หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนูศิลป์ กั้วนามนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ สุริยคุปต์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ นาทองคำโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
4. นายนพคุณ สดใสโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพร โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุภาพร ภักดีชนโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางขวัญจิต พันธุ์วิชัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายฉลอง ทำทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวปารินทร์ ราชภักดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์ โรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายประมวล อรรถสิทธิ์โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายพยนต์ จันทเคลิ้มโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายชาตรี ขจรโมทย์ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศิริชัย พุดหล้าโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ กรรมการ
7. นางสาวณัฏฐธยาน์ มณีโคตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์โรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายประมวล อรรถสิทธิ์โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายพยนต์ จันทเคลิ้มโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศิริชัย พุดหล้าโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นางสาวณัฏฐธยาน์ มณีโคตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ รัตนมาลีโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เรืองศรีมั่นโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางศิริพร ประทุมขันธ์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ กรรมการ
5. นางเพ็ญพิศ ภักมีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายดำรงศักดิ์ ศรีตะวันโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ วรสารโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ โพนะทาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นางแพรวพรรณ การสว่างโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ธรรมสินธุ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางเบญจมาศ อรรถเนติกุลโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นางอรกัญญา ผลสว่างโชคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
7. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภูมิศักดิ์ แสนกันยาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายผดุงเดช เถาว์ชาลีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายผจญ นาทองคำ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายกฤษฎาคม ปัญจะโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภูมิศักดิ์ แสนกันยาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายผดุงเดช เถาว์ชาลีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
4. นายกฤษฎาคม ปัญจะโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกลวัชร วังสะอาดโรงเรียนหนองสอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายมนตรี แสงพงษ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
4. นายศิลปะชัย นาทสีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกลวัชร วังสะอาดโรงเรียนหนองสอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายมนตรี แสงพงษ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายศิลปะชัย นาทสีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชูชัย ประทุมขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสงวนศักดิ์ นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายเจษฎา กมลสินธุ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชูชัย ประทุมขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสงวนศักดิ์ นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายเจษฎา กมลสินธุ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์โรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางจีรติ ชาติแพงตาโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายบันลือ ยุบลมาตย์ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์โรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางจีรติ ชาติแพงตาโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายบันลือ ยุบลมาตย์ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปะชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี โรงเรียนโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางปรารถนา ทักษิมาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
4. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางปรารถนา ทักษิมาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี แก้วมณี โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เฉิดเจริญโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพินท์ อุตระโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี แก้วมณีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เฉิดเจริญโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพินท์ อุตระโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลง โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำ กรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลง โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตร โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำ กรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำ กรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำ กรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ภารสงวนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ภารสงวนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ภารสงวนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ภารสงวนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางรัตนา จันทะเคลิ้มโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ปัญญาดิษฐ์โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
4. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางรัตนา จันทะเคลิ้มโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ปัญญาดิษฐ์โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม กรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
4. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไมตรี ศิลปะแก่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
5. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไมตรี ศิลปะแก่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางสาริกา แสนกลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายทองพูน วารีย์ไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางสาริกา แสนกลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายทองพูน วารีย์ไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางสาริกา แสนกลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
4. นายทองพูน วารีย์ไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางสาริกา แสนกลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
4. นายทองพูน วารีย์ไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ โสไธสง โรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ
2. นางอนิชรา ผจงศิลป์โรงเรียนกมลาไสย กรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ โสไธสง โรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ
2. นางอนิชรา ผจงศิลป์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูล โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายจินดารัตน์ โพธิไสย์ โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ โสไธสง โรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ
2. นางอนิชรา ผจงศิลป์ โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ โสไธสง โรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ
2. นางอนิชรา ผจงศิลป์โรงเรียนกมลาไสย กรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ โสไธสงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรพพ์กรรมการ
3. นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ โสไธสงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรพพ์กรรมการ
3. นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ โสไธสงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรพพ์ กรรมการ
3. นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ โสไธสงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ อาคมศิลป์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คำยุธาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางไพวรรณ นามวิเศษโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายระวี พระยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ อาคมศิลป์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คำยุธาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางไพวรรณ นามวิเศษโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายระวี พระยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ อาคมศิลป์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คำยุธาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางไพวรรณ นามวิเศษโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายระวี พระยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ อาคมศิลป์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คำยุธาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นางสาวจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางไพวรรณ นามวิเศษโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายระวี พระยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายผดุงเดช เถาว์ชารีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวปิยะนันท์ ศิริกิจโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายผดุงเดช เถาว์ชารีโรงเรียนกรรมการ
5. นายปิยะนันท์ ศิริกิจโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสง่า ผดุงไสย์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสง่า ผดุงไสย์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางนภัสชล โคตรชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางนภัสชล โคตรชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายรุ่งทิวา วารีบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ศิริกิจโรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ อัฐนาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายเฉลิม ภูครองนาคโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ศิริกิจโรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ อัฐนาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายเฉลิม ภูครองนาคโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ เรืองศรีมั่นโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางกานต์ทิชา หีบแก้วโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ เรืองศรีมั่นโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางกานต์ทิชา หีบแก้วโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายคำเสาร์ ปัญญาโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ภูสนิทโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายบัญชา อมาตย์ศรีโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายชวโรจน์ หีบทองโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ ม่องคำหมื่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายคำเสาร์ ปัญญาโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายโดม เศรษฐจันทร์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวอนุธิดา อิ่มจำรองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อิ่มสะอาดโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
5. นายเผด็จศักดิ์ คำดีโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางประสพสุข ศรีหงษ์ทองโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ชัยศิริโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
3. นายสำเริง การรัศมีโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ศรีแสนดีโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววรรณมน บทมาตรโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางอภิญญา ศรีปัญญาโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ รุทเทวินโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางประสพสุข ศรีหงษ์ทองโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ชัยปัญญาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
3. นางนิภัทรา วรรณขาวโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นางสาวเพียงฤทัย ไหมทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวปราณี นาถมทองโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จิระสมบัติโรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เวียงสงค์โรงเรียนกมลาไสย กรรมการ
3. นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางชินัญญา จันทรอุปฬีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายเสกสรร เรืองเดชโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จิระสมบัติโรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชินัญญา จันทรอุปฬีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางบุญลดา ทรงบุญศาสตร์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ตุ้มมี โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จิระสมบัติโรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชินัญญา จันทรอุปฬีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางบุญลดา ทรงบุญศาสตร์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายโอภาส พลเยี่ยมโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายชวลิต แสงศิริทองไชยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.รัศมี ศรีหงษ์ทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ ดอนพรทันโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวพิรดา มาลามโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.รัศมี ศรีหงษ์ทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางกฤติกา แกล้วกล้าโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายสุรกิจ โลหะมาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภูวดล ภูสิมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางสาวหทัยนุช อิ่มชื่นชมโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิตาพร ดอนโอฬารโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางกฤติกา แกล้วกล้าโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ รินทรึกโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย โอษะคลังโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางปุณญานันทน์ จิตราชโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายชัยมงคล รัตนประกรณ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธวัช เพ็งสลุงโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรจิตร โลหะมาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายมงคล ดอนละคร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสารฤทธิ์ โพธิราชโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางปุณญานันท์น์ จิตราชโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธวัช เพ็งสลุงโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล รัตนประกรณ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายมงคล ดอนละครโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายไชยันต์ พันธ์เสถียรโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิภาดา ผลาเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ปทุมวันโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสราวุธ โรจน์รุ่งสถิตย์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายฉัตรชัย โอษะคลังโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายโอภาส พลเยี่ยมโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เวียงสงค์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ รินทรึกโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์โรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง วันทาโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรมิตา พิมพะไสย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายสราวุธ โรจน์รุ่งสถิตย์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
4. นายชัยมงคล กล้าขยันโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นางสาววิภาดา ผลาเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง วันทาโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสารฤทธิ์ โพธิราชโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสุรจิตร โลหะมาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชัยมงคล กล้าขยันโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นางสาวรมิตา พิมพะไสย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ สารผลโรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล รัตนประกรณ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสุเมธ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายคมกริช ภูคงกิ่งโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์ศรีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญาโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ทองนาคโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายสมคิด ปทุมวันโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายมารุต วรสารโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญาโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ทองนาคโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายสมคิด ปทุมวันโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายมารุต วรสารโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายรัศมี พัฒนสระคูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ตุ้มมีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายชานนท์ ศิลปะแก่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ พาดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางบังอร สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายรัศมี พัฒนสระคูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ตุ้มมีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายชานนท์ ศิลปะแก่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ พาดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางบังอร สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อการย์ คำภักดี โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายบรม โกษาแสง โรงเรียนกมลาไสย กรรมการ
4. นายไพบูลย์ นาเทวา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
5. นายจำรูญ บำรุงกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อการย์ คำภักดี โรงเรียนร่องคำ กรรมการ
3. นายบรม โกษาแสงโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายไพบูลย์ นาเทวา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
5. นายจำรูญ บำรุงกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายผจญ พิมประสงค์ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ นาเทวา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นายสถิตย์ บุตรศาสตร์ โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสมเด็จ ภักมีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นายวินิพล โพนไสว โรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ นาเทวา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นายสถิตย์ บุตรศาสตร์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสมเด็จ ภักมี โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นายวินิพล โพนไสว โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ รัตนมาลี โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี ทองศิริ โรงเรียนกมลาไสย กรรมการ
3. นางจันทนา ดวงอันโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นางสุภาพร หีบทอง โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวทศพร ทักษิมา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ดวงอัน โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
3. นางสาวลักขณา แทนนาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
4. นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นางจิตต์สิน สาตรีโรงเรียนกมลาไสย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โพธิไสย โรงเรียนกมลาไสย ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ คำทอง โรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ
3. นายบุญธรรม ญานพิบูลย์โรงเรียนกมลาไสย กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ จำเริญสาร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นางสาวมลฤดี ภูยิ่ง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โพธิไสย โรงเรียนกมลาไสย ประธานกรรมการ
2. นางกันตา พรานป่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายสยาม นามมุณี โรงเรียนร่องคำ กรรมการ
4. นางสาวยุพิณ อนันตภูมิ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นางสาวไพลิน ชิณเทศโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเธียรชัย เฉวียงวาศ โรงเรียนกมลาไสย ประธานกรรมการ
2. นางบัวลอง อุ่นประเดิมโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
3. นายอัมพร ดั้นชัยภูมิ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
4. นายวัชรชาติ โอภากาศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นายยศรวี วุฒิสารโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเธียรชัย เฉวียงวาศ โรงเรียนกมลาไสย ประธานกรรมการ
2. นายนิยม สารปรัง โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวินิพล โพนไสว โรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ คำทอง โรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ
5. นางทิพย์ลาวัลย์ แอคะรัจน์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจารุณี แสงหิม โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางจำเนียร บุญมา โรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน อนันตภูมิ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นางยุพา กุลมงกุฎ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจารุณี แสงหิม โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ถิตย์รัศมี โรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางจำเนียร บุญมา โรงเรียนหนองสอพิทยาคม กรรมการ
4. นางยุพิณ อนันตภูมิ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นางยุพา กุลมงกุฎ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา อนนทสีหา โรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก นาทองคำ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
3. นางราตรี ศรีสุเพชรกุล โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
4. นางพรทิวา หาญอาษาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางมาลี จุลบุรมย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายพัฒนา อนนทสีหา โรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก นาทองคำ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
3. นางราตรี ศรีสุเพชรกุลโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
4. นางพรทิวา หาญอาษาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางมาลี จุลบุรมย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ อนนทสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นิยมธรรมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นางเพ็ญสิริ คลังบุญครองโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
4. นางราตรี ศรีสุเพชรกุลโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
5. นางนรีรัตน์ แสงพันธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางชนัญฎา จำเริญสรรพ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นางยุภา กุลมงกฎ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
3. นางณิชมน จิตตะยโสธรโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
4. นางนรีรัตน์ แสงพันธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางรัชนีพร ดอนสมจิตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญสิริ คลังบุญครองโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หีบทอง โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ
3. นายไชยยันต์ พันธ์เสถียร โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม กรรมการ
4. นางยุภา กุลมงกฎโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางขวัญนภา คงประพัฒน์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญสิริ คลังบุญครองโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หีบทอง โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ
3. นายไชยยันต์ พันธ์เสถียร โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภา กุลมงกฎโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
5. นางขวัญนภา คงประพัฒน์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช เพ็งสลุง โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ทุมวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายเข็มทอง จิตจักร โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
4. นางจินดา มีสุข โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
5. นางเพชรสิริ ภูงามเงิน โรงเรียนกมลาไสย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายธวัช เพ็งสลุง โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายเข็มทอง จิตจักร โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
4. นางจินดา มีสุข โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
5. นางเพชรสิริ ภูงามเงิน โรงเรียนกมลาไสย กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปะชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปะชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปะชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปะชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปะชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ริตตาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายธวัช เพ็งสลุง โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ โลหะมาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐพล ไสยสาลี โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางบุญลดา ทรงบุญศาสตร์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายธวัช เพ็งสลุง โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ โลหะมาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางบุญลดา ทรงบุญศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายธวัช เพ็งสลุง โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ โลหะมาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐพล ไสยสาลี โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายบุญลดา ทรงบุญศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]