หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.มหาสารคาม เขต 1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการการศึกษาปฐมวัย
2 นาวงเดือน ชัยแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนมิตรภาพ เลขานุการการศึกษาปฐมวัย
3 นายสมศักดิ์ พิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 ประธานกรรมการสาระสังคมศึกษาฯ
4 นางพัชราภรณ์ ขันศรีมนต์ ครูโรงเรียนบ้านโพนงาม เลขานุการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
5 นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอย ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 ประธานกรรมการสาระทัศนศิลป์
6 นายสนั่น ตะวงษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด เลขานุการกรรมการสาระทัศนศิลป์
7 ดร.พุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการสาระดนตรีศึกษา
8 นายพิพัฒน์ แน่นอุดร ครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เลขานุการสาระดนตรีศึกษา
9 นายรัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการสาระนาฏศิลป์
10 นางสาวหยกศญา โคตรอาสา ครูโรงเรียนบ้านบรบือ เลขานุการสาระนาฏศิลป์
11 นายสำราญ หลาบคำ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการสาระการงานอาชีพ
12 นายนพดล อุบลเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง เลขานุการสาระการงานอาชีพ
13 นายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการสาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)หุ่นยนต์และโครงงานฯ
14 นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก ครูโรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง เลขานุการสาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)หุ่นยนต์และโครงงานฯ
15 นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 นายพิทักษ์ แก้วภูมี ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว เลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นางปาริชาติ พรเพ็ง ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ดร.นิคม ชมภูหลง ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการศิลปวัฒนธรมอีสาน
19 นายกิตติ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
20 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ เลขานุการโรงเรียนเรียนร่วม
21 นางปัญญพร ครองยุติ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการสวัสดิการ
22 นางสาวจินตนา พรดอนก่อ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการสวัสดิการ
23 นายภัทรสกล แสงสีดา ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสวัสดิการ
24 นายมนตรี ปะการะโพธิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ กรรมการสวัสดิการ
25 นายรัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการสวัสดิการ
26 นายโพยม พลเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 กรรการการศึกษาปฐมวัย
27 นายวีรศักดิ์ พลขันธ์ ครูธุรการ กรรการการศึกษาปฐมวัย
28 นายเสริมชัย สังกเพศ ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 กรรมการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นายพงศธัช ขันธะมูล ครูธุรการ กรรมการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 ดร.อำไพพิศ เกตุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 กรรมการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
32 นางทิพากร ปาปะโข ครูธุรการ กรรมการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
33 นายไพฑูรย์ บุญน้อย ครูโรงเรียนบ้านโคกบัวข้อ กรรมการสาระทัศนศิลป์
34 จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์ นามษร ครูโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน กรรมการสาระทัศนศิลป์
35 นางสาวพรสวรรค์ คำทอน ครูโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม กรรมการสาระทัศนศิลป์
36 นายภัทรสกล แสงสีดา ครูธุรการ กรรมการสาระทัศนศิลป์
37 นางสาวศุภลักษณ์ อุทาหงษ์ ครูธุรการ กรรมการสาระทัศนศิลป์
38 นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 ประธานกรรมการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39 ดร.พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล ศึกษานิเทศก์ กรรมการสาระดนตรีศึกษา
40 นายวัชรกูล รัชโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย กรรมการสาระดนตรีศึกษา
41 นายพรชัย กาลภูธร ครูโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ กรรมการสาระดนตรีศึกษา
42 นางสาวสุกฤตา พรมบุญเรือง ครูโรงเรียนสาธิตราชภัฏฯ กรรมการสาระดนตรีศึกษา
43 นางสาวจารุวรรณ ลาวงศ์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระดนตรีศึกษา
44 นางธิดา กาลภูธร ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระดนตรีศึกษา
45 นางสาววิรงรอง ประยงค์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระดนตรีศึกษา
46 นายสารคาม รัชโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแสนสุข กรรมการสาระนาฏศิลป์
47 นางอำพร มะปัญญา ครูโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา กรรมการสาระนาฏศิลป์
48 นางมลฤดี พอสอน ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระนาฏศิลป์
49 นางสาวชญาภา จันทร์โสภา ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระนาฏศิลป์
50 นายประยูร เหมบุรุษ ศึกษานิเทศก์ กรรมการสาระการงานอาชีพ
51 นายชัยสิทธิ์ รัตนพร ศึกษานิเทศก์ กรรมการสาระการงานอาชีพ
52 นายประดิษฐ์ นันสะอาง ครูโรงเรียนบ้านท่าสองคอน กรรมการสาระการงานอาชีพ
53 นางสาวชญาดา โคราช ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระการงานอาชีพ
54 นางสาวมาณิกา ศิริพรรณ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระการงานอาชีพ
55 นางอรุณรัตน์ คำพีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการสาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)หุ่นยนต์และโครงงานฯ
56 นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ กรรมการสาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)หุ่นยนต์และโครงงานฯ
57 นายอำพล สุมาลี ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)หุ่นยนต์และโครงงานฯ
58 นางสาวพีชญา พาณิชย์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการสาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)หุ่นยนต์และโครงงานฯ
59 นายอนวัช เสาร์ห้า ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 นางสาวธาราภรณ์ ต้นทอง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 นางนงค์รัก ทิพย์โยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
62 นางสาวจิรนันท์ บูรพันธ์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63 นายชาญณรงค์ ไชยชุม ครูธุรการโรงเรียน กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
64 ดร.กาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการศิลปวัฒนธรมอีสาน
65 นายบัญญัติ ตลับทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
66 นายนิคม เทียงปา ครูโรงเรียนบ้านหัวหนอง กรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
67 นายผดุง เมืองโคตร ครูโรงเรียนบ้านหนองแก กรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
68 นายอนุรัฐ หารัญดา ครูธุรการโรงเรียน กรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
69 นายอาณัติ ชาวหนอง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
70 นายอดิเทพ พงพันนา ครูธุรการโรงเรียน กรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
71 นางสาวสุพัตรา ฉวีวงศ์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
72 นางสาวชญานภัส อินอุ่นโชติ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการโรงเรียนเรียนร่วม
73 นางรัตนา อาจชมภู ครูโรงเรียนอนุบาล เลขานุการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]