รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต 24 (โซน 1) ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงชุติมนฑน์  โยคะสิงห์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  แอมโพน
 
1. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. เด็กชายผดุงเดช  หนวดคำ
2. เด็กชายอาทิตย์  ภูคงสด
 
1. นายอุทิศ  เชื้อบัณฑิต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุภาษี
2. เด็กหญิงญาดา  กอบุตร
3. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีกุล
4. เด็กหญิงศศินันทฺ์  กมลคร
5. เด็กหญิงไพวรรณ  ศิริอำมาตย์
 
1. นายธนารักษ์  สุชะไตร
2. นางสาวพิศพิศุทธิ์  ลาภบุญเรือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติภพ  โพธิกุดสัย
2. นางสาวดาวศิริ  ภูเดชกล้า
3. นายทรัพย์ทวีคูณ  เห็มสมัคร
4. นายธนพล  ศรีโยธี
5. นายศิวกร  ปัญญา
 
1. นายบุณยกฤต  หนองเสนา
2. นางประหยัด  ทองภูธรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โกมะหะวงศ์
2. เด็กชายปุณวิทย์  บุญธรรม
 
1. นางสุพัตรา  บุญเขื่อง
2. นางวิไลวรรณ  วรสาร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศลิษา  วรสินธุ์
2. นายเอกชัย  เพ็งโฉม
 
1. นางธิดาพร  นามวงค์ษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปัญจะ
 
1. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจิราภา  ยุบลวัฒน์
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรักษวดี  สุดถนอม
 
1. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพนิดา  ภู่ทอง
 
1. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายศุภกรณ์  ไวสาริกรรม
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายมณฑล  แซ่ตั้ง
 
1. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายบัณทิต  วันนุกูล
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายภูวนาถ  แสงเพ็ง
 
1. นายประเสริฐ  สองสี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปนัดดา  นันดิลก
2. เด็กชายพงศธร  เฉิดพันธ์
 
1. นายชวโรจน์  หีบทอง
2. นางสุภาพร  หีบทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวพิชชาดา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นายชลธร   แก้วใส
 
1. นางอรพินท์   อุตระ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนากร  วิเศษนันท์
2. นายปฐมพร  นระแสน
3. นายรชานนท์  บุญภาย
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
2. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายวันอาสาฬห์  สองสี
2. นายศิลปพีระศรี  สองสี
3. นายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์
 
1. นายประเสริฐ  สองสี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติธร   ภูกิ่งเงิน
2. เด็กชายขจรเดช  จุรุเทียบ
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พุดละ
4. เด็กชายราชบุตร  ประดับเสริฐ
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  บรรนามน
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  พัฒนสกุลวงษ์
 
1. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
2. นายเอกรัฐ  พิลา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายจิตวัต  สีทอน
2. นายฉัตรดนัย  ทองตะโก
3. นายณัฐพงษ์  พงษ์กูล
4. นายธนดล  บุขุนทด
5. นายศิลปพีระศรี  สองสี
6. นายอนันต์  ชนะบุญ
 
1. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
2. นายเอกรัฐ  พิลา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวขนิษฐา  สีสด
2. นางสาวจณิสตา  สืบมา
3. เด็กชายจิรายุส  ภูมิพนา
4. นางสาวดวงพร  ไร่สงวน
5. นางสาวทิชาดา  ถินประสาท
6. นายธเนศวร  มีโชติ
7. นางสาวนธิตา  วังภูสิทธิ์
8. นางสาวนราภรณ์  บุระวัตร
9. เด็กชายนัฐดนัย  บุญมา
10. เด็กชายนัฐพล  ภูแสงสั่น
11. นางสาวนาตาชา  ภูถินดร
12. นายบดินทร์  ญาติประชุม
13. เด็กชายปณิธาน  รุ่งเรือง
14. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ชาติไชยภูมิ
15. นางสาวพัชราภรณ์  ภูเขม่า
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูแมง
17. เด็กหญิงพัสสา  สมรูป
18. เด็กชายพีระเพชร  ทองจรัส
19. นางสาวภลิดา  พิมจันทึก
20. นางสาวภลิตา  พิมจันทึก
21. นางสาวรมิตา  นนทะคำจันทร์
22. นางสาวรุจิเรจ  นามวงษ์
23. นางสาวรุ่งนภา  ภารกุล
24. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญสาร
25. เด็กหญิงลลิตา  ดีรักษา
26. นายวรเชษฐ์  วังพิกุล
27. นายวัชรา  มะละสาร
28. นางสาวศศิธร  บุญนาท
29. นางสาวศิริวิภา  มาตรแม้น
30. นางสาวสกาวเดือน  จันทรพิทักษ์
31. นายสมชาย  กองศิลป์
32. เด็กชายสรวิชญ์  บัวผัน
33. นางสาวสิริพรรณ  รักษานาม
34. นายสุภทัต  ถิตย์เจริญ
35. นางสาวอัจฉราวดี  โสภาพร
36. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไร่เกื้อ
37. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ไร่เกื้อ
38. นายโชคชัย  ภูน้ำใส
39. นายไกรษร  ผลาปรี
 
1. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
2. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
3. นางวัชรา  กล้าหาญ
4. นางประสพสุข  คำชนะ
5. นางตรีญากุล  จันทร์สมบัติ
6. นางเยาวเรศ  สีพรมติ่ง
7. นางสาวเยาวเรศ  ทิพชรา
8. นางพัชรากร  น่วมมะโน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล  บุราสิทธิ์
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ควันไชย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นายตฤณ  จันพิพัฒน์
 
1. นายทรงศักดิ์  คาดีวี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวสิตา  ดรภาบุญ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเขมจิรา  อุ่มไชย
 
1. นายอนุลักษณ์  วรามิตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายดวงเด่น  ราชา
 
1. นางภัชชา  ภักดีย่อง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายพัฒิพงษ์  ภูงามตา
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  นาทองลาย
 
1. นางสาวสุภาพร  คุณแสง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปริษฐา  อารีย์
 
1. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. นายชัชวาลย์  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ศิริกิจ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายชิศพลว์  หารี
 
1. นายอนุลักษณ์  วรามิตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กหญิงศศิประภา  กันหา
 
1. นางนวลใย  จันทะคัต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวมาริสา  สุกใส
 
1. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายพชร  บุญรื่น
 
1. นางนันทิยา  สงวนตระกูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายพัฒิพงษ์  ภูงามตา
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงลลิตา   ดีรักษา
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรัชฏา  พินิจนึก
 
1. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤษณพล   ภูพานคำ
2. เด็กหญิงกวีณา  แม้นสถิตย์
3. เด็กชายจิรายุส  ภูมิพนา
4. เด็กชายชยุตพงค์  สาธุพันธ์
5. เด็กชายชาญชัย  มหาชัย
6. เด็กชายชาญชิต  นระแสน
7. เด็กหญิงณัชฎาพร  พูลพวง
8. เด็กหญิงทิพย์มณี  ผลสวิง
9. เด็กหญิงธนัชชา  พูลเพิ่ม
10. เด็กชายนัฐดนัย  บุญมา
11. เด็กหญิงบูชิตา  น้อยวิชัย
12. เด็กชายปณิธาน  รุ่งเรือง
13. เด็กชายปรีชา  ภูสงัด
14. เด็กชายปรีชาพล  สุริโย
15. เด็กชายปิยะศักดิ์  แก้วกาหลง
16. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ชาติไชยภูมิ
17. เด็กหญิงพินทุสร  คำเมืองคุณ
18. เด็กชายพีระเพชร  ทองจรัส
19. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีอาภรณ์
20. เด็กชายมณฑล  อุ่นสวิง
21. เด็กหญิงยารินดา  พันธุ์กิจ
22. นางสาวลลิตา   ดีรักษา
23. เด็กหญิงวนิดา  นาชัยเพิ่ม
24. เด็กหญิงวรรณนิสา  เวชพร
25. เด็กหญิงวิริยา  บึงบัว
26. เด็กชายศศิพร  ภูสามี
27. เด็กชายสรวิชญ์  บัวผัน
28. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญพิทักษ์
29. เด็กหญิงสุภัทตรา  พันธุ์ผาด
30. เด็กหญิงสุภาพร  ภารเจิม
31. เด็กหญิงสุภีลดา  บุญมา
32. เด็กหญิงหทัยชนน์  ศรีชูยงค์
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยหอม
34. เด็กหญิงอรพิน  บุญเรืองลือ
35. เด็กหญิงอรัญญา  บัวระบัตร
36. เด็กหญิงอาทิตฏิญา  ภูถูกเงิน
37. เด็กชายเจษฎากร  ศรีขัดเค้า
38. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พินิจโชติ
39. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไร่เกื้อ
40. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ไร่เกื้อ
 
1. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
2. นางวัชรา  กล้าหาญ
3. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
4. นางประสพสุข  คำชนะ
5. นางตรีญากุล  จันทร์สมบัติ
6. นางสาวเยาวเรศ  ทิพชรา
7. นางพัชรากร  น่วมมะโน
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงกัญจนา  ลีระเติมพง
3. เด็กหญิงชลธร  มะลิงาม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศาสตร์
5. เด็กชายดนัย  คำมูล
6. เด็กชายนัฐพงษ์  ศรีหามาตร์
7. เด็กหญิงประภาพร  คำมะลา
8. เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณเรือง
9. เด็กชายสหพล  ยลวิลาศ
10. เด็กหญิงเยาวพร  คำพิสมัย
 
1. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
2. นายพรชัย  ครองยุติ
3. นายภาคภูมิ  ภารสงวน
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
2. นางสาวจิตรัตนี  ดรภาบุญ
3. นายจีรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
4. นายณัฐวุฒิ  บุญรี
5. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญามี
6. นางสาวบุญธริดา  ศรีภักดี
7. นายปรมินทร์  ชวนชัยลึก
8. นางสาวรัตติยา  เฉิดเจือ
9. นางสาวศิริพร  พรมดี
10. นายไชยยศ  พานทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  วารีบ่อ
2. นายพรชัย  ครองยุติ
3. นายเจษฏา  ฉายถวิล
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. เด็กหญิงจันทร์จุรีย์  เบาราญ
2. เด็กหญิงจิตตรา  เกษาพรม
3. เด็กหญิงจุราพร  พัฒนะสาร
4. เด็กชายทักษิณ  อนันตะภักดิ์
5. นายธันยมัย  แดนขนบ
6. เด็กหญิงอินธิรา  ศรีมี
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายกิตติโชค  สุขทอง
2. นางสาวจามรี  ดอนสินพูล
3. นายณัฐกร  บริหาร
4. นางสาวณัฐพร   สุขทอง
5. นายธนาธรณ์  ดอนโอภาส
6. นางสาวปวรพรรณ  มระคบ
7. นางสาวพรนภา  ขัตติยะมาตย์
8. นายรัตน์ชนก   บุญบุบผา
 
1. นางจารุณี  เขตอนันต์
2. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ภูแล่นนา
2. เด็กหญิงกัณจนา  ลีระเติมพงษ์
3. เด็กหญิงชลธร  มะลิงาม
4. เด็กหญิงณัฐพิมพ์  สิริโสนแก้ว
5. เด็กหญิงนิรัชพร  ภูมูลนา
6. เด็กหญิงประภาพร  คำมะลา
7. เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณเรือง
8. เด็กหญิงรัตติกาล  เครือวัลย์
9. เด็กหญิงสุชานันท์  เสมอตระกูล
10. เด็กหญิงหว้านหอม  นิ่มนวน
11. เด็กหญิงอรอุมา  เหล่าก้อนคำ
12. เด็กหญิงเยาวพร  คำพิสมัย
 
1. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
2. นายพรชัย  ครองยุติ
3. นายภาคภูมิ  ภารสงวน
4. นายเจษฏา  ฉายถวิล
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจามรี  ดอนสินพูล
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุขทอง
3. นางสาวปวรพรรณ  มระคบ
4. นางสาวพรนภา  ขัตติยะมาตย์
5. นางสาววรัญญา  สุรเวช
6. นางสาวศิริกานต์  ศิลปะลานทอง
7. นางสาวศิริมา  ศรีนาชู
8. นางสาวสุนิสา  จงดอนหัน
 
1. นางสาวจารุณี  เขตอนันต์
2. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจรรยพร  ธรรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไสยพันธ์
3. นางสาวบุษบา  ภูขมัง
4. นางสาวประภัสรา  คุณุรัตน์
5. เด็กหญิงภัคจีรา  ภูยางดี
6. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
7. นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์
8. เด็กหญิงสมัชญา  ภูปุย
9. เด็กหญิงสุจิตรา  วันถุนัด
10. นางสาวสุดารัตน์  ภูนาคพันธ์
11. เด็กหญิงสุรสวดี  ภูอาจดั้น
12. เด็กหญิงสโรชา  ภูส่งสี
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
3. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวประภา  พันธ์รักษ์
2. นายพัชรพงษ์  อิ่มฤทธิ์
3. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
4. นายวรสิทธิ์  แดงศิริ
5. นางสาวศิริรัตน์  โดรณ
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญสงค์
7. นางสาวสุดาพร  ภูนาคพันธ์
8. นางสาวสุดารัตน์  ภูนาคพันธ์
9. เด็กหญิงสุรสวดี  ภูอาจดั้น
10. นายสุรสิทธิ์  ภูงามเงิน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
3. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายจักรินทร์  ทิศาลา
2. นางสาวณัฐริณีย์  ญาณสุวรรณ
3. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีภักตรา
4. นายเสฏฐวุฒิ  ไคร้คำ
 
1. นายหัสชัย  เปาะวัน
2. นางนงลักษณ์  จำเริญสาร
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกรตะวัน  อุดมสรรพ์
2. นายธนพล  สินอ่อน
 
1. นายบันลือ  ยุบลมาตย์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชูยงค์
2. นายธนพล  คำทอง
3. เด็กชายพรมสรณ์  คำทอง
4. นายภูวดล  อามาตมนตรี
5. นายวีรพล   จ่าบุญ
6. นายสิทธิพงษ์  ระวิสิทธิ์
7. นายอธิวัฒน์  มัธนัง
8. นายอนิรุฒน์   อรัญสาร
 
1. นายสมควร  เหมนวล
2. นายวิชิต   โพนกองเส็ง
3. นายวินิพล   โพนไสว
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. นายกรุณรัตน์  เหลาบ้ง
2. นายกฤษณะ   อาจวิเชียร
3. นายมนัส  มัชฌิโม
4. นายรณชิต   ศรีวิบูลย์
5. นายอานนท์  ระวาดชู
6. นายโสภณ  สุขยิ่ง
 
1. นายสมควร  เหมนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  คำทอง
3. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  ภักดิ์วาปี
2. นางสาวนพรัตน์  ตุมร
3. นายนรากร  ญาณพิบูลย์
 
1. นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด
2. นางพัชรินทร์  ศรีแสนดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวชลกานต์  เจ๊กท้าว
2. นางสาวพีรยา  อุบลเลิศ
3. นางสาวสุภาพร  เฉ่งกระโทก
 
1. นางจินดา  มีสุข
2. นางสาวดวงแก้ว  ภูกองชนะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายกฤษณะ   จัตุเทน
2. เด็กชายศรัณย์  สุคเนตร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดวงฤทัย
2. นางสาวพิชามญธ์ทิพย์  การวิลัย
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายจัตุพงศ์  ระดาเสริฐ
2. เด็กชายพิทวัส  จำปาจันทร์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวสุธาสินี  มนทชาติ
2. นายอธิพงษ์  นาชัยโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวธนัญชนก  ศรีเสมอ
2. นางสาวภัคจีรา  เขตวิจารย์
 
1. นางวิภารัตน์  เวียงสงค์
2. นางสุพัตรา  เจริญพงษ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติศักดิ์  ปรีประเสริฐ
2. นางสาวดอกไม้  คาเนโกะ
 
1. นายบัณฑิต  กำจรเมนุกูล
2. นางบุณรดา  ทรงบุญศาสตร์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายบารมี  ปทุมวัน
2. นายศักดา  ภูคงน้ำ
 
1. นางวิภารัตน์  เวียงสงค์
2. นางสุพัตรา  เจริญพงษ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สนิทนิตย์
2. เด็กหญิงนริศรา  สุระภี
 
1. นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์
2. นางสุพัตรา  เจริญพงษ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายเนติลักษณ์  ศรีศักดิ์ขวา
2. เด็กหญิงเวธกา  จุฬุวรรณ
 
1. นางสาววิภาดา  ผลาเลิศ
2. นางเอื้อการย์  คำภักดี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวพาณิภัค  มะลาไวย์
2. นางสาวอินชญา  จุฬุวรรณ
 
1. นางสาววิภาดา  ผลาเลิศ
2. นางเอื้อการย์  คำภักดี
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นายจักวิน  จันทคัด
2. นางสาวเบญจมาศ  การนิตย์
 
1. นายพลกฤษณ์   รินทรึก
2. นางสาวอรทัย  หัดประกอบ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาววิรากานต์  พันธ์โนเรศน์
2. นายเศรษฐกานต์  กลัดกันแสง
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองงาม
2. เด็กหญิงดุจฤทัย  อ่อนนะนัย
3. เด็กหญิงภัทรธีรา  ไล่เสือ
 
1. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
2. นางสาวพิรดา  มาลาม
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชลิตา  คำยุธา
2. นางสาววิชุตาพร  สระเสียง
3. นายอทิตยา  ศรีนามน
 
1. นายชวลิต  แสงศิริทองไชย
2. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวจิตต์จุฑา  โพธิแท่น
2. นางสาวบุษราคัม  โพธิ์ชัยรัตน์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายสุเมธ  ศรีนาแพง
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายฤทธิเดข  เตชาธนาภัทร
2. เด็กชายวรากร  ไสวดี
3. เด็กหญิงอภิรดา  ภักดีหาร
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายณชพล  โพธิแท่น
2. นายพีรพัฒน์  ปัญญา
3. นายไตรรัตน์  ผดุงไสย์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
70 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ระวิชัย
2. เด็กชายณัฐนันท์  กมลผาด
3. เด็กหญิงนรินทิรา  ชูทอง
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
71 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวทัศนีย์  เต็งสุวรรณ
2. นางสาวนิรัชพร  โนรี
3. นางสาวศศิธร  พรรัตน์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายปิติโชค  เหง่าง่า
2. นายภูมินทร์  นามประไพ
3. นายอภิเชษฐ์  โฮมแพน
 
1. นายสมเด็จ  ภักมี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายดนุพร  คำอุ่น
2. นายพรมนัส  สาระบุตร
3. นายศักดิ์สกร  รอดถนอม
 
1. นายสมเด็จ  ภักมี
2. นางเพ็ญพิศ  ภักมี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  เมืองมัสฉา
2. เด็กหญิงไขนภา  ภานุรักษ์
3. เด็กหญิงไขแสง  ภานุรักษ์
 
1. นางบัวลอง  อุ่นประเดิม
2. นายไพบูลย์  นาเทวา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุดา  ไมยโศก
2. นางสาวนิติยา  ป้องสุด
3. นางสาวสุภาวดี  หาระพันธ์
 
1. นางราตรี  ศรีสุเพชรกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาวัช  วรรณ์คำ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงจิญาภา  ทาระเวท
3. เด็กหญิงนพมาศ  จำเริญไกร
4. เด็กหญิงลลิตา  ศรีกำพล
5. เด็กหญิงสริญญา  โพธิ์ไชยแสน
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุปกอบ
 
1. นายบัณฑิต  อนันตะบุตร
2. นางจินดาวรรณ  ด้วงคำจันทร์
3. นางกัญญาภัทร  ปรีดี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายจักรพรรณ  มาตโสภา
2. นายจิราวัฒน์  ภูดวงสี
3. นางสาววิภาวี  ภูทองพัน
4. นางสาวศศิวิมล  นันสอาด
5. นายสิทธิศักดิ์  ธารสมบัติ
6. นายเนติพงษ์  ภูปาทา
 
1. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
2. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิรายุ  แวดไชยสง
2. เด็กหญิงนพมาศ  การรักษ์
3. เด็กหญิงยุวธิดา  พูลพัฒน์
 
1. นางสาวสายฝน  ไชยคำมี
2. นางสาวศิริกูล  แปลหาดี
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นายชนาธิป  กมลนัด
2. นายดนุพล  ระดมทอง
3. นายอนิรุจ  บุญยะบุตร
 
1. นายสุขสันต์  มโนขันธ์
2. นายชุมพล  ชารีแสน
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจิรดา  ลุนละวัน
2. เด็กชายธนาวุฒิ  มูลวันดี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  คำแคน
 
1. นางจงกลณี  ทองศิริ
2. นางยุวดี  บุญปลูก
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชลิตา  จองคำ
2. นายเจตริน  เชานามน
3. นางสาวเจนนิสา  เฉิดวาสนา
 
1. นายอิทธิพล  พลโคกก่อง
2. นายสมัย  สังวิเศษ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูสีเงิน
2. เด็กหญิงปภัสสร  สักการะ
3. เด็กหญิงรวิภา  เหมะธุลิน
 
1. นางพงศ์ผกา  นิลแก้ว
2. นางนิกร  ชมภูจักร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวศศิวิมล  นาทุ่งมล
2. นางสาวสุรีรัตน์  สิมมารับ
3. นางสาวเจนจิรา  อิ่มประสงค์
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษ์   ทวีโชติ
2. เด็กหญิงธัญภัทร์    คำพิลา
3. เด็กหญิงวีระยา   แก้วแสน
 
1. นางสาวนภัสวรรณ   ไกรสอาด
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวชนิสรา  ธรรมจักร
2. นายสถาพร  อังชัน
3. นางสาวอภิชญา  มาลัยทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  ภูยิ่ง
2. นางสาวแก้วกมล  สุทธิพรม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปรียานันท์  วรรณทอง
2. นางสาวอัชฌา  เวียงวะลัย
3. นางสาวอัญชิสา  พรรณจิตต์
 
1. นางจิตตรา  พลวิจิตร์
2. นางวราภรณ์  นิยมธรรม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจรรยพร  ดวงขันทิพย์
2. เด็กหญิงนิดา  ดิษฐ์เจริญ
3. เด็กหญิงวรินธร  มาศประสงค์
 
1. นางสาวลักขณา  แทนนา
2. นางณิชมน  จิตตะยโสธร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายดิเรก  กรีเทพ
2. นางสาววิภาดา  ภูประสิทธิ์
3. นางสาวหงษ์ทอง  สุปะมะจินดา
 
1. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
2. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
 
89 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจริยา  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายวีรชัย  นาธงชัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยุบลพันธุ์
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
2. นางอภิญญา  ศรีปัญญา
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  แสงรูจีย์
 
1. นางสาวศุภานัน  หนองโยธา
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายสุพจน์  นาทองลาย
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
92 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตลอดชัยสง
2. เด็กหญิงสิรามล  พ่วงอาษา
 
1. นายไชยยันต์  พันธ์เสถียร
2. นางสาวสุมีนชา  ลาโคตร
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชลชาติ  ทับคำมูล
 
1. นายเจษฏา  ฉายถวิล
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายอนุรักษ์  สุขสีกี
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายคัคนานนท์  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธนาคม  บุญเอก
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายแบงค์ชาติ  ณาญสิทธิ์
 
1. นายเจษฏา  ฉายถวิล
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสุรเดช  ไชยศาสตร์
 
1. นายภาคภูมิ  ภารสงวน
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายปรมินทร์  ชวนชัยศึก
 
1. นายเจษฏา  ฉายถวิล
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศิริธรรม
2. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
3. นางสาวจิณัตรา  ปัญญามี
4. นายจินณวัตร  สิงห์ฉลาด
5. นายจิรวัฒน์  ภูถิ่นเงิน
6. นางสาวจิรารัตน์  ดรภาบุญ
7. นายชัยชนะ  คำประเทือง
8. นายณัฐวุฒิ  บุญรี
9. นายธีระภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
10. เด็กหญิงนงนุช  ทรัพย์สมบัติ
11. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญามี
12. นางสาวบุญธริดา  ศรีภักดี
13. นายปรมินทร์  ชวนชัยลึก
14. นายปลายมนัส  หวัดวาปี
15. เด็กหญิงพิมชนก  ทรัพย์พาด
16. เด็กชายภานุพงศ์  ฉายถวิล
17. นางสาวรัตติยา  เฉิดเจือ
18. เด็กหญิงวสิตา  ดรภาบุญ
19. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
20. นางสาวศิริพร  พรมดี
21. นางสาวศิริวิมล  แซ่เตีย
22. นายศุภกรณ์  สุจันทร์
23. นายศุภกรณ์  กุมภวงศ์
24. นางสาวสุพัตรา  ธรมีฤทธิ์
25. นายสุรเชษฐ์  สนั่นเอื้อ
26. เด็กชายสุรเดช  ไชยศาสตร์
27. เด็กหญิงอรพรรณ   ชื่นอภัย
28. นายเสริมสุข  ทินคาม
29. นายแบงค์ชาติ  ญาณสิทธิ์
30. นายไชยยศ  พานทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นายเจษฎา  ฉายถวิล
4. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
5. นายภาคภูมิ  ภารสงวน
6. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
7. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ