หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   7 ธ.ค. 2558   8 ธ.ค. 2558   9 ธ.ค. 2558   ]

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โรงยิมเนเซี่ยมอาคารกิจกรรมนักศึกษา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โรงยิมเนเซี่ยมอาคารกิจกรรมนักศึกษา 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 40 โรงยิมเนเซี่ยม (ใหม่) 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 40 โรงยิมเนเซี่ยม (ใหม่) 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โรงยิมเนเซี่ยมอาคารกิจกรรมนักศึกษา 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/8 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 1 ห้อง ศูนย์อาเซียน 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 3 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 2 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 4 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารหนองโตงพัฒนา ชั้น 2,3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารหนองโตงพัฒนา ชั้น 2,3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารหนองโตงพัฒนา ชั้น 2,3 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ชั้น 4 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ใต้ถุนอาคาร 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ใต้ถุนอาคาร 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคารบันเตียยชมารํ ใต้ถุนอาคาร 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง ประชุมศูนย์วัฒนธรรม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง สมุด 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38501 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38502 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 27 สระว่ายน้ำ ห้อง เรียน 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 27 สระว่ายน้ำ ห้อง เรียน 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38405 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38407 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38801 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38806 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38807 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38802 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38602 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38605 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38701 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38706 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38702 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38707 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38703 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 38704 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ห้อง เทรินทร์ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 21

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 22 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.30
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ช้างกระ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ไอยเรศ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 28

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 29 - 61
08.30
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลานช้าง ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 3 ห้อง 36301 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 ห้อง 36201 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 31 ตึกช้าง ชั้น 2 ห้อง ฑัณทวาล์ธิเธียเตอร์ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 42

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 43 - 61
08.30
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 30 ตึกไพฑูรย์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 16 ภาควิชาดนตรี เวทีกลางแจ้ง 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.30
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 16 ภาควิชาดนตรี เวทีกลางแจ้ง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 47

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 48 - 61
08.30
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ เวทีกลางแจ้ง ด้านตะวันออก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.30
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 12 กองพัฒนานักศึกษา เวทีกลางแจ้ง ด้านหลัง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารสโมสร (เก่า) เวทีกลางแจ้ง ด้านหน้าขวา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารสโมสร (เก่า) เวทีกลางแจ้ง ด้านหน้าซ้าย 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 19 หอผกากรอง เวทีกลางแจ้ง ด้านข้าง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 17 โรงอาหาร 1 เวทีกลางแจ้ง ด้านข้าง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 2 อาคารเรียน 2 เวทีกลางแจ้ง ด้านหน้าขวา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 37 บัณฑิตวิทยาลัย ลานหน้าตึกด้านหน้า 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 3 อาคารเรียน 3 ลานข้างตึก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 37 บัณฑิตวิทยาลัย ลานหลังตึกด้านหลัง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 37 บัณฑิตวิทยาลัย ลานติดอาคาร 14 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ เวทีกลางแจ้ง ด้านหลัง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 37 บัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 37203 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ เวทีกลางแจ้ง ด้านตะวันตก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 37 บัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 37204 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 37 บัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 37201 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 30 ตึกไพฑูรย์ เวทีกลางแจ้ง ด้านหน้า 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30 - 16.30
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 37 บัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 37202 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 น.
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 12 กองพัฒนานักศึกษา เวทีกลางแจ้ง ด้านหน้า 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ เวทีกลางแจ้ง ด้านหน้า 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 39 โรงแรมล้านช้าง เวทีกลางแจ้ง ด้านตะวันตก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ เวทีกลางแจ้ง สนามฟุตบอล(เก่า) 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ เวทีกลางแจ้ง สนามฟุตบอล(เก่า) 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 18 โรงยิมเนเเซียม(เก่า) เวทีโรงยิมส์ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 18 โรงยิมเนเเซียม(เก่า) เวทีสนามวอลเล่ย์บอล 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 40 โรงยิมเนเซี่ยม (ใหม่) เวทีสนามบาสเก็ตบอล 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 27 สระว่ายน้ำ เวทีกลางแจ้งด้านหน้า 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 39 โรงแรมล้านช้าง เวทีกลางแจ้ง ด้านตะวันออก 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 40 โรงยิมเนเซี่ยม (ใหม่) เวทีกลางแจ้ง ด้านตะวันตก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ อุทยานเนตรนารี 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ หลังป้ายค่ายลูกเสือ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.00 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เทคโนโลโยลีการจัดการ (อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ) อาคารพิธีเปิดงาน ห้อง คจท 2206,คจท 2213 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -15.00 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เทคโนโลโยลีการจัดการ (อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ) อาคารพิธีเปิดงาน ห้อง คจท 2206,คจท 2213 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -15.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 531,532 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุม อบจ. ห้อง ห้องประชุม อบจ. ติดห้อง e-class room 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมสระโบราณ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง com1,com2 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง com3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 541,542 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 531,532 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง com1,com2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง com1,com2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 541,542 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 541,542 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 531,532 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องช้างเผือก 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องช้างเผือก 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ สนาม บาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ สนาม บาสเกตบอล 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ ถนนด้านทิศตะวันออก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ ถนนทางทิศตะวันออก 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ซุ้มการเวก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 2 ชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ซุ้มการเวก 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ด้านหน้าเสาธง 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต้นท์ด้านหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 3 ชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 3 ชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต้นท์หน้าโรงจอดรถ หน้าอาคาร 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์หน้าโรงจอดรถ หน้าอาคาร 3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ระเบียงชั้นล่างหน้าอาคาร 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ระเบียงชั้นล่าง หน้าอาคาร 1 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมตรุยสะแนก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมตรุยสะแนก 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) หอประชุม ห้อง หอประชุม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) อาคาร 4 ห้อง 422 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) อาคาร 2 ห้อง 221 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) อาคาร 3 ห้อง 321 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง 1-3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 2 ห้อง 1-3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง 4-6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคารโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หอประชุมปราสาททอง ห้อง เวที 6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง 1-3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง 4-6 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคารโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 2 ห้อง ห้อง 1-3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หน้าอาคารอนุบาล ห้อง เวที 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงอาหาร ห้อง เวที 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท ศาลาริมน้ำ ห้อง เวที 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หน้าอาคารร่มไทร ห้อง เวที 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท ข้างหอประชุมปราสาททอง ห้อง เวที 5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท หน้าอาคารอนุบาล ห้อง เวที 1 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหาร ห้อง เวที 2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท ศาลาริมน้ำ ห้อง เวที 3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท หน้าอาคารร่มไทร ห้อง เวที 4 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท ข้างหอประชุมปราสาททอง ห้อง เวที 5 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร เต็นท์หน้าอาคารใหม่ เต็นท์ 1 - 10 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม / เต็นท์ 1 - 6 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารใหม่ ใต้ถุน 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 2, 3 ห้อง 1 -7 , 1 - 5 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารใหม่ ชั้น 2,3 ห้อง 1 -12 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารใหม่ ใต้ถุน 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร เต็นท์หน้าอาคารใหม่ ห้อง เต็นท์ 1 - 10 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม / เต็นท์ ห้อง หอประชุม / เต็นท์ 1 - 6 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สนาม / เต็นท์ ห้อง เต็นท์ 1 - 10 9 ธ.ค. 2558 13.00-16.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำนวยการ ห้อง ห้องคอมฯ 1,2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำนวยการ ห้อง ห้องคอมฯ 1,2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำนวยการ ห้อง ห้องคอมฯ 1,2 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม / เต็นท์ ห้อง หอประชุม / เต็นท์ 1 - 6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สนาม / เต็นท์ ห้อง เต็นท์ 1 - 10 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.00-17.00
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.00-17.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]