หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอนันต์ ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุรศักดิ์ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายศักดิ์สว่าง สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวิไล เบิกชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายวิเชียร เคนชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายกฤตพัฒน์ พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
14 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
16 นางวัทนาพร ตั้งอำนวย ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
17 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
19 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวกชพรรณ หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
23 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
24 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
25 นางอุไรวรรณ ทุนพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ การศึกษาปฐมวัย
26 นางประภัสสร สิตวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก)
27 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก)
28 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
29 นางสาววัทนาพร ตั้งอำนวย ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
31 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
32 นางศุภมาส ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
33 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
34 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
35 นายธีรยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
36 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
37 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
38 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
39 นายธนัญชัย เดชพลกรัง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
40 นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
41 นางนภาพร พรหมแดง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
42 นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
43 นางดวงพร ไตรเสนีย์ นักวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
44 นายสุนทร ศรีภิรมย์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมท้องถิ่น
45 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
48 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
49 นายโยธิน ยุทธโกมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
50 นายสมพร ประไพรวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
51 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
52 นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
54 นายวิชัย ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
55 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
56 นายทินรัตน์ วิวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายนพดล มาชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายมานะ ประจงจิตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
63 นางอัมพร อัมรินทร์ทรารักษ์ นักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
64 นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นางศิริรัตน์ หาญเวช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นางสุรีพร โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
69 นางสมมิตร ลาภารัตน์ นักวิชาการการเงินและบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
70 นางสาวกชพรรณ หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
71 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
72 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
73 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
74 นางเยาวภา กล้าขยัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
75 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
76 นายวิชวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
77 นายเฉลิมพร ศรีวิไล ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
78 นางชรีนารถ ต่อบุญ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
79 นายสนธยา วงษ์นันท์ พนักงานราชการโรงเรียนโนนสำราญวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
80 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
81 นางสาวธิดารัตน์ สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
82 นายธีรพล นนทะดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
83 นางดารุวรรณ ศรีวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโนนสำราญ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
84 นางสาวณัฐยา สบายจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
85 นางสาวอุมาภรณ์ ไตรณรงค์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
86 นายพโยธร ผลพูน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
87 นางสาวกมลาภรณ์ เรือนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
88 นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
89 นางสาวกชพรรณ หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
90 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
91 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
92 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
93 นายสุชาติ ตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
94 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
95 นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
96 นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
97 นางศิโรรัตน์ พลมณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
98 นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
99 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
100 นางพรสวรรค์ กมลเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
101 นางภรภาดา ธีรศุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
102 นางอัญจนา สุพันดี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
103 นางอรวรรณ เดชบุญมี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
104 นางวัลลิยา ณ ศร ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
105 นางสาววีณานันท์ พลมณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
106 นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
107 นางสุดาวรรณ ขาวปั้น ึครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
108 นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
109 นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
110 นางสำรวย เจริญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
111 นางอุไร เกษตรเวทิน ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
112 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
113 นางทิพย์วรรณ สุนนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
114 นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
115 นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
116 นางสาวลินดา ดวงชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
117 นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
118 นางไพรลิน อินทิแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
119 นางสาวยุภาพร ทองเงา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
120 นางสาวชรีนาถ ต่อบุญ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
121 นางสาวเกศรา ข่าขันมะลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
122 นางกมลพรรณ สุขใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
123 นางสาววิไลพร ภิญโญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
124 นางสาวสุนิสา สว่างวงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
125 นางสาวอภิญญา สลีวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
126 นางสาวจารุวรรณ มุทาพร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
127 นางสาวจริยา ทีบุญมา พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
128 นายโยธิน สุขใจ ครูสอนว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
129 นางสาวคคนานท์ฟ้า ประกอบมิตร ครูสอนว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
130 นางระเบียบ นาค่ำคุณ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
131 นางประเทือง ดวงเงิน เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
132 นายเกรียงศักดิ์ เคนจัตุรัส พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
133 นางศิริพร วงษ์แก้ว แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
134 นางวันเพ็ญ เย็นสบาย แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
135 นางสาลินี หิรัญวงศ์ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
136 นางเสาวนิตย์ พรหมเจริญ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
137 นางดวงตา การุณ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
138 นางวลัยพร มาตแสง แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
139 นางประพันธ์ ศรีจำปา แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
140 นางสาววันดี เมาเม แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
141 นางสุวรรณี ก้านศรี แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
142 นางสนิ หาญสมัคร แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
143 นางสาวิตรี เดชชัยภูมิ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
144 นางนภารัตน์ สถานเมือง แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
145 นางปราณี คุ้มหมู่ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
146 นางยุพา วงศ์สาระ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
147 นางสมหมาย สุ่มมาตย์ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
148 นางรัชนีย์ ดวงเงิน แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
149 นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
150 นางทองย้อม จำปามูล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
151 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
152 นายสุขุม วงศ์สิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
153 นายมานพ ชยันตรดิลก ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
154 นายถิรวัฒน์ ศรีจำปา ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
155 นายสมาน ลุนสำโรง ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
156 นายมนัส สมณะ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
157 นางกษมา ภูมิวิริยะ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
158 นางจิรพร ตาบประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
159 นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
160 นายธนะพันธุ์ รักอาชา ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
161 นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
162 นางวิไลวรรณ ชัยวิวัฒมงคล ึครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
163 นายธันวา ฦาปัญญา นักการภารโรงโีีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
164 นายสุคนธ์ ศรีมะนาว นักการภารโรงโีีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
165 นายวิชัย ศรีพันธุ์ นักการภารโรงโีีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
166 นายวิชัย ศรีพันธุ์ นักการภารโรงโีีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
167 นายกำพล วงษ์อักษร นักการภารโรงโีีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
168 นายสมบูรณ์ แผลติตะ นักการภารโรงโีีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
169 นายอ๊อด ศรีจำปา นักการภารโรงโีีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
170 นายประเสริฐ บุตรแสน นักการภารโรงโีีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
171 นางทองยุ่น ดีใต้ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
172 นางสาวรสรินทร์ วัยกุล แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
173 นางนาตยา รังกลาง แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
174 นางสุรินทร์ยา ดิเรกชัย แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
175 นางสาวอรทัย เครือผักปัง แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
176 นางวรรณี พาบุตรโต พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
177 นางภัทราพร โพธิ์ชัย พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
178 นางนวลอนงค์ จุลบท พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
179 นางสาววราพร ศรชะเดช พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
180 นางประทินศรี สมนอก พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
181 นางอรพิมพ์ วิเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
182 นางปริญญา บุลกุล พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
183 นางบังอร คำนาแซง พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
184 นางจารุณี ตุนอก พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
185 นางวัชรี แดงสกุล พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
186 นางสาวเพียงเพ็ญ สุขโฉม พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
187 นางทองสา กายพีช พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
188 นางวนิดา ยางนอก พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
189 นางประไพ โพธิ์ชัยภูมิ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
190 นางสาวปีใหม่ เทสะตรี พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
191 นางสาวกาญจนา ภูมิประสาท พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
192 นางสาวภัทรา แสงเดือน พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
193 นางดวงดาว เชื้อชีลอง พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
194 นายสมหมาย คะณาเนปะ ึครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
195 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
196 นางฉัตษ์มณี แสงชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
197 นางพัชนิดา ผิวสุข ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
198 นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
199 นางจำเนียร ฦาชา ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
200 นางสาวจำปี บุญพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
201 นางศรีประภา หิรัญชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
202 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
203 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
204 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
205 นางสาววนิดา พลมณี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
206 นางวิชนีย์ ฉลาดการ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
207 นางสุธิดา อุ่นศรี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
208 นางอรทัย แก้วหย่อง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
209 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
210 นางมัญญา อาจกล้า ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
211 นางเพ็ญศิริ ภุชฌงค์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
212 นางสุธิดา อุ่นศรี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
213 นางทองศรี ชาวประทุม ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
214 นางศิราณี มัททวีวงศ์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
215 นางสาวนิรบล มีนาเสียว ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
216 นางรพีพร รวิวรรณ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
217 นางนภัสวรรณ ชำนาญกุล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
218 นางสาวจินตนา หาญกุล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
219 นางทัศนีย์ เคนชมภู ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
220 นางรัตนา พรหมสุรักษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
221 นางเยาวลักษณ์ วงศ์ษา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
222 นางสาวลักษณาวดี ขุนวิช่วย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
223 นางศิริภา พิมพ์เมืองเก่า ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
224 นางโสภา มุ่งสมัคร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
225 นางหทัยรัตน์ ทองศรีมะดัน ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
226 นางสุวรรณี เตียงชัยภูมิ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
227 นางสาวอุทุมพร เงินจัตุรัส ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
228 นางเยี่ยมลักษณ์ อาจมิตร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
229 นางแสงจันทร์ สายสุวรรณ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
230 นางวรรณา ภาษี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
231 นางราตรี โคบำรุง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
232 นางนงเยาว์ เมืองศรีนุ่น ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
233 นางสุขุมา เจริญผล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
234 นางธิดารัตน์ คิดฉลาด ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
235 นางโสภา ชูชื่น ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
236 นางบุปผา บุญคำภา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
237 นางสุรีย์รัตน์ กอบธรรม ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
238 นางวัชรินทร์ นวกาลัญญู ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
239 นางเอมอร พัจนสุนทร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
240 นางพรทิพย์ ภัทราภิรักษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
241 นางปาริชาติ มิทธิศร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
242 นางประภาพรรณ สวงโท ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
243 นางสาวอุมาภรณ์ คำจันทน์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
244 นางสาวสุวภา คงบุ่งคล้า ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
245 นางเยาวเนตร มาซานนท์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
246 นางชูขวัญ เพ็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
247 นางสุชาดา อ้นสันเทียะ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
248 นางปภัสสร ดิเรกศรี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
249 นางสุนทรี วงศ์ษา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
250 นางวราภรณ์ วงษ์จักษุ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
251 นางสมพร พัจนสุนทร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
252 นางพิศมัย แสงสุข ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
253 นางณัฏฐิกา ศารทูลทัต ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
254 นางสาวจำนงจิต วงศ์พรหม ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
255 นางสาวประภาพร จันชีลอง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
256 นางสาววนิดา พลมณี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
257 นางฑิชา วรแสง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
258 นางศิริวรรณ จันทร์สมคอย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
259 นางบุปผา หงษ์ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
260 นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาด ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
261 นางอรทัย แก้วหย่อง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
262 นางสุธิศา ตอสกุล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
263 นางราตรี เอี่ยมสำอางค์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
264 นางสาวอรธิวา ธงชัย ครู ธุรการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
265 นางสาวรจนา จุลบุตร เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
266 นางสาววรรณิศา สมบัติมี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
267 นางสาวอั้มพร อั้นนอก เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
268 นางสาวนุชฎา วงษ์เจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
269 นางสาววราลี นาคคำ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
270 นางสาวนริศรา จงใจลาน เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
271 นางสาวจินตนา ใจจุละ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
272 นางนงเยาว์ จันทะสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
273 นางสาวสุพรรษา ป้องขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
274 นางสาวสุพัชราวดี ทวีคำ เจ้าหน้าท่ีพยาบาลโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
275 นางชุติมา จินสมบัติ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
276 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
277 ว่าที่ ร.ต. ชูศักดิ์ อ้นสันเทียะ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
278 นายเสน่ห์ จันทร์ปาน ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
279 นายสมพงษ์ ชำนาญกุล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
280 นายทวน ภู่ดัด ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
281 นายชาญชัย ทองอ้ม ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
282 นายวิชา นิลวัฒน์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
283 นายธีระ แมนสถิต ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
284 นายจักรพันธ์ คำจันทน์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
285 นายสุรศักดิ์ อุ่นกุดเชือก นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
286 นายประมินทร์ ทันรังกา นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
287 นายพิมพา ปิ่นจัตุรัส นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
288 นายแดง พงษ์สุภาพ นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
289 นายกฤษติวุฒิ พิลาอร เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
290 นายอธิวัฒน์ ชาดง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
291 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
292 นางวิชนีย์ ฉลาดการ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
293 นางศิริวรรณ จันทร์สมคอย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
294 นางนวลกนก สวงโท ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
295 นางอัญชลี ชำนาญศก ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
296 นางสาวปิยนันท์ หาญสมัคร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
297 นางสาวลักษณาวดี ขุนวิช่วย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
298 นางวราภรณ์ พิไลกุล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
299 นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
300 นางจันทร์เกษม ต่อศรี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
301 นายทินรัตน์ ชัยวิวัฒมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
302 นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตุ้มสามัคคีวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
303 นายวีรชน ยอดท่าหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
304 นายสมนึก สมบัติมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
305 นายเฑียรไชย คำหาญพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
306 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
307 นายนิพนธ์ เหลาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
308 นางจารุมาศ เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
309 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
310 นางนิตยา นาส้มกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
311 นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
312 นางสาวมาริสา มอไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
313 ดร.สุรศักดิ์ พันธ์สง่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
314 นางสุดสวาท จันทรมหา ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
315 นางอุทัยศรี นาอุดม ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
316 นางนารี ตอสกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
317 จ.ส.ต.ไตรรงค์ สุวรรณกาล ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
318 นางศรีดารา วาลมนตรี ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
319 นางหนูเล็ก รักอาชา ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
320 นางพีรภาว์ บุญเพลิง ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
321 นางจิรสุดา ชูสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
322 นางสาวจรัสลักษณ์ เจริญพรธรรมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
323 นางสาวรัชนก พงษ์ไพบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
324 นางสาววิภารัตน์ มะลาวัลย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
325 นางสาววิรัญชนา สุดชิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
326 นายกำพล พิมจะมาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
327 นายณัฎฐกร คำแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
328 นางอุทุมพร จันทรอด ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
329 นางธรรมนูญ ศรีนัครินทร์ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
330 นายสารัตน์ ชูสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
331 นายสมพร ประไพรวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
332 นางจรรยา อาจกมล ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
333 นางปริศนา ตั้งเพียร ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
334 นางศิริพร สุทธิกานต์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
335 นายพงศกร หวังกลุ่มกลาง ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
336 นายภานุพงศ์ ตาบประดับ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
337 นายวิยนต์ แฝงทรัพย์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
338 นางศรีพัชรลักษณ์ นิติศักดิ์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
339 นางสาววิตตรี ด่านวิวัฒน์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
340 นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
341 นายสมชาย ยามชัยภูมิ นักการภารโรง โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
342 นายคมสันต์ บุญวิจิตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
343 นางบุปผา ประทุมมาลย์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
344 นายกฤษฎา ตันวิไล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
345 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
346 นางพันธุ์ทิพย์ คชลัย ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
347 นางอรดี แสงสุระ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
348 นางกีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
349 นางบานเย็น ฐานมั่น ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
350 นางเสาวนิตย์ จูมนาฝาย ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
351 นางนงลักษณ์ สมบัติมี ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
352 นางรำไพ จินดามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
353 นายพัฒนพงษ์ วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
354 นางปรียากานต์ ประจัญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
355 นายทองสุข ฐานวิเศษ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
356 นางสาวธิติกุล บำรุงชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
357 นางสาวกัลย์ยกร เหลี่ยมพล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
358 นางจุรีรัตน์ วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
359 นางวรรณี เต็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
360 นายนพดล มาซานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
361 นางสมพร กัญยะมาลา ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
362 นางมนฤดี นวลอ่อน ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
363 นางกัญญาณัฐ ฉางชัยภูมิ ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
364 นางสาวนิภารัตน์ ตอสกุล ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
365 นางดวงจันทร์ ขวาโยธา ึีึครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
366 นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
367 นางวิบูลย์ลักษณ์ วัฒนโสภาณวงศ์ ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
368 นางนิพาภรณ์ บุญทน ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
369 นางสาวรชานันท์ ศิริชัยโรจมรกต ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
370 นายอุดลย์ วิสัยสังข์ ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
371 นายบุญเกิด กระฉอดนอก ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
372 นายสุรัตน์ แสงมณี ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
373 นางชไมพร ประไพเพชร ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
374 นายธีระวัฒน์ คิดฉลาด ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
375 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
376 นางประคอง สิทธิวงศ์ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
377 นางคำพอง ลำพองชาติ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
378 นางบุญศิริ ประสานเนตร ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
379 นางพิชญาภา ภูมิชัยชนะ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
380 นายวันโชค ชัยวิวัฒนมงคล ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
381 นายโอภาส พองชัยภูมิ ช่างปูนชั้น ๔ โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
382 นายเพ็ญสุวรรณ เสโส ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
383 นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
384 นางอัจฉรา อัจฉริยะภากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
385 นางวีระพร ดวงมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
386 นางสิรินธร เติมชีพ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
387 นางแสงอรุณ ดวงเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
388 นายวิทย์ธวัช ธงภักดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
389 นายสุชิน ประสานพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
390 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
391 นางอุไรรัตน์ ธงภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
392 นางมณีนพรัตน์ พรหมนอก ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
393 นางวรัญญา ทนขี้เหล็ก ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
394 นางจตุพร เกยชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
395 นายธีรโชติ บัวจันอัด นักการภารโรง โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
396 นางบุญโฮม ชูสกุล ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
397 นายวิชัย ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
398 นางบุญถม ธรรมปาน ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
399 นายอภิชาติ พิมพ์กุล ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
400 นายศุภเวช ลำนามน ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
401 นางพิจิตรา วงษ์สาหร่าย ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
402 นายทนงศักดิ์ ธงภักดิ์ พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
403 นางนิรัญ หอยสังข์ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
404 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
405 นางสาวกมลพรรณ ตาปราบ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
406 นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
407 นายสุพรม พรหมโสภา เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
408 นางจงจิน วงษ์วิไล นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
409 นางรัมพา รัตนโชติเรืองสุข นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
410 นายธันวาวุฒิ ดังชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
411 นายทัศนะ สีหาราช เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
412 นายทวี เติมผล เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
413 นายนฤเบศ พลตาล เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
414 นายนิรุต วะหาโล เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
415 นายถิรเดช ปาลนะโปย เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
416 นางพชร เรืองชาญ ครู โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
417 นายวิษณุ สุทธิวรรณ เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
418 นายอานนท์ สมสุขสวัสดิ์กุล เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
419 นางไข่มุก เดชาวาสน์ฐนนท์ นักวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จุดแข่งขันค่ายลูกเสือภักดีชุมพล


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]