หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 2 4 2
2 002 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 4 7 5
3 003 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 9 23 17
4 004 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 0 0 0
5 005 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 9 16 15
6 009 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 9 20 12
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 25 54 32
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 3 4 4
9 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 11 53 25
10 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 15 31 25
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 6 11 10
12 015 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 2 4 2
13 016 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
14 017 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 1 3 2
15 019 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 5 11 7
16 026 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 2 5 4
17 033 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 0 0 0
18 035 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 1 2 1
19 036 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 22 67 36
20 037 โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน 0 0 0
21 039 โรงเรียนบ้านกุดยาง 1 3 2
22 040 โรงเรียนบ้านกุดละลม 5 8 7
23 042 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 8 26 15
24 041 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 2 6 3
25 034 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 2 2
26 038 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 4 10 5
27 044 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 2 3 2
28 268 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 2 2 2
29 047 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 1 3 2
30 048 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 7 10 10
31 049 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 2 4 3
32 050 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 2 4 2
33 051 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 0 0 0
34 052 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 5 15 9
35 053 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 8 19 12
36 062 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 0 0 0
37 064 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 6 15 12
38 063 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 16 26 21
39 061 โรงเรียนบ้านช่อระกา 19 36 28
40 066 โรงเรียนบ้านซับชมภู 5 14 10
41 067 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 0 0 0
42 068 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 2 2 2
43 069 โรงเรียนบ้านซับม่วง 4 10 7
44 070 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 3 4 3
45 071 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 2 3 2
46 073 โรงเรียนบ้านดอนหัน 0 0 0
47 072 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 3 11 6
48 075 โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0
49 074 โรงเรียนบ้านต้อน 1 2 1
50 077 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 3 6 5
51 076 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 3 7 5
52 078 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1 1 1
53 079 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 1 2 2
54 080 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 1 2 1
55 082 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 25 65 43
56 081 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 0 0 0
57 083 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 5 23 9
58 086 โรงเรียนบ้านนางเม้ง 0 0 0
59 085 โรงเรียนบ้านนางแดด 8 20 14
60 084 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 7 9 9
61 089 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 4 11 7
62 090 โรงเรียนบ้านนาฝาย 3 12 7
63 091 โรงเรียนบ้านนามน 4 11 9
64 092 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 1 2 1
65 093 โรงเรียนบ้านนารี 11 24 17
66 094 โรงเรียนบ้านนาวัง 3 9 3
67 095 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 3 7 5
68 097 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 3 6 4
69 098 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 11 5
70 099 โรงเรียนบ้านนาฮี 3 6 5
71 087 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 4 12 6
72 096 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 1 3 2
73 088 โรงเรียนบ้านนาโจด 0 0 0
74 127 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6 20 10
75 128 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 14 38 21
76 129 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 2 4 4
77 130 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 2 2
78 135 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 1 3 2
79 136 โรงเรียนบ้านฝาย 2 5 4
80 137 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 12 32 20
81 139 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 2 5 3
82 140 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 6 11 8
83 141 โรงเรียนบ้านยางหวาย 16 22 20
84 142 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 7 19 12
85 144 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 39 73 57
86 147 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 8 18 15
87 148 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 0 0 0
88 145 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 2 5 4
89 149 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 18 33 20
90 146 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 7 13 11
91 150 โรงเรียนบ้านลำชี 2 7 4
92 152 โรงเรียนบ้านวังกำแพง 0 0 0
93 153 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 2 9 4
94 154 โรงเรียนบ้านวังตะกู 5 10 8
95 155 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 4 33 7
96 156 โรงเรียนบ้านวังโพน 8 32 12
97 157 โรงเรียนบ้านสงแคน 0 0 0
98 158 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 1 1 1
99 159 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 0 0 0
100 160 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 0 0 0
101 161 โรงเรียนบ้านสำราญ 4 5 5
102 167 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 16 12
103 168 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 0 0 0
104 169 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 0 0 0
105 171 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 13 18 14
106 173 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 1 2 1
107 174 โรงเรียนบ้านหนองฉิม 0 0 0
108 176 โรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา 0 0 0
109 177 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 1 3 2
110 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 2 2 2
111 180 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 3 3
112 182 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 2 2
113 181 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 37 134 61
114 186 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 3 9 6
115 189 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 3 3
116 192 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 5 3
117 191 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 5 6 4
118 193 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 3 6 5
119 194 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 6 10 8
120 195 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 22 16
121 199 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 14 46 29
122 170 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 0 0 0
123 183 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 3 8 5
124 175 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 4 8 7
125 188 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 2 2
126 187 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 5 13 10
127 196 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 4 7 5
128 197 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 2 2 2
129 172 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
130 178 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 1 3 2
131 190 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 0 0 0
132 184 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 1 2 2
133 185 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 1
134 198 โรงเรียนบ้านหนองไห 2 3 2
135 202 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 3 6 5
136 200 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 12 18 16
137 201 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 0 0 0
138 203 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 9 31 19
139 204 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 3 7 3
140 224 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 4 14 7
141 226 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
142 225 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 12 22 17
143 227 โรงเรียนบ้านหินกอง 8 14 11
144 228 โรงเรียนบ้านหินลาด 6 17 8
145 205 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 4 7 5
146 206 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 16 43 30
147 207 โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า 0 0 0
148 208 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 1 3 2
149 209 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 0 0 0
150 211 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 10 66 29
151 210 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 2 7 4
152 212 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 1 3 1
153 214 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 7 3
154 216 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
155 215 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 6 20 8
156 217 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 1 5 3
157 218 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 0 0 0
158 219 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 3 7 3
159 221 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1 33 3
160 222 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 6 10 9
161 220 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 2 4 3
162 223 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 8 43 20
163 213 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 2 5 4
164 046 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 4 11 7
165 058 โรงเรียนบ้านเจาทอง 10 23 17
166 059 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 0 0 0
167 151 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 6 20 11
168 162 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 7 16 7
169 163 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ 0 0 0
170 043 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 16 31 22
171 060 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 2 6 1
172 054 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 18 45 32
173 055 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 9 14 12
174 056 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 4 7 4
175 057 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 14 9
176 065 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1 2 1
177 100 โรงเรียนบ้านโนนกอก 1 1 1
178 101 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 0 0 0
179 102 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
180 105 โรงเรียนบ้านโนนตาด 0 0 0
181 107 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1 2 2
182 106 โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
183 109 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 4 9 6
184 111 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 4 17 10
185 112 โรงเรียนบ้านโนนพระคำ 0 0 0
186 113 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 3 5 5
187 116 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 10 8
188 117 โรงเรียนบ้านโนนลาน 2 7 3
189 118 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 1 3 2
190 120 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 3 12 6
191 119 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 0 0 0
192 121 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 3 2
193 123 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 11 19 14
194 122 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 1 3 2
195 124 โรงเรียนบ้านโนนหมาว้อ 0 0 0
196 125 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0
197 110 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 12 15 12
198 126 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 2 4 3
199 104 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
200 103 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 6 9 7
201 269 โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 2 5 4
202 114 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 4 11 8
203 115 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 4 9 7
204 134 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 3 6 4
205 133 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 1 1 1
206 132 โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 0 0 0
207 131 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ 0 0 0
208 138 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 0 0 0
209 164 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 1 2 1
210 165 โรงเรียนบ้านโสกรัง 3 14 8
211 166 โรงเรียนบ้านโสกหว้า 0 0 0
212 229 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 14 40 23
213 143 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 3 8 5
214 232 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 4 4 4
215 234 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 2 4 2
216 235 โรงเรียนยางบ่ารัฐประชามิตร 0 0 0
217 236 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4 7 6
218 237 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 2 4 2
219 238 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 0 0 0
220 239 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 2 4 3
221 240 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 0 0 0
222 241 โรงเรียนสหประชาสรร 2 2 2
223 242 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 8 11 11
224 243 โรงเรียนสาคริชวิทยา 13 43 21
225 244 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 6 17 11
226 245 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 12 33 20
227 247 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 4 10 7
228 248 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 23 45 35
229 249 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 1 1 1
230 251 โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ 0 0 0
231 252 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 3 8 5
232 272 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
233 253 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 16 32 21
234 250 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 6 10 9
235 256 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 5 15 10
236 254 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 3 5 4
237 255 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 0
238 258 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 15 49 29
239 260 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 5 38 14
240 259 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 7 12 8
241 262 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 0 0 0
242 261 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 0 0 0
243 264 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 9 14 13
244 266 โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 0 0 0
245 020 โรงเรียนเทศบาล 1 1 2 2
246 021 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 4 8 7
247 022 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
248 023 โรงเรียนเทศบาล 4 6 7 7
249 233 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 6 13 9
250 008 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 4 9 4
251 257 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 17 35 23
252 006 โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
253 007 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 10 26 13
254 028 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 9 22 15
255 030 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 11 32 14
256 031 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 0 0 0
257 032 โรงเรียนโนนหว้านไพล 2 6 4
258 027 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
259 029 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 0 0 0
260 230 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 3 7 5
261 231 โรงเรียนโพนทองพิทยา 5 11 9
262 246 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 2 1
263 018 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 0 0 0
264 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 7 9 8
265 025 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 1 2 1
266 265 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 3 9 6
267 263 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 5 15 9
รวม 1179 2917 1845
4762


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]