หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประธานกรรมการ
2 นายสมชัย ศรีวงศ์ ผอ.รร.บ้านนาหว้าเหนือ ประธานกรรมการ
3 นายประยูร เครื่องกัณฑ์ ผอ.รร.บ้านห้วยยาง ประธานกรรมการ
4 นางประยูรศรี วงศรี รอง ผอ.รร.บ้านนาพิน ประธานกรรมการ
5 นายรัตน์สถิต สุหงษา ผอ.รร.บ้านคอนสาย ประธานกรรมการ
6 นางบุญมี เสียงเสนาะ ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว ประธานกรรมการ
7 นายสมบัติ บุตรเพชร รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ
8 นายวีรวุฒิ ร่างกายดี รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ
9 นายจุด ก่อแก้ว รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ
10 นายวรรณศักดิ์ บุดดาแพน รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ
11 นายนุกูล จันดารักษ์ รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ
12 นายจรัญ หวานคำ รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ
13 นายวิเชียร พิมพ์รัตน์ รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ
14 นายไตรรัตน์ โคสะสุ รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ
15 นายประจักษ์ บัวผัน ผอ.รร.บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) รองประธานกรรมการ
16 นายนราวุิ ศิริผลา ผอ.รร.บ้านนายูง รองประธานกรรมการ
17 นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม ผอ.รร.บ้านค้อ รองประธานกรรมการ
18 นางนิยม ศรีธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านนาพิน รองประธานกรรมการ
19 นางวิลาวัลย์ บุตรดี ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย รองประธานกรรมการ
20 นางนิทรา อินทะหลาบ ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย รองประธานกรรมการ
21 นางชลิตา สุดหล้า ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว รองประธานกรรมการ
22 นายอุทัย ทวีท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระการ กรรมการ
23 นายบรรพต แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ กรรมการ
24 นายบุญช่วย สายราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานางวาน กรรมการ
25 นายสรพงศ์ ปรักเจริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
26 นายไพบูลย์ แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า กรรมการ
27 นายศรีเมือง ดาเหลา ครู โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ กรรมการ
28 นายจักริน เครืองาม ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน กรรมการ
29 นายสิทธิศาสตร์ มนตรีพงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ
30 นางพิมพ์ระวี ภู่กำชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
31 นายสมพร เยาวเสริฐ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
32 นางอุไร คำแพง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
33 นางมานิดา บุตรโท ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัยพ์ กรรมการ
34 นางศิริพร ไชยโอชะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รก. กรรมการ
35 นายวุฒิชัย ดาผา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี กรรมการ
36 นายสกุลจักร ภววิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง กรรมการ
37 นายประหยัด บุญพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ กรรมการ
38 นายคำสี คำประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง กรรมการ
39 นางมะลิวัลย์ พบลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการ
40 นายเสมอ สุวรรณโค ผู้อำนวยการโรงเรียนตระการพืชผล กรรมการ
41 นายวัฒนา บุญโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแคน กรรมการ
42 นายคำพัน รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนอุดม กรรมการ
43 นายกิติพงศ์ คำพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเป้า กรรมการ
44 นายสมศักดิ์ จำปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนตาดโตนแก้งกกก่อ กรรมการ
45 นายฤทธิชัย สายโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมือง กรรมการ
46 นางบัวสอน สุภาษร ผู้อำนวยการโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย กรรมการ
47 นายวันชัย พละไกร ครูโรงเรียนบ้านทรายพูล กรรมการ
48 นายประเสริฐ พรมภักดี ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
49 นายสฤทธิ์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ กรรมการ
50 นายบุญทัย สุระมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าติ้ว กรรมการ
51 นายประจักษ์ ดาผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะมุน กรรมการ
52 นายทวีชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอบ ณ นคร 1 กรรมการ
53 นายนราวุฒิ ศิริผลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายูง กรรมการ
54 นายวิชัย บุตรโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ กรรมการ
55 นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) กรรมการ
56 นายจตุพร เนื่องโนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งใต้ กรรมการ
57 นายอุเทน ละศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลไหล่ กรรมการ
58 นางรัตธิยา ฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดแต้ กรรมการ
59 นางเปรมวดี คำภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งเหนือ กรรมการ
60 นางผ่องใส ศรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย กรรมการ
61 นายบุญเลิศ กลีบรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม กรรมการ
62 นายนพมงคล พันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านหม่วน กรรมการ
63 นายจักริช ฐิตะสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการ
64 นายภูริช เจริญรัตนพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการ
65 นายพรหมลิขิต เวชกามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ กรรมการ
66 นายประเสริฐ ปกติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน กรรมการ
67 นายพินิจ โคระรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) กรรมการ
68 นายละเอียด จันพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม กรรมการ
69 นางกมลวรรณ ป้องสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาวนิต(บ้านวังแซ) กรรมการ
70 นายณัฐศักดิ์ สำเภา ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการ
71 นายสรพงศ์ ปรักเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการ
72 นายสมหมาย ธิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด กรรมการ
73 นายเพียรเลิศ วิลามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแมด กรรมการ
74 นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเค็ง กรรมการ
75 นายดาว ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ กรรมการ
76 นายจิระศักดิ์ คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) กรรมการ
77 นายสุเมธ เทียนอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง กรรมการ
78 นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุก กรรมการ
79 นายเนตรตะวัน จันทร์อุตส่าห์ ครูโรงเรียนบ้านปากแซง กรรมการ
80 นายสมศรี แก้วปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการ
81 นางสาวศิริพรรณ แก้วเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการ
82 นายไพศาล อรจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง กรรมการ
83 นายรวี จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกลอย กรรมการ
84 นายสุคันธชาติ ขันศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง กรรมการ
85 นายประเสริฐ พวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข่าย กรรมการ
86 นายทินกร วงศ์บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร กรรมการ
87 นายสันติ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก กรรมการ
88 นายสมศรี แก้วปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการ
89 นายรัตน์สถิตย์ สุหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
90 นายอ่อนสี แก้วเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาลใต้ กรรมการ
91 นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง กรรมการ
92 นายไพบูลย์ จันทรักษา ผอ.รร.บ้านนาตาลเหนือ กรรมการ
93 นายวินัย นวลฉวี ผอ.รร.บ้านกุศกร กรรมการ
94 นายสมหมาย ธิโกศรี ผอ.รร.บ้านตากแดด กรรมการ
95 นายวรวิทย์ มาลาสาย ผอ.รร.บ้านบ่อหิน กรรมการ
96 นายชัยรัก จันทนุช ผอ.รร.บ้านนายูง กรรมการ
97 นายสกุลจักร ภววิจารย์ ผอ.รร.บ้านโพนแพง กรรมการ
98 นายเริงชัย ทองทัพ ผอ.รร.บ้านดอนเย็นใต้ กรรมการ
99 นายสมัย มาสขาว ผอ.รร.บ้านคำกลาง กรรมการ
100 นายคารม ช่วยสุข ผอ.รร.บ้านนาพิน กรรมการ
101 นายวิทยา สืบแล ผอ.รร.บ้านอีเติ่ง กรรมการ
102 นายสมคิด มีธรรม ผอ.รร.บ้านบึงหอม กรรมการ
103 นายเวียงชัย แสงทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
104 นายสุทธิพงษ์ จุรุเทียบ ผอ.รร.บ้านหนองผือ กรรมการ
105 นายนิมิต พลหาญ ผอ.รร.บ้านดงตาหวัง กรรมการ
106 นายวิทยา หอมหวน ผอ.รร.โรงเรียนบ้านนาชุม กรรมการ
107 นายปัญญา กาฬหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา กรรมการ
108 นายวิรัช ท้าวด่อน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
109 นายบ่งการ สมสุวรรณ ผอ.รร.บ้านขามเปี้ย กรรมการ
110 นายทวีชัย แสนทวีสุข ผอ.รร.ผอบ ณ นคร1 กรรมการ
111 นายพินิจ แก้วตา ผอ.รร.บ้านดอนงัว กรรมการ
112 นายสำราญ สังขะวัน ผอ.รร.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง กรรมการ
113 นายสำเร็จ ปัสสา ผอ.รร.บ้านกระเดียน กรรมการ
114 นายวิทวัส อยู่คง ผอ.รร.บ้านหนองเต่า กรรมการ
115 นางบุษยากรณ์ ผาหยาด ผอ.รร.บ้านคันพะลาน กรรมการ
116 นางจิตประสงค์ ทมะนันท์ รอง.ผอ.โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ กรรมการ
117 นางสมภักดิ์ สลักทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
118 นายสัจพัฒน์ ชารีชุม ผอ.รร.บ้านม่วงใหญ่ กรรมการ
119 นายสุรสีห์ ผลจันทร์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม กรรมการ
120 นายกฤติเดช สกุลว่องไว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบั่ว กรรมการ
121 นายสรพงศ์ ปรักเจริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
122 นายปัจจัย บ่งเทพ ผอ.รร.บ้านกาบิน กรรมการ
123 นายบุญเลิศ กลีบรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม กรรมการ
124 นายไพโรจน์ ศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุม กรรมการ
125 นายสมพร สามคำ ครูโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง กรรมการ
126 นายมงคล กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา กรรมการ
127 นายสมศรี แก้วปัญญา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
128 นายพิทยา ศรีธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
129 นายสว่าง ประทาสู ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
130 นายศิริพล วงศ์ชาลี ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
131 ส.ต.ต.ณรงค์ ศรีสมุทร ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
132 นายยุทธศักดิ์ ไชยเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
133 นางพัฒนาพร อ่อนดี ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
134 นางนุชพงษ์ แสงเรือง ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
135 นางสาวรุจีจันทร์ มุกดาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
136 นางสาวพัชรินทราภรณ์ สุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการ
137 นางสุพรรณี กัณรักษ์ พนักงานราชการ กรรมการ
138 นายประเสริฐ พรมภักดี ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
139 นายสนิท ทาวะรมย์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
140 นายสมเกียรติ คำหย่อน ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
141 นางจารไน วงศ์งาม ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
142 นางรัตนา จินดารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
143 นางบรรเจิดจิตร วรรณลี ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
144 นางเพชรสมร แก่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
145 นางพิชญา วรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
146 นางอรชร จิตมั่น ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
147 นางสาวประจวบ ทีรวม ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการ
148 นายอุทัย ไขว้วงศ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
149 นายอนันต์ เอกสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
150 นางภาวิณี ช้างเผือกสุข ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
151 นางประภาวรินท์ แดนดี ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
152 นางภิรมย์รัตน์ ดาเหลา ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
153 นางดรุณี มาสู่ ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
154 นางเหลี่ยมศิริ ลือนาม ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
155 นางรัตนา คำมูล ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
156 นางจันทร์เพ็ญ แก้วตา ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
157 นางศิวรานุรัตน์ วงศ์ขึง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
158 นางสาวสุจิตรา โกมลศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการ
159 นายบ่งการ สมสุวรรณ ผอ.รร.บ้านขามเปี้ย กรรมการ
160 นายประนอม เวชกามา ครูโรงเรียนบ้านกุศกร กรรมการ
161 นายประจวบ ผาลีพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านกุศกร กรรมการ
162 นางธยานี คงเมือง ครูโรงเรียนบ้านกุศกร กรรมการ
163 นางทัศพร เหลากลม ครูโรงเรียนบ้านกุศกร กรรมการ
164 นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
165 นางพรพิมล ท้าวด่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
166 นางสุภาพร จันทรุกขา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
167 นางอาภาเพชร ภาระเวช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
168 นางวิวรรธนี เฉลิมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
169 นางรัชนี สายคำวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
170 นายอภิสิทธิ์ มีสติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
171 นางสาวเขมณัฏฐ์ ธรณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
172 นางญาณิศา แสงตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
173 นางสาวปริชมน กาลพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการและเลขานุการ
174 นายเวียงชัย แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการและเลขานุการ
175 นายวิรัตน์ ท้าวด่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการและเลขานุการ
176 นางอรพรรณ บุญสังข์ ครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการและเลขานุการ
177 นางจันทร์เพ็ญ กุลโท ครูโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง กรรมการและเลขานุการ
178 นายนิยม สุภาษร ผอ.รร.บ้านนาขาม กรรมการและเลขานุการ
179 นางประยูร ทิพรส ครูโรงเรียนบ้านกุศกร กรรมการและเลขานุการ
180 นายพรหมลิขิต เวชกามา ผอ.รร.บ้านโนนหินแร่ กรรมการและเลขานุการ
181 นายฤทธิชัย สายโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมือง กรรมการและเลขานุการ
182 นางทัศนีย์ มณีวรรณ รอง.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการและเลขานุการ
183 นายนิรุทธิ์ คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ กรรมการและเลขานุการ
184 นายสุรศาสตร์ ต้นเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านตากแดด กรรมการและเลขานุการ
185 นางสายสุนันท์ อินทะแสง ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการและเลขานุการ
186 นายจำนง ธนะคุณ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
187 นางสาวพาณิชย์ ภาระศรี ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการและเลขานุการ
188 นายวินิจ พิทักษ์เทพสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการและเลขานุการ
189 นางอุษณีย์ สุขทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการและเลขานุการ
190 นายอดุลศักดิ์ ชินพงศธร ครูโรงเรียนบ้านกุศกร กรรมการและเลขานุการ
191 นางวณิชา กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านกุศกร กรรมการและเลขานุการ
192 นายสัญญา ศรีราชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
193 นางสาววนิดา อุทาพันธ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
194 นางฤชุทัย ไชยขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
195 นางมงคลสิริ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
196 นายโยธิน พูลผล ครูโรงเรียนบ้านนาขาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
197 นางอาภาภรณ์ แก้วปัญญา ครูโรงเรียนบ้านคอนสาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
198 นายศราวุธ ศรีเจริญ รอง.ผอ.บ้านนาตาลเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
199 นายวิรัช อินทร์โสม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
200 นางปราณี ศกุนตานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาพิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
201 นายเดชา เรืองสา ช่างไม้ 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
202 นางศิวาภรณ์ พรมสีใหม่ ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
203 นางฌานิกา อุปรีที พนักงานราชการโรงเรียนบ้านดอนงัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
204 นางสาวยุพาพรรณ สาริราช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]