวกรรมการ
7. นายพชัย วิเวกรัมย์หนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นางณัษฎาพร อาจสารมนต์นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวณัฎฐนันท์ กาญจนสุวรรณบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึกเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโยธิน งามสกุลแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตนภา กำลังมากหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์บ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางตะวัน กองสูงเนินห้วยแย้วิทยากรรมการ
6. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิ์ประสงค์ เริยบเจริญชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เติมพันธุ์คูเมืองวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา นิลบรรพตบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางโชคดี งามเจริญเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกบ้านค่ายวิทยากรรมการ
6. นางนุช สงครามท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์หนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติมา โชคโชติวัตสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายสามารถ ไตรณรงค์บ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวจีรนุช พิมพ์ทวดจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์หนองบัวบานวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิราพร ปิวจันทึกเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา นพคุณเริงรมย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคปฏิพัธน์ ศิริภูมิภูเขียวกรรมการ
3. นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอกหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายราชศักดิ์ ฐานมั่นกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์หนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางสาวจารุณี หาวิชิตชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายดวงดี โชติสุภาพภูเขียวกรรมการ
3. นายปรัชญา ยาตาแสงบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายโกมิน ภิรมย์ชมจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายทินกร วิปัสสาหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุลแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายวงกฎ เหง่าชัยเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายดนุพล ดวงวิญญาณสามหมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมุลเพ็ชร พิมพ์วงศ์จัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ เกณพลนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายธณกริช อือชัยภูมิหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นายศุภชัย เมืองทรัพย์โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิศาล ฉายากุลมัธยมชัยมงคลรังงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายนิคม บัวสิมแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรินยุพา หมั่นกิจเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้มสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางวรรณธิดา กำเนิดบุญนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางสิริพร มงคลกำธรจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุธิกา มงคลพันธุ์บ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางอาภาพร เพิ่มพูลปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายชวดล คำมูลครคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายกิตติภพ กุลจันทร์ปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายคฑาวุฒิ พึ่งภูมิสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายอัครเดช ทาณรงค์หนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นายวรวุฒิ ชาติศรีภูเขียวกรรมการ
7. นายอธิคม ศรีใสแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นางสาวชุติกาญจน์ เมตตาบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายธีรพล ปาวะรียืเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสาวปัทมา โขหานามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีขัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายธวัชชัย ถวารกายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสาวจารุณี หาวิชิตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นางสาวปัทมา โขหานามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายธวัชชัย ถาวรกายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางสาวจารุณี หาวิชิตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
3. นางนัยนา ศรีถาวรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางดรุณี โพธิ์รุกข์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นางไสว หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิวัฒน์ แกมจินดาโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
8. นายโชติช่วง ต่อชีพโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
3. นางนัยนา ศรีถาวรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางดรุณี โพธิ์รุกข์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นางไสว หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิวัฒน์ แกมจินดาโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
8. นายโชติช่วง ต่อชีพโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิยา ฐานวิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางเย็นใจ วงศ์ศิริโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย วิเศษชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายพงษา ส่งแสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายใหม่ พิไลกุลโรงเรียนหนองบัวระเหวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยฯประธานกรรมการ
2. นายภูธเรศ เงาะเศษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุขุม ขุนพลโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมืื่นกรรมการ
4. นางเสริมศรี บุญเกื้อโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสมใจ ผลภิญโญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมิตร ตะลับเพชรโรงเรียนคอนสารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนภา นรานอกโรงเรียนหนองคอนไทย ฯกรรมการ
4. นางเปรียว ปลอดโคกสูงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางอรทัย ทาทิพย์วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนภา นรานอกโรงเรียนหนองคอนไทย ฯกรรมการ
4. นางเปรียว ปลอดโคกสูงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางอรทัย ทาทิพย์วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสกล ธรรมวงศ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุญซื่อโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญโรงเรียนหนองบัวระเหวฯกรรมการ
4. นางสาวภัทราวยดี ขุนเดชโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมืื่นกรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนัย สุทาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สมมะโนโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายบุรรัตน์ ไชยรัตน์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางศรียากุล ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางเอื้องไพร กิ่งปุรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ วงศ์สุขสินโรงเรียนหนองบัวระเหวฯประธานกรรมการ
2. นางรัชดา ผลทับทิมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายอิศรา พบแก้วโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เพชรล้ำโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวพัชราพร คำอ้วนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ โคบำรุงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ พรสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายภูมิศักดิ์ กรินสูงเนินโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายอำนาจ บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางบุญช่วย แก้วเพ็ญศรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายสมัย ประจวบสุขโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี สุภานันท์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสายฝน เจริญสมบัติโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ เติมผลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเอื้องไพร กิ่งปุรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางมานิตา สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลลิตตา ชนะชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ บุญประคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ นิรันดรเกียรติวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
6. นายสมหมาย พรมชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเอื้องไพร กิ่งปุรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางมานิตา สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลลิตตา ชนะชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ บุญประคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมหมาย พรมชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสารภี สืบนุการวัฒนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี วังศรีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ ภูมิประภาสโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ จงวงน้อยโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
6. นายนิเวศน์ ตั้งอุทัยสุขโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสมบัติ พรธิฮั้ววิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางกันทิพา กลิ่นมาลีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสารภี สืบนุการวัฒนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี วังศรีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ ภูมิประภาสโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ จงวงน้อยโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
6. นายนิเวศน์ ตั้งอุทัยสุขโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางกันทิพา กลิ่นมาลีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปาจรีย์ นาคภิบาลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางชนานันท์ ทองแสงโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนนางแดดวังชมพู ฯกรรมการ
4. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางพัชนี ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
7. นางอังกาบ สุทาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปาจรีย์ นาคภิบาลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางชนานันท์ ทองแสงโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนนางแดดวังชมพู ฯกรรมการ
4. นางพัชนี ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
7. นางอังกาบ สุทาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร เนาวะเศษโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ผิวพรรณโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ เป้ดทิพย์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายปกรณ์ รสโสภาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายปกรณ์ รสโสภาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายปกรณ์ รสโสภาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายปกรณ์ รสโสภาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายปกรณ์ รสโสภาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมพล ตามเมืองปักโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนโคตรโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายรบพล กมลเพชรโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
5. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมพล ตามเมืองปักโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนโคตรโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายรบพล กมลเพชรโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
5. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมพล ตามเมืองปักโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนโคตรโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายรบพล กมลเพชรโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
5. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฏร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยากรรมการ
11. นายกฤษฏากร อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฏร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยา กรรมการ
11. นายกฤษฏากร อ่อนตาแสง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควัน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฏร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอก โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยา กรรมการ
11. นายกฤษฏากร อ่อนตาแสง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควัน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฏร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอก โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยา กรรมการ
11. นายกฤษฏากร อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายโสโชค สู้โนนตาด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฏร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยา กรรมการ
11. นายกฤษฏากร อ่อนตาแสง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควัน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฏร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอก โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยา กรรมการ
11. นายกฤษฏากร อ่อนตาแสง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควัน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายโสโชค สู้โนนตาด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฏร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยา กรรมการ
11. นายกฤษฏากร อ่อนตาแสง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควัน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฏร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอก โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการ
10. นายชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยา กรรมการ
11. นายกฤษฏากร อ่อนตาแสง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
8. นางปภาวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายศรไกร หินนอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยากรรมการ
11. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยา(สิทษากรนอก)กรรมการ
12. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ 061-6462469
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]