รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุวรรณโค
2. เด็กชายนพนันท์  ไก่แก้ว
 
1. นายประเสริฐ  จำปาหอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  กำทรัพย์
2. เด็กชายอภิชัย  ชนะงาม
 
1. นายจำเนียร  อุ่นใจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  กำทรัพย์
2. เด็กชายอภิชัย  ชนะงาม
 
1. นายจำเนียร  อุ่นใจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายบุรพร  กุรกนก
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีขาว
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายองอาจ  ยืนยง
2. เด็กชายโอภาส  จันปุ่ม
 
1. นายนางสุดสาคร  พละบุตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายกิตศนะ  เนตรมา
2. เด็กหญิงปณิตา  จำปาเปาะ
3. เด็กชายภานุวัมน์  ตระการจันทร์
4. เด็กหญิงยุพเรศ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูเนตร
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นายประเสริฐสักดิ์  แสงเกาะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายธนศักดิ์  พุทธพงศ์
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  บุณทิพย์
3. เด็กชายสีหราช  ยืนยง
4. เด็กหญิงอัตนาน  ทานให้
5. เด็กชายไมตรี  ภูมี
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นายนิวัฒน์  โสมณวัตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายธรรมนูญ  ถาวรลุน
2. เด็กหญิงวิชญาดา  พลรักษ์
 
1. นางพนัชกร  บำเรอพงษ์
2. นายฟ้าทรงธรรม  กาลจักร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายชานนท์  สองศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้ออุ่น
 
1. นางพนัชกร  บำเรอพงษ์
2. นายฟ้าทรงธรรม  กาลจักร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงหิรัณยา  วาระสุข
2. เด็กชายอานนท์  สายงาม
 
1. นางเพียงจิต  สุวรรณพงศ์
2. นางภัทรวดี  สุริสาร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทรนันท์  มีคุณ
 
1. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันดารัตน์
 
1. นางกิติยา  ดวงแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประสานพิมพ์
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งตระกูล
 
1. นายเทวา   ศรีดาโคตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายกิติพงษ์  ทวีสุข
 
1. นายประสิทธิ์  เผ่าภูรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กชายธนกร  พงษ์อนันต์
 
1. นางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  ผาสิน
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายวราวุฒิ  โคตรหา
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชญานี  สายแก้ว
2. เด็กชายพรทวี  ลาลี
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
3. นาง.  .
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนประทาย 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสนคำ
2. เด็กชายเจตนา  ประหยัด
 
1. นางหมันหยา  เสสแสงศรี
2. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  โกศล
2. เด็กชายเด่นชัย  ลาลี
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวน้ำฝน  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวเพลินจิต  บุญไชย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสาวโท
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรเพ็ชร
3. เด็กหญิงปณิศา  ผิวเงิน
 
1. นางพัชราภรณ์  รากวงษ์
2. นายสมชาย  ศรีนิล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงรื่นฤทัย  บุญทะสอน
2. เด็กชายรุ่งระวิน  ศรีลาวงษ์
3. เด็กชายศิริพงษ์  พิมภักดิ์
 
1. นายวิจัย  ภารการ
2. นายไพบูลย์  นามศรี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นายกัณต์พฒน  ยาคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วสุข
3. เด็กชายพีระพงษ์  สุรำไร
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
2. นางสาวณัฐญาดา  ใจอุ่น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นายธีรวัฒน์  สุระเสียง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเนตร
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐนพินญาณ์  ทิวะพล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานวุฒิ
3. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
4. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
9. เด็กชายอรินทราช  ศรีธัญรัตน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานวุฒิ
3. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
4. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
5. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
6. เด็กหญิงณัฐนพินญาณ์  ทิวะพล
7. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
8. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
9. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิ่วชวโรจน์
10. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
11. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
12. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
13. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
14. เด็กชายอรินทราช  ศรีธัญรัตน์
15. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
2. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
3. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
4. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
5. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
6. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
7. นายยันต์  พาละพล
8. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
9. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
10. เด็กชายอรรครินทร์  ศิลาคำ
11. เด็กชายเอื้ออังกรู  นาสารี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางศิรินภา  ไพรศรี
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงหราช
2. เด็กหญิงจุฬานัฐกานต์  ผดาศรี
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไผ่สุรัตน์
4. เด็กหญิงญัฐธิดา  สุขเกษม
5. เด็กหญิงญานิศา  บุ้งทอง
6. เด็กชายณัฐพล  ซาสงวน
7. เด็กชายธนดล  ทองประสาน
8. เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระดาบุตร
10. เด็กชายนวพล  จมวันทา
11. เด็กหญิงปนัดดา  บุญประสิทธิ์
12. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส
13. เด็กหญิงวรกานต์  น้อมกลาง
14. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ทารักษ์
15. เด็กชายสุปรีชา  เพ็งเภา
16. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์สถิตย์
17. เด็กหญิงอรพิน  ผิวอ่อน
18. เด็กหญิงอรอนงค์  คำทา
19. เด็กหญิงเอมิตรา  สอดศรี
20. เด็กหญิงโชตินภา  บุญโกศล
 
1. นายอรรถพร  สำเภา
2. นายธนเดช  ทองจำรัส
3. นายบุญสม  ตรีนก
4. นางอรทัย  ประกอบแสง
5. นายทัศนัย  เจริญวัย
6. นายบุญสม  ตรีนก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. นายขรรชัย  ชมภูเกษ
2. นายชัยสิทธิ์  โชติสนธิ์
3. นายณัฐนาวุฒิ  หีบแก้ว
4. นายภราดร  บุญแก่น
5. นายสมาน  ภาษี
6. เด็กหญิงสุนิดา  อรุณศรี
 
1. นายชลิต  ดุจดา
2. นายเกษม  เกณทวี
3. นางปราณี  หอมจันทร์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กชายศรันย์  จันทราชัย
 
1. นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พรหมผิว
 
1. นายสุบิน  จันทสม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. นายวัชรพล  มีเพียร
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  กองสุข
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. นายธนา  ใจทน
 
1. นางสาวนิพัทธนา  ขันธะรี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายจิรายุ  สารการ
 
1. นายธวัชชัย  นาดูน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายพงศพัศ  เทวนุกูล
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ประสนสาร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. นางสาวประภัสสร  พูลเพิ่ม
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกรกมล  ชัยโย
2. เด็กหญิงกฤตพร  วงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงกัลยากร  บุญทะวงศ์
4. เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทศรี
5. เด็กหญิงชนาพร  รัตนกุล
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โจทกราช
7. เด็กหญิงณัฎฐ์ปภาดา  ก้อนทอง
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวีรักษ์
9. เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา
10. เด็กหญิงดวงหทัย  อินทรธิราช
11. เด็กหญิงธนัชพร  ฉิมเรือง
12. เด็กหญิงธัญชนก  สวัสดิ์ตระกูล
13. เด็กหญิงธีร์วรา  ธุศรีวรรณ
14. เด็กหญิงนิฎฐิตา  วงศ์วาล
15. เด็กหญิงนิศาชล  จินตนาผล
16. เด็กหญิงปวารณันต์  จึงประเสริฐ
17. เด็กหญิงปุญชวัสมิ์  จิตพิมลวัฒน์
18. เด็กหญิงพัชริดา  เอราวัติ
19. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางยาง
20. เด็กหญิงพิณญ์ญาฎา  จันทนาภรณ์
21. เด็กหญิงพินดารา  ทองมงคล
22. เด็กหญิงพิมพ์ศุภา  ดำรงคุณาวุฒิ
23. เด็กหญิงพีรยา  พรหมคุปต์
24. เด็กหญิงฟาริดา  จันทาทอง
25. เด็กหญิงภวิภา  ไตรนทีพิทักษ์
26. เด็กหญิงรนิษฐา  อาจนาฝาย
27. เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช
28. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์
29. เด็กหญิงวิมลภัทร  ประชุมรักษ์
30. เด็กหญิงศรัญญา  จันทนาภรณ์
31. เด็กหญิงศิรภัสสร  ฐานมั่น
32. เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี
33. เด็กหญิงสุมัชญา  สีถาพล
34. เด็กหญิงอชิรญา  อิ่มโค่น
35. เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี
36. เด็กหญิงอัจริยา  แสนทวีสุข
37. เด็กหญิงอาลีนา  สายสุข
38. เด็กหญิงโอรินนา  ปัญญาธิกุล
 
1. นางสิริลักษณ์  บุญสาม
2. นางสายสมร  เส้นทอง
3. นางสาวรุ่งนภา  โกกะพันธ์
4. นางฉวีวรรณ  สุขสาร
5. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
6. นางสาวชนิกานต์  สายพันธ์
7. นางสาววริษา  มุขมณี
8. นางธันย์ฉมา  รฐาสุขธเนศหิรัญ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงทัศนีพร  พรเพ็ชร
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ทองน้อย
3. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีพลัง
4. เด็กชายภานุเดช  บุตรศรี
5. เด็กหญิงวรัชญา  จันดารัตน์
6. เด็กชายวสุพล  พรหมมิ่ง
7. เด็กชายวายุ  มิตรอุดม
8. เด็กชายศุภเศรษฐ์  เลื่อนลอย
9. เด็กหญิงเกสร  ทาคำห่อ
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สัจสุวรรณ์
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
2. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
3. นางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายกัญจน์  คำหงษา
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทวีชาติ
3. เด็กชายฉัตรชัย  สมสุข
4. เด็กชายชินดนัย  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงฐิติวรดา  โรคน้อย
6. เด็กชายดรัณภพ  วิทิตพันธ์
7. เด็กหญิงธัญพิมล  นีระมนต์
8. เด็กหญิงปฐมาพร  ไชยรักษ์
9. เด็กชายปภังกร  ประวันณะกี
10. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญโสม
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางจิราพันธ์  โหราย์
3. นางชวัลกร  วิทยพานิช
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ป้องภัย
3. เด็กหญิงปริยากร  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คุณาพรสถิต
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยปัญหา
 
1. นางกิติมา  บัวแย้ม
2. นางนัดดา  มงคลแก้ว
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เนืองสุวรรณ
2. เด็กหญิงจันทมณี  แก้วเสนา
3. เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ไชยปัญหา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์พันธ์
5. เด็กหญิงอนุชิตา  วงศ์สายตา
6. เด็กหญิงอภิญญา  ทองเถาว์
7. เด็กหญิงเบญญาพร  บำรุงศิลป์
8. เด็กหญิงโชติกา  แก้วคำ
 
1. นางสกาวเดือน  ศรีละวรรณ
2. นางเพชรรินทร์  ศรีหานนท์
3. นางสาวสมพิศ  เทียนทอง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิดินาถ  รัตนสีหา
2. เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ
3. เด็กหญิงญาณาธิป  ทวีสิทธ์
4. เด็กหญิงณัชชานันท์  พรโครกราด
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
6. เด็กหญิงเจติยา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางอัจฉรา  โกศล
2. นางชวัลกร  วิทยพานิช
3. นางจิราพันธ์  โหราย์
4. นางนงลักษณ์  เสระทอง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายกิตตินันท์  ประสมทอง
2. เด็กหญิงจรินทร  ร่วมรักษ์
3. เด็กหญิงจิราภา  เข็มเพ็ชร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมสัตย์
5. นายนิรพันธ์  พละศักดิ์
6. เด็กหญิงปฏิญญา  ร่วมรักษ์
7. เด็กชายพันกร  สอนเสนา
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ใจแน่น
9. เด็กหญิงมาริษา  ชมสาร
10. เด็กชายวันชัย  สมตัว
11. เด็กชายวีระภัทร  ทองล้วน
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ร่วมรักษ์
13. เด็กหญิงหทัยพร  วงศ์สุข
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ซื่อสัตย์
15. เด็กหญิงอริสรา  คุณสว่าง
16. เด็กชายเจษฎากร  อาสาสุก
 
1. นางสาวสุวภัทร   บุตรอ่อน
2. นางสาวสุภาภรณ์  หอมทอง
3. นางอัจฉริยา  สองสี
4. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
5. นายประหยัด  โพธิ์ศิริ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกมลจิตต์  พูนพิพัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงญานิกา  เวฬุวรารักษ์
3. เด็กชายณัฐพล  รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง
5. เด็กหญิงตรีธนา  ดีงาม
6. เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา
7. เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร
8. เด็กหญิงนันท์นภัช  ศรีล้วน
9. เด็กชายปริญญา  โสภากัณฑ์
10. เด็กชายภูวนัย  พิชญาจิตติพงษ์
11. เด็กหญิงวรีภรณ์  สำอางอินทร์
12. เด็กหญิงสุปวีลัฏฆ์  จันทะสอน
13. เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิดารา
14. เด็กชายอนุภัทร  เฉลิมศรี
15. เด็กชายโชติพัฒน์  เพชรภูวสวัสดิ์
16. เด็กหญิงโยษิตา  ไชยชนะ
 
1. นายพันธ์ทิพย์  ศรีธรรม
2. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
3. นางสาวโสรชา  กำพูล
4. นางสาวดวงใจภักดิ์  รักษ์อักษร
5. นางเสาวณีย์  ดอกดวง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายชิตพล  เทศไธสง
2. นางสาวรณิดา  เรืองศรี
3. นายรติพงศ์  ศิริเวชมงคล
4. นายศักดิ์กริน  แสนทวีสุข
5. นายสหัสวรรษ  ร้ายปล้อง
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นางคณึงนิตย์  สมสอน
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายนาริตะ  อุณาภาคย์
2. นางสาวสุภัสสร  เย็นรักษา
 
1. นางพวงเพชร  สงสาคร
2. นางสุชาดา  ฤาชากุล
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภักดีแพง
2. เด็กชายกิติพงษ์  กุลีสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  คลังชำนาญ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุทธเสน
5. เด็กชายทรัพย์ทวี  ตระการจันทร์
6. เด็กชายภูมิ  เต็มใจ
 
1. นายวรวัฒน์  แสงงาม
2. นางทิพวรรณ  สุดามาตร์
3. นางพรรณี  แสงงาม
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายธนพล  อุตม์ทอง
2. เด็กชายนนทกร  เผือกผาสุข
3. เด็กชายนรินทร์  วงศ์สายตา
4. เด็กชายเกรียงไกร  เตระนะกาโย
5. เด็กชายเทอดพงษ์  ปานแก้ว
6. เด็กชายเอกราช  ชอบเสียง
 
1. นายฉลอง  ธานี
2. นายอุบล  ยลพันธ์
3. นางดารณี  ธานี
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายวรฉัตร  วิรัตน์
3. เด็กชายวิทวัส  พุทธวงค์
4. เด็กชายวิเชียร  พิลากุล
5. นายศุภชัย  สีแก้ว
6. นายศุภณัฐ  มาศสุวร
7. นายสุประสิทธิ์  ทองสวัสดิ์
8. นายเฉลิมวงศ์  เคนบุปผา
 
1. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
2. นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว
3. นายอาทิตย์  กุลบุตร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หินไชยศรี
3. เด็กหญิงอัญชนากานต์  พันธ์ดวง
 
1. นางอรอนงค์  ดำริห์
2. นายปรีชา  ทองลอง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พานเงิน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก่นการ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พันธ์วัตร
 
1. นางรัชนี  อักษรศรี
2. นางอรุณศรี  บุญยิ่ง
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงอรกานต์  แป้นสันเทียะ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ได้เลิศ
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นายสุภาพ  สมานชื่่น
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกชกร  สมอบ้าน
2. เด็กหญิงธันญ์รพี  นิษฐ์ธีรวัต
 
1. นางปรวรรณ  สีสังข์
2. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายปรเมศร์  ไพบูลย์
2. นางสาวพัชราภา  ศูนย์โศรก
3. เด็กชายสุรพงษ์  ครองยุติ
 
1. นายขจรศักดิ์  ประทุมพันธ์
2. นางสาวอัญญานี  สอนอาจ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กชายนิรัตน์  พาละจ่า
2. เด็กชายเกียรติบุตร  บุ้งทอง
 
1. นายขจร  เยาวบุตร
2. นายธวัชชัย  บุญมาศ
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธิพร  พันลำ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ทองทวิง
 
1. นางเดือนฉาย  หาสุข
2. สิบเอกไพศาล  ลาสิงหาญ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชยุต  สุภสร
2. เด็กชายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี
 
1. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
2. นายสมชัย  จารุจิตร
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายอดิชัย  ทองเรือง
2. เด็กชายอภิชาติ  อาจสาลี
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นายพินิจ  ส่งเสริม
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เกษาพันธ์
 
1. นายสมบัติ  บุญกอง
2. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ภาคสีดา
2. เด็กหญิงพรจิตร  บุญล้อม
 
1. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
2. นางสาวนาฏยา  ขันติจิตรา
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศีรี
2. เด็กชาย๊ณรงค์ยศ   ตะเภาแดง
 
1. นายทนงศักดิ์  จรรยากรณ์
2. นางสาวราตรี  บุญโสม
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายธีรภัทร  หอมทรง
 
1. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
2. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายคมชาญ  โสมมา
2. เด็กชายภูริภัทร  องค์สถาพร
 
1. นางปรวรรณ  สีสังข์
2. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐภัทร  เวียนวัฒนชัย
2. เด็กชายธนพงศ์พันธ์  โกมลศรี
3. เด็กชายศิริวัฒน์  กิจชาญไพบูลย์
 
1. นางวงเพชร  การุณย์
2. นางสาวสุภัทรา  เมฆพัฒน์
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงดวงใจ  วงศิริ
2. เด็กหญิงศตพร  แสงใส
3. เด็กหญิงสุขใจ  ชาคิม
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นายสุริยา  บุญแท้
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายชุติพงษ์  สัตย์ธรรม
2. เด็กชายธีระพงษ์  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ไพเราะ
 
1. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
2. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิธีเจริญ
2. เด็กหญิงชนิดาภา  วิธีเจริญ
3. เด็กชายปัญญพนต์  สายแวว
 
1. นายสมร  ไชยชาติ
2. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เจตนา
2. เด็กหญิงสศินา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงอรชร  ทองลือ
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
2. นายณัฐพงษ์  ศรไชย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีสาร
2. เด็กหญิงธนัญญา  หวังผล
3. เด็กหญิงปฏิญพิมานมาศ  พึ่งจิตร
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมนิมิตร์
2. นายวัชรินทร์  พรหมนิมิตร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงปาลิตา  ลาภักดี
2. เด็กชายสันติชัย  สีอ่อน
3. เด็กชายสุรเดช  ศรีสุวงค์
 
1. นายชวนิตย์  เสตพันธ์
2. นายปรีชา  ทองเกลี้ยง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลเยี่ยม
2. เด็กชายจิรันต์  จันทัย
3. เด็กหญิงนฤมล  หีบทอง
4. เด็กหญิงนิติยา  หีบทอง
5. เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์วัน
6. เด็กหญิงวิสสุตา  ม่วงทำ
 
1. นางยุพา  เชื้อนิล
2. นายสมบัติ  บุญกอง
3. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. นางสาวกุลธิดา  มงคุณคง
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา   กันนุฬา
3. นางสาวพรนภา  มุสิกสาร
4. นางสาวสิราวรรณ   พันธ์เพ็ง
5. นางสาวสุภาพร  บรรเทิงกุล
6. เด็กหญิงเสาวภา   ศรีกุลวงศ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุบุญ
2. นางบังอร  รามโกมุท
3. นางอรุณี  ศรีเมือง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนประทาย 1. เด็กหญิงธนภรณ์   วงษาเกตุ
2. เด็กหญิงลักษมี  กันใจ
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีรุด
 
1. นางหมันหยา  เสสแสงศรี
2. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงขัน
3. เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งจันทร์
 
1. นายสวัสดิ์  สมหวัง
2. นายสุกฤษฎิ์  ทองปัน
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงชไมพร  สำราญสุข
2. เด็กหญิงวรุณธิดา  จันดาชัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  เส็นหัดไทย
 
1. นายอุทิศ  สุขบุญ
2. นางบุญสนอง  สุขบุญ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  เกษมสุข
2. นางสาวพิราวรรณ  ขาววงค์
3. เด็กชายโผน  ธรรมสัตย์
 
1. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
2. นางวิไลวรรณ  บุญญโก
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนกพร  พลคำมาก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  การกล้า
3. เด็กหญิงสุมาลัย  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ถิ่นตองโขบ
2. เด็กหญิงนริศรา  คำคลัง
3. เด็กหญิงศรัณยา   ศรีจันทร์
 
1. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
2. นายนนทนันท์  วิชาพูล
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิสันเทียะ
2. เด็กหญิงตะการตา  ศรีมุข
3. เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  ระดาบุตร
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นายวรวัฒน์  แสงงาม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุกนา
2. เด็กหญิงคนึงนิจ  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงวรินทร  บุญสราง
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อบคำ
2. เด็กหญิงภาวินี  ยลสุข
3. เด็กหญิงสริตา  อบคำ
 
1. นางสาวนาฏยา  ขันติจิตรา
2. นางฐิติพร  ภูมิการีย์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงทานตะวัน  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงอัญมณี  มีศักดิ์
3. เด็กหญิงอารยา  เทศนา
 
1. นางสุมาลี  คุณา
2. นางจันทกานต์  ศรีปาน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ผลากุล
2. เด็กหญิงจันทร์ญา  จารุขมูล
3. เด็กหญิงรัตนาพร  สืบสี
 
1. นางบุษกร  จันทลิกา
2. นายวันชรัส  จันทลิกา
 
107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธนพร  บัวทอง
2. เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงศ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  วิริยะการุณย์
 
1. นางประไพรัตน์  สุนิพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ไชยชนะ
 
108 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงฌานิกา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงธนพร  พรหมกสิกร
3. เด็กหญิงอภิอาภา  คลังทอง
 
1. นางศรคนึง  ทองชุม
2. นางบานเย็น  ชุมภู
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำนงค์ใจ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กอแก้ว
3. เด็กหญิงศุตา  บุตรบาล
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญเฉลียว
2. นางจันทร  กัลยา
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โสโป
2. เด็กหญิงปรารินดา  ลือคำหาญ
3. เด็กหญิงสุมิตตา  หมั่นคูณ
 
1. นางมยุรี  จันทร์จรัส
2. นางสาวพิศสมัย  พิมพ์เพียง
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงนิรชา  แดนพันธ์
2. เด็กชายอนันต์   วารี
 
1. นางกมลา  บุญเจริญ
2. นางสาวสุพัตรา  ชาติทอง
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายธีรเดช  ศิริวรรณ
2. เด็กหญิงวารี  ปลุกใจ
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1. เด็กชายนวรัตน์  แนบสนิท
 
1. นางกรวิกา  เวทมาหะ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณฑนา  ทองชุม
 
1. นางสาวสิริพร   มนัส
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1. เด็กชายธนภัทร  สายสุพรรณ
 
1. นางสาวจิรัฐยา  โรจนครินทร์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีหิริ
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จำนงค์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงชลนิภา  แสวงพันธ์
2. เด็กหญิงณัชชา  มะลิวัลย์
3. เด็กชายนฤพนธ์  วันทา
4. เด็กชายนฤพนธ์  วันทา
5. เด็กชายนัฐพล  ระดาบุตร
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ระดาบุตร
7. เด็กหญิงอมราพร  วันทา
 
1. นางราตรี  สลักคำ
2. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
3. นางสาวณัฐนิชชา  โคตดก
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีอ่อน
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายชัยอนันต์  แสนทวีสุข
 
1. นางสำเริง  แสงวิเชียร
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายมงคล  ดีแสน
 
1. นายทัศน์ปักษา  ภาเข็ม
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายกิตติภพ  นาดูน
 
1. นายอาคม  ทองเถาว์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นายวีระ  อาษาพงษ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  บูรณะพล
 
1. นางอุษา  การะเกษ
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   เจริญสุข
 
1. นางสาวอำภา  นวลวัลย์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศาลางาม
 
1. นางสาวกมลชนก   ดวงแก้ว
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงงาม
 
1. นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวันเตา
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงคุณัญญา  หมายเกื้อ
 
1. นางมะลิพร  หมายเกื้อ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญไทย
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. นายณัฐพล  อุดมศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  ทิมา
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์เย็น
2. เด็กหญิงปลื้มจิตร  ผิวเงินยวง
3. เด็กชายวิระชัย  อยู่เย็น
 
1. นางธารารัตน์  ขัดสี
2. นางนภาพร  ฉัตรวิไล
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กชายธงชัย  ดอกคำ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  วงศ์น้อย
3. เด็กหญิงวนิดา  ปราบหล้า
 
1. นายสมร  ไชยชาติ
2. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กิ่งแสง
2. เด็กชายธนาการ  เซี่ยงจง
3. เด็กชายเดชาวัต  บุญสาร
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านชีทวน 1. เด็กชายชัยมงคล  บัวลอย
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์   เชื้อประทุม
 
1. นางนิตยา  ธานี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
2. เด็กชายเจตรินทร์  ถ่ายกูล
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นางสุภาภรณ์  เทพทอง
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายทิธวิัส  ดวงใจ
2. เด็กชายธนากร  พิมพ์หล่อ
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายจักรพรรณ  ดรที
2. เด็กชายวรเวช  โจรสา
3. เด็กชายสุรชาติ  เกษร
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นายเสกสรร  เกษร
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายวรวุฒิ  มีสุข
2. เด็กชายสมประสงค์  ทองอ่ำ
3. เด็กหญิงสุพิศ  ม่วงคำ
 
1. นายทัศพล  จันทป
2. นางสุภัจฉรี  อณาชัย
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภักดี
 
1. นายประวิทย์  ชะนีวงค์
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. นายรัฐวุฒิ  ผึ้งทอง
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นายระเบ็ญ  อินทร์โสม
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  จันทะวัติ
 
1. นางศรีอัมพร  รัตนบวร
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงงาม
 
1. นายวุฒิชัย  ปลื้มจิต
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  ทองมงมล
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เสาแก้ว
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกฤษฎา  พวงทวี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อชาติกล้า
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ป้องภัย
6. เด็กชายธนกฤต  พิลาอาจ
7. เด็กหญิงธัญจิรา  จระคร
8. เด็กหญิงธันยารัตน์  รบกล้า
9. เด็กชายนรากร  ขำตา
10. เด็กหญิงนันท์พิน  อุ่นใจ
11. เด็กชายนิธิกร  มูลประดับ
12. เด็กหญิงปภาพินท์  แผ้วไธสง
13. เด็กหญิงปริยากร  ผ่องแผ้ว
14. เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม
15. เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยรักษ์
16. เด็กชายภราดา  รัตนิล
17. เด็กหญิงมณธกานต์  ประสิทธิ์สาร
18. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คุณาพรสถิต
19. เด็กชายวุฒิชัย  ตริรักษา
20. เด็กหญิงศศินา  ไตยสุทธิ์
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เตชาวิวัฒนบูลย์
22. เด็กหญิงสิริรัตน์  พีระพัฒน์
23. เด็กหญิงสุจิราพร  โลทัง
24. เด็กหญิงสุวพิชชา  วันน้อย
25. เด็กหญิงอรวรรณ  แดนพันธ์
26. เด็กชายอัฑฒกร  แก่นสาร์
27. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยปัญหา
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วพรมดี
29. เด็กชายเขมชาติ  พันธุ์ยม
30. เด็กชายเอกอมร  สารพันธ์
 
1. นางกิติมา  บัวแย้ม
2. นางนัดดา  มงคลแก้ว
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางสุภัค  กอดแก้ว
5. นางจิตภินันท์  รังสิโชติพันธ์
6. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
7. นายศิริพรชัย  ศรประสิทธิ์
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วสีขาว
2. เด็กชายคามิน  สิงห์บัวบาน
3. เด็กชายจรัญชัย  หาญพันธุ์
4. เด็กชายจักรพรรณ  ทิพคุณ
5. เด็กหญิงจิระวรรณ  นันตะวัน
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถวิล
7. เด็กชายชาญชัย  จำปา
8. เด็กชายณัฐพงษ์  รบกล้า
9. เด็กชายณัฐพงษ์  มุสิกา
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์คำ
11. เด็กชายดาวดึงษ์  โลสูงเนิน
12. เด็กชายทันธวัช  ตันสิงห์
13. เด็กชายธนภัทร  ทองด้วง
14. เด็กชายธนัญชัย  ทะปัญญา
15. เด็กชายธวัชชัย  ภูมิมาลา
16. เด็กหญิงนันทวรรณ  สุวรรณพรม
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ราชายันต์
18. เด็กชายพิษณุ  เทพนุรักษ์
19. เด็กหญิงศศิธร  พลพาล
20. เด็กชายศุภกิจ  ไชยศร
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดรักษ์
22. เด็กหญิงสุพัชรธิดา  กิ่งแสง
23. เด็กชายสุวิจักษณ์  แก้ววงษา
24. เด็กชายอนุสิทธิ์  ชาวเวียง
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ศรีทา
26. เด็กหญิงอวัสดา  นวลเปล่ง
27. เด็กชายอานนท์  วาริน
28. เด็กหญิงเกศกนก  ถิระโคตร
29. เด็กหญิงเจตนากรณ์  ภาคสิงท์
30. เด็กหญิงเมธาวดี  วายทุกข์
 
1. นางสุทธิรักษ์  วายทุกข์
2. นายสุชาติ  วรรณวงค์
3. นางพิกุล  กองศรีมา
4. นางภิรมย์วรรณ  ทวีสุข
5. นายเรืองชัย  แสงศรี
6. นางสุพรรณี  สุภาคาร
7. นายมนตรี  ทวีศรี