รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.มหาสารคาม เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายชยานันท์   โพธิ์ทองหลาง
2. เด็กชายศุภชัย   นนทะนำ
 
1. นางเสาวคนธ์   คำปลิว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพิจักษณ์   วิชัยพานิชกุล
2. เด็กชายเหิรฟ้า  อุทาหงษ์
 
1. นางสาวภาลิณี  ดวงเวียงคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทร์เต็ม
2. เด็กชายอนุสรณ์   กุนไธสง
 
1. นายมโนรมย์   ผ่องแผ้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายมงคล   ไชยสงค์
2. นายสุทธิภัทร   พลสาลี
 
1. นายสุบิน   โพธิ์อ่อน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกรุงธน  องคสิน
2. เด็กชายราชันย์  จันปัญญา
 
1. นางสาวนภัทร  พิมิตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิศนอก
2. เด็กหญิงพัชชรพร  ทองอยู่
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทริมา
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  วรรณวงค์
5. เด็กหญิงเกวลิน  สิมสุนทร
 
1. นายภูมินทร์  บุญหล้า
2. นางสุธาทิพย์  ภิรมย์รักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ติตะปัน
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูตาเลิศ
2. เด็กชายปกรณ์  จรรยาเลิศ
 
1. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนันทพร  วงษ์ชัย
2. เด็กชายเอกบดินทร์  สีดาพล
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมสิลา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีบุญเรือง
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อุทัยมา
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายวรมฆา  นิลวรรณาภา
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายหยดเทียน  แทนออมทอง
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงฟารีดา   ชาติแขก
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงสุนิสา   โสวะคุณ
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายวรกร   จันทร์สามารถ
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พลศิริ
2. เด็กชายวรายุส  สุมงคล
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางอรุณี  ประจันตะเสน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองจันทรฮาต
2. เด็กหญิงวริศรา  จอมคำสิงห์
 
1. นางลัดดาวัลย์  คลังแสง
2. นางนัยนา  เลิศล้ำ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงรักตาภา  ดีศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปายันต์
 
1. นางกรณิกา  บุญมั่ง
2. นางสาวศิรประภา  พิลาโสภา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นายทรงพล   บุญตาระวะ
 
1. นายเฉลิมพล   อุตรินทร์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายชยานันท์  อัครสาร
2. เด็กชายธีรภัทร  ดีเลิศ
3. เด็กชายศตคุณ  ทองติง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุยอย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณวงษ์
2. เด็กชายสาธิต  อาจนนลา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ทะลาสี
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงประทุม   ปะวะขัง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวส่อง
3. เด็กหญิงศศิธร  ประสมศรี
 
1. นางประมวล  ชนะบุญ
2. นางนันทิยา   นามเต
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พิเมย
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาพิมาน
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกวินทรา  ด่านศักดิ์ชัย
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงธนาวดี  แซ๋ซื้อ
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงฃลรัตดา  มาตรมูล
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จาดแหยม
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุธรรมศิรินุกุล
 
1. นายมรกต  บุญทัน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาพิมาน
2. เด็กหญิงกวินทรา  ด่านศักดิ์ชัย
3. เด็กหญิงฐานิตา  จันสด
4. เด็กหญิงณัฐกมล  วงชารี
5. เด็กชายปัญญวัฒน์  พรหมดา
6. เด็กหญิงปาณิสรา  พิเมย
7. เด็กหญิงพิชญาว๊ร์  ลามะให
8. เด็กหญิงวิมลนันท์  ขันแข็ง
9. เด็กหญิงเบญจรรณ  แดนวงดร
 
1. นางสุภาพร  ลามะให
2. นางนงลักษณ์  พรหมดา
3. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงกฤติยา  อรทัย
2. เด็กชายกฤษฏา  วงตาทำ
3. เด็กหญิงกุลนุช  บุตรโพธิ์
4. เด็กหญิงขวัญใจ   ไชยศักดิ์
5. เด็กชายชัยชนะ  โหจันทร์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีทะ
7. นายญาณวัฒน์  ละครไชย
8. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาตรา
9. เด็กชายธนวัตน์  ภูสมปอง
10. เด็กชายนายณัฐวิทย์   เหล่ากวางโจน
11. เด็กหญิงนิตยา  คำสารีรักษ์
12. เด็กชายประกาศิต  เฮาะประเสริฐ
13. เด็กหญิงปรียาพร  บุญพจน์
14. เด็กชายพชรพล  โยทะคง
15. เด็กหญิงพรสวรรค์  เดชบุรัมย์
16. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วก่อง
17. นายพิเชษฐ์  ราชเมืองศรี
18. เด็กหญิงภัคนันท์  เกตุษา
19. เด็กชายระพี  สีห์ราช
20. เด็กหญิงรัชดา  ข่ายเพชร
21. เด็กชายราชานนท์  งิ้วกลาง
22. เด็กหญิงวชิราภรณ์   แสนแสง
23. เด็กหญิงศศิวิมล  คำสารีรักษ์
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรคง
25. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตตัสสา
26. เด็กหญิงอภิชญา  ภูคะลุน
27. เด็กชายอภินันท์  คำจันทร์
28. เด็กหญิงอริสา  ปุกสันเทียะ
29. เด็กชายอิสระ  รัตนทิพย์
30. เด็กหญิงแพรวดี   แสนวงษ์
 
1. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
2. นางอรวัลย์  พุทธบาล
3. นางสาวสุภาพร  ภารสุวรรณ
4. นายกฤษณพงษ์  ศรีทรัพย์
5. นายทองเพชร  นางสีคุณ
6. นายนพชัย  ใหม่คามิ
7. นางธัญญลักษณ์  สีชมแสง
8. นางวิไลวัลย์  กุณโฮง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายจักรริน  พุดดี
2. เด็กชายธนดล  มะธิโตปะนำ
3. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
4. เด็กหญิงศิริยาพร  น้อยสิงห์
5. เด็กชายอดิสร  ทวดอาจ
6. เด็กชายอัฐพงษ์  แสนลาด
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
2. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
3. นายอาทิตย์  ประทุมวัน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายสงกรานต์  สิทธิจันทร์
 
1. นายศุภโชค  มุระดา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงวิไลพร  ดวงพิมพ์
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายคณัสนันท์  นามบุดดี
 
1. นายอายุธ  รัตนะปัญญา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงกนกพร   อนุเวช
 
1. นายอวยชัย  เลิศยะโส
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. นายอนุชิต  สอนชุน
 
1. นางกาญจนารถ  พรรณพราว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายพลากร  วงษาสืบ
 
1. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงอังคณา  วงษาราช
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงรรัญรัตน์  วันแก้ว
 
1. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายชิณวัตร  นามบุดดี
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงมันทนา  พรมเลิศ
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตื่อยมา
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายกิ่งเพชร  พิมพ์ศรีจันทร์
 
1. นางวิไล  แจ้งกลั่น
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงเพชรชมพู  โสภณสิริ
 
1. นางจิรพรรณ  นาคแย้ม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดกอง
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กชายพรชัย  มะบุญ
 
1. นางละออง  แสงรุ่ง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ผิวขม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เห็นจบทั่ว
2. เด็กหญิงกฤติญากรณ์  ราชภักดิ์
3. เด็กหญิงจันทราภา  วันสา
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เบ็ญจศิล
5. เด็กหญิงชุติมา  ช่วยรัมย์
6. เด็กชายธนวัฒน์  ขันธพัฒน์
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุพรรณสรณ์
8. เด็กหญิงธิจาพร  กันพล
9. เด็กหญิงนงนภัส  หงสุวรรณ
10. เด็กหญิงนันธิชา  ก้อนสินธ์
11. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ฉายเนตร
12. เด็กหญิงปาลิดา  วิเศษวงษา
13. เด็กหญิงพรทิพย์  ขุนแก้ว
14. เด็กหญิงพรรณภา  นันทา
15. เด็กหญิงพรรทิภา  คำภาวา
16. เด็กชายพลากร  วงษาสืบ
17. เด็กชายพัชรพล  พงษ์พิบูลย์
18. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงขรอาจ
19. เด็กชายภูวเนตร  เรียงดินดำ
20. เด็กหญิงยุภาวดี  แช่มจันทึก
21. เด็กหญิงรัชดาพร  สีเบาะ
22. เด็กหญิงรัชนีกร  พรเพ็ง
23. เด็กหญิงวิภาภรณ์  รักษาบุญ
24. เด็กหญิงศศิธร  พุดหล้า
25. เด็กหญิงสมิตานันท์  กำเนิดบุญ
26. เด็กหญิงสุชานาถ  ลำเหลือ
27. เด็กหญิงสุฐิตา  จันสม
28. เด็กหญิงสุภิญญา  สุขุุนา
29. เด็กชายสุมิตร  เถโร
30. เด็กหญิงสุวิชญา  นะตะ
31. เด็กหญิงสุวิริยภา  ทานัง
32. เด็กหญิงอภิญญา  คำภะวา
33. เด็กหญิงอาภรณ์  คำโฮงค์
34. เด็กหญิงอิสริญาภร  ฆ้องทอง
35. เด็กหญิงเนตรชนก  วิเศษทักษิณ
36. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แดนวงดร
37. เด็กหญิงแพรวพลอย  นันทะพ่อง
 
1. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
2. นายอนุรัฐ  หารัญดา
3. นางสาวปิยาภรณ์  ชูแก้ว
4. นางสาวศิริกมล  พันแดง
5. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
6. นายณรงค์วรรณ  คำพามา
7. นางสาวสุพัตรา  ศรีมาตร
8. นายสมภพ   ประหา
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจักรพันธ์  พลอยสี
2. เด็กหญิงจิตวรรณ  พลอยสี
3. เด็กชายจิรายุทธ  ลานทะจันทร์
4. เด็กหญิงพรธิดา  ชัยชนวน
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงแสนอุ้ย
6. เด็กชายสิทธิชัย  ยาดโยด
7. เด็กหญิงสุนัน  ดวงจันทร์ทึก
8. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ขันอาษา
9. เด็กชายอิทธิชัย  เป้าเจริญ
10. เด็กชายไพรัตน์  เศษฐา
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
3. นางเนตรนภา  ศรีสารคาม
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กชายกวิน  ไชยบุดดี
2. เด็กชายกุลเชษฐ์  อภัยกลาง
3. เด็กชายธรรมโชติ  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  อักษร
5. เด็กหญิงรวิสรา  ทำสุนา
6. เด็กชายศราวุธ  ไชยคำภา
7. เด็กหญิงสมพร  อันทฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุภาพร  สมดอก
9. เด็กหญิงอรัญญา  หินดำ
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เขียวแสน
 
1. นางมนทิรา  โคตรดี
2. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
3. นายวันชาติ  อาจศรี
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผันมาตร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงช่อผกา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ไวมาตร์
5. เด็กหญิงปริญญา  รัดทำ
6. เด็กหญิงศลิษา  อัตริต
7. เด็กหญิงสุภัสสร  ผันมาตร์
 
1. นางอุษณีษ์  โรจน์เขษมศรี
2. นายลิขิต  คำกอง
3. นายธนวัตร  โคตรสาร
4. นายนายวุฒชัย  สิงห์ทอง
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงช่อผกา  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงฐานิดา  ยาประยงค์
3. เด็กหญิงฐิติยา  โวลา
4. เด็กหญิงบุษบากรณ์  จันทร์พราว
5. เด็กหญิงวรฐิตา  พิเมย
6. เด็กหญิงสุภัตรา  ทำลา
 
1. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
2. นางนงลักษณ์  พรหมดา
3. นางบูลวัช  ไชยเดช
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงชลนิชา  สุดดี
2. เด็กหญิงณัฏฐา  นนทะคำจันทร์
3. เด็กหญิงนลินลักษณ์  บุญลอย
4. เด็กหญิงพจนารถ  มะไลไธสงค์
5. เด็กชายพรวิภา  มืดทัพไทย
6. เด็กหญิงลักษมี  จันทร์สุข
7. เด็กหญิงวรรณษา  สาดแล่น
8. เด็กหญิงอรวี  งามพันธ์
9. เด็กหญิงอรอุมา  ทิ้งแสน
10. เด็กหญิงโชติกา  แสนชัยวงษา
 
1. นายพิชญากร  โยเหลา
2. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
3. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
4. นางมาลัยลักษณ์  บุญชู
5. นางสาวเกร็ดแก้ว  ธรรมรักษ์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายจัตุพงษ์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายธนภัทร  บัณฑิต
3. เด็กหญิงนันทพร  ทิ้งโคตร
4. เด็กหญิงนันทิดา  ติ่งทอง
5. เด็กชายสิทธิกร  แสงสุข
 
1. นางสาวมลวดี  สันโดษ
2. นางสาวอัจฉรา  จันทชุม
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงสุนิตตา  เรืองศรีมั่น
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  คำปลิว
 
1. นายวรุฒ  ไข่ชัยภูมิ
2. นางสาวพัชรินทร์  บุญหล้า
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  รัดที
2. เด็กชายธวัชชัย  นามมุงคุณ
3. เด็กชายพรจักร์  มาศรี
4. เด็กชายวิษณุ  พะทะนะ
5. เด็กชายสุรพิชญ์  คำยา
6. เด็กชายอิสระพงษ์  อำโพธิ์
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐศิริ
2. นางสาววชิราภรณ์  บุตรงาม
3. นางปิยะรัฏณ์  ภูเฉลิม
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายจักรภพ  เหลาพร
2. เด็กชายณัฐนันท์  คะอังกุ
3. เด็กชายรัฐนันท์  บุตรตะ
4. เด็กชายวันชนะ  ดาหอม
5. เด็กชายศักรินทร์  ศรีมุงคุณ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  กันพนม
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
2. นายปฎิภาณ  นนทโส
3. นายพนมพร  พันธุ์สมบัติ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. นายกิตติกร  มาลาหอม
2. นายจิรศักดิ์  วงละคร
3. นายดุสิต  ดวงดี
4. เด็กชายธนากร  พงอุดทา
5. นายมานิตย์  ทองดีนอก
6. เด็กชายวีรพล  ขุลี
7. นายศิริพงษ์  นาสุวรรณ
8. เด็กชายอัครเดช  มีศรี
 
1. นายไชยา  วิญญาสุข
2. นายวิศิษย์   แก้วหานาม
3. นางอรอุมา  เรืองสนาม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญดา
2. เด็กหญิงปภัสสร  หอมแช่ม
3. เด็กหญิงปิยากร  ยอดแคล้ว
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
2. นางสุภาพ  ปูนอน
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. นางสาวณษภรณ์  สมมิตร
2. นางสาวดวงกมล  กวดโท
3. นางสาววิลาวรรณ  ตะวัน
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
2. นางสำรวย  คันธา
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายธนพล  พรเพ็ง
2. เด็กชายศราวุฒิ  แก้วโพธิ์
 
1. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
2. นางสาวธาราภรณ์  ต้นทอง
 
65 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายบุญญวิทย์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงพอเพียง  บุญมั่ง
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฏิเก
2. นางสุนิตย์  สัจจา
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัดกอง
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  วีรวรรณ
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
2. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
67 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ก้อนสิน
2. เด็กชายชินวัตร  มาคิน
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พิมพ์บูลย์
2. นางประชุมพร  คำวิแสง
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายภูมินทร์  ประดิษฐ์จา
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ภูแล่นกี่
 
1. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
2. นายสิทธิพงษ์  พลศรี
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. นายนันทกร  ทองสาดี
2. เด็กชายพัทธพล  สมศรี
 
1. นางสุมาลี  ศรีสารคาม
2. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กหญิงประจิตตรา  ศรีเป้า
2. เด็กหญิงสุธาลักษณ์  กองตุ้น
 
1. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
2. นายชัยยงค์  โคตรศรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายภัทรพล  กองตุ้น
2. เด็กชายวราเทพ  ชาบุญ
 
1. นางวะลัยลักษณ์  ชมรส
2. นางสาวอำพร  วงชารี
 
72 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ทับทิมไสย
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญคำ
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายสมเจต  แป้นกลาง
2. เด็กชายอนุลักษณ์  พักละ
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงวิลาศินี  สีเสมอ
2. เด็กหญิงอภิชญา  เทียมอัน
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายธนดล  ศรีหารัตน์
2. เด็กชายธนทวี  แสงกล้า
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีนาคา
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
2. นางกรรณิการ์  คงสืบเสาะ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายนนทการ  พิมพ์บูลย์
2. เด็กชายพงศธร  ทศไกร
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ทวยพร
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายมรุพงศ์  นามวงษา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายชัยณรงค์  ขานพล
2. เด็กชายชิตพล  เสนานันท์
3. เด็กชายเอนกพงษ์  พลเตมา
 
1. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
2. นายศุภโชค  มุระดา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงพรณภา  โคตวงศ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ยอดประนาม
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมดา
2. นางโสภารัตน์  วงศ์แก้ว
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายณัฐชัย   ทิพย์ชัย
2. เด็กชายสุรชัย    เกตมาลา
3. เด็กชายอริญชน์   ชุมพล
 
1. นายเชิด   พลเรือง
2. นางเกียรติชัย   ภูประธรรม
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูลาด
2. เด็กหญิงจิรประภัทร  พานคง
3. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
4. เด็กชายวรากร  นนตะสี
5. เด็กชายวรเมศ  แสนโคตร
6. เด็กชายสุกฤต  สังข์ทอง
 
1. นายสมส่วน  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวธัญญา  ทัดไพร
3. นายภัควนิตย์  เชิดรัมย์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงปนัดดา   ดีเวิน
2. เด็กหญิงพรทิพย์   หาญคำภา
3. เด็กหญิงสุทธิดา    โยวะมุด
4. เด็กหญิงสุภารัตน์   นันตะนัย
5. เด็กหญิงอรทัย   บุญมา
6. เด็กหญิงอังคณา    ตติยะรัตน์
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
2. นางอังวิสา  เขียวสด
3. นางภันทิลา  ตะภา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกัลยดา  ทับชารี
2. เด็กหญิงจิดาภา  โชติชุม
3. เด็กหญิงวันวิสา  พันธ์ทุม
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  บุญศรี
2. นางสมจิตร  สมสงวน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงพรธิดา  คิดถูก
2. เด็กหญิงสกุลตลา  พยัคฆวงศ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นเจริญ
 
1. นางบุบผา  แสนสงค์
2. นางดวงใจ  สิมลา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายพีระยุทธ  สีใส
2. เด็กชายรุ่งเพชร  มาตย์วิเศษ
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์  พานิกร
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสมปอง  แย้มโกสุม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีดาจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  จรจรัญ
3. เด็กหญิงอริศรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวอัมรา  สัตยพันธ์
2. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ภูวา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วก่อง
3. เด็กหญิงมัลลิกา  อุทัยบาล
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางลมุล  เสนามาตย์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาสมชัย
2. เด็กหญิงพัชรีย์  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงอรนภา  หาโกสีย์
 
1. นางพรพิมล  หาโกสีย์
2. นางอัมพร  ตะบุตร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  พิมพ์จ่อง
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญรำไพ
3. เด็กหญิงพัราสิณี  พิมพ์จ่อง
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
2. นายรัฐนันท์  จันเปรียง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงพัชรี  เจริญศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เต้กป้อม
 
1. นางกาญจนา  หรัญรัตน์
2. นางนารี  พรรณะ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทิมินกุล
2. เด็กชายภูวนาถ  ช่างหล่อ
3. เด็กหญิงอารียา  วงศ์มามี
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
2. นางบาหงัน  กันเมร์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายปิยวัฒน์   จันปัญญา
2. เด็กหญิงพฤฒวรรณ   ทองพงษ์
3. เด็กหญิงศุภมาศ   วังหอม
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
2. นางดวงชีวัน   นามเต
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายพงศกร  จันทร
2. เด็กหญิงพัชราพร  ปักกะสาตัง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มวลมนตรี
 
1. นางสาวภวรัญชน์  แสนโง
2. นางอัมรา  พันสุดน้อย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  บาลมีทะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปาเตี้ย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปักกาสัง
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
 
94 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายวงศกร   คงแสนคำ
2. เด็กชายสิทธนันท์   อนุอัน
3. เด็กชายสุกฤษณ์  สัมฤทธิ์รินทร์
 
1. นางธันว์วดี   ไชยพงศ์ธาริน
2. นางสาวเพียงตะวัน   ไชยประเสริฐ
 
95 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกฤติกา  กุมภี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญปก
3. เด็กหญิงพรลภัส  บุญใหญ่
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
2. นางสาวกรรณิการ์   แพงเวียงจันทร์
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายจีรภัทร   เรืองงาม
2. เด็กชายธนกร  ปัญญายาว
3. เด็กชายศุภชัย   หาญยิ่ง
 
1. นางสาวนันท์รวี   ขันผง
2. นายเฉลิมพล   อุตรินทร์
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ชุมแสง
2. เด็กชายธนพล  ไทยสงค์
3. เด็กชายพลากร  โสภารัตน์
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
2. นางจิตลัดดา  ภวภูตานนท์
 
98 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนินทร์  ตงกระโทก
2. เด็กหญิงศศิภิญญา  ตะภา
 
1. นางธนวัน  ภวภูตานนท์
2. นายพิรุฬห์  จันทนมัฏฐะ
 
99 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายวรพจน์  ทินสี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใบบ้ง
 
1. นางจิตร์สนา  บุตรงาม
2. นางกนกพิชญ์  ชาติชัชวาล
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  จ่าคำ
 
1. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายฐิติวิชญ์  วงศ์ปัสสา
 
1. นางสาวดวงมณี  เศษวงค์
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงธัญชนก  อาปะมาเถ
 
1. นางสาวิตรี  วุฒิสาร
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กชายโชคทวี  แฝงเพชร
 
1. นางนันทนา  ไชยแสนท้าว
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายกฤษธนา  ศรีพลลา
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์  เหล่าสมบัติ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เกษกรณ์
4. เด็กหญิงมาลัย  จินดาภู
5. เด็กหญิงอรปรียา  มานะศรี
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิยะโคตร
7. เด็กชายเรืองเดช  จุทานันท์
 
1. นางลภาวดี  ศรีพระนาม
2. นางฐิติยา  พลศรี
3. นางสาวเพียรศรี  ปัททุม
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  หาระพันธ์
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  จะยันรัมย์
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายปรเมต   อันละคร
 
1. นายเฉลิมพล   อุตรินทร์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงวชิราพร  มณีศรี
 
1. นางชื่นกมล  แสนพินิจ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กหญิงอานิตา  ซันดรัน
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายนิติพล  โสภณศิริ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงกรพิน  สุวรรณกาโร
2. เด็กหญิงธนพร  ทุงฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทุงฤทธิ์
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายอิสระ  ลีลา
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายภวัต  แก้วทอง
2. เด็กชายภัทรพล  จิตบรรจง
3. เด็กหญิงวนิดา  ใบบ้ง
 
1. นายสหภาพ  กลางสุข
2. นางกนกพิชญ์  ชาติชัชวาล
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงจันทรา  จำปาทิ
2. เด็กหญิงอทิติยา  คำหงษ์
3. เด็กหญิงอลิศรา  สงเสริศ
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายณัฏฐรุทธิ์  ดงพงษ์
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายศราวุธ  จันโดด
2. เด็กชายสันติ  ช่างเรือง
3. เด็กชายอนันตชัย  สมสวย
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายอดิเรก  นามพร
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภัทรวิทย์  ทับทิมไส
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทุงฤทธิ์
3. เด็กชายเจษฎา  ทุงฤทธิ์
 
1. นายประเจน  ปฏิเก
2. นายพรชัย  วรรณเดช
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  นามเต
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ศิริวิสาร
3. เด็กหญิงวรินรัตน์  วังหอม
 
1. นางแปลงใจ  แดงงาม
2. นายกุลวุฒิ  วิริยเมธางกูร
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายประวิทย์  ทวยจัด
2. เด็กชายวีระพัฒน์  จันทะนีย์
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฏิเก
2. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ไกรจันทร์
2. เด็กชายบรรณพิภพ  ไชยสมคุณ
3. เด็กชายสมหมาย  กองสำรี
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายกฤษติน  กางโหลน
2. เด็กชายอภิรชัย  ศรกล้า
3. เด็กชายอภิรักษ์  กางโหลน
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางอมร  สุนน้ำเที่ยง
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายพัสกร  เหล่าทับ
 
1. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายธนดล  มะธิโตปะนำ
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายอดิสร  ยะตะโคตร
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
123 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายวีระยุทธ   โยวะมุด
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
124 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สีสมพาน
 
1. นายอาคม  สิงพร
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายครรชิต   เทวรุตน์
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายเตชณัฐ  พยุหะ
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายชาญณรงค์  งามดี
 
1. นายประยงค์  พุทโธ
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกวิสรา  งาศ์ละคร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพแพง
3. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทบพักตร์
5. เด็กชายดลวีย์  ดวงแข
6. เด็กหญิงดาริกา  พิมพ์พันธ์
7. เด็กชายธนดล  มะธิโตปะนำ
8. เด็กชายธนพล  น้อยสิงห์
9. เด็กชายธีรภัทร  หวังสิวกลาง
10. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  ทำหินกอง
11. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
12. เด็กหญิงพรนภา  กาสังข์
13. เด็กหญิงพิมพฺวิภา  นครแก้ว
14. เด็กหญิงพิรยา  ทวยเพียง
15. เด็กหญิงภณิดา  แย้มแก้ว
16. เด็กหญิงภัคจิรา  ทามแก้ว
17. เด็กหญิงภิลาพร  ใหยะปะ
18. เด็กชายภีระภัทร  ประพันธ์
19. เด็กหญิงมนัสดา  พูลแก้ว
20. เด็กชายวรพล  คำสาลี
21. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  รัตน์ธรรม
22. เด็กชายสราวุฒิ  น้อยสิงห์
23. เด็กหญิงสุพัตรา  สมอ่อน
24. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญคำ
25. เด็กชายอัฐพล  แสนลาด
26. เด็กชายเกียรติภูมิ  ทบพักตร์
27. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรแก้ว
28. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  บ้านนอก
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
2. นายอาทิตย์  ประทุมวัน
3. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
4. นางเพ็ญจันทร์  ขัติยะมาตย์
5. นางสาวภัทราภรณ์  พรคลัง
6. นางจริยา  บัวบาน
7. นายรชฏ  ทรงคาสี