หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริขวัญ สังข์รอดครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
2. นางสาวสุภาพันธุ์ พันธุ์ธรรมครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณ สุภาสารครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นายอารักษ์ ไชยหลากครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
5. นายประจวบ นาอุดมครู โรงเรียนหัวนาคำกรรมการ
6. นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายราชบุตร ประสานศักดิ์ครู โรงเรียนหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
2. นายมนัส สมณะครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ไพรามครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางณัฐิยา เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวคณิดา ปรางค์ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
6. นางทัศนีย์ ผลสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
7. นายฉลอง อัมพวาครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
8. นางสาริศา บุญแจ่มครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ มีชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
2. นายแถลง ทองโคกกรวดโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
3. นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย์โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
4. นายบุญเกิด กระฉอดนอกโรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเมียววดี ภูมิภักดิ์โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายธวัชชัย ถาวรกายครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายพรชัย มีทองครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
10. นายรัษฎานุกร มณีจันทร์ครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
11. นายวีระยุทธ สิงหะหล้าครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายธวัชชัย ถาวรกายครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายพรชัย มีทองครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยากรรมการ
2. นายชูชีพ บัวรุ่งครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายสุทธิพร เมืองโคตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
4. นายอัครดร คำอาษาครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยากรรมการ
2. นายชูชีพ บัวรุ่งครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายสุทธิพร เมืองโคตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
4. นายอัครดร คำอาษาครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
2. นางละไม มีมูลครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางชโรพร ผาดไธสงครู โรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
4. นางอรวรรณ เดชบุญมีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางวัฒนา ศิริกำเนิดครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย จินชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
2. นางศศินี ปรีการครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นายสุเทพ แสงสุระครู โรงเรียนบ้านซับพระไวย์กรรมการ
4. นางพัชมณ โสมาบุตรครู โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นางวรินธร เจริญพงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวารี คำธนนันทิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคมกรรมการ
2. นางพิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมงกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิ้วราชแยงครํู โรงเรียนบ้านม่วงเงาะกรรมการ
4. นางปริศนา สุทธิกานต์ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุขุมาลย์ ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครู โรงเรียนบ้านกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเข้าครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครู โรงเรียนบ้านกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเข้าครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครู โรงเรียนบ้านกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเข้าครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
2. นายโซเวียต หวะสุวรรณครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครู โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายศักดา วันนาครู โรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
2. นายโซเวียต หวะสุวรรณครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
5. นายศักดา วันนาครู โรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
2. นายโซเวียต หวะสุวรรณครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
5. นายศักดา วันนาครู โรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บุญภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทพรครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ตุงชีพครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ คงวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
2. นายสายัณท์ ฉายแสงครู โรงเรียนบ้านซับรวงไทรกรรมการ
3. นายอนงค์ จำปาวงษ์ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
4. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
5. นายเบ็นซิน ดำนิลครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพยุงศักดิ์ ฐานมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมกรรมการ
6. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
7. นางอ้อมใจ อุ่นศิริครู โรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพยุงศักดิ์ ฐานมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมกรรมการ
6. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
7. นางอ้อมใจ อุ่นศิริครู โรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ ฐานมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมกรรมการ
6. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
7. นางอ้อมใจ อุ่นศิริครู โรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิชา นิลวัฒน์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางฉัตษ์มณี แสงชมภูครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางดวงตา หงษ์มาครู โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ ปักเขตานังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครู โรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
4. นายธงชัย หมูหัวนาครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครู โรงเรียนบ้านดงบังฯกรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
7. นายธนะพันธ์ รักอาชาครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
8. นายวิชวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ปักเขตานังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครู โรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
4. นายธงชัย หมูหัวนาครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครู โรงเรียนบ้านดงบังฯกรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
7. นายธนะพันธ์ รักอาชาครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
8. นายจิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปักเขตานังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครู โรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
4. นายธงชัย หมูหัวนาครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครู โรงเรียนบ้านดงบังฯกรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
7. นายธนะพันธ์ รักอาชาครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
8. นายจิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนสำราญวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้วกรรมการ
2. นายแก้ว เอี่ยมคำครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางสุดาพร ภูมิภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
4. นายวิรัตน์ พาณิชย์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้วกรรมการ
2. นางสุดาพร ภูมิภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พาณิชย์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพันธ์ ปะวันนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วงกรรมการ
2. นางสุมาลี สีเขียวครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กองกุลครู โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นายภาสกร กวางซีครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
5. นายทวิช อาจสนามครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพันธ์ ปะวันนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วงกรรมการ
2. นางสุมาลี สีเขียวครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กองกุลครู โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นายภาสกร กวางซีครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
5. นายทวิช อาจสนามครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง ทองประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็นกรรมการ
2. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
3. นายสุพจน์ อินกล่ำครู โรงเรียนบ้านโนนถาวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย แน่นอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาดกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียวครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง ทองประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็นกรรมการ
2. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
3. นายสุพจน์ อินกล่ำครู โรงเรียนบ้านโนนถาวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย แน่นอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาดกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียวครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร นาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
2. นายรังษี ยงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
3. นายสุเวช ผาจันทร์ครู โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร นาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
2. นายรังษี ยงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านวังปลาฝากรรมการ
3. นายสุเวช ผาจันทร์ครู โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทร ผลกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
2. นางฐิตินันท์ กล้ารบครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ เชื้อเมืองพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาพรรณ ศรีลาเคนครู โรงเรียนหนองนกออกประชาสรรกรรมการ
5. นางอติพร นุรศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา คำโมงครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองอ้มครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
2. นายวิรัตน์ พาณิชย์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางฐิตินันท์ กล้ารบครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เชื้อเมืองพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางประภาพรรณ ศรีลาเคนครู โรงเรียนหนองนกออกประชาสรรกรรมการ
4. นางอติพร นุรศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา คำโมงครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองอ้มครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายสมเพชร ยศมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถาวรกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตรครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางวิภาวดี หมอดูครู โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยากรรมการ
3. นางสมพาน วัฒนกุลไพศาลครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
4. นางวิชนีย์ ฉลาดการครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางสุนทรี วงศ์ษาครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
6. นายสมพงษ์ ชำนาญกุลครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ตะภาครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
3. นางวิภาวดี หมอดูครู โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยากรรมการ
4. นางสมพาน วัฒนกุลไพศาลครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
5. นางวิชนีย์ ฉลาดการครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
6. นางสุนทรี วงศ์ษาครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
7. นายสมพงษ์ ชำนาญกุลครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
2. นายบวร ่ตอพรหมครู โรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
3. นางกิติญา อุระวัฒนพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดฯกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบัวทิพย์ มะสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
2. นางสาววิยะดา วิภาคะครู โรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
3. นางสาวนัฎฐา เหิมนอกครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางรัตนาวดี พลศรีครู โรงเรียนท่าหินโงมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านม่วงเงาะกรรมการ
6. นางปิยนุช ไชยมงคลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบัวทิพย์ มะสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
2. นางสาววิยะดา วิภาคะครู โรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
3. นางสาวนัฎฐา เหิมนอกครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางรัตนาวดี พลศรีครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านม่วงเงาะกรรมการ
6. นางปิยนุช ไชยมงคลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางละมุล ตอพลโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
2. นางนุชนาถ โชคบำรุงโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
3. นางสาวปัทจณีย์ เมฆศรีสวรรค์โรงเรียนนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางกัลยาภัสสจ์ ไปรเวทย์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ คิดฉลาดโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
6. นางสาวอิงอร ขอบังกลางโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางละมุล ตอพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
2. นางนุชนาถ โชคบำรุงครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ คิดฉลาดครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
4. นางสาวอิงอร ขอม้งกลางครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวปัทจณีย์ เมฆศรีสวรรค์ครู โรงเรียนนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ เอื้อพงศธรผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษร์อุทิศกรรมการ
2. นางราวดี กาฬปักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
3. นางอำนวย ตอพรหมครู โรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตรครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤษ์ครู โรงเรียนกุดหูลิงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ เอื้อพงศธรผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษร์อุทิศกรรมการ
2. นางราวดี กาฬปักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
3. นางอำนวย ตอพรหมครู โรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตรครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพครู โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สามหมอครู โรงเรียนบ้านชีลองกลางกรรมการ
5. นางมารศรี เพ็งพุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
6. นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัดครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิครู โรงเรียนนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพครู โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางมารศรี เพ็งพุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ สามหมอครู โรงเรียนบ้านชีลองกลางกรรมการ
6. นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัดครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายบรรจง รินไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ อ้นสันเทียะครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายชิษณุชา น้อยวิเศษครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ ยอดวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์กรรมการ
2. นางสุปราณี นครศรีครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 บ้านคำน้อยกรรมการ
3. นางกุลยา ยืนชีวิตครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ เค้าโนนกอกครู โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญกรรมการ
5. นางสุมนา ศรีโฉมครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
6. นายสรุเชษฐ์ ภักดีจิตรครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
7. นายเชิดศักดิ์ ยืนชีวิตครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ ม่วงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้กรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ เขียวเขว้าครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
3. นางสาวปัฏฐยา บำรุงกุลครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิกรรมการ
4. นายวิมล โจไธสงครู โรงเรียนบ้านโนนตาดกรรมการ
5. นางสาวถาวร วันนาครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ปาลพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงกรรมการ
2. นายศิริชัย สุทธิกุลสมบัติครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
3. นางชูศรี ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงกรรมการ
4. นายอดิเทพ เรืองชาญครู โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญกรรมการ
5. นายบัณฑิต แก้วเกิดครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุภา ปาลพันธ์ุผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ภูมิพิศิศฐานนท์ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสว่าง วงษ์ชูครู โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นางอรอนงค์ อู่ทองครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันกรรมการ
2. นางรัตนา ปรางค์ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางนวลกนก สวงโทครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
4. นางพัฒนา ยงเพชรครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการ
5. นางอรอนงค์ อู่ทองครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางธัญญรัศม์ คำขวาครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
7. นางอุบล สิงห์อำพลครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง คณะยอดครู โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นายสุธากรณ์ ชาติเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวศิวพร คิดนอกครู โรงเรียนบ้านลาดผักหนามกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพพา ดีบ้านโสกครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ
2. นางสาวพิชญาณี กาหลงครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวเขมิกา สาทันครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ แมนสถิตย์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายธีระ ประดับค่ายโรงเรียนบ้านโสกรังกรรมการ
3. นายพิภัช พรมอ้นครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
4. นายวิทยา มณีวรรณ์ครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสยาม จูมนาฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
2. นางเกษมศรี พรหมวงศ์ครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
3. นายพงศธร หวังกลุ่มกลางครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ หาญวิชาชัยครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชาติชาย พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สิงห์ชัยครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายสมบัติ เงาชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
4. นางศรีนวล จันทะพินิจโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
2. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ถนอมขวัญครูอัตราจ้าง โรงเรียนแหลมทองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
2. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ถนอมขวัญครูอัตราจ้าง โรงเรียนแหลมทองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
2. นายศักรินทร์ ญาติพร้อมครู โรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ จันทรนิมะครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชรครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
2. นายศักรินทร์ ญาติพร้อมครู โรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ จันทรนิมะครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชรครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางทิพวัลย์ มีทองครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายพิทักษ์ พรหมรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชูชื่นครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
3. นายศราวุธ หมู่โยธาครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง คณะยอดครู โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นายสุธากรณ์ ชาติเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวศิวพร คิดนอกครู โรงเรียนบ้านลาดผักหนามกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวันดี บุตรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ถนอมขวัญครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายมานะ ประจงจิตรครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายธวัชชัย ถาวรกายครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นางวิมล ประจงจิตรครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
10. นางสาวดารุนี โสมาบุตรครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากรรมการ
11. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวันดี บุตรศรีโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นายสนอง ปัญญาศิลป์โรงเรียนหนองเบ็ญเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายมานิต สุวรรณโสภาโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพลวงกรรมการ
5. นายพิทักษ์ พรมรินทร์โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
6. นางสาวดรุณี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากรรมการ
7. นายจักรกฤษณ์ ถนอมขวัญโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
8. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นายธวัชชัย ถาวรกายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นางศันสนีย์ มีหมู่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
14. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสถิต คลาดโรคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัยครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายนวชาติ วงค์ษาวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือกรรมการ
4. นายบรรพต ผุยแสงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
5. นางแช่มช้อย ศิลาสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ การประกอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษร์บำรุงกรรมการ
2. นายเรืองศิริศักดิ์ โสบ้านบัวครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายบุญเสริม ผลพูนครู โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ ศรีอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
2. นายนิพล คูณจันทึกครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
3. นางบุบผา ใจเกษมครู โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นายสุอาจ ผ่ายภูเขียวครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นายปณิธาน ปิตตะพันธ์ครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
6. นายสุขุม วงศ์สิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
2. นายนิพล คูณจันทึกครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
3. นางบุบผา ใจเกษมครู โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นายสุอาจ ผ่ายภูเขียวครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นายปณิธาน ปิตตะพันธ์ครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
6. นายสุขุม วงศ์สิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา นาส้มกบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
2. นางสาวจำนงจิต วงศ์พรหมครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางแสงเดือน การพันธ์ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
4. นางสาวถาวร วันนาครู โรงเรียนบ้านหลุเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
5. นางราณี อินาวังครู โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ประกอบนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะกรรมการ
2. นางศรีดารา วาลมาตรีครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นายพีระพงศ์ น้อยสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายนิมิต ฤทธิ์ไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่วิทยากรรมการ
2. นางจุฑามาศ พรมศาสตร์ครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
3. นางลำใย หาญเสนาครู โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางทองเพชร น้อยสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
5. นายอุดม จำปาวงษ์ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
6. นางบุษกร สันถวชาติครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิคม ภักดีวิวรรธผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทรกรรมการ
2. นางจินตนา เกิดศิลป์ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
3. นางนภาพร กุลจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
4. นางสาวพัฒนาภรณ์ วอนแดงครู โรงเรียนสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุวัช เปล่งหนองแซงครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ใยโนนตาดครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
2. นายสมพงษ์ พงศักดิ์ซ้ายครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
2. นายเจริญ ทัดมาลาครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาววิภาพร แสงโทโพครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
4. นายชัยยยงค์ ปิ่นมณีครู โรงเรียนบ้านแจ้งน้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ศิลปสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโจดกรรมการ
2. นางสุดาพร จอกทองครู โรงเรียนสหราษฎร์ุเคราะห์กรรมการ
3. นางกษมาวดี วิวัฒน์เงินครู โรงเรียนบ้านลาดใต้กรรมการ
4. นางกัลย์กุลยา แววสระปวเรศครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางศศิธร สมน้อยครู โรงเรียนบ้านวังกำแพงกรรมการ
6. นางเอมอร สันเทพครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมลักษณ์ ศิลปสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโจดกรรมการ
2. นางสุดาพร จอกทองครู โรงเรียนสหราษฎร์ุเคราะห์กรรมการ
3. นางอนงค์ คลังสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางกษมาวดี วิวัฒน์เงินครู โรงเรียนบ้านลาดใต้กรรมการ
5. นางเอมอร สันเทพครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางกัลย์กุลยา แววสระปวเรศครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางศศิธร สมน้อยครู โรงเรียนบ้านนาโจดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวาสนา สิงห์พรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้กรรมการ
2. นางปาริชาติ มิทธิศรครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางสาวประภา งวดชัยครู โรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ทองใหญ่ครู โรงเรียนบ้านเจาเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวาสนา สิงห์พรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้กรรมการ
2. นางปาริชาติ มิทธิศรครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางประภา งวดชัยครู โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ทองใหญ่ครู โรงเรียนบ้านเจาเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวนภัสกร แสนชั่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้วพัฒนากรรมการ
2. นางสมจิตร ศิริชาติครู โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรงกรรมการ
3. นางสุพิน ใจสบายครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว คุ้มคงครู โรงเรียนบ้านเจาเหนือกรรมการ
5. นางปรียาพัทส์ พงษ์ธัชณัชคุณครู โรงเรียนสามแยกดงสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสกร แสนชั่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้วพัฒนากรรมการ
2. นางสมจิตร ศิริชาติครู โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรงกรรมการ
3. นางสุพิน ใจสบายครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว คุ้มคงครู โรงเรียนบ้านเจาเหนือกรรมการ
5. นางปรียาพัทส์ พงษ์ธัชณัชคุณครู โรงเรียนสามแยกดงสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
2. นางอารมณ์วัลย์ นาคคำครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
3. นางทัศนีย์ โคบุตรีครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
4. นางชไมพร ประไพเพชรครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ไชยหลากครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
6. นางรัชนี ซ้ายยศครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
2. นางสาวอารมณ์วัลย์ นาคคำครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
3. นางทัศนีย์ โคบุตรีครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
4. นางชไมพร ประไพเพชรครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ไชยหลากครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
6. นางรัชนี ซ้ายยศครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประจญ พันธ์เนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
2. นางสมสิน โสวิชัยครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
3. นางศรีพัขรลักษณ์ นิติศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อยราษฎรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางมนทราธิป อินทร์ส่งครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
5. นางรุจิพรรณ ยวงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเยาวลักษณ์ ชำนาญพงษ์ครู โรงเรียนนาเสียวศึกษาคารกรรมการ
2. นางนงค์นุช บุญสูงเนินครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ทิพย์วงคาครู โรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
4. นางดาลัด พันธ์เนียมครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ กาลามครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ
6. นางสาวสมร แอ้นชัยภูมิครู โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไผ่งามกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สุกรีครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สีมาครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพลกรรมการ
4. นางสาวอำไพ วรพลครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวปิยนันท์ หาญสมัครครู โรงเรียนสุนรวัฒนากรรมการ
6. นายฤาชัย ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนันทวรรณ แววประทีปครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
2. นางสาวปิยวาจา จันทรังษ์ครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
3. นางสุภัทตรา กุลโนนแดงครู โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ชิดชัยภูมิครู โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยากรรมการ
3. นางปารณี บัวพรวนครู โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่ากรรมการ
4. นางสุวณีย์ สิทธิบุตรครู บ้านขี้เหล็กใหญ่กรรมการ
5. นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรกุล พรมอ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลางกรรมการ
2. นางจิระพร ชนะหาญครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ชาดงครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
4. นางอารีย์ลักษณ์ ยอดสง่าครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
2. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายเฉลิม หิรัญชาติครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
4. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
2. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายเฉลิม หิรัญชาติครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
4. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
2. นายเฉลิม หิรัญชาติครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
3. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
4. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
2. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายเฉลิม หิรัญชาติครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
2. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายเฉลิม หิรัญชาติครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
4. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
2. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายเฉลิม หิรัญชาติครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
4. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสงโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
2. นางอรวรรณ ภักดีวิวรรธโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางบงกช หาญรบโรงเรียนบ้านคลองไผ่งามกรรมการ
4. นางสายตา ขจรภพโรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดา แก้ววิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
2. นายบุญชู คำพวงครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ คำหงษาครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นางสุรางค์ ทองประภาครู โรงเรียนบ้านนาโจดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เกียรติศักดิ์ศิริครู โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ เชื่้อเจริญครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝา(อ.บ้านเขว้า)กรรมการ
4. นางลำใย โสมีชัยครู โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงกรรมการ
5. นางนพรัตน์ แตงเงินครู โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
6. นายประยุทธ สุ่ยหล้าพนักงานราชการ โรงเรียนนารีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถนอมจิต อินทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
2. นางเหรียญทอง เคลือบคณโทครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายฉลอง ฤทธิ์กำลังครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นางกฤษฎา บุญเงินครู โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่กรรมการ
5. นายวรพล เหล่าฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาริสา มอไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางระกี สุวรรณพิมลครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ กำลังเหลือครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯกรรมการ
4. นางสาวชัญญา ยวงทองครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
5. นางสิริพันธุ์ สาศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริขวัญ สิงห์เมืองครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายจูนา บุญพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภัสสร เคนพรมครู โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายจักรกฤษ ถนอมขวัญครู โรงเรียนแหลมทองวิทย์ผดุงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นายจูนา บุญพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
3. นายชูพงศ์ อยู่ภักดีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ แสงอรุณครู โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร เคนพรมครู โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุพงษ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
2. นายแดง จันทร์ขามป้อมครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายเจริญ ทัดมาลาครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิภาพร แสงโทโพครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
5. นายชัยยงค์ ปิ่นมณีครู โรงเรียนบ้านแจ้งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ภักดีวิวรรธผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทรกรรมการ
2. นางนภาพร กุลจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นางสาวพัฒนาภรณ์ วอนแดงครู โรงเรียนสหประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุวัช เปล่งหนองแซงครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นายประมวล สุทธิสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยากรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นายลีลวัฒน์ ชมภูฟื้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนากรรมการ
3. นายประมวล สุทธิสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยากรรมการ
4. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นายลีลวัฒน์ ชมภูฟื้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนากรรมการ
3. นายประมวล สุทธิสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยากรรมการ
4. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นายลีลวัฒน์ ชมภูฟื้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนากรรมการ
3. นายประมวล สุทธิสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยากรรมการ
4. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]