หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 8 19 13
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 3 5 4
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 5 14 8
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 13 31 23
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 18 44 28
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 3 7 4
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 3 16 5
8 009 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 4 8 5
9 017 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 2 4 3
10 018 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 12 24 17
11 020 โรงเรียนบ้านกุดซุย 0 0 0
12 019 โรงเรียนบ้านกุดแคน 2 5 4
13 025 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0
14 026 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 11 26 18
15 027 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 3 15 6
16 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 2 4 3
17 029 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1 3 1
18 035 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1 5 2
19 036 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 0 0 0
20 051 โรงเรียนบ้านจำนัก 2 8 4
21 053 โรงเรียนบ้านซองแมว 12 30 21
22 055 โรงเรียนบ้านดงน้อย 10 25 16
23 056 โรงเรียนบ้านดงมัน 8 26 16
24 054 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0
25 058 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 4 6 4
26 057 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 0 0
27 059 โรงเรียนบ้านดอนงัว 12 23 20
28 061 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 2 2
29 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 5 10 10
30 062 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 3 4 4
31 063 โรงเรียนบ้านดอนนา 2 5 2
32 064 โรงเรียนบ้านดอนบม 1 2 2
33 065 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 8 23 15
34 067 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 2 4 2
35 068 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 21 25 22
36 066 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 0 0 0
37 072 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 3 7 6
38 073 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 6 18 10
39 074 โรงเรียนบ้านทัน 4 6 6
40 075 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 7 13 10
41 076 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 3 4 4
42 077 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 2 3 3
43 078 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 12 30 23
44 079 โรงเรียนบ้านนาคูณ 2 4 2
45 080 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 12 29 17
46 081 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 0 0 0
47 083 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 3 5 3
48 082 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1 3 2
49 084 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 2 3 2
50 085 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 6 12 10
51 096 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 2 9 4
52 097 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 28 104 54
53 100 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 2 2 2
54 101 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 4 9 4
55 098 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 1 2 1
56 099 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0
57 102 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
58 103 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 4 14 9
59 104 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 4 6 4
60 110 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 0 0 0
61 111 โรงเรียนบ้านพงโพด 4 6 5
62 118 โรงเรียนบ้านภูดิน 17 25 20
63 121 โรงเรียนบ้านมะกอก 9 11 10
64 119 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1 2 2
65 120 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 3 5 4
66 123 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 2 7 4
67 124 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 2 4 3
68 125 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 0 0 0
69 126 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 3 7 5
70 127 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1 1 1
71 129 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 10 18 16
72 130 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 4 22 12
73 132 โรงเรียนบ้านวังแสง 21 43 30
74 131 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 3 8 3
75 133 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 3 7 5
76 134 โรงเรียนบ้านศาลา 3 4 3
77 135 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1 2 2
78 137 โรงเรียนบ้านสมศรี 3 13 7
79 136 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 4 15 9
80 139 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 3 5 4
81 138 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 2 5 2
82 145 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 5 6 6
83 149 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1 1 1
84 148 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 8 18 13
85 151 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1 1 1
86 150 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 3 4 3
87 156 โรงเรียนบ้านหนองคู 23 53 39
88 154 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 22 52 33
89 155 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 4 16 6
90 153 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1 2 1
91 157 โรงเรียนบ้านหนองจิก 8 17 12
92 162 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 6 14 10
93 163 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 1 3 2
94 167 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
95 165 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1 6 3
96 166 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 3 6 4
97 168 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 2 4 2
98 172 โรงเรียนบ้านหนองสิม 4 9 6
99 173 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 13 10
100 174 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 2 6 2
101 176 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
102 177 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 2 7 4
103 175 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 11 15 13
104 178 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 6 4
105 180 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 12 19 17
106 152 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 3 6 3
107 158 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 3 7 4
108 146 โรงเรียนบ้านหนองแก 0 0 0
109 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 25 16
110 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 12 19 16
111 147 โรงเรียนบ้านหนองโก 10 20 14
112 159 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 4 6 5
113 160 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 3 8 6
114 161 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 8 19 15
115 164 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 12 26 18
116 169 โรงเรียนบ้านหนองโพด 0 0 0
117 179 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
118 181 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 0
119 183 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 8 18 14
120 186 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 9 6
121 184 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1 7 3
122 185 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 3 6 3
123 187 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 2 4 4
124 188 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 9 2
125 190 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 6 9 8
126 189 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 6 27 14
127 191 โรงเรียนบ้านหินลาด 17 33 24
128 182 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 1
129 199 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 0 0 0
130 200 โรงเรียนบ้านอุปราช 1 2 2
131 202 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 0 0 0
132 023 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 4 9 4
133 021 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1 3 2
134 022 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 4 10 8
135 030 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 5 16 8
136 031 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 4 12 4
137 032 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 11 29 20
138 052 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 5 8 5
139 105 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 0 0 0
140 106 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0
141 107 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 1 3 2
142 108 โรงเรียนบ้านเป้า 3 3 3
143 122 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 3 7 3
144 128 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 0 0 0
145 140 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 0 0 0
146 198 โรงเรียนบ้านเหล่า 0 0 0
147 193 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 18 34 25
148 194 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 12 26 21
149 195 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 3 6 5
150 196 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 8 18 13
151 197 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 3 5 3
152 192 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 3 5 3
153 201 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1 3 2
154 024 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 2 1
155 070 โรงเรียนบ้านแดง 4 11 7
156 069 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 0 0 0
157 141 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 4 2
158 033 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 2 6 4
159 034 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 4 4 4
160 040 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
161 037 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 1 1 1
162 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 4 12 7
163 039 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 5 13 6
164 042 โรงเรียนบ้านโคกกุง 2 5 3
165 041 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 0 0 0
166 043 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 22 71 29
167 047 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1 2 1
168 045 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 8 26 15
169 046 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0
170 048 โรงเรียนบ้านโคกศรี 0 0 0
171 044 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 4 3
172 071 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 3 6 5
173 088 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 12 27 19
174 090 โรงเรียนบ้านโนนทอง 2 12 6
175 089 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 12 43 19
176 091 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 6 5
177 092 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 8 15 9
178 093 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 1 3 1
179 094 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
180 095 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
181 086 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 17 34 28
182 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 8 24 16
183 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 4 4 4
184 112 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 2 6 2
185 114 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
186 115 โรงเรียนบ้านโพนละออม 1 2 2
187 116 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 3 5 5
188 143 โรงเรียนบ้านโสกภารา 3 3 3
189 142 โรงเรียนบ้านโสกแดง 0 0 0
190 049 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 3 5 4
191 050 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1 2 2
192 109 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 0 0 0
193 117 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 2 1
194 144 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 8 14 13
195 207 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 0 0 0
196 208 โรงเรียนวันครู2502 9 21 14
197 211 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 29 53 43
198 213 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 28 106 57
199 217 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 3 6 5
200 219 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 14 32 21
201 215 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 4 7 6
202 001 โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ 0 0 0
203 203 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 23 49 37
204 204 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
205 205 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 7 17 13
206 212 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข 0 0 0
207 214 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 22 53 37
208 216 โรงเรียนอนุบาลธันยพร 0 0 0
209 218 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 2 6 4
210 220 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0
211 221 โรงเรียนอนุบาลศรีจันทร์ 0 0 0
212 222 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ 0 0 0
213 223 โรงเรียนอภิสิทธิ์ปัญญา 0 0 0
214 013 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 7 20 12
215 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 2 2 2
216 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 7 44 16
217 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 3 7 3
218 015 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 3 6 4
219 016 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 2 3 3
220 014 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 5 8 6
221 209 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 35 82 55
222 210 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 18 15
รวม 1088 2567 1689
4256


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]