รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุชญา  หมายมุ่ง
2. เด็กหญิงเอมม่า  ฮามีด
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร    ศูนย์ดำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   มาตจัตุรัส
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกฤษดา  เสริฐจันทึก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กาพล
 
1. นายศักราช  ดาวธง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจิรนันท์  สมัตถะ
2. เด็กชายประทีป  ชุมดี
 
1. นางสาวนาฎยา  วงษ์คำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   อินต๊ะนอน
2. เด็กชายเทพประธาน   พลตาล
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงมนตร์ภมร  จุลละนันท์
2. เด็กหญิงสินาภรณ์  บุญแหยม
 
1. นางสาวเอมอร  ผามี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหง้าประสิทธิ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงนนธิชา  สาทมุณี
4. เด็กหญิงรวิพร  พรมเมตตา
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  พลเดชา
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิติพงษ์  ชาวจันทึก
2. เด็กชายมงคล  ก้อนเพชร
3. เด็กหญิงศิริมาพร  พันธุรัตน์
4. เด็กหญิงสุญาพร  เลาหะนาคีวงศ์
5. เด็กชายเฉลิมชัย  หอมฟุ้ง
 
1. นายบูชิตร์  โมฆรัตน์
2. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกร  ชมภูหอม
2. นางสาวจริยา  พนมสวย
3. นายธฤต  พูนประสิทธิ์
4. นายปิยพล  ช่วยคูณ
5. นางสาววรรณภา  มานิมนต์
 
1. นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา
2. นายภูวดล  ขันทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลวรรณ  พรมมาบุญ
2. นางสาวจารุวรรณ  จริงเพ็ง
3. นางสาวจิรารัช  แก้วกระจ่าง
4. นายปริญญา  แก้วเป้า
5. นางสาวสุนิสา  เม็งเขียว
 
1. นางสาวเบญญาภา  ประทุมวิมุต
2. นางประไพรัตน์  เจริญทัศน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกมลรักษ์  แขขุนทด
2. นางสาวฉัตรทริกา  อุ่นกุดเชือก
3. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคนามอรุณ
4. นางสาวศรัญญา  มั่นสติ
5. นางสาวหทัยชนก  หาญวิชาชัย
 
1. นายวีระวัชร  สัมเลิศรัมย์
2. นายเอน่ง  คุ้มคง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทร์ชีลอง
2. เด็กชายศรัณย์  พิลึก
 
1. นางสุขี  ศรีสกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายติณณภพ  มีทอง
2. เด็กหญิงรัตนา  อีทาหล่อน
 
1. นายไกรวิทย์  เขตจัตุรัส
2. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนัทธพงค์  คำกอก
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชูสกุล
 
1. นางวาสนา  ชัยทิพย์
2. นางวิไล   วิพัฒน์เกษมสุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชนนิกานต์  แต่งภูมิ
2. นายวรพงษ์  ม่วงคุ้ม
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจารุรัตน์  ปะนำมะสา
2. นางสาวจีรวรรณ  เพชรประไพ
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชฎาพร  พลเดช
2. นายอาทิตย์  กล้าหาญ
 
1. นางรุ่งรัตน์  เหล่าขวัญสถิตย์
2. นางชัญญ์ยมล  ทวีทรัพย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาตรแก้ว
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ฉั่วรัตนกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  แสวงชัย
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายศักดิ์กรินทร์  บุญมา
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวธันสุดา  ริรักชาติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ฉั่วรัตนกุล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภัทธนสันต์  กงชัยภูมิ
 
1. นางสาวประภัสสร  พิเภก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายพฤกษณัฏฐ์  ทรงชุ่ม
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายวรวิช  สนิทไทย
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ฉั่วรัตนกุล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายอภิรัตน์  อินทุรัตน์
 
1. นายวสวัตติ์  สิงห์อำพล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธีร์จุฑา  คิดฉลาด
 
1. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายพรเทพ  ชัยชนะ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายรัฐศาสตร์  ฐานวิเศษ
 
1. นายประสิทธิ์  คิดถี่
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  อ้นชาวนา
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงปิยนัน  ศรีธรรมมา
 
1. นายสิงหา  ครบุรี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  มูลเอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  ฤทธิ์สิงห์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววศินี  คำพร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวศิริลักษณ์  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คงบุญวาท
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรวษา  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  บุญพาโชค
 
1. นายสิงหา  ครบุรี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ประทุมนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ตู้เงิน
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวสุชาดา  ดอนวิชา
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรายุ  สงรัมย์
2. เด็กหญิงวิชุดา  สิมจัตุรัส
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นางพัชยา  เกตุกลาง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
2. เด็กหญิงธิดา  เลิศวานิชย์กุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ฉั่วรัตนกุล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายวุฒิภัทร  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กชายอภิชาติ  เมฆส่วน
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทวดี  มาดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชนันดา  นามบุญมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ฉั่วรัตนกุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ถัดสุวรรณ
 
1. นางสาวเอมอร  เสสจำเริญ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวทิวารัตน์  ผดุงจิตร
 
1. นายธีระ  เลิศอาวุธ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกิริยาวรรณ  จั้นพลแสน
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชนกวรรณ  ทาขามป้อม
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายคมสันต์  จันทร์รอด
2. เด็กหญิงต้องตา  หุบกระโทก
3. เด็กหญิงวรนุช  ปักกลาง
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายธีระพล  พลธรรม
2. เด็กชายธีระภัทร์  พระวงค์
3. เด็กชายนพรัตน์  คัมภีระ
 
1. นายวัชรากรณ์  งามศรีนวสกุล
2. นายปรีชา  ดงวัง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เวียงแก้ว
2. เด็กชายณวรรธน์  เชื้อประสาท
3. เด็กชายพงศธร  ตู้ประเสริฐ
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
2. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวนิภาพร  ดิษมงคล
2. นางสาวปณิตา  พลดงนอก
3. นายวีระศักดิ์  พุทธวงษ์
 
1. นายชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
2. นางสาวพิมพ์จันทร์   ทักทาย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนภสร  ขจรเกียรติธำรง
2. นายวินัย  รัศมีพันธ์
3. นางสาวอภิญญา  ชมภูปะฏิ
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
2. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกาญจนา  วิเสส
2. นางสาวประวีณา  ประไพเพชร
3. นางสาวภาวิณี  วะลัยสุข
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
2. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  ชัยพันธ์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายนนท์นภัส  สุขทั่ว
 
1. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายธีรพันธ์  ภาพสิงห์
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอมรพงษ์  เก่งกาจ
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวรุ้งรดา  นิธิภิญญาเดช
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เทียนชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายทักษิณ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฑริกา  เทียนชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  รานอก
 
1. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมูลมุข
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวลักษราวิไล  คำไหล
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิดาภา  หาญพยัคฆ์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายอนุชา  ขวัญทำดี
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวสุณิตา  นาใจดี
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวทันยา  ถาลีลาด
 
1. นายสมทรง  สุขขี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายภัทรเกียรติ  จุลอักษร
 
1. นายไมตรี  ดลราสี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายพชระ  สีวัย
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล  ถาวรศรี
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงบงกชกร  วงศ์คำ
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายพชระ  สีวัย
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมรภัทร  นกกาศักดิ์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ภาพสิงห์
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทีบัวบาน
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายสหรัฐ  สายโรจน์
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  รักทรง
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิดาภา  หาญพยัคฆ์
2. นางสาวณัฎฐนันท์  ชนาวร
3. นางสาวปิยรัชนี  ช่างคุณ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  รักทรง
5. นางสาวภัทรสุดา  โพธิ์เงิน
6. นางสาวระพีพร  มั่นคง
7. นางสาวลักษราวิไล  คำไหล
8. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
9. เด็กหญิงสุชาดา  เจียงพุทธา
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
2. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรม
3. นายโสโชค  สู้โนนตาด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายชัยศิริ  มลิวัลย์ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกาะแก้ว
3. เด็กหญิงผกามาศ  อาจผักปัง
4. นายพันยุทธภูมิ  หมู่โสภณ
5. เด็กชายภัทรเกียรติ  จุลอักษร
6. นางสาวลักขณา  เหมือนพันธ์
7. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมูลมุข
8. เด็กชายอนุชา  ขวัญทำดี
9. เด็กชายอิทธิกร  หลักชัย
 
1. นายไมตรี  ดลราศี
2. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บวชขุนทด
3. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
4. เด็กชายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
5. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
8. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
2. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
3. นางดนุพิชชา  ประไพตระกูล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
2. เด็กชายณัฐภัทร  อันทพิระ
3. นางสาวธนภร  รานอกนันทโชติ
4. เด็กชายปลื้มกมล  หลิดชิววงศ์
5. นายพชระ  สีวัย
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิทักพงษ์
7. เด็กหญิงยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
8. นางสาวรุ้งรดา  นิธิภิญญาเดช
9. เด็กหญิงวดี  อิทธิกุล
10. นางสาววิไลพร  คำทอง
11. เด็กหญิงศลิษา  เถาว์พันธ์
12. เด็กหญิงสุณิชา  พรหนองแสน
13. นางสาวสุณิตา  นาใจดี
14. นางสาวอินทิรา  ลดกระโทก
15. เด็กหญิงอิสริยรัฐ  สินโพธิ์
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
2. นายสมทรง  สุขขี
3. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
4. นางสาวปาวีณา  แพนชัยภูมิ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บวชขุนทด
3. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
4. เด็กชายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
5. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
6. นายภานุเดช  มุ่งเคียงกลาง
7. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
8. นายสรายุทธ  แจ่มเพ็ง
9. นางสาวสิราวรรณ  นวลปะโค
10. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
12. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ทับเพชร
14. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
15. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
2. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชัชติโชติ  เฉลิมชัย
2. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
3. เด็กชายดุษฎี  ลีสุขสาม
4. เด็กชายทักษิณ  จารนัย
5. เด็กหญิงธีร์วรา  แจ้งเนตร
6. เด็กหญิงธีร์สุดา  แจ้งเนตร
7. เด็กหญิงวันวิสา  โขดสันเทียะ
8. เด็กชายศรชัย  ชัยเขว้า
9. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
10. นายองอาจ  จารนัย
11. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
12. เด็กหญิงอริษา  น้ำมะลิวรรณ
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บวชขุนทด
3. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
4. เด็กชายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
5. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
6. นายภานุเดช  มุ่งเคียงกลาง
7. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
8. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
10. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
11. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
12. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
2. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฐมล  แพงเกษ
2. นายดิษย์พล  ภูมิมี
3. นางสาวถิวรรณ  วังคีรี
4. นางสาวธิดารัตน์  ฝาชัภูมิ
5. นางสาวบุษบา  โคจำนงค์
6. นายปริญญา  ไชยเสริม
7. นายปรินทร์  บุญแต่ง
8. นางสาวพวงเพชร  อรัญสุด
9. นางสาวพัชรี  มีเงิน
10. นายพิพัฒน์  พลหนองหลวง
11. นายมงคล  กาฬสุวรรณ
12. นางสาววรรณภา  นิสัยซื่อ
13. นางสาววรรณิศา  ดีวิเศษ
14. นายสิทธิพร  พลร่ม
15. นางสาวสุดารัตน์  กันาประสิทธิ์
16. นางสาวสุทธิดา  ด้นประดิษฐ์
17. เด็กหญิงสุนันทา  ภูมิภักดิ์
18. นายอรรถพล  วังหอม
19. นางสาวอารียา  พระชัย
20. นายเสรี  ศรีทอง
21. นางสาวโยธิกา  อุทธาเรียน
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  คำสงห์วงษ์
2. นายสุเทพ  ทิพโชติ
3. นางสาวรุ่งทิวา  เจริญศิลป์
4. นายอมรรัตน์  ชะโยมชัย
5. นายศุภชัย  ศรีสะอาด
6. นายคมสันย์  วรรณจักร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณกลาง
2. นายณัฐกิตต์  จำปาคำ
3. เด็กชายนันทเชษฐ์  ย้ายถิ่น
4. นายมนัสวี  ชินภา
5. นายมาโนช  โปรดสูงเนิน
6. นายสิทธิโชค  ยืนจัตุรัส
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
3. นางสาวปิยะมาศ  มีนารี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายจรรย์กมล  เตชะชมพูเวทย์
2. เด็กชายณัฐดนัย  เสนาอาด
3. เด็กชายพงศภัค  ก้อนเงิน
4. เด็กหญิงพรนภา  เที่ยวกลาง
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กกกนทา
6. เด็กหญิงพัทรัตดา  สายดำรง
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายจักรพันธ์   สันขุนทด
2. นายธีรศักดิ์  แปรสันเทียะ
3. นายนิรมิต  ชัยปัญญา
4. นายปฏิภาณ  ฤทธิ์จรูญ
5. เด็กชายศิวะกร  แก้วพรม
6. นายอำพล  ปอนสันเทียะ
 
1. นายสมศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
2. นายนพดล  ชมบุญมี
3. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายกฤษดา  ผลทวี
2. นายจารุวัฒน์   รินดา
3. นายตราภูมิ   อินทะจร
4. นางสาวธันยนันท์  เสวกวัชรีนนท์
5. นายปวเรศ  แท้สูงเนิน
6. นายอดิศักดิ์   วนาไส
 
1. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
3. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนศักดิ์  พรไพศาล
2. นายธีรภัทร์  ภิรมณ์ไกรภักดิ์
3. นายนัชพล  ตอพล
4. นายวีรวัฒน์  กองหาโคตร
5. นายอภิชล  จำปามูล
6. นายอรรถพล  ละมูล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
2. นางปิยะนาถ  กวางซี
3. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกฤตชัย  ลาวิชัย
2. เด็กชายกันตะ  บุญตะนัย
3. เด็กชายก้องปฐพี  สุมารีย์
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ปานอีเม้ง
5. เด็กชายชัชวาล  ชาวิชัย
6. เด็กชายชัญญา  บัวแพง
7. นางสาวชุติมา  บุญเงิน
8. เด็กชายทัศนัย  ไชยคำนวน
9. เด็กชายธนชัย  ขานเขว้า
10. เด็กชายธนเทพ  สาระ
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหลืองทอง
12. นางสาวธิดารัตน์  เหลืองทอง
13. เด็กชายธีระ  บริบูรณ์
14. นายธีระพล  รอดคง
15. เด็กหญิงนันทิยา  พิมพ์นอก
16. นางสาวนิภารัตน์  เกิดผล
17. นางสาวน้ำฝน  ก่ำจัตุรัส
18. นางสาวปนัดดา  ดวงต่าย
19. นางสาวปาณิสรา  หร่ายขุนทด
20. นางสาวพรธิตา  ปราบคะเชนทร์
21. เด็กชายพลวัตน์  บัวศิลา
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กาลเขว้า
23. เด็กหญิงภัทรวดี  ชุมชัย
24. เด็กชายภูพา  โคกสูงเนิน
25. นางสาวมัลลิกา  ศรีห้วยไพร
26. นางสาวลักษณา  วิชัยโย
27. นางสาววันวิวา  สมจิตร
28. เด็กชายวโรดม  วรรณสูง
29. นายศิวกร  ประสงค์เจริญ
30. นางสาวศุวนันท์  ถนอมสัตย์
31. นายสรรเสริญ  วรรณสูง
32. นายสิรภพ  ประสงค์เจริญ
33. นางสาวสุกัญญา  มงคล
34. นางสาวสุดารัตน์  บุญพิมพ์
35. นางสาวอรอุมา  จูมศิลา
36. นางสาวเกตุศิริ  โลมะบุตร
37. เด็กหญิงเขมิกา  นุชฉิมภาลี
38. เด็กชายเปรม  ป้องขันธ์
39. นายเศกสรร  ขันธรักษา
40. นางสาวโยษิตา  บุญประคม
 
1. นายวัฒนชัย  พึ่งภูมิ
2. นางสาวอินทิรา  แซ่มซ้อย
3. นางสาวรุ่งนิภา  นามวิจิตร
4. นายพิชิต  กิจวาส
5. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
6. นายพงษา  ส่งแสง
7. นายสามารถ  ไตรณรงค์
8. นายเอกพล  พึ่งภูมิ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายกฤษณะ  ชัยสงค์
2. นายคมสันต์  วิชาชัย
3. เด็กชายคุณเดช  พฤฒินภดล
4. เด็กชายจรรย์กมล  เตชะชมพูเวทย์
5. นายจักรกฤษ  ตู้เงิน
6. นางสาวจุฑาทิพย์  พูนประสิทธิ์
7. นางสาวชลธิชา  โมราเจริญ
8. นายชัยวัฒน์  กองเขียว
9. เด็กชายณัฐดนัย  เสนาอาด
10. นายณัฐพงษ์  วรราช
11. นายณัฐวุฒิ  สิมสระ
12. นายทรงศักดิ์  อุทธา
13. นายทักษ์ดนัย  ฝอดสูงเนิน
14. นายธรางกูร  จัตุรส
15. นายธีรพล  แพบัว
16. นายนิติภูมิ  ดลประสิทธิ์
17. นางสาวน้ำทิพย์  อุไรรัมย์
18. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วรรณวงศ์
19. นางสาวปณิดา  เชื้อเอี่ยมพันธ์
20. นางสาวปวีณา  ปานหมึก
21. นางสาวปิยพร  ปราณีตพลกรัง
22. นางสาวพรวิไล  จันทะดวง
23. เด็กหญิงพัทรัตดา  เที่ยวกลาง
24. เด็กชายพายุพัฒน์  ลาดบัวขาว
25. นางสาวพิณรักษ์  กือชัยภูมิ
26. นางสาวภิชชานิภา  พรมบุตร
27. นายรัชพล  สนั่นเมือง
28. นายวรพจน์  ทองอ่อน
29. นายวรเชษฐ์  รองเมือง
30. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวคำ
31. นายวินัย  เค้าเหลือง
32. นางสาวศศิธร  เชื้อชัย
33. นายศุภลักษณ์  แข็งฤทธิ์
34. นายสหพล  มะอินทร์
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษนอก
36. นางสาวอภิชญา  ฝาชัยภูมิ
37. นายอรุณ  บุ้งคล้า
38. เด็กชายอัครชัย  ยศรุ่งเรือง
39. นางสาวเจนอักษร  รังพงษ์
40. เด็กหญิงไพลิน  กกกนทา
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
3. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
4. นายปรีชา  ดงวัง
5. นางสาวลำดวน  ลันดา
6. นางสาวนิตยา  บ่อดินดำ
7. นางจินยะวรรณ  บุญหนา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายธงชาติ  ทองแต้ม
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายชัยเสรี  มั่นทอง
 
1. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์   โสดร
 
1. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายชลกานต์  บุญกว้าง
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธิพร  พลร่ม
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายธีรพงษ์  นราพล
 
1. นายชัยนาท  พลอยบุตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  เจริญดี
 
1. นายคมศักดิ์  บุญถือ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงมะลิดา  ขันบุตร
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ชารัมย์
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวสุภัตรา  หมู่โยธา
 
1. นายธีรยุทธ  บุตรโคตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาววาสนา  นิลผาพงษ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวนิรมล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายประจงฤทธิ์   พลราษฎร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายธงชาติ  ทองแต้ม
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรินทร์  มีดินดำ
 
1. นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วสุพรรณ์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายต้นตระการ  จันอาจ
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  คำอ้าย
 
1. นายพิศิษฐ์  ตาปราบ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
 
1. นายประจงฤทธิ์   พลราษฎร์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณพษา   ผาดำ
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ชารัมย์
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวนิรมล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายประจงฤทธิ์   พลราษฎร์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเดือน  ตระกูลรัตน์
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  จงน้อมกลาง
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายวรวิชย์  หวะสุวรรณ
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายธงชาติ  ทองแต้ม
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายพลพล  ขุนภูมิ
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรณพงษ์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายชัยวัฒน์   สุนทรวัฒน์
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจิรานุวัฒน์  วงศ์สมบัติ
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาณี  คำงาม
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงอลิสา  นาคคำ
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิลา
 
1. นางกาญจนา  ยศรุ่งเรือง
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนุสรา  ศรีพล
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  หรสิทธิ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  นิยมโภค
 
1. นางสาวปวีณา  ดำรงค์ภูมิ
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. เด็กชายประสิทธิ์  จ้อจอหอ
 
1. นายธีรวิทย์  ใบลี
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายสมภพ  ซื่อสัตย์
 
1. นายภัทรวุฒิ  พานิชเลิศ
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  สุนทรวัฒน์
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามหล้า
 
1. นายธีรวิทย์  ใบลี
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
 
1. นายประจงฤทธิ์   พลราษฎร์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โตนสันเทียะ
 
1. นางธีรินทร์  พันทึก
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวนิรมล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวจิตนภา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวอัจฉรา  สารคำ
 
1. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
 
150 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  คุณาพรม
2. เด็กชายชินวัฒน์  บุญทัศน์
3. นายณัฐติพงษ์  ถนัดพงษ์
4. เด็กชายธนทร  ผดุงขวัญ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์มณี
6. เด็กหญิงมาลิษา  ญาญสิทธิ์
7. นายวีระนนท์  เชื้อท้าว
8. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
9. นายอรรถชัย  สอนเคน
10. เด็กหญิงอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
151 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ขวัญรักษา
2. เด็กหญิงกัญญาณี  สุขล้วน
3. เด็กชายคชา  อาจกล้า
4. เด็กหญิงชลดา  ประทุมชัย
5. เด็กชายณัฐพล  จงธรรม
6. เด็กหญิงดารณี  บำรุงเชื้อ
7. เด็กหญิงปพัชญา  สาธะรุง
8. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญตอบ
9. เด็กหญิงอารียา  วรรณา
10. เด็กชายไกรวิทย์  มะโนลัย
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
2. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
 
152 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกฤษณภัทร  คุณล้าน
2. นางสาวจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
3. นางสาวจิรภาพร  สิทธิโคตร
4. นางสาวชรินรัตน์  ชินรัตน์
5. นายชัยรัตน์  โชคคุณ
6. นางสาวณัฐริกา  แสนนอน
7. นายธนวัฒน์  อินลม
8. นายประพันธ์พงศ์  เนาว์โนนทอง
9. นายพุฒิพงศ์  รัศมีพันธ์
10. นางสาวรัชดาวรรณ์  จุลละนันท์
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
153 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกิตติการ  นุตะดี
2. นางสาวณัฐพร  ทองชัยภูมิ
3. นายทศพร  หมื่นน้อย
4. นายพิทยา  ทองสาย
5. นายรัฐธิพล  แก้วกัลยา
6. นางสาวลัดดา  คงม่วงหมู่
7. นายวิศาล  คงสูงเนิน
8. นางสาวศศินา  แมนชัยภูมิ
9. นางสาวศศิมา  แมนชัยภูมิ
10. นางสาวสิริมาส  กาญจโนภาส
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
 
154 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัฐ  ดีขุนทด
2. นางสาวกุลรัตน์  ดีขุนทด
3. นายจิตติพล  ทดลา
4. เด็กชายชนินทร  เจริญวัย
5. นายธราดล  ศรีเพชร
6. นางสาวปิยรัตน์  ศรีจันทึก
7. นางสาวพรทิวา  เพียรชอบ
8. นายพิษณุ   ป้อมสุวรรณ
9. นายภานุเดช  ฤทธิ์ศรีบุญ
10. นางสาวสถิตย์ภรณ์  มารจัตุรัส
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
2. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
3. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
 
155 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ผลมาตร
2. เด็กหญิงดวงระวี  เกตุสุภะ
3. เด็กหญิงมาดตรา  ฤาชา
4. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวคำ
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  เตียงชัยภูมิ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางสาวลำดวน  ลันดา
3. นางสาวนิตยา  บ่อดินดำ
4. นายปรีชา  ดงวัง
 
156 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐวดี  มณีวรรณ
2. นางสาวนภาพร  พุฒิสันเทียะ
3. นางสาวปานิสรา  โชคเหมาะ
4. นางสาวพรรณทิพา  ชูสกุล
5. นางสาวรินลนี  ชาณรงค์
6. เด็กหญิงวรัญชนก  ภัทดิ์จรุง
7. นางสาวศิริวรรณ  พรมเมืองเก่า
8. เด็กหญิงศิษฎ์สกานต์  มีธรรม
9. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
 
1. นางสาวสุภัตรา  จ้ายหนองบัว
2. นายชรินทร์  มาบจะบก
3. นางเสาวนีย์  ผดุงพล
 
157 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกชกร  สงมา
2. นางสาวกรรณิการ์  ยงเพชร
3. นางสาวฐานิต  เทพจันทร์
4. นางสาวนิภาพร  เหล่าคุณค้า
5. นางสาวปิยธิดา  ชำนาญ
6. เด็กหญิงมัสทการณ์   ประโยชน์มี
7. เด็กหญิงยลดา   ลาทา
8. นางสาวศิรินญา  พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
2. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
158 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  คุณาพรม
2. เด็กหญิงพรทิพา  คูณกลาง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์มณี
4. เด็กหญิงมาลิษา  ญาญสิทธิ์
5. เด็กหญิงศรัญญา  ทิ้งโคตร
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ผ่ายผา
7. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
8. เด็กหญิงอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
3. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
4. นางสาวเสาวรส  ชัยราช
 
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์เบี้ยสัจจ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เสาเวียง
3. เด็กหญิงราตรี  พลขุนทด
4. เด็กหญิงวนิดา  ทองจันทร์
5. เด็กหญิงวนิดา  ศรีวิเศษ
6. เด็กหญิงศศิธร  โสละหาร
7. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญเล่าห์
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
2. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
3. นางวิไลวรรณ์  คำทองทิพย์
4. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
160 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
2. นางสาวตรีทิพ  ขวัญมา
3. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์ชา
4. นางสาวบุษยา  รุนดี
5. เด็กหญิงพีรยา  คำชัย
6. นางสาวภัทรภรณ์  ครองหิดลาด
7. นางสาววัชราภรณ์   วงษ์สิน
8. นางสาวศิริรัตน์  ครองตาเนิน
9. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์ด้วง
10. เด็กหญิงสุพรรษา  หาญสติ
11. นางสาวสุระ  จันทร์ทัสโต
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
161 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกมลรัตน์  โชคเหมาะ
2. นางสาวกุลณัฐ  ถาดวิจิตร
3. นางสาวณัฐสุดา  บรรเทากุล
4. เด็กหญิงภาสุรี  ดงทอง
5. เด็กหญิงวาณิรา  รักษาศีล
6. นางสาวสรนันท์  พลศรี
7. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  แดงสกุล
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
3. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
4. นางสาวพิชญา  ชาญณรงค์
 
162 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวจันทรา  อินทร์ต้นวงค์
2. นางสาวจารวรรณ  คำปริก
3. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์เพ็ญ
4. นางสาวชรินทร์รัตน์  ขุนตะคุ
5. นางสาวพิมลพรรณ  คำแก้ว
6. นางสาววาสนา  อาจสามล
7. นางสาวศิรินภา  ลอยกระโทก
8. นางสาวศิริวรรณ  ชื่นชม
 
1. นางรังษิยา  สากุล
2. นางสาวสหัทยา  สุปินะ
3. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
4. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
 
163 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายฌานล  สมสุพรรณ
2. เด็กหญิงณัฐลี  หนูฉลุง
3. เด็กหญิงดวงดี  ศรีไทย
4. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  ภักดีกุล
5. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงบุษยมาส  กันทะตั๋น
7. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรศรี
8. เด็กชายปิยะพล  พรหมคุณ
9. เด็กหญิงวรันภรณ์  สาวิกันย์
10. เด็กหญิงสุกัญญา  อินเสาร์
11. เด็กชายอนุยุต  กิจอุดมสุข
12. เด็กชายอาทิตย์  เก่วใจ
13. เด็กชายเจตภาณุ  พิศรี
14. เด็กชายเลิศลักษณ์  ศิริวงศ์เดชา
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
2. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
3. นายวัชรพล  สุขวิริยานนท์
4. นายธวัชชัย  เพ็ชรเขียว
5. นางสาวเหมวดี  เวียงวงศ์
 
164 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกมลรัตน์  โชคเหมาะ
2. นางสาวกุลณัฐ  ถาดวิจิตร
3. นายจักรกฤษณ์  จงเทพ
4. นางสาวณัฐสุดา  บรรเทากุล
5. นางสาวทักษิณา  นอบไทย
6. นายธนาวุธ  ตั้งใจ
7. นายพงทัด  คล้ายสงคราม
8. เด็กหญิงภาสุรี  ดงทอง
9. นางสาวรตวรรณ  กงชัยภูมิ
10. นายราเมทธ์  ยางสันเทียะ
11. เด็กหญิงวาณิรา  รักษาศีล
12. นางสาวสรนันท์  พลศรี
13. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  แดงสกุล
14. นายอนุชา  มณีทิพย์
15. นายอภิสิทธิ์  เบียดนอก
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นางนราจิตร  มาตรไตร
3. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
4. นายสุริยา  นาคะพงษ์
5. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
 
165 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายจิระพงศ์  ตู้คำ
2. นางสาวชลธิชา  นาแก้ง
3. นางสาวฐิตินันท์  สุริยะวงค์
4. นายธีรเกียรติ  เตชะ
5. นางสาวนภสร   ชินหงษ์
6. นางสาวนัทรียา  หงอกภิลัย
7. นายนายเสกสรร  ชาติพหล
8. นางสาวภารดี  สิงห์ทอง
9. นางสาวภาวิณี  แตงทิพย์
10. นายภูมิศักดิ์  ตู้ภูมิ
11. นางสาวรัตติกาล  ชาติชำนาญ
12. นายรุ่งอรุณ  สีจันทร์
13. นางสาวศิริลักษณ์  จรูญศรี
14. นายสุภวัฒน์  ลีลาด
15. นายอนุชา  คำพิมพา
16. นายอัษฎา  ไพรงาม
 
1. นางสาวชนาภา   วอนเก่าน้อย
2. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
3. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
4. นายเอ็ม  สุขขา
5. นางสาวกนกอร  ตลับแก้ว
 
166 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวจินตนา  ทานะสุข
2. นายชานนท์  เรียงไข
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญต่อ
4. เด็กชายวัชรพล  มีชัย
5. นายสันติ  ตาปราบ
 
1. นายวิทวัส  นาบำรุง
2. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
 
167 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  อ้นไชยะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำดี
3. เด็กชายนิธิ  แดงสูงเนิน
4. เด็กหญิงปรินดา  ฮีท
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หาญรักษ์
 
1. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน
2. นายศรไกร  หินนอก
 
168 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แสนเสนาะ
2. นายวันเฉลิม  พุ่มศิริ
3. นางสาวสุกัญญา  ชาตัน
4. นางสาวสุกัญญา  มักขุนทด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โคตรสมบัติ
2. นายประวัติ  ปรือทอง
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายธราดล  ศรีเพชร
2. นายพิษณุ   ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
2. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  การะฐา
2. นางสาวปิยะวดี  เกิดเงิน
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
2. นางนิยดา  ภูคงคา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายณรงค์  ประสมหงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์สถิตย์
3. เด็กชายธีรภัทร  คงเมือง
4. เด็กชายพีระภัทร  สลิดบัว
5. เด็กชายศิวนาถ  ศรีสว่าง
6. เด็กชายอภิรัตน์  ประจำเมือง
7. เด็กชายอภิวัฒน์  กัณชัยภูมิ
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ประจันนวล
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นายอดิศร  คำจันทน์
3. นางธนัชพร  กิติคุณ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  มณีโนนโพธิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มันดอน
4. เด็กชายพิตรพิบูล  ยศรุ่งเรือง
5. เด็กชายอรุณลักษ์  สาดมุณี
6. เด็กชายเชิดชัย  ขีลีนกขุ้ม
7. เด็กชายเทอดเกียรติ  คงโนนกอก
8. เด็กชายแทนไท  พลธรรม
 
1. นายพิษณุพงศ์  แก้วไตรรัตน์
2. นางสาวมยุรี  ชูเดช
3. นายณรงค์  ช่างหล่อ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจตุพล  ชำนาญ
2. นายธนภูมิ  เหลามี
3. นายธีรภัทร์  จันทร์ล้วน
4. นายธเนศ  ล่องศาลา
5. นายบินทราทิต  สมัตชัย
6. นายวันชัย  เวียนโคกสูง
 
1. นายเจนณรงค์  ดวงทองมา
2. นายนราธร  ซุยกระเดื่อง
3. นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายธวัชพงษ์  จันต๊ะนารี
2. นายนที  บุญวาส
3. นายวัชรพล  วงษ์ซา
4. นายศราวุฒิ  ถวนนอก
5. นายสมชาย  วันชัย
6. นายสมยศ  แสนเลิศ
 
1. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
2. นายสดุดี  จีระออน
3. นางสาววันวิษา  คำจันดา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  ผลชู
2. เด็กหญิงณาธิณี  คุณเงิน
3. เด็กหญิงหัทยา  มะลาศรี
 
1. นางปราณี   โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงลักคณา  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงวรดา  สีสืบมา
3. เด็กหญิงสุธากร  คำพันดุง
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
2. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกีรติ  พิมสิม
2. เด็กหญิงธนรัตน์  คนตรง
3. เด็กหญิงลักษิกา  บัวแย้ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
2. นางสาวสุธารัตน์  พิทยาวัฒนชัย
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปานตะวัน  จันทะดวง
2. นางสาวภัทราภรณ์  พิมพา
3. นายรชานนท์  จรูญศรี
 
1. นางปราณี   โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวกัญญาเรศ  สู้ศึก
2. นางสาวจารุวัลย์   เวียงชัยภูมิ
3. นางสาวมาริสา  ครองสุข
 
1. นางยุวเรศ  ราชานนท์
2. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัลญมาศ  หงษ์สุวรรณ์
2. นางสาวปาณิศา  ชวดชัยภูมิ
3. นายอุดมพล  น่านมูล
 
1. นายจิรศักดิ์  จิรสาโรช
2. นางสาวสมฤทัย  สิงห์ประสาท
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพงศกร  คำยาง
2. เด็กชายศิวกร  จิตรระงับ
 
1. นายธิติ  บุ่งนาแซง
2. นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  คนคม
2. เด็กหญิงลักษณาจันทร์  วาทโยธา
 
1. นางสาวลัดดาวัลยํ  ทัพเจริญ
2. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
 
183 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายอิทธิพล  คูณสันเทียะ
2. เด็กชายเทอดพิทักษ์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา   กิ่งรังกลาง
2. นายโกมิน  ภิรมย์ชม
 
184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  แจ้งเล็ก
2. เด็กหญิงเกวลิน  นิยมธรรม
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา   กำเนิดบุญ
 
185 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายณัฐกมล  บุตรตะวงค์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แปสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์   ทักทาย
2. นางสาวประภาพร  แดงดา
 
186 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คงสตรี
2. เด็กชายไกรศร  เลี้ยงพรหม
 
1. นายทศพร  เพียสังกะ
2. นายสุทัศน์  เพิ่มพูล
 
187 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวบุษยา  ไข่หงษ์
2. นายสิทธิพล    รอดมา
 
1. นายสนธยา  เหิมหาญ
2. นางสาวพลอยรสา   แสงลุน
 
188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  จันทศิลา
2. นายพงษ์พัฒน์  ธนะศรี
 
1. นายพิเชษฐ  คงสตรี
2. นางจารุณี  คงสตรี
 
189 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายพงภัค  จำรัสลาภ
2. นายศรราม  ภูมิคอนสาร
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
190 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   ไชยคำภา
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เพชรนอก
 
1. นายอมรินทร์  แก่งสันเทียะ
2. นางสาวกฤติมา  โชคโชติวัต
 
191 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายธนัชชา  คูนา
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สังขนิษฐ
 
1. นางสาวสุกัญญา   กิ่งรังกลาง
2. นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด
 
192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุรัมย์สูงเนิน
2. เด็กชายวรพล  ตราทิพย์
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
 
193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายธีระพล  เสาทอง
2. เด็กหญิงอารียา  อิ่มกลาง
 
1. นางกมลนัทธ์  บางชัยศิริวัฒน์
2. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายณัฐพันธ์ุ  ศิริไพบุลย์
2. นายเชาวเลิศ  จันทีนอก
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางสาววิชชุนีย์  ศรีพันธ์
 
195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกฤษณะ  ฐานวิเศษ
2. นางสาววรรณนภา  บุญโยธา
 
1. นายวงกฎ  เหง่าชัย
2. นายธีระพล  ปาวะรีย์
 
196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ขจรวงศ์
2. นางสาวมัจฉา  จรแก้ว
 
1. นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ
 
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายชานนท์  รักสุจริต
2. เด็กชายฐากูร  บูญเกื้อ
 
1. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
2. นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เมืองเก่า
 
198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ไต้สันเทียะ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญเริ่ม
 
1. นายวัชรากรณ์  เบ้าจันทึก
2. นางสาวจิราพร  ปิวจันทึก
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงพันธิดา  มะเลิศ
2. เด็กหญิงอภัทรชา  ชัยดวงศรี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์
2. นางสาวกัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายชัยชล  เฮงสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรษชล  ส่งศิริ
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวงโท
2. เด็กหญิงสุนทรี  สวงโท
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  พลดงนอก
2. เด็กชายปรัชญา  กาจหาญ
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นางสาวอุษา  ชัยอาสา
 
203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ศิลสัตย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยศิลป์
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นายอัครเดช  ทาณรงค์
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐพล   มีสุวรรณ
2. เด็กชายศักย์ศรณ์ศิลป์   ประสานชาติ
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นายสิทธิประสงค์   เรียบเจริญ
 
205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชัชวาล  พรหมวิชัย
2. นายสุริยา  จิตรชัย
 
1. นายสามารถ  ไตรณรงค์
 
206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวชุติมา  เม่นเกาะ
2. นางสาวไพริน  บำรุง
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นายอัครเดช   ทาณรงค์
 
207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจตุพร  เจริญคุณ
2. นางสาวดลฤทัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
2. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
 
208 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกฤตภัค  เครือประเสริฐกุล
2. นายยุทธนากร  ผลทิพย์
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
209 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  บุญดีมาก
2. นายศาสตร์ศิลป์  สินธุเขต
 
1. นายราชศักดิ์  ฐานมั่น
2. นางสาวพิสมัย  ตั้งพงษ์
 
210 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวบุุษกร  สวงโท
2. นายเอกภพ  บรรเทากุล
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
211 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายอชิตพล  ภิญโญทรัพย์
2. นายอานันท์  ภูสท้าน
 
1. นายดวงดี  โชติสุภาพ
2. นายวรวุฒิ  ชาติศรี
 
212 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายอริสมันส์  เคนเหลื่อม
2. นายเมธาสิทธิ์  เกินชัย
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายธณกริช  อือชัยภูมิ
 
213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายสุภกิจ  โพธิ์ไทรย์
2. นายเจษฎากร  ฐานวิเศษ
 
1. นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
2. นายวงกฎ  เหง่าชัย
 
214 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชาดา
2. เด็กหญิงศรัญญา  ธงภักดี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  พันธุจิตร
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
215 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายธัชพงศ์  คำขาว
2. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  คะเรรัมย์
3. เด็กชายศิรวิทย์  หมั่นกิจ
 
1. นางสิริพร  มงคลกำธร
2. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
 
216 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฎฎิญา  ศักดิ์ภูเขียว
2. เด็กหญิงชนารัตน์  คันภูเขียว
3. เด็กหญิงสุธิดา  กอยขุนทด
 
1. นายกรวิทย์  พิบูลย์สังข์
2. นายพิชัย  วิเวกรัมย์
 
217 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวรพล  พูนประสิทธิ์
2. นายศิวกร  บุญปลื้ม
3. นางสาวสุภาภรณ์  สุภาวิชัย
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
2. นางสิริพร  มงคลกำธร
 
218 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวปฐมวดี  ชาวทอง
2. นางสาววัลภา  จำชาติ
3. นางสาวอังคณา  ชาวนาเสียว
 
1. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
2. นางดาวรุ่ง  กลางวงค์
 
219 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธัญกร  หาญวิเศษ
2. นายนัฐพงษ์  สุทธิชาติ
3. นายวธิรภัสร  ปราบภัย
 
1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม
2. นางพวงพรรณ   สุพิพัฒนโมลี
 
220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสุวนันท์  ยนต์ประเสริฐ
2. นายอภิชาติ  ลองจำนงค์
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนายธกฤต   อัธยาศัย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ผลทับทิม
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เมตตา
2. นางสาวปาริชาติ  ทุมสิทธิ์
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวอรทัย  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวอาภรณ์  โคตรชาดา
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นายอัครเดช  ทาณรงค์
 
223 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายรัฐกร  สุขนาแซง
2. เด็กชายรัฐเขตต์  รอดสุข
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวแพง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร
2. นางวีนัด  ศรีหาบุตร
 
224 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายศรัณยุพนธ์  ฉัตรจรัสแสง
2. เด็กชายศรัณย์วุฒิ   ฉัตรจรัสแสง
3. เด็กชายอดิเทพ   ไพฑูรย์พิทักษ์
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
225 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกฤษฎา  สังข์ดนตรี
2. นายพรประสิทธิ์  ศุภพล
3. นายอัครวินท์  กุลแก้ว
 
1. นายสกล  ธรรมวงศ์
2. นางมยุรี  กลิ่นสุคนธ์
 
226 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกวีเทพ  จำปาจันทร์
2. นายธนากฤต   ชนะพาล
3. นายพีรัช    กองศรี
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
227 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายปริทรรศน์  ทองปัสโนว์
2. เด็กชายรัฐนันท์  สาอุต
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แพขุนทด
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นายคุณากร  อุเทนสุต
 
228 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงดุษฎี  บัณฑิต
2. เด็กหญิงธันยพร  ลุนรินทร์
3. เด็กหญิงเบญจพร  นวดโอโล
 
1. นายนราธร  ซุยกระเดื่อง
2. นางกันยกร  สุขสำราญ
 
229 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวพัชรธัญ  สุทธิชาติ
2. นายภคินทร  บุตรโต
3. นายศานติ  ภูมิกาล
 
1. นายสกล  ธรรมวงศ์
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายกวิน  วันนา
2. เด็กชายณรงค์กร  ต่อสกุล
3. เด็กชายอนุชิต  อนานิโรจน์
 
1. นายโชติช่วง  ต่อชีพ
2. นายอำนาจ  บุญเหลือ
 
231 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก   เกวย
2. นางสาวสุณัฐดา  ขวัญโพก
3. นางสาวอริศรา  ต่อปัญญา
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นางรัตนาภรณ์  แต่งผิว
 
232 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิภาณ  ผาดี
2. เด็กชายพิสิทธิ์  พรหมรักษ์
3. เด็กชายศราวุธ  ถ้วยแก้ว
 
1. นายสมเกียรติ  เชิดชูณรงค์
2. นายศุภัชกร  มีชำนาญ
 
233 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวจิรัชยา  แต้มสันเทียะ
2. นางสาวธิดารัตน์  เชาว์วันกลาง
3. นางสาวศุภลักษณ์  เชขุนทด
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสุภาพร  พร้าเพรียง
 
234 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายคธาวุธ  สะศรีค่าย
2. นายอัษฎาวุฒิ  สารราษฏร์
3. นายอาทิตย์  ช้างน้อย
 
1. นายวัฒนา  ปัจจังคะตา
2. นายยุทธพงษ์  หาพุทธา
 
235 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  ถามูลแสน
2. นายนันทปรีชา  อินสูงเนิน
3. นายอรรถพล  ถนอมถิ่น
 
1. นายศิวัฒน์   แกมจินดา
2. นายคงฤทธิ์  นามโคตร
 
236 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทวีชีพ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ดวงวิญญาณ
3. เด็กชายสมปอง  ผดุงโชค
 
1. นางเสริมศรี  บุญเกื้อ
2. นางชนานันท์  ทองแสง
 
237 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร
2. เด็กหญิงปริยากร  พันธ์แก้ว
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เจริญสมบัติ
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
238 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวปิยธิดา  หงษ์วิลัย
2. นายภาสกร  สวัสดี
3. นางสาวสุพัตรา   สวัสดี
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยศัตรา
2. นางยุวเรศ  ราชานนท์
 
239 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายชัยวัฒน์  ลีลาศ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  เครือผักปัง
3. นายสุรพงศ์  ขวัญมา
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
240 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ฐานพรม
2. เด็กชายปฐมมินทร์  อาจชัย
3. เด็กหญิงมาริสา  แหชัย
4. เด็กหญิงวันวิสา  กองรักษา
5. เด็กหญิงวิราภา  ชีชัยภูมิ
6. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นายวิทยา  เปลี่ยนจันทึก
3. นายธนากร  ลาภเกื้อ
 
241 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  เรืองทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พินแก้ว
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  พินแก้ว
4. เด็กชายธนธรณ์  เหล็กพรม
5. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้ววิชัย
6. เด็กชายเริงชัย  วงษ์วิจิตร
 
1. นายปติกรณ์  บัวละคร
2. นายกฤษณะ  คำฟัก
3. นางสายสมร  คงโนนกอก
 
242 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตติกา  จันทา
2. เด็กหญิงธนัชชา  กิ่งปลัด
3. เด็กชายภานุวัฒน์  รักษ์มณ๊
4. เด็กหญิงวีรยา  ฤทธิ์จรูญ
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  สุทินรัมย์
6. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ดีน้อย
 
1. นางชุติภา  เชิดสกุล
2. นางสาวกิตติยา  พิมพ์โนนทอง
 
243 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ลีล้าน
2. นางสาวณัฐวรา  พันทา
3. นายธีราพร  ยาขามป้อม
4. นางสาวปิยะดา  สีระ
5. นายอภิสิทธิ์  เฟื่องแดน
6. นางสาวอรอุมา  สุวาท
 
1. นายปติกรณ์  บัวละคร
2. นางสายสมร  คงโนนกอก
3. นายกฤษณะ  คำฟัก
 
244 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  พันธ์ชาลี
2. นายจักรพรรณ  คุ้มกุดขมิ้น
3. นางสาวดารุณี  วิเชียรดี
4. เด็กชายบัณฑิตย์  สลิดกุล
5. เด็กชายวรชัย  วิเชียรดี
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส
2. นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ
 
245 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนุชนาฏ  ลาภเกิด
2. นางสาววรรณ์นิษา  หมอกขุนทด
3. นางสาววิภาพร  สว่างศรี
4. นางสาววโรชา  เพชรพรามพะเนา
5. นางสาวสุพรรษา  เปไธสง
6. นายอดิศร  มาตรนอก
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
3. นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ
 
246 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงธารารักษ์  หวังรวมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชันติโก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุยเเฮบัว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
 
247 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จุลอักษร
3. เด็กหญิงศรัญฉัตร  ภู่บัว
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
 
248 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกิติภณ  ทองมูล
2. เด็กหญิงอภิชญา  จรูญชาติ
3. เด็กหญิงอรปรียา  บัวตูม
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนันทวัน  วงษ์ทองจันทร์
2. นายภานุวัฒน์  เฉลิมหมู่
3. นางสาวอนุสรา  สิทธิเพ็ง
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
 
250 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวรัชฎา  ไม้พิมาย
2. นายสุเทพ  เข้นชัยภูมิ
3. นางสาวเบญจมาศ  กุลจำเริญ
 
1. นางสาวนิตยา  เกษชฎา
2. นายวิศณุ  แก้วไตรรัตน์
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาววริษฐา  สุขทั่วญาติ
2. นางสาวศรุตา  ตะนะสอน
3. นายเกริกเกรียติ  จันทร์วิเศษ
 
1. นางปิยพร  โสมาศรี
2. นางสาวกฤษณา  คงบุ่งค่า
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธนายุทธ  แก้วชิงดวง
2. เด็กชายยุทธนา  สุวรรณทา
3. เด็กชายอานนท์  รัทนีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
2. นายเฉลิมวุฒิ  แก้วสม
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภัทรชา  ปาลตานนท์
2. เด็กหญิงศิริมาศ  ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันเต
 
1. นางรัชยา  พรสันเทียะ
2. นายณรงค์  พรสันเทียะ
 
254 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายพฤกษชาติ  ประทุมไทย
2. เด็กหญิงรุ่งสุดา  ปล้องยาง
3. นายสุระศักดิ์  ขวัญมา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
255 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถมปัทม์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ศิริภูมิ
3. นางสาวสุนิดา  บุญแจ่ม
 
1. นายสมชาย   พงษ์สวัสดิ์
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจุธาทิพย์  ธงภักดิ์
2. นางสาววิชุดา  โกสุมภ์
3. นางสาวเจวลี  อันสน
 
1. นายอิศรา  พบแก้ว
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นางสาวประดิภา  ปานสันเทียะ
2. นายปิยะ  คุณชื่น
3. นางสาวมนต์ฤทัย  ไตรกุล
 
1. นางสใบทิพย์  นะต๋าคำ
2. นายขจรศักดิ์  แดงลีท่า
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เก่งนอก
2. เด็กหญิงฐานิดา  ชำนาญราช
3. เด็กหญิงพีรดา  คำหมาย
 
1. นางเลขา   สรณ์ภัสกุล
2. นางธนพรพรหมชนก  พรโสภิณ
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  จุลรัตน์
2. เด็กหญิงมธุรส  แดนกาไสย
3. เด็กหญิงแจ่มแจ๋ว  แรมไธสง
 
1. นางไสว  หิตาพิสุทธิ์
2. นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญเกิด
2. เด็กหญิงพัฒลดา  บุญเกิน
3. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  ศรีสองเมือง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  คะสูงเนิน
3. นางสาวชลลดา  แก้วคอนไทย
 
1. นางไสว  หิตาพิสุทธิ์
2. นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีทุมมา
2. นางสาวปิยะฉัตร  พร้อมพันธุ์
3. นางสาวศศิธร  พจน์พิสิฎฐ์
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังสม
2. เด็กหญิงรุ้งวารี  สัตบุตร
3. เด็กหญิงวรินทิรา  กะตุดเงิน
 
1. นางอังกาบ  สุทธาศิริ
2. นายดนัย  สุทธาศิริ
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจันนภา  เสนานาญ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มเพ็ง
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางละลิตา  กิจสอ
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กชายทองเจริญ  ผายเงิน
2. เด็กหญิงนันทนา  ครสระน้อย
3. เด็กหญิงศวิตา  กะจันต๊ะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาววราภรณ์  ชัยมาตร
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกมลชนก  ระวิวรรณ์
2. นางสาวมินตรา  ดำรงเชื้อ
3. นางสาวศศิวิมล  แก้วขวาน้อย
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกรชกร  โปสันเทียะ
2. นางสาวณัฐริกาญจน์  รักตลาด
3. นางสาวสุฑาทิพย์  กอบัว
 
1. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
2. นายพรมวิทย์  กำเนิดจอก
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวขนิษฐา  หาญวังม่วง
2. นางสาวจิราภรณ์  สวัสดิ์รักษ์
3. นางสาวทาริกา  วงษ์ลา
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาววราภรณ์  ชัยมาตร
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงบุญยานุช  คำสอน
2. เด็กหญิงปิยะนุช  มูลเปา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  วัยกุล
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงรัตนา  รองศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงนาเรียง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เบียดนอก
 
1. นางสาวอรพิน  สหุนิล
2. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  จันทร์บัว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นาแก้ง
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  เวียงแก้ว
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาววราภรณ์  ชัยมาตร
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวทิพาพร  ทันยาหาร
2. นางสาวปนัดดา  งามเปรี่ยม
3. นางสาวปรารถนา  อินพล
 
1. นายนคร  แสงทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยศสรัล  ชื่นอารมย์
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกิตติยา  งาคม
2. นางสาวฐิติวรดา  ชูสกุล
3. นางสาววัชชิลาวลี  พลนิกร
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายกษิดิษ  แกนภูเขียว
2. นางสาวดาราพร  พึ่งพลัย
3. นางสาวศิริลักษณ์  มิสกุล
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงพรชนก  สีหาวัฒน์
2. เด็กหญิงพรทิวา  ชวนสูงเนิน
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เนืองชุมพล
 
1. นางสาวนิตยา  วรพงศาทิตย์
2. นางสายฝน  เจริญสมบัติ
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  ปาเบ้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  คึมยะราช
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ประยูรคำ
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
2. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ยาธะนะ
2. เด็กหญิงอรชพร  โท้ประยูร
3. เด็กหญิงเกษราวรรณ  คำนาแซง
 
1. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
2. นางปาจรีย์  นาคภิบาล
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายณัฐพล  กองนอก
2. นางสาวศิริรัตน์  ทาสัย
3. นางสาวอรวรรณ  ล้นทม
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนจ้อย
2. นางสาวฐาปนี  ผ่อนจรุง
3. นางสาวเจษฎา  ทนนาดี
 
1. นางนภา  นรานอก
2. นางสาวรวงทอง  ศรีหาวัตร
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤตพร  สมประเสริฐ
2. นางสาวพนิดา  กาศสันเทียะ
3. นางสาวศรีนวล  สุขปาน
 
1. นางปาจรีย์  นาคภิบาล
2. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
 
281 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุวรรณโค
2. เด็กหญิงตะวัน  สง่างาม
3. เด็กชายยศกร  หาญรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  อภัย
2. นางสาววาสนา   ชัยพัฒ
 
282 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายนิติชัย  เทียวประสงค์
2. เด็กหญิงปัทมา  ถอยวิลัย
3. เด็กหญิงพรนรินทร์   แหล่แก่น
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวประภัสสร  ศรีโยธา
 
283 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  สุดใจ
2. เด็กหญิงศศิพร  ฝ่ายสุน
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  มูลปลา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางสุดารัตน์  หินประกอบ
 
284 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายประเสริฐ  ฉากงาม
2. นายมารุต  สารมะโน
3. นางสาวศิริลักษณ์  งอกนาวัง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางบุบผา  นันโท
 
285 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธีรวัช  พันธุ์โนบัว
2. นางสาวสุภาวดี  เหมแสง
3. นางสาวสุรีรัตน์  หาญหิรัญ
 
1. นางสาวเสาวรส  ชัยราช
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
286 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
287 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  อยู่คล้าย
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
288 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายวินัย  ดีน้อย
 
1. นางลัดดา  มหาชัย
 
289 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงเอวิตรา  กองเงิน
 
1. นายปกรณ์  รสโสดา
 
290 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายสุดดอยฟ้า  พุ่มบัว
 
1. นางธีรินทร์  พันทึก
 
291 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระแพทย์  จิรัมย์
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
292 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวพัสชราภรณ์  ประดิษฐ์ค่าย
 
293 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดสมบัติ
 
1. นายศรันย์ภัทร  คงสำพันธุ์
 
294 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  ถนอมสัตย์
 
1. นางภัทราธร  จำปาพันธ์ุ
 
295 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายจรัญ  แก้วนคร
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
296 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  นุยภูเขียว
2. เด็กหญิงอำภาภรณ์   ตุ้มเงิน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน
2. นางสาวฐิติรัตน์   แสนเภา
 
297 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธนากร  สุขสถิตย์
2. นางสาวศิริรัตน์  มูลเหลา
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางสาวพิมพ์จันทร์   ทักทาย
 
298 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายธวัชชัย  พินิจกุล
2. นายสิทธิชัย  พันธ์วิเศษ
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นายสายัณห์  จ่าทัน
 
299 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจันทกานต์  เอื้อพิทักษ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  พงษ์พิทักษ์
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวอมรรัตน์  บัวจำรัส
 
300 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ชุมชัย
2. เด็กชายปัญจทรัพย์  ศรียอดแส
 
1. นางรุ่งรัตน์  โยทองยศ
2. นางสาวธิดา  วรรณแจ่ม
 
301 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายเอกสิทธิ์   มูลมณี
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
302 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
303 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายจักรกฤษ  ผุดผ่อง
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
2. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
304 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายเกรียงไกร   ภิญโญจิตร
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
305 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  ภิญโญวัน
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
306 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปิยะ  กำแหงพล
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
307 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธนาภรณ์   ลุนชัยภา
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
308 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
 
1. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
 
309 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงพรรภศา  สุขรมย์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
310 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศุภกร  คลองบุ่งคล้า
 
1. นายกฤษดา  ชานนท์เมือง
 
311 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์   แวงยางนอก
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
312 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายสกุลโชติ  แก้วหย่อง
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
313 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักรพันธ์  ม้วยแก้ว
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
314 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกชกร  สงมา
2. นางสาวกรรณิการ์  ยงเพชร
3. เด็กชายคมสันต์  ระวิพันธ์
4. นางสาวฐานิต  เทพจันทร์
5. เด็กหญิงฐิติมา   พิมพ์เสน
6. เด็กหญิงณัชชา   ศรีนอก
7. นายณัฐพงษ์  บุญหรรษา
8. เด็กชายณัฐพล   ประสมเพชร
9. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  แดงน้อย
10. นายธนาภรณ์   ลุนชัยภา
11. นางสาวนิภาภรณ์  เหล่าคุณค้า
12. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ประจญมอญ
13. นายบุญญฤทธิ์   เจริญเวียง
14. เด็กชายบุญโชค   นาบำรุง
15. เด็กหญิงปริญญา   เสมาเพชร
16. นางสาวปิยธิดา  ชำนาญ
17. นายพงษ์ศักดิ์   แวงยางนอก
18. เด็กหญิงพรรณพษา   ผาดำ
19. เด็กหญิงพรรภศา  สุขรมย์
20. เด็กหญิงมัสทการณ์   ประโยชน์มี
21. เด็กหญิงยลดา   ลาทา
22. เด็กหญิงยศมล   สีราช
23. เด็กชายศตวรรษ  ภิญโญวัน
24. นางสาวศิรินญา  พงษ์สระพัง
25. นายอดิศักดิ์   นิลบรรพรต
26. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ผาทอง
27. เด็กชายอภิรักษ์   โสดร
28. นายเกรียงไกร   ภิญโญจิตร
29. เด็กชายเอกสิทธิ์   มูลมณี
30. นายไชยา  สุริยันต์
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
2. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
3. นายสุรชัย  มรรควัน
4. นายตชาชาต  ฝอยวารี
5. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
6. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
315 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกิตติการ  นุตะดี
2. นางสาวกิตติมา  เงินจัตุรัส
3. เด็กชายจักรกฤษ  ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  งอกศิลป์
5. เด็กหญิงจุฑามาส  จิตรมา
6. เด็กหญิงญาณิศา  งามจัตุรัส
7. เด็กชายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
8. นายณัฐพงศ์  พิมพ์กุล
9. นางสาวณัฐพร  ทองชัยภูมิ
10. เด็กชายถิรวัฒน์  สุขขี
11. นายทศพร  หมื่นน้อย
12. เด็กหญิงผกามาส  พรมมา
13. นายพิทยา  ทองสาย
14. เด็กชายภัครพล  ดิเรกศิลป์
15. นายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
16. เด็กชายรัชชานนท์  จ่าชัย
17. นายรัฐธิพล  แก้วกัลยา
18. นางสาวลัดดา  คงม่วงหมู่
19. นายวิศาล  คงสูงเนิน
20. นางสาวศศินา  แมนชัยภูมิ
21. นางสาวศศิมา  แมนชัยภูมิ
22. นายสกุลโชติ  แก้วหย่อง
23. เด็กชายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
24. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
25. เด็กหญิงสรุตรา  มาภักดี
26. เด็กหญิงสิริมาส  กาญจโนภาส
27. นางสาวอนัญญา  สุวรรณชัย
28. เด็กชายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
29. นางสาวอารีย์รัตน์  มาสิงห์
30. เด็กชายเจษฎา  ประณีตพลกัง
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
4. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
5. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร
6. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
316 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เบียดขุนทด
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงษ์ชู
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ชาติบัวใหญ่
4. นายจักรพันธ์  ม้วยแก้ว
5. นายจิตติพล  ทดลา
6. เด็กหญิงฉัตรมณี  นันเอี่ยม
7. เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์เบี้ยสัจจ์
8. เด็กหญิงชลิษา  ขนันทอง
9. นายธราดล  ศรีเพชร
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชำนาญกุล
11. เด็กหญิงนพเกตุ  นอกกลาง
12. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เณรสุวรรณ
13. นางสาวนิรมล  พงษ์สุวรรณ
14. นางสาวประสิตา  มานิมนต์
15. เด็กหญิงปริญ  ศรีสิงห์
16. นายพิพิธภัณฑ์  พงษ์สุวรรณ
17. นายพิษณุ  ป้อมสุวรรณ
18. เด็กชายภานุเทพ  เบ้าสอน
19. เด็กหญิงราตรี  พลขุนทด
20. นายรุ้งตะวัน  เต่าเถื่อน
21. เด็กหญิงวนิดา  ทองจันทร์
22. เด็กชายวรากร  ธงเค็ง
23. เด็กชายวายุ  ไชยปัตย์
24. เด็กหญิงศศินา  สุจำนงค์
25. เด็กหญิงศิรินภา   นรพัฒน์
26. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชนะชัย
27. เด็กชายสุทธิเดช  ถาราช
28. นายเทียนชัย  ทองจำรูญ
29. เด็กหญิงโชษิตา  สุริวงศ์
30. นายไชยา  ชัยมีแรง
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
2. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
3. นายศิริพงศ์  ประยูรหาญ
4. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
5. นายชัยยันต์  ม้วยแก้ว