หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวัฒนา บุญโทโรงเรียนบ้านคำแคนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สาระรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นายประวิทย์ ดอกจันทร์ลีโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางวาสนา บุญเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านสะพือกรรมการ
5. นายเทวินทร์ สุขศรีโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
6. นายอานนท์ ศรศรีโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
7. นายชยทัต ดีเลขโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
8. นางจินตนา บุญยืนโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
9. นางวรรณงาม ทองผุยโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
10. นางสาวจินตนา แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
11. นางอัญชิษฐา วิชาพูลโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำกรรมการ
12. นายประสิทธิ์ นนท์ศิริโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างกรรมการ
13. นางสาวมุกดา ผาหยาดโรงเรียนบ้านนาชุมใต้กรรมการ
14. นายชัยรัตน์ บุญยืนโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
15. นายวันดี ขันเลขโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิติพงศ์ คำพิลาโรงเรียนบ้านโป่งเป้าประธานกรรมการ
2. นางสายสุนันท์ อินทะแสงโรงเรียนบ้านนาพินกรรมการ
3. นายสาคร พันแสนโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ใจตรงโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
5. นายมนตรี ติดตาสีโรงเรียนบ้านห้วยทีกรรมการ
6. นายวรวุฒิ ยุตะวันโรงเรียนบ้านนาแมดกรรมการ
7. นายพิสิฐ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
8. นางปิ่นแก้ว ธนาธิบดีโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างกรรมการ
9. นางทรงจิต ภาระเวชโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
10. นายสามารถ พืชหมอโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)กรรมการ
11. นายปฎิธาน บัวทองโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
12. นางมรกต ทรัพย์แสนพูนโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
13. นายเจริญชัย มณีวรรณโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคำพัน รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านแสนอุดมประธานกรรมการ
2. นายบรรดล จันทร์หงษ์โรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
3. นางกนกพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
4. นางสาวพาณิชย์ ภาระศรีโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
5. นายจวน เดชภูงาโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
6. นายวีรกรณ์ ศรีธัญรัตน์โรงเรียนบ้านแอมเจริญกรรมการ
7. นายชาญชัย เทียนหอมโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
8. นางสุทธิดา ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
9. นางผ่องพรรณ จันทะเนตรโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
10. นายดำเนิน ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านด่านหม่วนกรรมการ
11. นายบรรจบ ดับพิษโรงเรียนบ้านปากห้วยม่วงกรรมการ
12. นายเชิดชัย ลุยพิมพ์โรงเรียนบ้านกองโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสำราญ คุณพาทีโรงเรียนบ้านโปร่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสายสุนันท์ อินทะแสงโรงเรียนบ้านนาพินกรรมการ
3. นางสาวพาณิชย์ ภาระศรีโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
4. นางนพมาศ สมคิดโรงเรียนบ้านบึงหอมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร พูลทวีโรงเรียนบ้านนาชุมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ลุยพิมพ์โรงเรียนบ้านกองโพนประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สุดหล้าโรงเรียนบ้านกุศกรกรรมการ
3. นายมาณพ ทมะนันท์โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำกรรมการ
4. นายดำรงเกียรติ วันทาโรงเรียนบ้านนาแวงกรรมการ
5. นายอุทิศ สร้อยคำโรงเรียนบ้านดงตาหวังกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกฤษดา วงศายะโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
2. นายวินัย แสงทองโรงเรียนบ้านนาหว้าใต้กรรมการ
3. นายโยธิน อินผลโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายเสฏฐวิทย์ จันทร์กองโรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
5. นางอรพรรณ บุญสังข์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวศักดิ์ศรี ทาระพันธ์โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุนทรา ทาสีงามโรงเรียนบ้านไชยชนะกรรมการ
3. นางรัชกร โลมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิมกรรมการ
4. นางอภิญญา อาจหาญโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางจำปี ชนแดงโรงเรียนนากลางกรรมการ
6. นางฉันทนา แก่นบุตรโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ บุตรดีโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
8. นางลลิตา พันโบว์โรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
9. นางมาลัย จินดาศรีโรงเรียนขามเปี้ยกรรมการ
10. นางอัมริสตา แสงงามโรงเรียนผอบ ณ นคร 1กรรมการ
11. นางสุดจิตร โพธิ์ตาดโรงเรียนเกษมบ้านนาคำกรรมการ
12. นางวัชราภรณ์ อุดมสันติ์โรงเรียนเกษมกรรมการ
13. นางพิทยา สาเลิศโรงเรียนนานางวานกรรมการ
14. นางฉวี พันธ์ตาโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
15. นางชุตินันต์ ช่วงโชติโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮกรรมการ
16. นางเกษร อินทร์สดโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ดกรรมการ
17. นางชฏากาญจน์ อยู่คงโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
18. นางรัศมี ตุ้มสังข์ทองโรงเรียนตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายไมตรี ผลจันทร์โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮประธานกรรมการ
2. นางอรศรี จับปะโสมโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
3. นายวสันต์ วงศ์กัณหาโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านแก่งเค็งกรรมการ
5. นางจิฬาลักษณ์ งามภักดีกุลโรงเรียนบ้านฮีกรรมการ
6. นางศิริพร พรหมศิริโรงเรียนบ้านแก้งเหนือกรรมการ
7. นางอุไร กอบเกื้อโรงเรียนกระเดียนกรรมการ
8. นางกวินทรา สร้างนานอกโรงเรียนปุญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
9. นางพรรณทิพา อินผลโรงเรียนบุญจิราธรกรรมการ
10. นางสาวคำภา บุญวังโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
11. นางพยงค์ จิระพงษ์โรงเรียนบ้านโป่งเป้ากรรมการ
12. นางจิตติญาภา พันธ์พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งเป้ากรรมการ
13. นางดรุณี มาสู่โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
14. นางสาวนิลบล เครื่องจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมกรรมการ
15. นางนพรัตน์ สุหงษาโรงเรียนบ้านดอนทับช้างกรรมการ
16. นางวิจิตรา ผาลีพัฒน์โรงเรียนฮีกรรมการ
17. นางธิติมา ชิณพันธ์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
18. นายโชดดี พรสี่โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธิติมา ชิณพันธ์โรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เบื่อน้อยโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางอารีย์ สายเนตรโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นายจันทร์นิกรณ์ ก้อนคำโรงเรียนบ้านโนนหินแร่กรรมการ
5. นางชื่นนภา จอมหงส์โรงเรียนบ้านโสกชันกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประมอญ สูงสง่าโรงเรียนบ้านลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายพิกุล โกศัลวัฒน์โรงเรียนตชด.ทองพุนพิทยากรรมการ
3. นายนิเทศ นนทกุลโรงเรียนบ้านห้วยฝ้ายกรรมการ
4. นายสิริสมภพ สุดแสงโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
5. นางสาวพรรณนภา จันทร์ปุ่มโรงเรียนบ้านโป่งเป้า(สาขาคำจ้าว)กรรมการ
6. นางสาวศุภรพักตร์ คำแก้วโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
7. นางสาวณัฐศิมา เห็มอ่อนโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ แท่นคำโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประมอญ สูงสง่าโรงเรียนบ้านลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายพิกุล โกศัลวัฒน์โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยากรรมการ
3. นายนิเทศ นนทกุลโรงเรียนบ้านห้วยฝ้ายกรรมการ
4. นายสิริสมภพ สุดแสงโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
5. นางสาวพรรณนภา จันทร์ปุ่มโรงเรียนบ้านโป่งเป้า(สาขาคำจ้าว)กรรมการ
6. นางสาวศุภรพักตร์ คำแก้วโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
7. นางสาวณัฐศิมา เห็มอ่อนโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ แท่นคำโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ คำหย่อนโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นายโยธิน อินผลโรงเรียนบ้านกาบินกรรมการ
3. นางสาวเบญจริษา ทาวะรมย์โรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสาคร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านนานวนประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ดาวัลย์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางรัตนา คำมูลโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นายวิทยา หวานอารมย์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
5. นางสาวพีรดา เฉวียงวงค์โรงเรียนบ้านโป่งเป้า(สาขาคำจ้าว)กรรมการ
6. นางสาวกนกธร จันทราโรงเรียนบ้านโสกชันกรรมการ
7. นางพรธิกา งามเถื่อนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสาคร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านนานวนประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ดาวัลย์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางรัตนา คำมูลโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นายวิทยา หวานอารมย์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
5. นางสาวพีรดา เฉวียงวงค์โรงเรียนบ้านโป่งเป้า(สาขาคำจ้าว)กรรมการ
6. นางสาวกนกธร จันทราโรงเรียนบ้านโสกชันกรรมการ
7. นางพรธิกา งามเถื่อนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พูนเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ศรีธรรมมาโรงเรียนบ้านกาบินกรรมการ
3. นายอนันต์ เอกสัตย์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ แก้วเนตรโรงเรียนบ้านนาตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นายพาธร บุตรโทโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา เกษเจริญคุณโรงเรียนบ้านตากแดดประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ขันสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
3. นายโผน ทองเนตรโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประกอบ นามแดงโรงเรียนบ้านคึมประธานกรรมการ
2. นางอินธิรา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
3. นายดำเนิน ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านด่านหม่วนกรรมการ
4. นางอุษณา ดีเลขโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
5. นางสาวรำไพ แก้ววงค์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายอนันต์ เอกสัตย์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประกอบ นามแดงโรงเรียนบ้านคึมประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
3. นายดำเนิน ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านด่านหม่วนกรรมการ
4. นางอุษณา ดีเลขโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
5. นางสาวรำไพ แก้ววงค์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายอนันต์ เอกสัตย์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจริยาวัตร สัตยากูลโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าประธานกรรมการ
2. นายพาธร บุตรโทโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำกรรมการ
3. นายสรวุฒิ พันธุ์พงษ์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ขันสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านเจียดประธานกรรมการ
2. นางรวินทร์ บุดดาแพนโรงเรียนนาตาลใต้กรรมการ
3. นายโผน ทองเนตรโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย สิริบรรยงโรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ทาตระกูลโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทองกรรมการ
3. นายสมเพียร คำชมภูโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
4. นางณิชกานต์ คัทมารโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐกรรมการ
5. นางณัฐวรา อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านนาจ่ายกรรมการ
6. นายสุทธินันท์ ทุมมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
7. นางราตรี สายวรณ์โรงเรียนบ้านดอนทับช้างกรรมการ
8. นางจันทร์แข เชื้อช้างโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
9. นายสมเกียรติ คำหย่อนโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย สิริบรรยงโรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ทาตระกูลโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทองกรรมการ
3. นายสมเพียร คำชมภูโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
4. นางณิชกานต์ คัทมารโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐกรรมการ
5. นางณัฐวรา อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านนาจ่ายกรรมการ
6. นายสุทธินันท์ ทุมมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
7. นางราตรี สายวรณ์โรงเรียนบ้านดอนทับช้างกรรมการ
8. นางจันทร์แข เชื้อช้างโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
9. นายสมเกียรติ คำหย่อนโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ศรีเจริญโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นายสัมมา สามัตถิยะโรงเรียนบ้านนาแวงกรรมการ
3. นายพิกุล โกศัลวัฒน์โรงเรียน ตชด.ทองพูนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน่ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้าเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สังขะวันโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายศิริสมภพ สุดแสนโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
3. นายณัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สังขะวันโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายศิริสมภพ สุดแสนโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
3. นายณัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สังขะวันโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายศิริสมภพ สุดแสนโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
3. นายณัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนนาตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายตะวัน ทุมเที่ยงโรงเรียนบ้านบากประธานกรรมการ
2. นายสมควร บัวสอนโรงเรียนผอบ ณ นคร1กรรมการ
3. นายสนธิศักดิ์ วิลานนท์โรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นายธวัชชัย สมตัวโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายตะวัน ทุมเที่ยงโรงเรียนบ้านบากประธานกรรมการ
2. นายสมควร บัวสอนโรงเรียนผอบ ณ นคร1กรรมการ
3. นายสนธิศักดิ์ วิลานนท์โรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นายธวัชชัย สมตัวโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านเล้าประธานกรรมการ
2. นายไสว ปกป้องโรงเรียนบ้านน้ำคำพิทยากรรมการ
3. นายชูเกียรติ อ่อนตามโรงเรียนบ้านแหลไหล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย บุตรโทโรงเรียนบ้านน้ำคำประธานกรรมการ
2. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันกรรมการ
3. นายเด่นชัย ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านนาชุมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายรองรัตน์ สีหาโรงเรียนตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายสัมมา สามัตถิยะโรงเรียนบ้านนาแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวาทิต คำสิงห์โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางชลธี วรรณีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านกระเดียนกรรมการ
4. นางขวัญใจ พลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นายนิทรา อินทะหลาบโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศราวดี หลักพรมโรงเรียนบ้านคำแคนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ทองศรีโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายสมถวิล ยืนยิ่งโรงเรียนตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวาทิต คำสิงห์โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางชลธี วรรณีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านกระเดียนกรรมการ
4. นางขวัญใจ พลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นางนิทรา อินทะหลาบโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเพยาว์ สายบุตรโรงเรียนบ้านสร้างโพนประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ชิตะ บุญงอกโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
4. นายสนธิศักดิ์ วิลานันท์โรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
5. นายวัชรพล ขันธุแสงโรงเรียน ตชด.บ้านป่งคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเพยาว์ สายบุตรโรงเรียนบ้านสร้างโพนประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ชิตะ บุญงอกโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
4. นายสนธิศักดิ์ วิลานันท์โรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
5. นายวัชรพล ขันธุแสงโรงเรียน ตชด.บ้านป่งคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวาทิต คำสิงห์โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางชลธี วรรณีโรงเรียนขามเปี้ยกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านกระเดียนกรรมการ
4. นางขวัญใจ พลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นางนิทรา อินทะหลาบโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนพมงคล พันธ์ทองโรงเรียนบ้านด่านหม่วนประธานกรรมการ
2. นายพลชิต ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านห้วยฝ้ายกรรมการ
3. นายกีรตินัย สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกจานกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ พระสว่างโรงเรียนบ้านบึงหอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย วงศ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ พระสว่างโรงเรียนบ้านบึงหอมกรรมการ
4. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันกรรมการ
5. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายนพมงคล พันธ์ทองโรงเรียนบ้านด่านหม่วนประธานกรรมการ
2. นายพลชิต ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านห้วยฝ้ายกรรมการ
3. นายกีรตินัย สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกจานกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ พระสว่างโรงเรียนบ้านบึงหอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์วานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวริษา สายวรโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาพร ทองลองโรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการ
3. นางเพชรนรา โพธิยาโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
4. นางสาวสุวภัทร กำเนิดสิงห์โรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
5. นางรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัตธิยา ฉิมพลีโรงเรียนบ่้านตาดแต้ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร บุญธรรมโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
3. นางเพชรศรี สายเนตรโรงเรียนดอนตะมุนกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ อ่อนตามโรงเรียนบ้านน้ำคำกรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ โลมรัตน์โรงเรียนตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวริษา สายวรโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาพร ทองลองโรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการ
3. นางเพชรนรา โพธิยาโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
4. นางสาวสุวภัทร กำเนิดสิงห์โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
5. นางรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางผ่องใส ศรไชยโรงเรียนบ้านห้วยฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางเปรมวดี คำภาพันธ์โรงเรียนบ้านแก้งเหนือกรรมการ
3. นางเพชรนรา โพธิยาโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
4. นางสาวสมพร สีเขียวโรงเรียนบ้านกาจับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวริษา สายวรโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาพร ทองลองโรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการ
3. นางเพชรนรา โพธิยาโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
4. นางสาวสุวภัทร กำเนิดสิงห์โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
5. นางรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กรีบรังโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวัสดิ์พงษ์โรงเรียน ผอบ ณ นครกรรมการ
3. นางประภาภรณ์ รูปศรีโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นางพัฒนาพร ลองทองโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวธมนวรรณ อ่อนตามโรงเรียนบ้านน้ำคำประธานกรรมการ
2. นางอินธิรา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สีหบรรณโรงเรียนบ้านดงตาหวังกรรมการ
4. นางสาวพชรกมล พงศ์พิชญานนท์โรงเรียนผอบ ณ นคร1กรรมการ
5. นายเด่นชัย ภูษากัมปนาถโรงเรียนบ้านนาชุมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวธมนวรรณ อ่อนตามโรงเรียนบ้านน้ำคำประธานกรรมการ
2. นางอินธิรา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สีหบรรณโรงเรียนบ้านดงตาหวังกรรมการ
4. นางสาวพชรกมล พงศ์พิชญานนท์โรงเรียนผอบ ณ นคร1กรรมการ
5. นายเด่นชัย ภูษากัมปนาถโรงเรียนบ้านนาชุมใต้กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจิรศักดิ์ คำมูลโรงเรียนบ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านแก่งเค็งกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ จันทอกโรงเรียนบ้านอูบมุงแก่งเกลี้ยงกรรมการ
4. นายสุดใจ แดงสะอาดโรงเรียนบ้านนาแมดกรรมการ
5. นายกมล แก้วญวนโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
6. นายธนู มังคละกุลโรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่กรรมการ
7. นางพุทธนาวรรณ แสนทองโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
8. นายณฐชนนท์ ขำมีโรงเรียนบ้านนาพะเนียงออกรรมการ
9. นายเทพพงศ์ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
10. นายพัชรพล ธนะคุณโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย ธิโกศรีโรงเรียนบ้านตากแดดประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ โกมลพันธ์โรงเรียนบ้านลุมพุกกรรมการ
3. นายสมพร ลามคำโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงกรรมการ
4. นายทินกร อมรสินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นายเนตรตะวัน จันทร์อุตส่าห์โรงเรียนบ้านปากแซงกรรมการ
6. นายสุวรรณ ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
7. นายพิศุทธ์ มาพระลับโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการ
8. นายสว่าง ประทาสูโรงเรียนบ้านนาพินกรรมการ
9. นายวรวัส โพธิ์งามโรงเรียนบ้านลุมพุกกรรมการ
10. นายเพียรเลิศ วิลามาศโรงเรียนบ้านนาแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ธิโกศรีโรงเรียนบ้านตากแดดประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลามคำโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ โกมลศรีโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่กรรมการ
4. นายปริณทรวัฒน์ บุญนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายคมศักดิ์ บุญอเนกโรงเรียนบ้านทรายพูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายดาว ไชยวงค์โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ พันธุ์สุวรรณโรงเรียนบ้านโบกม่วงกรรมการ
3. นางทัศพร เหลากลมโรงเรียนบ้านกุศกรกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ ลือนามโรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษมกรรมการ
5. นางอรวรรณ พงศ์ภัทรพรโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ กุลโทโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงกรรมการ
7. นางมัลลิกา ลามคำโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงกรรมการ
8. นางพรทิพย์ กางกั้นโรงเรียนบ้านกาบินกรรมการ
9. นางสาวเจนิวา ทวีวุฒิโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
10. นางสาวจันทรา พิมพ์พรมมาโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
11. นางสุภาพร คุลธิโรงเรียนบ้านโสกชันกรรมการ
12. นางปรียา รัตนสุขโรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
13. นางจันทร์ศรี มหานิติพงษ์โรงเรียนบ้านหนองเอาะกรรมการ
14. นางฉวีวรรณ หน่อแก้วโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ พันธ์สุวรรณโรงเรียนบ้านโบกม่วงประธานกรรมการ
2. นายลุมพี สมพบโรงเรียนบ้านโนนหินแร่รองประธานกรรมการ
3. นางวิลาศินี มั่นทนโรงเรียนบ้านดงตาหวังกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ใจหาญโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
5. นางอรณีย์ ผลจันทร์โรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศรีเมือง ดาเหลาโรงเรียนบ้านนาตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ธรรมเทียงโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวนฤมล กวินรักษ์โรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร คนขยันโรงเรียนบ้านนาชุมใต้กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมชัย แดนดีโรงเรียนบ้านนางื้ว(ประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายทศพล บุดดาซุยโรงเรียนบ้านนาพินกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ไหลหลั่งโรงเรียนบ้านโคกก่องวังนองกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ อนุศิริโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางสาวมยุรี จันทร์สิงห์โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฏร์นุกูล)กรรมการ
6. นายวันนา ตุนาโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่ากรรมการ
7. นายวิทยา ศรีจันทร์แดงโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ นนท์ศิริโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างกรรมการ
9. นายอภิสิทธิ์ โสภิตตะชาโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
10. นางสาวมณีกานต์ ทิลาธรรมโรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ดันนอกโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา เขียวแก้วโรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการ
3. นายชาณยุทธ ลือนามโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางสาวสิระพร สายสิทธิ์โรงเรียนบ้านกุศกรกรรมการ
5. นายบรรชา ลุหาเกตุโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมภาร งามเถื่อนโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ โลมรัตน์โรงเรียนบ้านกาบินกรรมการ
3. นางสาวนฤมล กรินรักษ์โรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทศพล หวังดีโรงเรียนบ้านโนนหินแร่กรรมการ
5. นางรุจิเรข แวงวรรณโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจักริน เครืองามโรงเรียนบ้านบ่อหินประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำหาญโรงเรียนบ้านดงตาหวังกรรมการ
3. นางสาวบุตรศรี คำมูลโรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
4. นายสถิตย์ อำนาจวงศ์โรงเรียนบ้านคันพะลานกรรมการ
5. นายเพทาย สมเนตรโรงเรียนบ้านกุดกลอยกรรมการ
6. นายนิกร จันทาเทพโรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธันยา ชิณกะธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ พรหมราชโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
3. นางสาวดัสรี ครองยุติโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
4. นายจิรัฐฏิ ทองรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบรรพต แก่นลาโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร กางกั้นโรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี สิงห์นาคโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นางสาววารุณี ถึงแสงโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นางสาวปฐมาพร หมุนสิงห์โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำกรรมการ
6. นายวสวัตติ์ ถึงประชาโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
7. นายอาณาจักร เคลือศิริโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวิชุดา รักไทยโรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยงกรรมการ
9. นายสุวรรณ ดวงพิลาโรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
10. นางสาวทิพย์ธิญากร วงศ์คำโรงเรียนบ้านโนนหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจักรินทร์ เครืองามโรงเรียนบ้านบ่อหินประธานกรรมการ
2. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เหลากลมโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายยุทธภูมิ ยอดสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวฝนพร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศรีเมือง ดาเหลาโรงเรียนบ้านนาตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ พรมทองโรงเรียนบ้านอีเติ่งกรรมการ
3. นางหวานฤทัย สุวรรณกูฏโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวนกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ปักแก้วโรงเรียนบ้านเกษมบ้านนาคำกรรมการ
5. นางสมาพร ทุมมากรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐกรรมการ
6. นายสมภาร งามเถื่อนโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
7. นายนิ่มหทัย สายบุตรโรงเรียนบ้านไหล่สูงกรรมการ
8. นายจิรัฐฏิ ทองรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
9. นายจิระยุทธ สิริสุภะโรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์ เพ็ญพรโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางประภาเพชร สิพันธ์โรงเรียนเขมราฐกรรมการ
3. นางจิตร แพงจักรโรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีสมชัยโรงเรียนบ้านโสกชันกรรมการ
5. นายไมตรี สุขเรียงโรงเรียนบ้านนนาหว้าเหนือกรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ ภาระเวชโรงเรียนบ้านห้วยทีกรรมการ
7. นางสาวธันยา ชิณกะธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
8. นางสาวดาวสง่า ปักปิ่นโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย สายรามโรงเรียนบ้านนานางวานประธานกรรมการ
2. นายสารทูล ศรีทมโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายประกอบกิจ จอมหงษ์โรงเรียนบ้านกะลึงกรรมการ
4. นายสัญญา ศรีราชาโรงเรียนบ้านนานางวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นพคุณโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำประธานกรรมการ
2. นายทศพล บุดดาซุยโรงเรียนบ้านนาพินกรรมการ
3. นายพุฒิืพงศ์ พรหมราชโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นางสาวดัสรี ครองยุติโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
5. นายจิรัฐฏิ ทองรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายบุรินทร์ สุริยะศรีโรงเรียนบ้านดอนกระทอดประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ วงศ์คำโรงเรียนบ้านแก้งใต้กรรมการ
3. นางพัทยา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่กรรมการ
4. นายสัญญา ศรีราชาโรงเรียนบ้านนานางวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนางอรนิตย์ เหล่าสนธ์โรงเรียนบ้านนาแวงประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล เสนาฤทธ์โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วงกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ แก่นสารโรงเรียนโคกสว่างกรรมการ
4. นายประพน วิลามาศโรงเรียนนาม่วงกรรมการ
5. นายไพศาล แก่นบุตรโรงเรียนแหลไหล่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สายทองโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ แก้วตาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางถวัลย์ รอดภัยโรงเรียนบ้านกองโพนกรรมการ
4. นายปัญญา มีโชคโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภาษารีโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ เหล่าสนธิ์โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางยูถิกา ยึดวงศ์โรงเรียนบ้านนาจ่ายกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ ชวัลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมกรรมการ
5. นางส่งศรี มูลสินโรงเรียนบ้านลุมพุกกรรมการ
6. นายวิเชียร อ่อนยองโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทสิทธินันท์ พ้องเสียงโรงเรียนบ้านขุมคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพูนผล เหมแดงโรงเรียนบ้านอีเติ่งประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สอนชัยโรงเรียนบ้านโนนหินแร่กรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นางราตรี ปทุมมาศโรงเรียนบ้านนาหว้าใต้กรรมการ
5. นายเดชา ประจำถิ่นโรงเรียนบ้านเทวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย สอนชัยโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ประธานกรรมการ
2. นายเกษแก้ว ภูธาโรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการ
3. นางสาวปณิชา จันทร์ถอดโรงเรียนบ้านนาเดื่อกรรมการ
4. นางปิยนันท์ ชาสุรีย์โรงเรียนบ้านแก้งเหนือกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ แก้วตาโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
6. นางบุญยัง แสงทองโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
7. นางเพชรสมร แก่นเมืองโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศิราพร ประถาวรโรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล พิมพ์ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
3. นางกรรณิกา เพ็งศรีโรงเรียนผอบ ณ นคร1กรรมการ
4. นางนราพรรณ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ งามเถื่อนโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพูนผล เหมแดงโรงเรียนบ้านอีเดิ่งประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสงทองโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
3. นางขนิษฐา โภคาโรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)กรรมการ
4. นางวดาริกา ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสังคม รังทองโรงเรียนบ้านถ้ำแข้กรรมการ
2. นายสมปราชญ์ อ่อนตามโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
3. นางพิสมัย จันทวงศ์โรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
4. นางเจสา ไชยเสริฐโรงเรียนบ้านดงไม้งามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสังคม รังทองโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ประธานกรรมการ
2. นางรำไพ กอบเกื้อโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
3. นางจำนงค์ วงเสนโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ สุยะราโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสว่าง ประทาสูโรงเรียนบ้านนาพินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กริชพิทักษ์เงินโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ปัสสาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางเพชรมณี โสภิตะชาโรงเรียนบ้านกาบินกรรมการ
4. นางนิภาพร จารุกมลโรงเรียนบ้านนาพินกรรมการ
5. นายสายยา สันตะพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วัณโทโรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ประธานกรรมการ
2. นางรัชตา เจริญยศธนาโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ บุญพรมโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงกรรมการ
4. นางปรารถนา นนทบุตรโรงเรียนบ้านโนนหินแร่กรรมการ
5. นางวิยะดา สันตะพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางธนพร วิลามาศโรงเรียนบ้านตาดแต้กรรมการ
2. นางนิภา สืบเหล่าโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐกรรมการ
3. นางสาวพรรณพิศ ประสารโรงเรียนบ้านกุดยาลวนกรรมการ
4. นางรัตน์ติญา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดงกรรมการ
5. นางพรพิมล ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนานางวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางลำไย รัตนมูลโรงเรียนบ้านบึงหอมกรรมการ
2. นางสุกาญจนา ชาติสมรโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางปรารถนา นนทบุตรโรงเรียนบ้านโนนหินแร่กรรมการ
4. นางเพชรเลียง วงศ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองเต่เพชรเจริญกรรมการ
5. นางเกษร ขันทะครุฑโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พรมภักดีโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ สุยะราโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ จันทร์จำปาโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ มหานิติพงศ์โรงเรียนบ้านขุมคำกรรมการ
5. นางหอมหวล วันทาโรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ กางกั้นโรงเรียนบ้านกาบินกรรมการ
2. นางจิตรา มั่นจิตรโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
3. นางสุพัตรา กุลบุตรโรงเรียนบ้านหนองเต่เพชรเจริญกรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์แก้วโรงเรียนผอบ ณ นคร 1กรรมการ
5. นางสาวผุสดี ก้อนโคตรโรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา สุวรรณกูฏโรงเรียนบ้านโพนเมืองประธานกรรมการ
2. นายไมตรี สุวรรณอำไพโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวประนอม อัปกาญจน์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
4. นายเหลิน ประชุมรักษ์โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงกรรมการ
5. นางจินตนา สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางหอมหวล วันทาโรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ใจเดี่ยวโรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวธนภัทร์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านหนองฟานยืนกรรมการ
4. นางอัญชลี เรืองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางกรรมการ
5. นางกุหลาบ กองศรีโรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ จันทะนามโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ทุมแก้วโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำกรรมการ
3. นางยินดี จุรุเทียบโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นางปัทมาภรณ์ วงศ์บุดดีโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นางนงคราญ วงเวียนโรงเรียนบ้านถ้ำแข้กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนฤมล มัฐผาโรงเรียนบ้านกาบินประธานกรรมการ
2. นางภาวนา แดนดีโรงเรียนตระการพืชผลกรรมการ
3. นางฤดี เครือสีดาโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่ากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ มิรัตนไพรโรงเรียนบ้านน้ำคำกรรมการ
5. นายอนันต์ ทรงทรัพย์โรงเรียนบ้านกองโพนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวขนิษฐา ราษีบุษย์โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ทรงทรัพย์โรงเรียนบ้านทรายพูลกรรมการ
3. นางสาวนรินทร์รัตน์ มั่นชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา ดาษไธสงโรงเรียนเขมราฐกรรมการ
5. นางมะลิ เกษมสุขโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา โภคาโรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวประจวบ ทีรวมโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
3. นางลักษมี มูลสินโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
4. นายอวยพร การกล้าโรงเรียนบ้านกุดกลอยกรรมการ
5. นางสาวสมคิด สงวนพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา โภคาโรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวประจวบ ทีรวมโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
3. นางลักษมี มูลสินโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
4. นายอวยพร การกล้าโรงเรียนบ้านกุดกลอยกรรมการ
5. นางสาวสมคิด สงวนพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชนากานต์ ปุสิงห์โรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
2. นางธารกมล ไชยลีโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
3. นายพจน์ แพงโสมโรงเรียนบ้านทมกรรมการ
4. นางรังสิมา สูงสง่าโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
5. นายกัณหา จันทรักษาโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
6. นางนราพร วรรณวัตรโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างกรรมการ
7. นางจารุวรณ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชนากานต์ ปุสิงห์โรงเรียนบ้านคำข่าประธานกรรมการ
2. นางธารกมล ไชยลีโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
3. นายพจน์ แพงโสมโรงเรียนบ้านทมกรรมการ
4. นางรังสิมา สูงสง่าบ้านนาตาลใต้กรรมการ
5. นายกัณหา จันทะรักษาบ้านพังเคนกรรมการ
6. นางนราพร วรรณวัตรโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชนากานต์ ปุสิงห์โรงเรียนบ้านคำข่าประธานกรรมการ
2. นางธารกมล ไชยลีโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
3. นายพจน์ แพงโสมโรงเรียนบ้านทมกรรมการ
4. นางรังสิมา สูงสง่าโรงเรียนบ้านนาตาลใต้กรรมการ
5. นายกัณหา จันทรักษาโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
6. นางนราพร วรรณวัตรโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยูร พันธ์พิบูลย์โรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายทวีชัย จำปวัลย์โรงเรียนเขมราฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนภดล สมพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา มูลสินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางมยุรา ญวนขันธ์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พันธ์พาห์โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิทรา อินทะหลาบโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ธิมาชัยโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านโสกชันประธานกรรมการ
2. นายดนัย ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกรรมการ
3. นายศักดา แก้วชิณโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ไท้ทองโรงเรียนบ้านกุดยาลวนกรรมการ
2. นางสาวจินัฐตา พงษ์กิ่งโรงเรียนบ้านด่านหม่วนกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เสนาฤทธิ์โรงเรียนบ้านปากห้วยมาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ไท้ทองโรงเรียนบ้านกุดยาลวนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณัฐตา พงษ์กิ่งโรงเรียนบ้นด่านหม่วนกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เสนาฤทธิ์โรงเรียนบ้านปากห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิราพร ประภาวรโรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสมปอง หล้าเพ็งโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางกนิษฐา ขันสิงห์โรงเรียนบ้นโนนขุมคำกรรมการ
4. นางรจนา คำผุยโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
5. นางสวรรค์ บัวศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิราพร ประภาวรโรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสมปอง หล้าเพ็งโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางกนิษฐา ขันสิงห์โรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
4. นางรจนา คำผุยโรงเรียนพังเคนกรรมการ
5. นางสวรรค์ บัวศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรัญญา ทองโสภาโรงเรียนบ้านคำหาดประธานกรรมการ
2. นางศรีอุบล อุตสาหะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองฟานยืนกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร พูลทวีโรงเรียนบ้านนาชุมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรัญญา ทองโสภาโรงเรียนบ้านคำหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร พูลทวีบ้านนาชุมใต้กรรมการ
3. นางศรีอุบล อุสาหะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองฟานยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระศักด์ คาดหมายโรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นายนิคม พึ่งมาโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
3. นายนิเวศ รูปแกะโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ คาดหมายบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นายนิคม พึ่งมาชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
3. นายนิเวศ รูปแกะโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิราพร ประภาวรโรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสมปอง หล้าเพ็งโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางกนิษฐา ขันสิงห์โรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
4. นางรจนา คำผุยโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
5. นางสวรรค์ บัวศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิราพร ประภาวรโรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสมปอง หล้าเพ็งโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางกนิษฐา ขันสิงห์บ้านโนนขุมคำกรรมการ
4. นางรจนา คำผุยโรงเรียนบ้านพังเคนกรรมการ
5. นางสวรรค์ บัวศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระศักด์ คาดหมายโรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นายนิคม พึ่งมาโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
3. นางจงจิตต์ โพไทรโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระศักด์ คาดหมายโรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นายนิคม พึ่งมาโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
3. นางจงจิตต์ โพไทรโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระศักด์ คาดหมายโรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นายนิคม พึ่งมาโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดกรรมการ
3. นางจงจิตต์ โพไทรโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัทมาภรณ์ วงศ์บุดดีโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรประธานกรรมการ
2. นายชายณรงค์ วิลามาศโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางศักดิ์สิทธิ์ บุญยั้งโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัทมาภรณ์ วงศ์บุดดีโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรประธานกรรมการ
2. นายชายณรงค์ วิลามาศโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางศักดิ์สิทธิ์ บุญยั้งโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สังขะวันโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงประธานกรรมการ
2. นายศิริสมภพ สุดแสนโรงเรียนนาหว้าเหนือกรรมการ
3. นายณัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สังขะวันโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงประธานกรรมการ
2. นายศิริสมภพ สุดแสนโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
3. นายณัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนนาตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สังขะวันโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงประธานกรรมการ
2. นายศิริสมภพ สุดแสนโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือกรรมการ
3. นายณัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านแก้งใต้ประธานกรรมการ
2. นายสน โจระสาโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนัฐกร กาเผือกงามโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือกรรมการ
4. นายประจักษ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านด่านฮังกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขงโรงเรียนบ้านโนนขุมคำกรรมการ
6. นายสมชัย วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]