เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอิสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ก.ย. 2558
10 ก.ย. 2558
11 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตร

1. ระบบจะเปิดให้สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง ในวันที่ 21 กันยายน 2558 (โรงเรียน นักเรียน ครูผู้สอน กรรมการ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์)

2. ขอให้โรงเรียนและศูนย์ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการ และเจ้าหน้าจัดการแข่งขัน ให้เรียบร้อยก่อนการเปิดการพิมพ์เกียรติบัตร

3. การประสานงานของโรงเรียน ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ชื่อ-นามสกุลของ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการไม่ถูกต้องให้แจ้งการแก้ไขไปยังศูนย์ที่รับผิดชอบการแข่งขันนั้นๆ

4. ข้อปัญหาต่างๆที่ตรวจสอบพบ ขอให้ประสานงานกับศูนย์ที่รับผิดชอบการจัดแข่งขันโดยตรง ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2558

หมายเหตุ หลังจากวันที่ 20 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์จะปิดการแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งหมด เพื่อเตรียมส่งข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคต่อไป

 
 

ตารางการดำเนินการแข่งขัน

หัวข้อรายการ ระยะเวลา
1. ระบบเปิดให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรม(ปิดรับสมัครแล้ว) 25-31 ส.ค. 58
2. ระบบปิดรับสมัครเพื่อให้ศูนย์ดำเนินการโหลดข้อมูลการสมัคร 1-2 ก.ย. 58
3. ระบบเปิดให้ทำการแก้ไขรายชื่อครูและนักเรียนอีกครั้ง * 3-5 ก.ย. 58

4. ระบบเปิดให้ศูนย์ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน

(เปิดให้โหลดบัตรประตัว ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน)

6-8 ก.ย. 58
ดำเนินการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน 9-11 ก.ย. 58
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 12-20 ก.ย. 58
เริ่มโหลดเกียรติบัตร เป็นต้นไป 21 ก.ย. 58

* ในหัวข้อที่ 3 อนุญาตให้โรงเรียนสมัครรายการกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกครั้ง ตามมติที่ประชุม

 
 

สถานที่จัดการแข่งขัน

กลุ่มสาระ ศูนย์สาระที่รับผิดชอบ สถานที่จัดการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสิรินธร
สังคมศึกษา ศาสนาฯ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ศิลปะ(ทัศนศิลป์) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนรัตนบุรี
ศิลปะ(ดนตรี,นาฏศิลป์) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ศิลปวัฒนธรรมอิสาน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
งานอาชีพและเทคโนฯ(การงาน) โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
งานอาชีพและเทคโนฯ(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

งานอาชีพและเทคโนฯ(หุ่นยนต์) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสังขะ โรงเรียนสังขะ
กิจกรรมเรียนร่วม โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระ ชื่อผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์
วิทยาศาสตร์

นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์

นางมะลิ บุญสุยา

089-7178094

089-8466599

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี

นายอำนาฎ รักชื่อดี

นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์

นายฐานะ บุญรอด

089-1969249

094-0348433

081-7904467

088-5909639

ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ

นายวิชิตชัย แข่งขัน

นายอะมร พันธ์ชนะ

081-5486780

081-9559879

089-6241905

ศิลปะ(ดนตรี,นาฏศิลป์)

นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ

นายโชคชัย สินใหม่

081-5486780

098-7353633

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ(ท่าตูม)

นายมนตรี จรัญศรี

นางนงเยาว์ ผาสุก(ศ.ภ.ส.)

น.ส.ภิญญพัช แบบอย่าง(ศ.ภ.ส.)

081-5486780

088-5909619

083-3675318

093-3277456

งานอาชีพและเทคโนฯ(การงาน)

นางดวงตา บุติมาลย์

ว่าที่ ร.ต.สุทธิพจน์ พุฒวัจน์

นางกฤตวรรณ ชเลตท์

081-0702207

080-4779127

098-2494696

งานอาชีพและเทคโนฯ(คอมพิวเตอร์) นายธีระวัฒน์ สุระศร 086-5829946
งานอาชีพและเทคโนฯ(หุ่นยนต์) นายธีระวัฒน์ สุระศร 086-5829946
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายมนัด เทศทอง 095-6163222
กิจกรรมเรียนร่วม นางสมถวิล สระแก้ว 086-8748632
นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์ 098-0975220
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานเว็บไซต์การแข่งขันประจำสหวิทยาเขต

สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

สหวิทยาเขต ชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายสามารถ หงษ์สูง 080-3334442
2 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ 090-4969515
3 นางสาวพรรณสินี เหมาะหวัง 083-3655544
4 นายฉวิน บุญยงค์ 087-8682305
5 นายวิทยา ปรากฎมาก 095-6694459
6 นายไพทูล หาดคำ 087-1402599
7 นายฐานะ บุญรอด 088-5909639
8 นายอายุ คิดดี 081-5795834

หมายเหตุ ติดต่อรับรหัสผ่านของโรงเรียนจากผู้ประสานงานเว็บไซต์ประจำสหวิทยาเขตที่โรงเรียนสังกัดตามรายชื่อด้านบนนี้

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 98
จำนวนทีม 2,716
จำนวนนักเรียน 6,757
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,279
จำนวนกรรมการ 838
ครู+นักเรียน 11,036
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,874
ประกาศผลแล้ว 141/143 (98.60%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 47
สัปดาห์ที่แล้ว 96
เดือนนี้ 188
เดือนที่แล้ว 85
ปีนี้ 273
ทั้งหมด 281,879