รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภูมิรัฐนี
2. เด็กชายภูบดินทร์  ฤาชา
 
1. นายศิริเวทย์  เวทยากร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   ถนอมสัตย์
2. เด็กชายปิยารมณ์    ร่มจันทร์
 
1. นายวรพล    เหล่าฤทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 1. เด็กชายธนพล  คงชาติ
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีวารา
 
1. นายอดุลศักดิ์  อาจนาวัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายชญานนท์  สุวรรณคำ
2. เด็กชายสมคิด  มาตรวังแสง
 
1. นายปรีดา  นิตยารส
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. นายสิทธิพร  ชะนะมูล
2. นายเอกรัฐ  ใจซื่อ
 
1. นายฉลอง  อัมพวา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปรินทร   ยานประเสริฐ
2. เด็กหญิงวัลยา   เกษมสุข
3. เด็กหญิงศิรินทรา  แก้วโพธิ์
4. เด็กหญิงอรปรีญา  ราชวงษ์
5. เด็กหญิงเพ็ญนพร  ชมชัยภูมิ
 
1. นายธีรพัฒน์   ยอดยิ่งยง
2. นายปรัชญากร    รินไธสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกวิน   โยธารักษ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์หนองเป็ด
3. เด็กหญิงรสริน   กางโหลน
4. เด็กหญิงสมัชญา  เพียพล
5. เด็กหญิงสุพรรณา   ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นายเสสุพรม   ยศรุ่งเรือง
2. นายชัยวัฒน์   พิริยศิลป์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กชายพีรพัฒน์   คลังชำนาญ
2. เด็กหญิงอรวรี   ทวีคำ
 
1. นางภัทราพร   พรจ่าย
2. นางสมมุ่ง   นครชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  อาจประจักษ์
2. เด็กหญิงสมหญิง  เกษมณี
 
1. นางพิชญ์สินี  ศิริวังฆานนท์
2. นางอนงค์  พันธุ์ชัยโย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งลุ้ย
2. เด็กชายอภิชัย  กองเพ็ชร
 
1. นางอุทิศ  เสนชัย
2. นายูฤๅชัย  ศีรบุญเรือง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงชนิตา  พัฒนราช
 
1. นางสาวสุภาพร  สุ่ยหล้า
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์
 
1. นางจตุพล  กันทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงชลดา  ขวัญหลาย
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงสายฝน  คุณอุดม
 
1. นายฐาปกรณ์   ปานาโท
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายศรายุทธ  สุทินนา
 
1. นายเบ็นซิน  ดำนิล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กชายธนดล  ทวดอาจ
 
1. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงพราวฤดี   หงษ์สาวงค์
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   นามพิมล
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองแสง
2. เด็กหญิงพิททิยานันท์  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์  ทวีเงิน
2. นางสัญญา   จุลละนันทน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงกุศลสิริ   เพิ่มเจริญ
2. เด็กหญิงธัญญาดา   กล้าหาญ
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัญญาภัชร  เริงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมคำ
 
1. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
2. นางกนกทรรศน์  โตนชัยภูมิ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงตติยา  พิทักษ์
 
1. นายพรศักดิ์  ใจเขว้า
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายธีระวิทย์  แฝงจันดา
2. เด็กชายรัฐพงษ์  โถนารัตน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บกสูงเนิน
 
1. นายเมธี  หุมสิน
2. นายชัยวรงค์  เวียงพล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กหญิงยุวรัตน์  แจ่มใส
2. เด็กชายศุภชานนท์  แท่งหิน
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรจันทึก
 
1. นายเอก  ราชเดิม
2. นางวงศรี  ราชเดิม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายชัยรัตน์  บุตรยงค์
2. เด็กชายนาถนรินทร์  ปลื้มชาติ
3. เด็กชายวุฒินันท์  จุตตะโน
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำปัด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
 
1. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
 
1. นางสาวทิติยา  พบสุวรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
 
1. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นางสนธยา  สารโภค
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์   โม่ทอง
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงภรชิตา  จานนอก
 
1. นายบรรพต  นิ่มนวล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายวาเลน    บุญญะบุตร
 
1. นายพิสัญ   ดีชัย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เสนน้ำเที่ยง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  นารถชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
3. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ภิณโญขวัญ
5. เด็กชายภูวดล  ช่องศรี
6. เด็กหญิงวิภาดา  กาชัย
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  กระแสโสม
8. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
9. เด็กหญิงอัมพร  นิยมวงศ์
 
1. นายสมชาย  คุ้มวงษ์
2. นายอรัญ  ภูมิวิริยะ
3. นางกัลญานันท์  ดุลเปี่ยมขจร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
2. เด็กหญิงปพรพรรณ  อุนาราช
3. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
4. เด็กหญิงสุริวิภา  สิมาชัย
5. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
7. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
8. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
3. นายอาทิตย์  ธงภักดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  สามารถ
2. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
3. เด็กหญิงชญานุช  จันทรังสิกุล
4. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เลิศล้ำ
7. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีจิตต์
8. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีรักษ์
9. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
10. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
11. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
12. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
13. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
14. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
15. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
3. นายประกาสิทธิ์  ชาติศรี
4. นางอรญา  ฒาริกชานนท์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
3. เด็กหญิงณัชชา  เหล่าประชา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
5. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
6. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
7. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
8. เด็กชายบัวลอย  วันนารี
9. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
10. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
11. เด็กชายสหภาพ  แจ่มแจ้ง
12. เด็กหญิงสิทธิชล  หนชัยภูมิ
13. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัสสายะ
14. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นายพิทักษ์  พรหมรินทร์
3. นางวิลาวัลย์  พรหมรินทร์
4. นายวิเชียร  ดอนวิชา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงญารินดา  ไฝชัยภูมิ
3. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
4. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีจิตต์
5. เด็กหญิงปพรพรรณ  อุนาราช
6. เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีรักษ์
7. เด็กหญิงศุกร์จิรารัตน์  สากุล
8. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
10. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
3. นางพรศิริ  ชำนาญกุล
4. นางอรญา  ฒาริกชานนท์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
4. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
5. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
6. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
7. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
8. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
9. เด็กชายสิทธิชล  หนชัยภูมิ
10. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นายถวัลย์  สมศักดิ์ศรี
3. นางจรีรัตน์  สมศักดิ์ศรี
4. นายสวาท  ศรีแก้วน้ำใส
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายกานต์  วงษ์ศรีวอ
2. นายก้องเกียรติ  ใจปิติ
3. นายจำเนียร  ชัยสวรรค์
4. เด็กชายฉัตรดนัย  สุขเจริญภูมิ
5. นายชิตธิชัย  ตรีศรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงมาลัย
7. นายทักษิณ  เทียมทัด
8. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยภิเดช
9. เด็กชายนครินทร์  ใจปิติ
10. เด็กชายประวิทย์  กล้าหาญ
11. นายปิยะพงษ์  บุญเรือง
12. นางสาวพนารัตน์  แสงวงษ์รักษ์
13. เด็กชายภัคธร  ทีราช
14. เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยชนะ
15. เด็กหญิงยุลาวัลย์  โคตรแก้ว
16. นางสาวรัตนาภรณ์  สะแกนอก
17. เด็กหญิงวิไลพร  ลาดขามป้อม
18. นายสุทธิศักดิ์  เพชรนอก
19. เด็กหญิงสุปราณี  ทีราช
20. เด็กหญิงสุมินตรา  น้อยปัญญา
21. เด็กหญิงอภิญญา  ทาราศี
22. นางสาวอรวรรณ  ไพราม
23. เด็กหญิงอริษา  เสกขุนทด
24. เด็กชายอิทธิกร  โยธา
25. เด็กชายเอกวินิจ  สุขตา
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นายไพบูลย์  สุภพล
3. นายบุญเหลือ  ตรีเดช
4. นายอุดม  ตระกูลรัมย์
5. นางสาวอุทร  ชูณรงค์
6. นางสาวปรียาภัทร์  เปรมแสง
7. นางสาวธิดารัตน์  น้อยกุล
8. นายประสิทธิ์  ลาดบัวขาว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
2. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
3. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
4. เด็กชายศักรินทร์  ทองยศ
5. เด็กชายสหวงษ์  เขวาลำธาร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายมานพ  บุญแจ่ม
2. นางสาริศา  บุญแจ่ม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายศิวานนท์  เพ็งพร
 
1. นายนพดล  ฐานสินเพิ่ม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เปรมเดชา
 
1. นางนิตยา  เจนนาวิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายพิชญณัฐ   ศรีชาติ
 
1. นายแก้ว    เอี่ยมคำ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1. เด็กหญิงอันนิชา   ชาญเขว้า
 
1. นายสุริ    ยอดสง่า
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายปฏิเวช  หลักวิชา
 
1. นางอรอนงค์  อู่ทอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายภูมินทร์  คลังทอง
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์เทเวศ
 
1. นางสุภัคสรรค์  คงควร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงผะดาชไม    มุงสูงเนิน
 
1. นายแก้ว   เอี่ยมคำ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ต่ำแดง
 
1. นางวันเพ็ญ    ยอดยิ่งยง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงภรชิตา  จานนอก
 
1. นายบรรพต  นิ่มนวล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายนิคม  ลาดนอก
 
1. นายมังกร  พันธ์กิ่ง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กชายสันทัด  แวงสันเทียะ
 
1. นางสมพาน  วัฒนกุลไพศาล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชินบุตร
 
1. นางวิยะดา  ชินบุตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายกฤษฎา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองเกิด
3. เด็กหญิงกุลธิดา  สมบัติ
4. เด็กหญิงขวัญนภา  นาสมยนต์
5. เด็กชายจักรวุธ  นิยมถิ่น
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันรอด
7. เด็กหญิงจิราวรรณ์  เส็งเอี่ยม
8. เด็กชายชัยภูมิ  เฟื่องฟู
9. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
10. เด็กหญิงณัฐพร  ตาวงค์
11. เด็กชายณัธพล  เงินลาด
12. เด็กชายธนดล  ลำพึง
13. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
14. เด็กชายธีระชัย  บางขุนทด
15. เด็กชายธีรเทพ  ไชยสุวรรณ
16. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
17. เด็กหญิงนิวนภา  ใสหนองเป็ด
18. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
19. เด็กหญิงปริศนา  บุญศรีทา
20. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  สมานมิตร
21. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดศรีชัง
23. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงเมือง
24. เด็กชายลือชัย  มีคำ
25. เด็กชายวชิราวุธ  มณีวงศ์
26. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
27. เด็กชายวันดี  อิ่มนารี
28. เด็กชายศักรินทร์  ทองยศ
29. เด็กหญิงศิริพร  สมสุข
30. เด็กหญิงศิริมล  พูลเจริญ
31. เด็กชายสรายุทธ  ดำชูแก้ว
32. เด็กชายสราวุฒิ  เลิกนอก
33. เด็กชายสหวงษ์  เขวาลำธาร
34. เด็กชายสิทธิพงษ์  นามนารี
35. เด็กชายสุเมธ  แก่นไธสง
36. เด็กหญิงสโรชา  วัชสิริเสรี
37. เด็กชายอรรถพร  รัศมีพรรณ
38. เด็กหญิงอัญชลีพร  กมลขันธ์
39. เด็กชายอาจณรงค์  วรนาม
40. เด็กหญิงอารียา  สมสวัสดิ์
 
1. นายวิเชียร  ดอนวิชา
2. นายศุภชัย  ทองทับ
3. นายอนันต์  ทะนารี
4. นายมานพ  บุญแจ่ม
5. นายสมพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย
6. นางสาริศา  บุญแจ่ม
7. นางรังศิยา  ทองงาม
8. นางเจนจิรา  คงโนนกอก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เจิมสันเทียะ
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงกฤตชญา   เจียงพุทรา
2. เด็กหญิงจันทิมา    แม้นศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา    ชูกลิ่น
4. เด็กชายชัยวัฒน์   หมู่มาก
5. เด็กหญิงชุติมา   สุริวรรณ์
6. เด็กหญิงณภัทรา    กุมภาว์
7. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์   พันธุ์กุ่ม
8. เด็กหญิงณัฐนันท์    ก้านขุนทด
9. เด็กหญิงณิชกานต์   วงษ์ดี
10. เด็กหญิงดวงพร   สร้อยสูงเนิน
11. เด็กชายทินกร    ทองพนม
12. เด็กชายทินกฤต  ศิริรัตน์
13. เด็กหญิงทิพย์เกษร   สอนบัว
14. เด็กชายธนดล   ไมขุนทด
15. เด็กชายธิติพัทธ์    ประเสริฐกุล
16. เด็กชายนพดล    เด่นศักดิ์
17. เด็กชายปวริศ    ประเสริฐกุล
18. เด็กหญิงปวีนิดา    ชาญเขว้า
19. เด็กหญิงพิงค์แก้ว    จวงเงิน
20. เด็กชายพิชิตพงษ์    มืดขุนทด
21. เด็กหญิงพิณทิพย์    ประสานเชื้อ
22. เด็กหญิงยิ้มวิไล   เด่นศักดิ์
23. เด็กชายรัฐพงษ์    พำขุนทด
24. เด็กชายรัตนชัย    จำปาแก้ว
25. เด็กชายลัทธพล    คำอ้าย
26. เด็กชายวงศกรณ์    สมตัว
27. เด็กหญิงวรัญญา   สมตัว
28. เด็กหญิงวิจิตรา    เชื้อโต
29. เด็กหญิงศศิธร   ขุนรักษา
30. เด็กชายสิทธิกร    เทือกอุดร
31. เด็กชายอภินันท์   พืชสิงห์
32. เด็กชายอภิรักษ์   พืชสิงห์
33. เด็กชายเดชาวัต  พันธุ์กุ่ม
 
1. นางมยุรี    สาวก
2. นายกฤษฎา  สาวก
3. นางสาวศันสนีย์    ถิตย์อำไพ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กหญิงจิราพร  เพียงชัยภูมิ
2. เด็กชายธนดล  บุราณ
3. เด็กชายธีรชัย  ตะวงษ์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แก่นม่วง
5. เด็กชายพันธกิจ  มิตรมาตร
6. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  พลฉิมพลี
7. เด็กชายอนันต์  บุราณ
8. เด็กหญิงอรอุมา  จันทะคัด
 
1. นางวาสนา  เชื้อจำรูญ
2. นางสาวมนชยา  ประสงค์
3. นางปิยพร  เสนาหมื่น
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกษิดิศ  เพชรศรีกอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  กองแก้ง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสน
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งแฝงกลาง
5. เด็กชายวิชชากร  บุญเต็ม
6. เด็กชายศุภชัย  เบ้าลี
7. เด็กหญิงสวรส  ภิรมย์กิจ
8. เด็กหญิงสุกัลยา  ปวงประขัง
9. เด็กหญิงอธิชา  แสงสารวัตร
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  บำรุงแนว
 
1. นางสุวัฒนา  เพชรล้ำ
2. นางนวลกนก  สวงโท
3. นางธิดารัตน์  คิดฉลาด
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกันตินันท์  มานะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สากุล
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
5. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
6. เด็กหญิงธาราทิพย์  เพ็งแสน
7. เด็กหญิงพิชญาภา  หมู่หัวนา
8. เด็กหญิงอโนชา  เจริญพล
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
2. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
3. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
4. นางกัลยาภัสสจ์  ไปรเวทย์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  แก่นพรม
3. เด็กหญิงปริศนา  คะเนนอก
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาคพินิจ
5. เด็กหญิงวิภาดา  ชมภูวิเศษ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทับทม
7. เด็กหญิงอรพิน  ก้อเมืองน้อย
8. เด็กหญิงอารีย์  จำประยูร
9. เด็กหญิงอิศเรศ  หอมเสด็จ
 
1. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี  พลศรี
3. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
4. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนัทฐิดา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงลี
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  หนองสระ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  คงคำ
5. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์นอก
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เอนกลาง
7. เด็กหญิงอภิญา  ลาดนาเลา
8. เด็กหญิงอั้มพัชราภา  โครตรวงษา
 
1. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี  พลศรี
3. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
4. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกอร  คลองห้วยบง
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  บำรุงภูมิ
3. เด็กหญิงมลทิรา  พุมไธสง
4. เด็กหญิงวรีญา  เชาวาปี
5. เด็กหญิงศศิภา  ตะเภาพงษ์
6. เด็กหญิงอารียา  ธงภักดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
2. นางทัศนีย์  ผลสวัสดิ์
3. นายศุภชัย  อะมะมูล
4. นางประนอม  ไพศาลพันธุ์
5. นางพูนศรี  ชูเดช
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ร่างเจริญ
2. เด็กหญิงจริญญา  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงจิดาภา  ดังโพนทอง
4. เด็กหญิงจีรภัทร์  ทิมแป้น
5. เด็กชายชัชชัย  พิมาลัย
6. เด็กหญิงฐิติยา  วันดี
7. เด็กชายธนพงษ์  สมนึก
8. เด็กชายนรินทร์  ดังโพนทอง
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมนึก
10. เด็กหญิงพฤกษา  แก้วแสงทอง
11. เด็กหญิงฟ้าประทานพร  จิตรชัยภูมิ
12. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีชัยภูมิ
13. เด็กหญิงวารุณี  พรมลา
14. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดังโพนทอง
15. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริบุญ
16. เด็กหญิงเจนวนิดา  ทิมแป้น
 
1. นายปรีชา  ต่อบุญ
2. นายศุภชัย  อะมะมูล
3. นางจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
4. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
5. นางอนงค์  พจนะแก้ว
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. นายก้องเกียรติ  ใจปิติ
2. นายจำเนียร  ชัยสวรรค์
3. นายชิตชิชัย  ตรีศรี
4. เด็กชายปรัชญา  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงอธัญญา  คงชัยภูมิ
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวจิราภา  โชคเหมาะ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชี 1. เด็กชายทินภัทร  เพียขันทา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขเสริม
3. เด็กชายวรชัย  สาฆ้อง
4. เด็กหญิงวิยะดา  เหลืองทอง
5. เด็กชายศรัทธา  สรฤทธิ์
6. เด็กชายสุภกิจ  พินิจ
 
1. นายศักดิ์ดา  คำหว่าน
2. นางจำปี  คำหว่าน
3. นางละมัย  เฉยชัยภูมิ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  วรรณพงษ์
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ   จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กชายธานี  ธงภักดิ์
4. เด็กชายภีรภัทร  หวังมุ่งกลาง
5. เด็กชายสุภัทร  สากะจาย
6. เด็กหญิงสโรชา   ทองล้วน
 
1. นายสุขฤกษ์   ดีโนนโพธิ์
2. นางสาวถาวร  วันนา
3. นายสิงห์ทอง  ต่อติด
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายกรกฏ  เมฆไส
2. เด็กชายก้อง  ศรีภิรมย์
3. เด็กชายชิณวัตร  ซื่อตรง
4. เด็กชายณัฐพล  เติมสมบัติ
5. เด็กชายตะวัน  ยาตรี
6. เด็กชายทัศน์พล  เค้นชัยภูมิ
7. เด็กชายวิชชากร  เค้นชัยภูมิ
8. เด็กชายวิทสุวัฒน์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นายสาคร  ชัยพระอินทร์
2. นายประวิทย์  ด้นประดิษฐ
3. นางสาวกุลลดา  บึงอ้อ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา   สีมาแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิตตา   โอสถศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา   วิราจันทร์
 
1. นายขวัญชัย  นอกสระ
2. นางเกษมศรี   พรหมวงศ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติกาญจน์   แกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสายธาร   พลศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา   มีจัตุรัส
 
1. นางเบญจมาศ   จินดามัง
2. นายบุญเทียน   จินดามัง
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กชายจัตุมงคล  ศรีหัวโทน
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  ประดับทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  ไชยสงคราม
2. นายชีวะ  สิมมาวงษ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  ภักดีศิริโชติ
2. เด็กชายเมทีนี  ศรีเสน่หา
 
1. นายชัยวรงค์  เวียงผล
2. นางสาวกรณ์นิกา  พาเก่าน้อย
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สีเหลือง
2. เด็กชายภาคภูมิ  สุขขี้เหล็ก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาชัยเงิน
 
1. นางสาวศิวพร  คิดนอก
2. นางอัญญารัตน์  สีซาแอน
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมดาว  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มุ่งแรมกลาง
2. นางสาวศิวพร  คิดนอก
 
89 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  เสียงดี
 
1. นายพิภัช  พรมอ้น
2. นางแสงเดือน  การพันธ์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงธารดาว  บุณยภัทรากุล
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คำประดำ
 
1. นางทิพวัลย์  มีทอง
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงปวีณอร  กุลจำเริญ
2. เด็กหญิงศิริประภา  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางสาวพรนิภา  นูพลกรัง
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงพิมพ์มิกา  วายุเวช
2. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กำลังศิลป์
 
1. นางอรมรัตน์  หาญวิชาชัย
2. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีสุทำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มาชัยภูมิ
 
1. นางอรพรรณ   ลิ้มไพบูลย์
2. นายบุญฤทธิ์   แสงอรุณ
 
94 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1. เด็กชายสิทธิโชค   รักษาภักดี
2. เด็กชายอาราดา   หาญแท้
 
1. นายสุริยันต์   หาญแท้
2. นายศุกล  ระวิโรจน์
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชาย ทศพล  ใจดี
2. เด็กชายพัชรพล  ศรียา
 
1. นายพิพัฒน์  ตะภา
 
96 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกุสุมา  แย้มพุธธง
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  ขิขุนทด
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นายทวน  ภู่ดัด
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อยู่สุภาพ
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชูรัตน์
3. เด็กชายโชติพงษ์  ใจทาน
 
1. นายทวน  ภู่ดัด
2. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีทอง
2. เด็กชายปรัชญา  พัดมี
3. เด็กชายรัชพล  ล้อมจันทร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้ววิไล
2. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
 
99 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ   สมางชัย
3. เด็กหญิงเจตุศุณี  นักรบ
 
1. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศรีจำปา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายชาญณรงค์  ใจเร็ว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หงษาแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีไพร
 
1. นายกิตติศักดิ์  ราชานนท์
2. นางสุนทรีย์  แสงหงษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายธีรภัทธิ์  สำราญดี
2. เด็กชายสถาพร  ชิมรัมย์
3. เด็กชายอนน  ล้อมครบุรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ  ภักดิ์จรุง
2. นางดวงจันทร์  ภักดิ์จรุง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 1. เด็กหญิงปัทมภรณ์   รองชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัคธีมา   แม้นมาตย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   หาญละคร
 
1. นางอารียา   ผลเกิด
2. นายวีระศักดิ์   ครองเคหา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงประภาพร  คิดเข่ม
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  เหมี่ยงโนนเขวา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  คล่องการ
 
1. นางแสงอรุณ  สวัสดิ์เดช
2. นายนิกร  ประภูตา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   สีหมื่น
2. เด็กหญิงณัชชา    พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชรธันวา  สุขนิมิตร
4. เด็กหญิงมุธิตา   บุญโพธิ์
5. เด็กหญิงวิสา   สิงห์สองคอน
6. เด็กหญิงไพรินทร์   บุตรพรม
 
1. นางหงษ์ทอง  วาทโยธา
2. นางอารมณ์วัลย์   นาคคำ
3. นางพวงเพชร  ผุดผาด
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เทียนสว่าง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  นวลงาม
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทองนอก
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ห้าวหาญ
5. เด็กหญิงวนิพา  ชัยเขว้า
6. เด็กหญิงอัฉริยา  วรรณชัย
 
1. นางจุฑามาศ  พรมศาสตร์
2. นางจิตอารีย์  พรหมณี
3. นางน้ำทิพย์  ปิตะบุตร
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงธัญญภักดิ์   วิสุทธิสาย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สร้อยมณี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นามวงษา
 
1. นางจุติมา   ศรีนัครินทร์
2. นายปรีชา   ชัยสถิตย์กุล
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แฝงโพธิ์
2. เด็กหญิงพิยดา  เจือกุดขมิ้น
3. เด็กหญิงศศิธร  เวียงอินทร์
 
1. นายประสาน  พาชนะ
2. นายอิงอร  ยวงทอง
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงกฤษติกา  ดีสวน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีสี
3. เด็กหญิงศศินา  แสนโคตร
 
1. นางสาวอรรยา  สิงห์ขุนทด
2. นางสาวขนิษฐา  เหล่าถาวร
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงกีรติกร  อิ่มหมี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ละลี
3. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  เกณฑ์ลาด
 
1. นายประสิทธิ์  หิรัญคำ
2. นางวิชชุดา  อาวรณ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เข้าใจการ
2. เด็กหญิงจินตนา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุรัมภา  ศรีพรม
 
1. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
2. นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงพัชราภา   ชูรัก
3. เด็กหญิงลาวัณย์   ศรีทองอนันท์
 
1. นางพวงเพชร  ผุดผาด
2. นางปพิชชญา  แจวจันทึก
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  เสียงดี
2. เด็กหญิงรินรดา    ชาญเขว้า
3. เด็กหญิงอินทิรา  หวดชัยถูมิ
 
1. นางวนิดา    กงชัยภูมิ
2. นางพรพรรณ  เหล่าฤทธิ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทบุบผา
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ขำเขว้า
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทมนตรี
 
1. นางจุฬารัตน์  พลศรี
2. นางสาวโชษิตา  เรืองสุข
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กหญิงจิตตมาศ    เปียกชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชันษา    จันพิมพา
3. เด็กหญิงสุธาสินี    วิลาวรรณ
 
1. นางสาวยุวดี    เฟสูงเนิน
2. นายชาตรี    ปาลพันธุ์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงญาสุมิน  จ่าบาน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เสือพันธุ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทบทวนน้อย
 
1. นางรัตนากร  มณีวรรณ์
2. นางสาวอรทัย  มุทาพร
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุวรรณรุจ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทรวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อโพนทอง
 
1. นางสุวิมล  ยวงทอง
2. นางวัฒนา  ศิริกำเนิด
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  วิชาชัย
2. เด็กชายสันติธร  สิงลี
3. เด็กหญิงเปรมมิกา   นามโพธิ์
 
1. นางเอมอร  สันเทพ
2. นายนิเวศน์  ก้อนเงิน
 
118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 1. เด็กหญิงขวัญวารินทร์   อุตรพรม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินทนิน
3. เด็กหญิงมุกมณี   พันธุ์หนองเป็ด
 
1. นางสาวศศิวิมล   ภักดียา
2. นางสาวปนัดดา  ชัยแสง
 
119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปราบพรม
3. เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์  โพธิ์นาฝาย
 
1. นางยุวดี  กองโฮม
2. นางบุณยานุช  ศรีสุเทพ
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงปฏิมา  ท้วมพลอย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เวินขุนทด
3. เด็กหญิงอนงค์  พายัพ
 
1. นางแสงอรุณ  ขวัญหลาย
2. นางสุนันท์  พิกุลย์สังข์
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงกรรนิดา  อัดสุวรรณ
2. เด็กชายกัมพล  ปลื้มสุด
3. เด็กหญิงปณิตา  เจริญวัย
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวทิพยรัตน์  ราคาแพง
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์   มาฆะเซนต์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ร่างเจริญ
 
1. นางพัชมณ  โสมาบุตร
2. นายกิตติคม  โสมาบุตร
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงธิติมา   สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวอนุรักษ์    โชติพันธ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กชายยศกร  วังยาว
 
1. นางมาลินี  วรสาร
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายภูวดล   สุขบรรทม
 
1. นายวีระวุฒิ   พงษ์จันทร์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทลี
 
1. นางมะลิ   แต่งพงษ์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โมขรัตน์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วิถุนัด
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงรัตติกา  รังกลาง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญใจ
6. เด็กหญิงอารีวัลย์  ใจบ่อแป้น
7. เด็กหญิงแอน  ฉิมใหม่
 
1. นายอภิสิทธิ์  ชำนาญ
2. นางสาวประทุมทิพย์  เกรียมโพธิ์
3. นางสาวอรทัย  พงษ์สระพัง
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายธนธรณ์  ไชยมาต์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  มาตโค้ง
 
1. นางสาวปัทมพร  พรหมรินทร์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุตรดีสระน้อย
 
1. นายเบ็นซิน  ดำนิล
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นายสุทธิพันธ์  ประวันนา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงอรนุช  เพ็ญโคกสูง
 
1. นางสาวพันธ์ธิวา  เชื้อกุล
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายภัทรนันท์  ต้นบุญ
 
1. นางสาวกรณ์นิภา  พาเก่าน้อย
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงพรวนา  ลอดภูมิมา
 
1. นางสาวรัตน์ฎาพร  โพธิ์ทอง
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กหญิงสุนารี  วุฒิน้อย
 
1. นางสาววรรณวดี  สีเขียว
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมขุนทด
2. เด็กชายอธิบดี  โคกสง่า
3. เด็กหญิงอาทิตยา    กล้าไพรี
 
1. นางสาวยุวดี    เฟสูงเนิน
2. นายชาตรี   ปาลพันธุ์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายบุรินทร์  ศรีเนาวรัตน์
2. เด็กชายมณเฑียร  แก่นม่วง
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเกิน
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชจำเริญ
2. นางสาวสุวาณี  พลเสนา
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายดุสิต  ขุนพิลึก
2. เด็กชายธีระพงษ์  ลาอุบล
3. เด็กชายนรภัทร์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวณิยุตา  ภูแชมโชติ
2. นางสุภาพร  คำอ่อน
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กชายชินกร  ยางนอก
2. เด็กชายนภัส  สมัตถะ
3. เด็กชายพรรณกร  ยางนอก
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  คชลัย
2. นางสาวกัลย์ยกร  เหลี่ยมพล
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขษาเกษ
3. เด็กหญิงวันวรรณวิษา  หงส์วิลัย
 
1. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
2. นางบุญยง  วังสระ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 1. เด็กชายชินวัตร  สมัตถะ
2. เด็กชายธีรัตน์  พลธี
 
1. นายจักรพันธ์  ศิลาพันธ์
2. นายวิมาน  ไชยสอ
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 1. เด็กชายปัญญา  คลี่ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัชนก  บุญศร
 
1. นางสาคร  ประชานอก
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงทิวากร  จิรเกษมสุข
2. เด็กชายธนกร  ศรีรอด
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นานชัยภูมิ
2. เด็กชายทาวัน  บุตะเขียว
3. เด็กชายวุฒิชัย  แสงงาม
 
1. นางประภัสสิริ  บุบผา
2. นางพัฒน์นรี  ขอพันดุง
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กชายชินวัตร  ทับอุดม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ชัยรส
3. เด็กชายวรวุฒิ  เต็งผิว
 
1. นายเอก  ราชเดิม
2. นางวงศรี  ราชเดิม
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรม
 
1. นายสมหมาย  คะณาเนปะ
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอมรเทพ  อุปฮาด
 
1. นายสุเวช  ผาจันทร์
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายฐิติพงษ์   วงษ์ศรีไข
 
1. นางอนงค์  พจนะแก้ว
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายพีรภัทร   ไชยหลาก
 
1. นางสมเกียรติ    เชิญชัย
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงอรัญญา   หาญมโน
 
1. นางพูนศรี  ชูเดช
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ถนอมเชื้อ
 
1. นางอนงค์    เชื้อเจริญ
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงธนพร   ใจบุญ
 
1. นางสมหวัง  นิลเสน
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายกรกฎ  เมฆะวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาญบุตร
3. เด็กชายจักรพงษ์  เมฆะวงค์
4. เด็กชายจิรเดช    เนธิบตรุ
5. เด็กชายณัฐกรณ์    หาญรุก
6. เด็กชายธนาวุฒิ   สมนาแซง
7. เด็กหญิงธันยา    ซ้ายมี
8. เด็กชายธีรพล    พรมมา
9. เด็กหญิงนิติยา  ผ้าน้ำฝน
10. เด็กชายนิพนธ์    งดสันเทียะ
11. เด็กหญิงปภาดา    เชื้อเจริญ
12. เด็กหญิงพิชยาภา    ธรรมขันธ์
13. เด็กชายพีรภัทร    ไชยหลาก
14. เด็กชายภคภณ  กำลังเหลือ
15. เด็กหญิงภครวดี   กำลังเหลือ
16. เด็กชายภัทธพงษ์  ถนอมเชื้อ
17. เด็กชายภูริภัทร    ชัยประทุม
18. เด็กชายรัฐภูมิ    ถนอมเชื้อ
19. เด็กหญิงวนิดา    เชื้อเจริญ
20. เด็กหญิงวรรณวิษา    ชัยประทุม
21. เด็กหญิงวรลักษณ์  เมฆะวงค์
22. เด็กหญิงวิลัยพัก    ปัทมสุวรรณ
23. เด็กชายศิวัฒน์    จุลชัย
24. เด็กชายอภิรักษ์    ชาญเขว้า
25. เด็กชายอรรถพล    ชัยประทุม
26. เด็กหญิงอรอุมา  ทองเภา
27. เด็กหญิงอุษณกร    โชคเฉลิม
28. เด็กหญิงเบญจมาพร  ยาสูงเนิน
29. เด็กหญิงแพรวขวัญ    บุญเสริม
30. เด็กชายโอเป็กซ์  พรมมา
 
1. นายรังษี    ยงเพชร
2. นายสุธร    หมั่นบ้านต้อน
3. นายนิธิศ    ชัยประทุม
4. นางสาวพุทธชาติ.   คะสกุล
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกอร   คลองห้วยบง
2. เด็กหญิงจีรภัทร์   ทิมแป้น
3. เด็กชายฐิติพงษ์   วงษ์ศรีไข
4. เด็กชายณัฐพงษ์   ลีทองหลาง
5. เด็กชายณัฐภัทร   อมรนัต
6. เด็กชายธนชาติ   แพรขันทอง
7. เด็กหญิงธนพร   ใจบุญ
8. เด็กชายธีรวุฒิ   คลองห้วยบง
9. นางสาวนิสาชล   พรมตา
10. เด็กหญิงน้ำอ้อย   บำรุงภูมิ
11. เด็กหญิงปาริฉัตร   สมนึก
12. เด็กหญิงพฤกษา   แก้วแสงทอง
13. เด็กหญิงมลทิรา   พุมไธสง
14. เด็กชายรัฐชานนท์   หอมกระแจะ
15. เด็กชายรัฐพงศ์   เข็มวงษ์
16. เด็กหญิงวรรณษา   วันสารัมย์
17. เด็กหญิงวรีญา   เชาวาปี
18. เด็กหญิงวารุณี   พรมลา
19. เด็กหญิงศศิภา   ตะเภาพงษ์
20. เด็กหญิงศิริรักษ์   สมัครสมาน
21. เด็กหญิงสุธิดา   ศิริบุญ
22. เด็กหญิงสุพรรษา   กุลวงษ์
23. เด็กหญิงสุพัตรา   ปทักขินัง
24. เด็กชายสุรชาติ   วรรณพงษ์
25. เด็กหญิงอรัญญา   หาญมะโน
26. เด็กชายอาทิตย์   หานรักษ์
27. เด็กหญิงอารียา   ธงภักดิ์
28. นางสาวอินทิรา   วิไลลักษณ์
29. เด็กหญิงเมขลา   มูลสันเทียะ
30. เด็กชายเอกรินทร์   ตะเภาพงษ์
 
1. นายสุรยุทธ   ชูเดช
2. นางจารุวรรณ   ศรีสวัสดิ์
3. นางประนอม   ไพศาลพันธุ์
4. นางทัศนีย์   ผลสวัสดิ์
5. นางนิภาภรณ์  พงษ์สระพัง
6. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
7. นายศุภชัย  อะมะมูล