หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางเครือวัลย์ รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์ นามษรโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
3. นางรุจิพร วิชาคำโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ศรีเกินโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ บุญจันทร์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทริมาโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการ
3. นายบวร แสนศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
4. นายนิมิตร เรืองเทพโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ วัฒนานุสสรณ์โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายสมพร ปัตถะเมฆโรงเรียนบ้านหนองตื่นกรรมการ
3. นายสงบ ศรีถาวรณ์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำบับภาโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
5. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกองโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพงศ์สุวรรณ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายนิคม จันทะปิตตาโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางศุภรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านร่วมใจ1กรรมการ
4. นายพงศธร ภูไชยแสงโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางพรพัฒนา สวาทพงษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุบิน โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เดชโยธินโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอัญชลี วรเสริมโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางตุ้มทอง อินทะโภคาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสาวนภัทร พิมิตรโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
3. นางธิดา กาลภูธรโรงเรียนเบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ นุยภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา ศรีอรุณโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเสาวคนธ์ คำปลิวโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
3. นางสำเนียง วิชาชัยโรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาลกรรมการ
4. นางเยาวพา กิ่งแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางพันธนันท์ ลือยงวัฒนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญล้อม ยมศรีเคนโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาภรณ์ คงเกิดโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางอรดี โรจรัตน์โรงเรียนบ้านตำแยหนองคูกรรมการ
4. นางวราพร บุญเรืองโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
5. นางธนวัน ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสรวิศิษฎ์ เชิดพานิชย์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร คำสิงห์โรงเรียนบ้านนานกเขียนกรรมการ
3. นางลมุล เสนามาตย์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นางนภาพันธ์ อุทัยดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมเดช อิ่มสำอางค์โรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นายถวัน โยธาทูลโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองกรรมการ
3. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสิริพัชร เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นายปราโมทย์ เมธาธีรวัฒน์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายภูเงิน ภูผิวเงินโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายคณาธิปณ์ บุตราโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ บุญหล้าโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสาวจิรนันท์ เหง้ามูลโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ ปางลิลาศโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ บูรพันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางเบ็ญจพร ศรีกะกูลโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ วงศิลาโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสฤษฎ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บุญหล้าโรงเรียนบ้านใคร่นุ่นกรรมการ
3. นางสาวกชกร กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางละมุล ตะวงษาโรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางสาวเพิ่มพร พลศิริโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสว่างประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวธนัญภรณ์ ศุภตรัยวรพงศ์โรงเรียนบ้านทันกรรมการ
4. นายจรัส พาเหลี่ยมโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
5. นางวนิดา ยศพลโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ คลังแสงโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกมลกาญจน์ อุทัยเรืองโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ จันดาหงษ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายศาสตรา เวสานังโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวระพง ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายถวัน โยธาทูลโรงเรียนหนองโดนหอกลองกรรมการ
3. นายโชคชัย พิริยะวิลัยโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
4. นางรพีพรรณ พงษ์กุลโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประศาสน์ ไชยคำภาโรงเรียนบ้านท่าตูมประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย พิริยะวิไลโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
3. นายวราพงษ์ ศรีบุตรดาโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
4. นางนภาพร ฝ่ายจารีโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางจุฑาทิป ศรีนาคาโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา อาชาโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
3. นางประทวน บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
4. นายทศพล ยศพลโรงเรียนโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้ากรรมการ
5. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางมณีจันทร์ ตันลาโรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา พานชมภูโรงเรียนมัธยมชาญวิทยากรรมการ
3. นางสังวาลย์ นนตรีโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
4. นางทองมาก ประหาโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ ลอยนอกโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ทัพเจริญโรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นายทศพล ยศพลโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา จันทชุมโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
4. นางรำไพ มะปะเตโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
5. นางจงรักษ์ เข็มพิลาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวปราณี วรคำโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายภักดี ขัติยะมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธีระพงษ์ จันทรเสนาโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวรีย์ ประพรมมาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายบันดล อรุณเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศรีสุภา ไชยธานีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายคำรณ ชาภูคำโรงเรียนบ้านขามเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทัพเจริญโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นางนัยนา เลิศล้ำโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
4. นายพลายแก้ว ร่มเย็นโรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กย่านางกรรมการ
5. นางทองปาน สารแสนโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพีรพล โรจรัตน์โรงเรียนบ้านตำแยหนองคูประธานกรรมการ
2. นางรจนา คนคงโรงเรียนบ้านบัวมาศกรรมการ
3. นางศรีสุภา ไชยธานีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ กองพลพรหมโรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สุยอยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นางเกตน์สิรินทร์ ละครไชยโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์โรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางฐิติยา พลศรีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางศรีประไพ กุลสุทธิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางเกตน์สิรินทร์ ละครไชยโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
3. นางภัณทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นายชาระวี พรหมสะวันโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นางเกตน์สิรินทร์ ละครไชยโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์โรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางฐิติยา พลศรีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นามไสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นามไสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางอารีลักษณ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางกมลศรี พรเรืองโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวกรรมการ
4. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นามไสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางอารีลักษณ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางกมลศรี พลเรืองโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวกรรมการ
4. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ บูรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอุ่มประธานกรรมการ
2. นายถนอม ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ บูรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอุ่มประธานกรรมการ
2. นายถนอม ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมเดช บุญพรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
4. นางพัชนี แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน พันธุโพธิ์โรงเรียนบ้านแสนสุข ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางมาลินี ระถีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสลี ไชยอุยโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลปืกรรมการ
5. นายปารเมศ มูลพิมพ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางภัคจิรา ปราณีนิจโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุขุนาโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ปางลีลาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางอุษณีย์ โรจน์เขษมศรีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
5. นางจารุยา นนทเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัติยาภรณ์ เกตมาลาโรงเรียนหนองคูณน้ำจั้นกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี จันทร์ศรีระมีโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
4. นางกัญญาภัค นูวบุตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ ไชยวงษาโรงเรียนบ้านกุดซุยประธานกรรมการ
2. นางพรชณิตา พวงอุไรโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
3. นางสาววัฒนีย์ ไพจิตรสกุลชัยโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีจำนงค์โรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการ
5. นางสาวณัฐวิภา สุดแท้โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ มาลีโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดประธานกรรมการ
2. นายจำรัส ยศเฮืองโรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็กกรรมการ
3. นายไสว มุสิกเจริญโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นายวีระพรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไชยา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายเสรี เสียงใสโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายณรงค์ มีแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นายราชนิกูล ช่วยศรีโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย พรรณะโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวมะณีนุช ทำคามโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ภูสีโสมโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
4. นายวิชาญ อ่อนบัวขาวโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ คเณราชโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายงาน อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านสมศรีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อามาตย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นกรรมการ
3. นายประวัติ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาจันทร์ ไชยโวหารโรงเรียนบ้านนสีนวนกรรมการ
5. นางอาภาภัทร พลเรืองทองโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรสริน สงครามสีโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปปประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสำรวย คันธาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ วงศ์นากลางโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นางสาวปภาสินี ปะเสระกังโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
5. นางอนัญญา พุทธัสสะโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอนวัช เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พละไกรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางวงเดือน ชัยแก้วโรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบรรจง วรคำโรงเรียนบ้านร่วมใจ1ประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ นาถมทองโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
4. นายสุทอน ไชยโวหารโรงเรียนบ้านตำแยหนองคูกรรมการ
5. นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิฐ ใต้ศรีโคตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สุวรรณ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวธนัษภร ไชยสอนโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางธัญพร ใบปอดโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกำชัย สารมาคมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายวัชรกูล รัชโพธิ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายพรชัย กาลภูธรโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางจิตรา ศรีสารคามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์กรรมการ
5. นายพิรุฬ วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านจำนักกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เหล่าพิเดชโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นายสุพจน์ อันทะลีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางประชุมพร คำวิแสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ แดงจันทึกโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภพสันต์ พานชมภู พานชมภูโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางระเบียบ ปานเพชรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ เดชจรูญโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายเอกพล เชิดพานิชย์โรงเรียนเขวาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกองสี ศิริภูธรโรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุพันธ์ สระมูลโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการ
3. นางลัดดา เชษฐสุราษฎร์โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายสมยศ วรามิตรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นายเดียร์ ศรีถาวรณ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง ยิ่งยงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชรัตน์ แสงลีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิทักษ์ แก้วภูมีโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นายผดุง เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นางอภิฤดี พุฒลาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน เศษคึมบงโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรีย์ สีเฉลียวโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายยุวฤทธิ์ พันหอมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นายปรีดา ดาแสงโรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์โรงเรียนบ้านอุปราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนภศรณ์ โสมาโรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากร"กรรมการ
3. นางจำลองลักษณ์ ศรีปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
4. นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายเกษมสุข พรหมวิอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ อโนราชโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โกษาทองโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
3. นางสาวทองเย็น ขันขวาโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ใสโศกโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ทิพย์โยธาโรงเรียนน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ มาลีโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ นุริตานนท์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายประนอม บุตราโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางภัคจิรา ปราณีนิจโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐ สมภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสุภาณี วงชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นางอังวิสา เขียวสดโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
5. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นางสารภี เนื่องพระแก้วโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางสุภาณี วงชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นางกมลวรรณ เพ็ชรสังหารโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสาววัฒนีย์ ไพจิตรสกุลชัยโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อนันตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางเพ็ญจิตร แก้วกาเหรียญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
4. นายบุญยู้ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)กรรมการ
5. นางคำใบ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคนโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา แสนสงค์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คงสืบเคาะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสาวดารุณี ศรีวรรณาโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
5. นายปรเมศร์ ศรีรักษาโรงเรียนนิคมบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มประธานกรรมการ
2. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายอดุลย์ จันทร์สุราษฎร์โรงเรียนบ้านพงโพดกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง รักษ์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
5. นางรัชนี มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางศุภพิชญ์ มีแก้วโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางทองใส โยธะคงโรงเรียนยางห่างโนนทันกรรมการ
5. นางอนงค์ สิทธิสารโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางชญาภา น่าบัญฑิตย์โรงเรียนม่วงโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางบุญล้ำ มาตเลิงโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
3. นางกัณหา ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าขางโนนลานกรรมการ
4. นางวิภากรณ์ พาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
5. นางพันธ์นิภา คำแก้วโรงเรียนโพนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานกรรมการ
2. นางปิยะพร พิมภูธรโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
3. นางกัลยา ปัสสาโกโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
4. นางจีรภัส ขานหยู่โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางจิตรวรรณ กาญจนะลาภโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลปืกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นางจิตรวรรณ กาญจนะลาภโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลปืกรรมการ
3. นางปิยะพร พิมภูธรโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
4. นางกัลยา ปัสสาโกโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
5. นางจีรภัส ขานหยู่โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรอนันต์ ประดับวันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางศิริขวัญ แสนศรีโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการ
3. นางกรกมล ภาษีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ์ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางพรรณี โยธายุทธโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นางฤดีรักษ์ เพาพานโรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อยกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ชนสิฎษ์ดิษฐกรโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองกรรมการ
4. นางจารุณี ศิวารัตน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ไชยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสว่างจิตร ทัศดรโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางมะลัยทอง คงตาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสมใจ พรรณะโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นางบัวผัน ทับชาโรงเรียนบ้านโพนละออมกรรมการ
5. นางจิราวรรณ เรืองสมบัติโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจำเนียร แก้วดวงดีโรงเรียนชุมชนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ จักรแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางผ่องศรี แวงวรรณโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางเบญจมาศ พลอยศรีทองโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางปรียาพร ไชยวงษาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ทัตติวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางนุจรี เพียโคตรโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสุเมตตา จันทร์ราชโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประภาส ทัตติวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางบาหงัน กันเมร์โรงเรียนบ้านโนนเกษตรกรรมการ
3. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
4. นางมาลา อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งกรรมการ
5. นางเรวดี ภูถาวรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ภูชะล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางจริภา โมกขันธ์โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
4. นางวงเดือน โพธิบัติโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
5. นายธำรง แก้วสีชาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านเก่าใหม่กรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสาวธษกมณ จำปาแสงโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์โรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นายนฤสรรค์ บุดสีสวยโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการ
3. นางศิริพร พิมพ์ภักดี์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางอรทัย เหล่าสะพานโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการ
5. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ทุ่มโมงโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวกมลกาญจน์ อุุทัยเรืองโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นายธนภัทร เจียมใจโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ ลอยนอกโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุุมชนมิตรภาพกรรมการ
3. นางโสภา พรเพ็งโรงเรียนบ้านป่ากุงหนากรรมการ
4. นายนพรุจ แก้วศรีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่ากรรมการ
5. นางสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เหล่าสะพานโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุุมชนมิตรภาพกรรมการ
4. นายนพรุจ แก้วสีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่ากรรมการ
5. นางสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประมวล ต้นทองโรงเรียนป่ากุงหนากรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางฐิติยา พลศรีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประมวล ต้นทองโรงเรียนบ้านป่ากุงหนาประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางฐิติยา พลศรีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกมล แสงบุญโรงเรียนบ้านดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางมยุรี ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาดกรรมการ
4. นางสาวรำพึง เทศพรมโรงเรียนบ้านฝายป่าบัวกรรมการ
5. นางจารุญา นนทเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองสุก อมรสิทธิกุลโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ม่วงแสนโรงเรียนชุุมชนบ้านลาด(มิ่งเมือง)กรรมการ
3. นางรันดร โคตรสังข์โรงเรียนบ้านโนนตาลฯกรรมการ
4. นางอรวรรณ ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางนวลละออง ลีลาโรงเรียนบ้านดอนพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิพล ชาสมบัติโรงเรียนบ้านดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นางคำยอด บุญใบโรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางสาวสุรินญา โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางสวาส นาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำกรรมการ
5. นางภัทรวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง วิชัยภูมิโรงเรียนบ้านยางห่างโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม แสนจักรโรงเรียนบ้านดอนดู่(เมืองท่า)กรรมการ
3. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
4. นางราตรี ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
5. นางพิศมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละมุล แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นางแปลงใจ แดงงามโรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
3. นางตวงพร วงษ์บุตรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สงศรีโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำภะวาโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมทรง ไมตรีแพนโรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อำนวยวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านบุ่งค้าท่างามกรรมการ
3. นางสุมาลี วงศิลาโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ศรีอรุณโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการ
5. นายชุมพล วันหลาบคำโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ถาวรจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายเอกเปรม ศิริวงค์โรงเรียนบ้ายนาดีศรีสุขกรรมการ
4. นางสาวเพียรศรี ปัททุมโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ศรีละครโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญศรี ไชยบุดดีโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางอาวร ทองชมภูโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสาวนัฐธิดา เกตุชราโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางจิระพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการ
5. นางรำไพ มาพรโรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อประธานกรรมการ
2. นางบุญชู สีคงโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการ
3. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายไมตรี ทุนเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อประธานกรรมการ
2. นางบุญชู สีคงโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการ
3. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายไมตรี ทุนเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นางบุญชู สีคงโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวประธานกรรมการ
2. นางบุญชู สีคงโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการ
3. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
4. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายไมตรี ทุนเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นางบุญชู สีคงโรงเรียนบ้านวังปลาโดประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางบุญชู สีคงโรงเรียนบ้านวังปลาโดประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส่จ่อกรรมการ
3. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายไมตรี ทุนเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]