หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางรัชนีกร ชีวะตานนท์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ สพม. 30 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 30 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายธนวัฒน์ จันดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสุขสันต์ ผาดไธงสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายจตุพล ตอสกุล พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายพงศกร ระวิพันธ์ รองผู้อำนาวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท รองผู้อำนาวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายนิพนธ์ อาจนิยม รักษาราชการแทนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสุภี หิรัญคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.เขต30 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเตชิต อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสมทรง สุขขี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายรชานนท์ โสภนฤทธิเดช ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
27 ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รอง ผอ.ร.ร.ภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวสุวารี ฤาชา รอง ผอ.ร.ร.ภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายดลดารา ลังกาฟ้า รอง ผอ.ร.ร.ภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางศศิธร สิทธิ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายวีระศักดิ์ เนียมชมภู ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
32 นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
33 นายจตุพล ตอสกุล พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
34 นายพิษณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
35 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
36 นางสาวธนัญญา การประกอบ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
37 นางสาวกันยนา ภักดีนอก พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
38 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
39 นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
40 นางสาวอำนวยพร ราชาชัย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
41 นายอดิเทพ เรืองชาญ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การจัดการค่ายพักแรม ระดับม.1-ม.3)
42 นางอุไร กางกรณ์ ครูโรงเรียนชีลองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การจัดการค่ายพักแรม ระดับม.1-ม.3)
43 นายอนันท์ เติมพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การจัดการค่ายพักแรม ระดับม.1-ม.3)
44 นางวิรารัตน์ ประชามอญ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การจัดการค่ายพักแรม ระดับม.1-ม.3)
45 นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับม.4-ม.6)
46 นายพงศกร จารุเมธีชน ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับม.4-ม.6)
47 นายเกื้อธารา วิญญาสุข ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับม.4-ม.6)
48 นายชวดล คำมูลคร ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับม.4-ม.6)
49 นายเอกลักษณ์ นักทำนา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับม.4-ม.6)
50 นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น(ระดับ ม.1-ม.3)
51 นางวิภาวี ขิดทิด ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น(ระดับ ม.1-ม.3)
52 นางสาวธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์ ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น(ระดับ ม.1-ม.3)
53 นายวัชวีร์ ทองวิลัย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย(ระดับ ม.4-ม.6)
54 นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย(ระดับ ม.4-ม.6)
55 นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย(ระดับ ม.4-ม.6)
56 นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
57 นายรัศมี พวงทอง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
58 นางอารมณ์ ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
59 นางเข็มคิด ครบุรี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
60 นางสรารัตน์ ชำนาญ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
61 นางลำใย งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
62 นางสุไร สมัตถะ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
63 นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
64 นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
65 จ.ส.ต.พิพัฒน์ ยงยุทธ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
66 นายเชาว์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
67 นายวีระศักดิ์ เนียมชมภู ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
68 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
69 นายวีระพงษ์ เหง่าทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
70 นายวันชัย คงสมบูรณ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
71 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
72 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
73 นา่ยจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
74 นายนราธร ซุยกระเดื่อง ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
75 นายสุริยะ คุณวันดี ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
76 นายพิษณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
77 นายแสงทอง อุ่นแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
78 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
79 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
80 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
81 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
82 นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
83 นายวิชิต ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
84 นายศักราช ดาวธง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
85 นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
86 นายภคพล จุ้มใหญ่ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
87 นายพิทักษ์ เจริญวานิช ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
88 นายเอนก หงษ์ทอง ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
89 นายกิตติศักดิ์ สีหาบุตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
90 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
91 นายนพรัตน์ ฦาชา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
92 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
93 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร
94 นางสาวธันญา ตีรชาติ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
95 นางทิพย์วรรณ นามสุข ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
96 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
97 นายอธิคม ศรีใส ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
98 นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
99 นายนิคม บัวสิม ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
100 นางสาวจิตตรานันทร์ เกิ้นโนนกอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
101 นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพย์เจริญ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
102 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
103 นางเกต ชูสุข ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
104 นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
105 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
106 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
107 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
108 นางสาวเอมอร ผามี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
109 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
110 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
111 นางสุภาวดี คำแดง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
112 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
113 นายบุญเรือง กิ่งกนทา เจ้าหน้าที่โสตฯโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
114 นางพรทิพย์ ค้ำยาง ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
115 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
116 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
117 นางสาวคมเนตร เรืองสุข เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
118 นางสาวสุภาภรณ์ แสนแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
119 นางสาวอุมาภรณ์ ธรรมกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
120 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
121 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
122 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนาวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
123 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
124 นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
125 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รอง ผอ.ร.ร.ภูเขียว ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
126 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
127 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
128 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
129 นายนพดล พิทักษ์พล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
130 นายอนุเทพ กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
131 ว่าที่ร้อยตรีชัยสำราญ พิมนาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การจัดการค่ายพักแรม ระดับม.1-ม.3)
132 นายธีธัช กิติคุณ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การจัดการค่ายพักแรม ระดับม.1-ม.3)
133 นายสายันต์ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การจัดการค่ายพักแรม ระดับม.1-ม.3)
134 นางสาวมยุรี ชูเดช ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การจัดการค่ายพักแรม ระดับม.1-ม.3)
135 นายนภดล พิทักษ์พล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับม.4-ม.6)
136 นายพิพัฒน์พงษ์ สุนนท์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รองประธานคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด(การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับม.4-ม.6)
137 นายวานิช เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาด ประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น(ระดับ ม.1-ม.3)
138 นางปราณี โฉมมงคล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รองประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น(ระดับ ม.1-ม.3)
139 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขนุการคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น(ระดับ ม.1-ม.3)
140 นายวงกฎ เหง่าชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
141 นายสมหมาย พรมชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
142 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
143 นายธีรยุทธ ศรีตระกูล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
144 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
145 นายธีรพล ปาวะรีย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
146 นายปัณณธร อุชาดี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
147 นางสาวจิราพร ปิวจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
148 นางสาวพัชราพร คำอ้วน ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
149 นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
150 นางปาริฉัตร วงศ์พรหม ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
151 นางปาริชาติ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
152 นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
153 นางกัลฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
154 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
155 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนาวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
156 นางรัชนี กมลเพชร หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
157 นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
158 นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
159 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
160 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน
161 นางปัจวรรณ ชุมเมืองปัก ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย(ระดับ ม.4-ม.6)
162 นายสุเทพ ลือสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รองประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย(ระดับ ม.4-ม.6)
163 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย(ระดับ ม.4-ม.6)
164 นายสามารถ ขามจัตุรัส หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
165 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ
166 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการ
167 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ
168 นางสมคิด ไตรยศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรรมการ
169 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศน์ กรรมการ
170 นายสานิตย์ อุ่นโคตร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
171 นางสาวจินตนา อภัย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
172 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
173 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
174 นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
175 นายสายัณฑ์ จ่าทัน ครูชำนาญการ กรรมการ
176 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
177 นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
178 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง ครูชำนาญการ กรรมการ
179 นางคนึงนิจ จีนพก ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
180 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
181 นายชัยวุฒิ มาด้วง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
182 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครูชำนาญการ กรรมการ
183 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
184 นางอัมพิการ์ ประเสริฐ ครูชำนาญการ กรรมการ
185 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล ครู กรรมการ
186 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครู กรรมการ
187 นางนิตยา แพงคำสี ครู กรรมการ
188 นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ ครู กรรมการ
189 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
190 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
191 นางสาวกัญญารัตน์ ร่วมกระโทก ครู กรรมการ
192 นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรี พนักงานราชการ กรรมการ
193 นายวรัญญู นันทกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการ
194 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูอัตราจ้าง กรรมการ
195 นายวันเฉลิม หาญสูงเนิน ครูอัตราจ้าง กรรมการ
196 นางสาวพัสชราภรณ์ ประดิษฐ์ค่าย พี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ
197 นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซา เจ้าหน้าที่ประจำห้องดนตรีสากล กรรมการ
198 นายศรไกร หินนอก เจ้าหน้าที่ประจำห้องดนตรีไทย กรรมการ
199 นางสาววิไลพร หมั่นคำ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ
200 นายนราธร ซุยกระเดื่อง ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
201 นายพัชรพล รัศมี พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
202 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
203 นางสาวกมลพร หมู่พรหมมา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
204 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
205 นายแสงทอง อุ่นแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
206 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
207 นายศราวุธ สิงหาราโท ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
208 นายพีรพัฒน์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
209 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
210 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
211 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
212 นายจตุพล ตอสกุล พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
213 นางดารา หอมวงษ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
214 นางศุทธินี ภาษิต ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
215 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
216 นางสาวธนัญญา การประกอบ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคม และพยาบาล
217 ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายงานจราจร
218 นายไอศูรย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงานจราจร
219 นายสมทรง สุขขี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายงานจราจร
220 นางนวลเอง แก้งคำ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
221 นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
222 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
223 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
224 นายวฤธ อุมารังษี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
225 นางสาวปุณยาพร จิตภิลัย พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
226 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
227 นายดาวบ่าย แพรชัย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
228 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
229 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
230 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
231 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
232 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
233 นายกรวิทย์ พิบูลย์สังข์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและสถิติ
234 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
235 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
236 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
237 นายจตุพล ตอสกุล พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
238 นางสาวพลอยระสา แสงอรุณ ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
239 นางนัชพร กิติคุณ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
240 นักการภารโรง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
241 นายธโนวุธ อิ่นคำ ครูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
242 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
243 นายจำนงค์ เขียนเขว้า ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
244 นายอภิชิต สวีลาเดน ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
245 นายขันธ์ชัย โชติตันติทรสกุล ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
246 นายธีระพันธุ์ พานนท์ ครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
247 นายสุริยา พบขุนทด ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
248 นางสาวเอมอร ผามี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
249 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น) ม.ต้น
250 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น
251 นายสุริยนต์ พันธุ์สง่า ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น
252 นางประนอม แก้วสวัสดิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น
253 นายมารุต สิมช้า ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น
254 นายวรณัฐ ที่บัวบาน ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น
255 นายศิริมงคล นวนมา ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น
256 นายวิชิต ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น
257 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น
258 นายศักราช ดาวธง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.ต้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ 061-6462469
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]