เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ดาวน์โหลอเอกสาร
1. ประกาศ สพฐ. เรี่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
2. แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน (ระดับประถม)
3. แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน (ระดับมัธยม)

การเปลี่ยนแปลงนักเรียนและครู (แก้ไข)

 
 
 
วิธีดำเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน การประกวดแข่งขันภาพยนต์สั้น
     ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์  หรือส่งภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในนาม คุณสมโพธิ์  มิฆเนตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ถนนสุรินทร์ ปราสาทตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (๓๒๐๐๐) โดยยึดวันประทับตราไปษณีย์เป็นสำคัญ ประกอบด้วย
       - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๕ ชุด
       - DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน ๕ แผ่น
       - บทภาพยนตร์จำนวน ๕ เล่ม
 
   
  สูจิบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม  2558 จังหวัดสุรินทร์  
สามารถติดตามข้อมูลหน้าเว็บต่อไปนี้  http://www.esan65.sillapa.net 
 1. การศึกษาปฐมวัย     
 2. วิทยาศาสตร์   
 3. สังคมศึกษา       
 4. ศิลปศึกษา(ดนตรี)   
 5. ศิลปศึกษ(ทัศนศิลป์)  
 6. ศิลปศึกษา(นาฎศิลป์ )  
 7. การงานอาชีพ   
 8. คอมพิวเตอร์   
 9. หุ่นยนต์  
 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 11. การศึกษาพิเศษ

  ที่พักในจังหวัดสุรินทร์
  1. ข้อมูลโรงเรียนที่เป็นที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
  2. ข้อมูลโรงแรมที่พักในจังหวัดสุรินทร์
  3.  ข้อมูลที่พัก โรงเรียนและโรงแรม (Update)            ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
            ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ ส่งถึง  สพป. สุรินทร์  เขต 1(ระดับประถมศึกษา) / สพม.33  (ระดับมัธยมศึกษา) 14-21 พ.ย. 2558  เพื่อประสานดำเนินการต่อไป 
  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว                                                     
     ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

  ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว

              แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33  โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 14-21 พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )

  ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ
   ระดับประถมศึกษา   /  ระดับมัธยมศึกษา
 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน/กิจกรรม

 • 17 กันยายน 2558   ประชุมคณะทำงาน ประกอบด้วย ผอ.สพป.นค.1
  รองผอ.สพป.นค.1 ศึกษานิเทศก์  ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ และ admin ระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่ 
 • 19 - 20 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดำเนินการจัดตารางการแข่งขัน โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด
 • 21 กันยายน -10 ตุลาคม 2558  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาลงทะเบียนการแข่งขันออนไลน์ให้กับโรงเรียน และแจ้งให้โรงเรียนกรอก
  รายชื่อนักเรียน และ ครูผู้ฝึกสอน ออนไลน์ให้สอดคล้องกับประกาศของ สพฐ. ตามตารางการแข่งขัน 
 • 1-15 ตุลาคม 2558  เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล จัดทำคำสั่ง แบบกรอก จัดตารางแข่งขัน เอกสารประกอบการแข่งขัน 
 • 15 - 31 ตุลาคม 2558  จัดการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ
 • 2 พฤศจิกายน 2558  ประชุมเจ้าหน้าที่กรอกคะแนน เพื่อแบ่งหน้าที่ กรอกรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่งของ สพป.หนองคาย เขต 1 และกรรมการแข่งขันแต่ละกิจกรรมออนไลน์ทางเว็บ 
 • 3 พฤศจิกายน 2558  ให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย  กรณีเปลี่ยนแปลงนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ต้องให้เสร็จก่อนเวลา 12.00 น.
 • 4 พฤศจิกายน 2558  ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรม  
 • 5 - 6 พฤศจิกายน 2558  จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
 • 5 - 8 พฤศจิกายน 2558  ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ และให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่ทันที (ถ้าโอนข้อมูลไประดับภาคแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
 • 6-9 พฤศจิกายน 2558  โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
 • 10 พฤศจิกายน 2558  โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการต่อไป

** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่าย
1) เข้าเว็บไซด์ www.esan65.sillapa.net/sp-nki1/ ไปที่เมนู "เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน" เพื่อเข้าสู่ระบบกลุ่มโรงเรียนโดยใช้ Username และ password ที่เขตพื้นที่จัดให้
2) ไปที่เมนู "โรงเรียนในสังกัด(กลุ่ม)" เพื่อตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในกลุ่ม เช่น ชื่อกลุ่ม จำนวนโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ผู้ประสานงานของโรงเรียน ที่อยู่(สำนักงานกลุ่ม) เบอร์โทร และe-mail ถ้าไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งเขตพื้นที่เพื่อแก้ไข
3) ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้กับโรงเรียนในกลุ่มทราบ ดังนี้
    3.1) รายละเอียดการแข่งขัน ระดับกลุ่มและระดับเขตพื้นที่ เช่น วัน เวลา สถานที่แข่งขัน เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขัน โดยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่ 
    3.2) แจ้งให้โรงเรียนในกลุ่มส่งชื่อกิจกรรมต่างๆ ที่มีความประสงค์จะส่งเข้าแข่งขัน
    3.3) แจ้ง username และ password ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขัน
    3.4) ลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่รายการ "ลงทะเบียนให้โรงเรียน" (นักเรียนและครูผู้สอน)
3) ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่าย ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด
4) ตรวจสอบความครบถ้วนของกิจกรรม แล้วลงทะเบียนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายที่เมนู "ลงทะเบียนโรงเรียนที่เป็นตัวแทน" เพื่อส่งต่อข้อมูลการแข่งขันไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียน
1) เข้าเว็บไซด์ www.esan65.sillapa.net/sp-nki1/ ไปที่เมนู "เข้าระบบโรงเรียน" โดยใช้ Username และ password ที่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาให้ แล้วให้ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน เช่น รายละเอียดของผู้ติดต่อ/ประสานงาน เบอร์โทร e-mail ถ้าไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อแก้ไข
2) ลงทะเบียนการแข่งขัน โดยดำเนินการดังนี้
   2.1) คลิกที่
"ลงทะเบียนแข่งขัน"
   2.2) เลือกหมวดหมู่การแข่งขัน โดยดำเนินการทีละกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขันจนครบ
   2.3) กรอกรายละเอียดของ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกคน ของกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนด (ศึกษารายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันและประกาศของ สพฐ.)
   2.4) ไปที่เมนู
"เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว" ดำเนินการเพิ่มรูปภาพของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกคน
3) ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล ไปที่เมนู "ความครบถ้วนในการลงทะเบียน" ถ้าไม่ถูกต้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
4) พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ไปที่เมนู "พิมพ์บัตรประจำตัว" (ใช้กรณีเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่และระดับภาค)
5) เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับกลุ่มเครือข่าย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

 
ข้อมูลโรงแรมที่พักในจังหวัดสุรินทร์
1. ข้อมูลโรงแรมที่พักในจังหวัดสุรินทร์
2.  ข้อมูลที่พัก โรงเรียนและโรงแรม (Update)
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 12:04 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
ติดต่อประสานงานกลุ่มงานเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์  (สพป.)
ที่ ชื่อผู้ประสาน  เบอร์โทร
1 ศน. ชำนาญ  ภคะวา   089-7758648
2 ศน.บัญญัติ  โอษฐงาม 089-7711892 
3  ดร.จำรัส  สอนกล้า     081-9763279 
4  น.ส.นภาพร  รังสรรค์เมธากุล 095-6099252 

ผู้ดูแลระบบข้อมูล (Admin) การจัดการแข่งขันทางเว็บไซด์ของ สพป.หนองคาย เขต 1

1. นายนิทัศน์ ปลัดพรหม  เบอร์โทร  0810561208
2. นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์  เบอร์โทร  0815920849
3. นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา  เบอร์โทร  0918628624
4. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล  เบอร์โทร 0898628321
5. นายนิวัฒน์ กองแก้ว  เบอร์โทร  0885521209
6. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง  เบอร์โทร 0956645402
7. นายชวลิต ประลันย์ เบอร์โทร 0910631717
8. นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล เบอร์โทร 0918629009

ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานรายกิจกรรม

►ปฐมวัย : นางมติภา ชัยชิต
►วิทยาศาสตร์ : นางอนงค์ คำแสงทอง
►กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์
►เครื่องร่อนฯ : นางอนงค์ คำแสงทอง
►ศิลปะ (ทัศนศิลป์) : นายธีรภพ วงศ์ โยธา
►ศิลปะ (ดนตรี) : นายชาตรี  ราชบัณฑิต 
►ศิลปะ (นาฏศิลป์) : นางเสนาะจิต  ศิริเลิศธีรกุล 
►สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : นางสมหมาย โยธากุล
►หุ่นยนต์ : นายวิวัฒน์ ผาวันดี
►การงานงานอาชีพ : นางจิตราพร ราชบัณฑิต
►คอมพิวเตอร์ : นางทดทรง ทีนาวัฒน์
►การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) : นางฉวีวรรณ โยคิน
►ศิลปวัฒนธรรมอีสาน : นายประทีป  ทะแพงพันธ์  
►ระบบบันทึกคะแนน : นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 169
จำนวนทีม 1,341
จำนวนนักเรียน 3,153
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,153
จำนวนกรรมการ 765
ครู+นักเรียน 5,306
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,071
ประกาศผลแล้ว 139/139 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 221
สัปดาห์ที่แล้ว 398
เดือนนี้ 408
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 408
ทั้งหมด 170,855