หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 7 20 13
2 003 โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 0 0 0
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 19 40 30
4 239 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 20 44 26
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 2 12 5
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 18 37 19
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 42 77 61
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 11 25 18
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 21 53 37
10 015 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 12 22 17
11 016 โรงเรียนตระการพืชผล 12 25 12
12 019 โรงเรียนน้ำคำพิทยา 10 16 15
13 218 โรงเรียนบุญจิราธร 20 51 36
14 020 โรงเรียนบ้านกระเดียน 30 53 36
15 021 โรงเรียนบ้านกระเตียด 0 0 0
16 022 โรงเรียนบ้านกองโพน 16 27 21
17 023 โรงเรียนบ้านกะลึง 0 0 0
18 024 โรงเรียนบ้านกาจับ 0 0 0
19 025 โรงเรียนบ้านกาบิน 20 46 27
20 026 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 12 45 12
21 027 โรงเรียนบ้านกุดกลอย 18 37 19
22 028 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 27 47 38
23 029 โรงเรียนบ้านกุศกร 21 42 22
24 037 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 47 85 67
25 240 โรงเรียนบ้านขุมคำ 17 45 27
26 040 โรงเรียนบ้านคอนสาย 46 92 62
27 042 โรงเรียนบ้านคันพะลาน 7 10 9
28 043 โรงเรียนบ้านคำกลาง 36 59 43
29 044 โรงเรียนบ้านคำข่า 17 32 25
30 046 โรงเรียนบ้านคำมณี 12 29 19
31 048 โรงเรียนบ้านคำสมิง 27 53 32
32 049 โรงเรียนบ้านคำหาด 20 33 27
33 045 โรงเรียนบ้านคำแคน 16 33 24
34 047 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 21 46 23
35 050 โรงเรียนบ้านคำไหล 8 19 14
36 051 โรงเรียนบ้านคึม 3 6 3
37 041 โรงเรียนบ้านค้อ 18 34 27
38 058 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 25 65 43
39 060 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 25 62 35
40 062 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 11 9
41 063 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 5 8 6
42 077 โรงเรียนบ้านดอน 8 21 10
43 064 โรงเรียนบ้านดอนกระทอด 0 0 0
44 065 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 14 27 22
45 066 โรงเรียนบ้านดอนงัว 37 82 60
46 067 โรงเรียนบ้านดอนจิก 7 15 11
47 068 โรงเรียนบ้านดอนชาด 0 0 0
48 069 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 13 25 12
49 070 โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 7 12 10
50 071 โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 4 5 4
51 073 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย 3 6 3
52 075 โรงเรียนบ้านดอนหมู 8 16 13
53 074 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 22 60 35
54 072 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 28 64 46
55 076 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 8 15 8
56 078 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 26 46 37
57 079 โรงเรียนบ้านด่านฮัง 14 31 22
58 081 โรงเรียนบ้านตระการ 10 19 16
59 082 โรงเรียนบ้านตากแดด 14 26 22
60 083 โรงเรียนบ้านตาดแต้ 13 23 17
61 084 โรงเรียนบ้านตาดโตน 13 30 19
62 085 โรงเรียนบ้านตุ 17 35 22
63 088 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 10 19 15
64 087 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ 0 0 0
65 089 โรงเรียนบ้านทม 12 34 23
66 090 โรงเรียนบ้านทรายพูล 13 33 21
67 091 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 13 20 15
68 095 โรงเรียนบ้านนากลาง 8 19 14
69 096 โรงเรียนบ้านนาขนัน 14 24 17
70 097 โรงเรียนบ้านนาขาม 32 73 55
71 098 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 12 31 20
72 099 โรงเรียนบ้านนาคิแลน 0 0 0
73 101 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 9 15 12
74 100 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 8 15 11
75 102 โรงเรียนบ้านนาจ่าย 0 0 0
76 104 โรงเรียนบ้านนาชุม 12 25 18
77 103 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 21 39 31
78 105 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 17 43 27
79 108 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 65 139 96
80 107 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 37 65 53
81 109 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 11 21 14
82 110 โรงเรียนบ้านนาทราย 14 24 15
83 111 โรงเรียนบ้านนานวน 12 24 20
84 112 โรงเรียนบ้านนานางวาน 4 11 8
85 113 โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 0 0 0
86 114 โรงเรียนบ้านนาพิน 19 35 19
87 115 โรงเรียนบ้านนาม่วง 16 29 24
88 119 โรงเรียนบ้านนายูง 29 49 40
89 121 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 10 23 15
90 122 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 11 27 18
91 126 โรงเรียนบ้านนาหว้า 23 50 40
92 125 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 32 58 43
93 124 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 10 26 20
94 128 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 9 20 14
95 123 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 23 45 26
96 106 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 6 11 9
97 116 โรงเรียนบ้านนาเมือง 17 43 27
98 117 โรงเรียนบ้านนาแมด 15 38 24
99 120 โรงเรียนบ้านนาแวง 15 22 20
100 129 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 15 23 17
101 131 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 18 36 24
102 130 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 12 27 19
103 140 โรงเรียนบ้านบก 12 28 17
104 139 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 27 130 58
105 142 โรงเรียนบ้านบาก 38 62 49
106 143 โรงเรียนบ้านบึงหอม 15 22 20
107 144 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 2 4 4
108 145 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 13 22 17
109 141 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 22 34 30
110 148 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 0
111 147 โรงเรียนบ้านปากแซง 5 21 12
112 150 โรงเรียนบ้านป่าข่า 9 15 12
113 149 โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 14 30 18
114 151 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 9 17 14
115 158 โรงเรียนบ้านพนมดี 6 6 6
116 159 โรงเรียนบ้านพอก 33 70 53
117 160 โรงเรียนบ้านพะลอง 8 21 15
118 161 โรงเรียนบ้านพะลาน 6 10 10
119 162 โรงเรียนบ้านพะไล 2 9 5
120 163 โรงเรียนบ้านพังเคน 21 44 31
121 169 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 9 18 15
122 170 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 29 64 46
123 171 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 8 9 9
124 172 โรงเรียนบ้านร่องข่า 26 52 38
125 173 โรงเรียนบ้านลาดสมดี 1 1 1
126 174 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 0 0 0
127 175 โรงเรียนบ้านลุมพุก 6 21 14
128 179 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 18 36 29
129 180 โรงเรียนบ้านศรีสุข 2 12 6
130 178 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 4 9 4
131 181 โรงเรียนบ้านสงยาง 6 11 9
132 182 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 12 30 21
133 184 โรงเรียนบ้านสร้างโพน 15 25 22
134 185 โรงเรียนบ้านสองคอน 18 38 28
135 187 โรงเรียนบ้านสารภี 6 12 10
136 186 โรงเรียนบ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น 4 8 6
137 188 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
138 192 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเข 0 0 0
139 195 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 15 31 18
140 196 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 34 67 51
141 197 โรงเรียนบ้านหนองผือ 32 54 44
142 198 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 7 15 10
143 199 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 11 23 15
144 200 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 3 2
145 201 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
146 194 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 11 23 17
147 202 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 12 22 17
148 193 โรงเรียนบ้านหนองแดง 0 0 0
149 206 โรงเรียนบ้านหินห่อม 2 3 2
150 203 โรงเรียนบ้านห้วยที 11 30 16
151 204 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 16 34 25
152 205 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 17 32 25
153 213 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 22 62 46
154 214 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 23 50 36
155 217 โรงเรียนบ้านฮี 8 19 14
156 030 โรงเรียนบ้านเกษม 26 53 40
157 038 โรงเรียนบ้านเขือง 5 11 7
158 086 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 11 16 11
159 092 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 6 14 11
160 152 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 23 43 35
161 176 โรงเรียนบ้านเลาะ 0 0 0
162 177 โรงเรียนบ้านเล้า 9 11 11
163 189 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 11 31 11
164 207 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 21 39 25
165 215 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 2 3 2
166 034 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน 11 18 15
167 031 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 33 74 53
168 033 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 11 26 17
169 036 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 13 26 20
170 035 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 27 56 44
171 032 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 11 61 17
172 039 โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 0 0 0
173 080 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 14 33 20
174 164 โรงเรียนบ้านแพง 21 43 21
175 190 โรงเรียนบ้านแสนอุดม 9 17 13
176 208 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 21 37 32
177 052 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 14 23 20
178 053 โรงเรียนบ้านโคกจาน 6 16 7
179 054 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 23 52 38
180 056 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 9 4
181 055 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 5 10 10
182 057 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 17 39 25
183 132 โรงเรียนบ้านโนนกุง 29 61 47
184 133 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 16 36 20
185 134 โรงเรียนบ้านโนนตูม 20 41 30
186 135 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 7 12 10
187 136 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 9 7
188 242 โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 10 25 17
189 137 โรงเรียนบ้านโนนหอม 12 28 12
190 138 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 30 48 33
191 146 โรงเรียนบ้านโบกม่วง 8 15 11
192 156 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 6 15 10
193 153 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 11 18 14
194 155 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 2 0 0
195 154 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 10 21 15
196 165 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 23 46 35
197 167 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 42 85 51
198 166 โรงเรียนบ้านโพนแพง 35 68 49
199 191 โรงเรียนบ้านโสกชัน 16 39 29
200 209 โรงเรียนบ้านโหมน 0 0 0
201 059 โรงเรียนบ้านไชยชนะ 5 10 6
202 093 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 6 4
203 094 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 8 30 13
204 157 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 3 15 4
205 168 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 20 35 24
206 210 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 2 6 4
207 211 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 16 28 24
208 212 โรงเรียนบ้านไหล่สูง 14 27 21
209 220 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 33 61 48
210 228 โรงเรียนสมาคมจักรยาน 0 0 0
211 230 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ 17 35 27
212 233 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 20 35 28
213 002 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 8 15 11
214 004 โรงเรียนเขมราฐ 9 17 12
215 227 โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) 12 21 16
216 229 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 19 51 35
217 238 โรงเรียนแอมเจริญ 15 33 26
218 012 โรงเรียนดำรงวิทยา 0 0 0
219 013 โรงเรียนดุสิตคามนคร 10 17 15
220 017 โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา 0 0 0
221 241 โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร 10 21 17
222 219 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 8 18 15
223 221 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 27 59 42
224 222 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ 20 56 40
225 224 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 0 0 0
226 223 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม 0 0 0
227 226 โรงเรียนวุฒิศึกษา 10 26 12
228 231 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ 19 54 33
229 232 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 9 38 18
230 234 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 0 0 0
231 235 โรงเรียนอนุบาลรักษ์แม่โพธิ์เมือง 0 0 0
232 237 โรงเรียนอนุบาลอัมพรบัวขาว 2 6 4
233 236 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ 14 33 22
234 018 โรงเรียนเทพนิมิต 0 0 0
รวม 3157 6675 4619
11294

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]