รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายวโนทัย  เสาร์มั่น
2. เด็กชายอภิชาติ  สุภะโกศล
 
1. นางสมชาย  กนกหงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 1. เด็กชายพงศพัทธ์  เกษมศรี
2. เด็กชายเดชสิทธิ์  สมพล
 
1. นายพิทักษ์  เจริญชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นามผล
2. เด็กชายพิทักษ์  สิงห์เผ่น
 
1. นายอวยชัย  คำภาพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ภาระเวช
2. เด็กชายณัฐพล  พรมสำลี
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายขัตติพงษ์  ทางชอบ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำแดงสด
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลทวี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ขันตรีเรือง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เกษียร
3. เด็กหญิงสุจินตภัค  ชัยแสง
4. เด็กหญิงอรวรรยา  แก้วชิณ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พิศมัย
 
1. นายสมภาร  งามเถื่อน
2. นายวีระ  รูปคม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณัชชา  เจริญจิตร
2. เด็กชายยุทธภูมิ  แซ่เบ้
 
1. นางพยงค์  จิระพงษ์
2. นางสาวภัทราภรณ์  สาเกตุ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุก 1. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  กุลบุตร
 
1. นางเพชรศรี  ศุภราชัยกุล
2. นายชูศักดิ์  ศุภราชัยกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พร้อมสุข
2. เด็กชายแจ่มจรัญ  ไชยคำ
 
1. นางวิลาวัณย์  เบื่อน้อย
2. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงศิริประภา  ดาวัลย์
 
1. นางสมจิตร  ดาวัลย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรุจิณันย์  ละศรีจันทร์
 
1. นางวันดี  ละศรีจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โสมมา
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธุ์พาห์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  วงศ์เสนา
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธุ์พาห์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กหญิงจิริยา  คะแก้ว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เดชคำภู
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกุลยรัตน์  เหลาผา
 
1. นางประภัสสรา   จัมปะโสม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกิ่งทอง  ศรีวงค์
 
1. นางประภัสสรา  จัมปะโสม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ไชยโอชะ
 
1. นางสาวบังอร  ศรีจันทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงทิพย์พาพร  กัสปะ
2. เด็กหญิงประกายดาว  มังคละพลัง
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิตย์นรา
2. นางสุดาวรรณ  ปัญญาใส
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงจริยา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงจิรนันท์  เหล่าเมืองกลาง
 
1. นางบัวสอน  ถ้ำหิน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กชายสมชาย  ศีลชาติ
2. เด็กหญิงอารียา  ไชยะนาม
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นายสวาสดิ์  มีแพง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายวันเฉลิมชัย  โสมเกษตรินทร์
 
1. นางวาริสาร์  พันธุ์โพธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมธร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางณิชกานต์  คัทมาร
2. นางเยาวเรศ  สารพิชญ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายครรชิต  ผาเพศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวบรัด
3. เด็กหญิงมยุรี  เสริฐสม
 
1. นายธีระวิทย์  แสนโคตร
2. นางชวนพิศ  แสนโคตร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กชายสิทธิรักษ์  บุตรจันทร์
2. เด็กชายอัจฉริยะ  หลายพา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมภูแสน
 
1. นายสุระชัย  สุดหา
2. นางสาววนิดา  บานที
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ขันสิงห์
 
1. นางวัฒนาภรณ์   ดุจดา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ตระทอง
 
1. ว่าที่ร้อยโทสิทธินันท์  พ้องเสียง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายธันวา  สังขะวรรณ์
 
1. นางไสว  สังขะวรรณ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงวารุณี  ป้องทรัพย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  สิมาพันธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1. เด็กชายวีระชัย  พรมปากดี
 
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงนฤมล  บุตรมาศ
 
1. นายสน  โจระสา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายอนุชิต  เจริญรอย
 
1. นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. นายสถาพร  แก้วประดับ
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทะนาม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรประเสริฐ
 
1. นางสาวจันทิมา  ลุนบุดดา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงพรรณพสา  พันแสน
 
1. นายเด่นชัย  ภูผากัมปนาท
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายณัฐดนัย  พาพันธ์
2. เด็กหญิงปริญญา  กาสีวงศ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  คำพิมพ์
4. เด็กหญิงมุธิตา  ขุนทอง
5. เด็กชายลัดดา  ชูไทย
6. เด็กหญิงวารุณี  ป้องทรัพย์
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  ขันสิงห์
8. เด็กหญิงสุฑามาศ  กล้าหาญ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ผงจันทร์
 
1. นางธัญญาภรณ์  หิมะคุณ
2. นางอุรักษ์  เผยกลาง
3. นางพิกุล  ฤทธิสุทธิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิรยา  มณุกร
3. เด็กหญิงชลดา  การะพันธ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนแสง
5. เด็กหญิงชไมพร  ไต่ไม้งาม
6. เด็กชายธีรเดช  ศรีพรมมา
7. เด็กหญิงภาวิณี  พันโบ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำพรม
9. เด็กชายวัชรชัย  ไชยจักร
10. เด็กชายวิจิตรา  ขันสิงห์
11. เด็กชายวีระพงษ์  สุขเพ็ง
12. เด็กชายสราวุฒิ  พรมงาม
13. เด็กหญิงสายรุ้ง  เจริญท้าว
14. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์ฤทธิ์
15. เด็กหญิงเชษฐธิดา  คนขยัน
 
1. นางวัฒนาภรณ์   ดุจดา
2. นางราตรี   สิมาพันธ์
3. นางสาวจันทิมา  ลุนบุดดา
4. นางสาวทัศนีย์  สิมาพันธ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กชายจิรัวัฒน์  เครือคำ
2. เด็กชายปรเมนศวร์  บุตรสิงห์
3. เด็กหญิงพรชิตา  คนขยัน
4. เด็กชายศิริศักดิ์  จันทะเสน
5. เด็กชายสาคร  ขันตีเรือง
6. เด็กชายสุขเกษม  สุทธิสาร
 
1. นายประเสริฐ  ขันสิงห์
2. นายวีระ  รูปคม
3. นายยุทธพงษ์  บุตรวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายวุฒิชัย  โทแก้ว
 
1. นางยินดี  จุรุเทียบ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบูรณ์
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หาสีเสียด
 
1. นายวีรยุทธ  บุญเจริญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กหญิงนิชาภา  กุลธานี
 
1. นางถมยา  มีชัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นางประภัสสรา   จัมปะโสม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1. เด็กชายสมพล   ลาดโพธิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  ผ่านเมือง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำบุญมา
 
1. นางยุมรี  โคตรพงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงวรัญธร  จันทวงษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  สุขเสริม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายภาณุพันธ์  ขันบุตรศรี
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. นางสาวเฟื้องลดา  บุราพร
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายสุวัฒนา  สืบจันทา
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายสิทธา  จันทร์ดวง
 
1. นางมยุรา  จันทร์ดวง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  มุสะกะ
 
1. นายชุมพล  มุสะกะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะเนตร
 
1. นางชลธี  วรรณลี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทา
2. เด็กชายคมกริช  อุดมพันธ์
3. เด็กชายจิโรจน์  มั่นวงค์
4. เด็กหญิงชลธิชา  บรรดาตั้ง
5. เด็กหญิงชลิตา  วามะเกษ
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ชมชื่น
7. เด็กหญิงดวงฤดี  จันลา
8. นายทรงกลด  บุญอ่อน
9. เด็กหญิงทัตสรวง  บุตรราช
10. เด็กชายธนากรณ์  อเนกา
11. เด็กหญิงธิชาดา  พันโบ
12. นางสาวนริศรา  ไชยเลิศ
13. เด็กหญิงนันทิพา  จรลี
14. เด็กหญิงนิตยา  บุญภา
15. นายปริญญา  บุญภา
16. เด็กหญิงพิรยา  แช่มชื่น
17. นางสาวมณีรัตน์  นวลคำ
18. นายมนตรี  ธนูผาย
19. เด็กหญิงยศวดี  ก้อนนาค
20. นายรวิภาส  พันโบ
21. เด็กหญิงรัตนวลี  บัวโรย
22. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พัฒน์บุปผา
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสืบ
24. เด็กหญิงลลิตา  หอมทอง
25. เด็กหญิงวริษา  อุดมพันธ์
26. เด็กหญิงศิริพร  มูลจักร
27. เด็กหญิงสุภาพร  เคียงวงศ์
28. นางสาวสุภาพร  หลวงนันท์
29. นางสาวสุวนันท์  คงยิ่ง
30. นายอรรถชัย  พิลาบุตร
31. นายอำพล  ธรรมวิจิตร
32. นางสาวอุลาวรรณ  เจริญแดง
33. เด็กหญิงเกตุสุดา  เหลาหล้า
34. นายเมธา  อเนกา
35. นายไมตรี  โพธิ์ทา
 
1. นางอัญชิษฐา  วิชาพูล
2. นายสุรชัย  นพคุณ
3. นายมาณพ  ทมะนันต์
4. นายคำสอน  แก้วคำศรี
5. นางพรทรียา  ถุระพัฒน์
6. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
7. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
8. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กชายทิชานนท์  พรมสอน
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลวง 1. เด็กหญิงอนันดา  คำเขื่อนแก้ว
 
1. นางพรรณวดี  สุรชน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  วิลัย
2. เด็กชายก้องภพ  แสงสอน
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีโย
4. เด็กชายจักรรินทร์  แยบยล
5. เด็กชายณชพล  ดาวหน
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  พิมพ์หาร
7. เด็กชายณัฐพงษ์  มุงคุณคำซาว
8. เด็กหญิงณิชาพร  บุญยิ่ง
9. เด็กชายดิสกุล  ไชยพันโท
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์ษา
11. เด็กชายธนทรัพย์  เนียมจีน
12. เด็กชายธนพล   ผลสวัสดิ์
13. เด็กชายนพรัตน์  ภาพันธ์
14. เด็กชายนิวัฒน์  ละออออง
15. เด็กหญิงบุญสิดา  ดาวหน
16. เด็กชายปรัชญา  มหาโคตร
17. เด็กชายพลพรรดิ์  เหล่าออง
18. เด็กชายพัชรพล  ช่างปลูก
19. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุดแสง
20. เด็กชายภูตะวัน  เหล่าผา
21. เด็กชายภูตินันท์  ธรรมวงศ์
22. เด็กชายภูวดล  ดีไว
23. เด็กชายยุทธจักร  พิมพ์นนท์
24. เด็กชายรวิพล  บุตรเกตุ
25. เด็กหญิงรัชนี  ช้างสาร
26. เด็กชายรัตนะ  วงศ์เคน
27. เด็กชายวัชรพล  ลาดโพธิ์
28. เด็กชายวัชรินทร์  ว่องไว
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  จินดาวงษ์
30. เด็กชายศุภกิต  ศรีวงษา
31. เด็กชายสหรัฐ  จันผม
32. เด็กหญิงสายน้ำ  สินสมทร
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสังข์
34. เด็กหญิงสุปรียา  พละกุล
35. เด็กชายอนุวัตร  ประชุมเหล็ก
36. เด็กชายอภินันท์  พงษ์สระพัง
37. เด็กหญิงเพชรตะวัน  สวัสดี
38. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หงส์ทอง
39. เด็กหญิงเอวิการ์  หาชัย
40. เด็กชายแก้วกล้า  กุลทัศน์
 
1. นายจตุพร  เนื่องโนราช
2. นางสาวเจียมจิต  คนบุญ
3. นายทรงวุฒิ  วงศ์คำ
4. นางสาวนภวรรณ  อาจหาญ
5. นางสาวจรูญลักษณ์  พรสี่
6. นางนภารัตน์  เสริมทรัพย์
7. นางสาวพุทธวรรณ  คำสด
8. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายธนพร  ทาทอง
2. เด็กชายธนสิทธิ์  วันทอง
3. เด็กชายนพนันท์  คงทน
4. เด็กชายนพพล  สีวะสา
5. เด็กหญิงวรรณวิศา  เพิ่มทอง
6. เด็กหญิงวิยะดา  พุฒโสม
7. เด็กหญิงสุธาริณีย์  ไชยพันโท
8. เด็กชายอดิศร  ขันอาสา
9. เด็กหญิงอริตา  รัตนโสภา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไตรกูล
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นางสาวราตรี  มนัสสิลา
3. นางสาวสุรีย์พร  สังขะวรรณ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กชายชินวัตร   ดวงพุฒ
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ทาบุดดา
3. เด็กชายพิพัฒพงศธร  นนท์พละ
4. เด็กหญิงภัทรภร  พาโยพัด
5. เด็กชายภูมิพัฒน์   พิมพ์สระ
6. เด็กชายฤทธิกร  ศุภสุข
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาริบุตร
9. เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยตา
10. เด็กหญิงอิสตรี  เชื้อท้าว
 
1. นางอัจจิมา  พรสี่
2. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วคูณ
2. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
3. เด็กหญิงฐานิสา  สังขทา
4. เด็กหญิงฐาปณีญา  โชติสน
5. เด็กหญิงทัศนีย์  วงค์ขันธ์
6. เด็กหญิงวีณา  ชานนใจ
7. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
8. เด็กหญิงอลีรักษ์  คูณทากร
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นางมัลลิกา  สีมั่น
3. นางนงเยาว์  สุขเสริม
4. นางจันทมารี  ยืนนาน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงขันทอง  กณารักษ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิต  ทองบ่อ
3. เด็กหญิงจิดาภา  อินเพ็ญ
4. เด็กหญิงนิติยา  ลุมา
5. เด็กหญิงพรศิริ  แก่นสาร
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญเชาว์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผลจันทร์
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ญจันทร์
9. เด็กหญิงเสาวภา  กาหาวงค์
 
1. นางปภาดา  สกุลว่องไว
2. นางสาวประนอม  อัปกาญจน์
3. นางสาวบัวสอน  เรียงพรม
4. นางสาวอัญชลี  ศรีบูญ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วคูณ
2. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
3. เด็กชายชิณวัตร  บุตรดี
4. เด็กหญิงฐานิสา  สังขทา
5. เด็กหญิงฐาปณีญา  โชติสน
6. เด็กหญิงทัศนีย์  วงค์ขันธ์
7. เด็กหญิงบังอร  พันวิชัย
8. เด็กชายบุญยืน  สดุดี
9. เด็กชายรัชชานนท์  บรรดาตั้ง
10. เด็กหญิงวีณา  ชานนใจ
11. เด็กชายสมศักดิ์  ก้อนคำ
12. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
13. เด็กหญิงอลีรักษ์  คูณทากร
14. เด็กหญิงเปรมกมล  เกษงาม
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
3. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
4. นายพูนผล  เหมแดง
5. นางสาววิจิตรา  คนขยัน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงนิภาพร  พึ่งโพธิ์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทวีทอง
4. เด็กหญิงมธุรดา  จันทวงษ์
5. เด็กหญิงมลธิดา  สมตัว
6. เด็กหญิงรัฐกานต์  โสภานิธิพัฒน์
7. เด็กหญิงสุนิสา  สระกำ
8. เด็กหญิงอมราพร  จันทะวารี
9. เด็กหญิงอรณี  แก้วเนตร
10. เด็กชายอาคม  พุทธขันธ์
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  จำปาโท
2. นายสมพร  เงาแจ้ง
3. นางฤทัยรัตน์  บุตรวงค์
4. นางธัญพร  ชินวงศ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงกุสุมา  บรรพตาที
2. เด็กชายปรีดี  ไชยะโอชะ
3. เด็กหญิงวิชญพงศ์  นามภักดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ชิณกะธรรม
5. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยนาม
 
1. นางสาวแสงระวี  บุอ่อน
2. นายอัครพลชัย  คาดหมาย
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  เกษเจริญคุณ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  แวววงค์
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นายวิรัตน์  จันละดา
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุก 1. เด็กชายกฤษณะ  ดลโสภณ
2. เด็กชายกิตติภณ  ปัถมารถ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองทับ
4. เด็กชายพิชิชชัย  บุญทน
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาษร
6. เด็กหญิงพิรยา  ปทุมมังค์
 
1. นายวรวัส  โพธิ์งาม
2. นางสาวนิภาพร  รอบรู้
3. นางสาวนภาจรี  สิงห์คำ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันสด
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ขลุ่ยกระโทก
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ลาดสมดี
4. เด็กชายทวีศักดิ์  แดงกัณหา
5. เด็กชายธนพล  ไชยะโอชะ
6. เด็กหญิงรัชนก  เบ้าน้อย
 
1. นายประมอญ  สูงสง่า
2. นายชูศักดิ์  ศุภราชัยกุล
3. นางเพชรศรี  ศุภราชัยกุล
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายกฤษณะ  คำมงคล
2. เด็กชายคมกริช  ขันจันทา
3. เด็กชายชิณวัตร  แก้วจุลศรี
4. เด็กชายทศพร  เหล่าบง
5. เด็กชายนันทวุฒิ  ไชบุญญา
6. เด็กชายภัทรพล  รอบรู้
7. เด็กชายศรัณย์  เคนนันท์
8. เด็กชายอุดร  ศรีนามะ
 
1. นายชาญวิทย์  ภววิจารณ์
2. นายสีหาพล  สุภาว์
3. นายศิริพันธ์  จุรุเทียบ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงจินตรา  โคตรนาม
2. เด็กหญิงพราวนภา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงมารินี  สิงห์โคตร
 
1. นางวิลาวัณย์  คำวัน
2. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองทา
2. เด็กหญิงวนิดา  ทับทิมอ่อน
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  พิกุล
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาววิไลลักษณ์  มูลณี
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายพัฒนา  พรมศรี
2. เด็กชายพิชิตพล   แปลงไธสง
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นางสาวเพชรลดา  จันเพ็ง
 
70 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงช่อผกา  โม้แซง
2. เด็กหญิงพรรณมัย  สัจธรรม
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
2. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. นางสาวจินตนา  อุ่นหล้า
2. นายทวีโชค  ไชยพันโท
3. เด็กหญิงอรดา  ตันยะกุล
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นางสาวปิยนุช  สมบูรณ์กุล
2. นางสาวสุธาสินี  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์  เพ็ญพร
2. นางสาวพูลทรัพย์  กัณหาชาติ
 
73 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สมพล
2. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
2. นายอภิวัฒน์  สุรินทร์ชัย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหมแดง
2. เด็กชายสิทธิโชค  วงค์ขันธ์
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายคมสันต์  ก้อนคำ
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ชาตรี
2. เด็กชายอนุชา  ยืนนาน
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายพูนผล  เหมแดง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกุลจิราภา  เศวตธรรม
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สัตย์ธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์  เพ็ญพร
2. นางสาวพูลทรัพย์  กัณหาชาติ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นางสาวจุฑามาศ  เคหาวัฒน์
2. นางสาวอทิตยา  สัตย์ธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์  เพ็ญพร
2. นางสาวพูลทรัพย์  กัณหาชาติ
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุดยอด
2. เด็กหญิงเมธาวี  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวยุภารักษ์   อุทิตสาร
2. นายชาญยุทธ  ลือนาม
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กชายกิตติธัช  คันธะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปัสสาคำ
 
1. นางปรียา  รัตนสุข
2. นายสุวรรณ  ดวงพิลา
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
2. เด็กหญิงวิจิตรา  วันทอง
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ประสานสี
2. เด็กชายธีรภัทร  ชมาวัตร
3. เด็กชายอนุวัตร  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิชชุวุฒิ  ทัดแก้ว
2. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ระวี
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  โทแก้ว
3. เด็กชายโชคสถาพร  ทูนา
 
1. นางกัญญาภัทร  เชื้อเคน
2. นายทักศิลป์  ทองที่
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 1. เด็กชายพูลทรัพย์  ชื่นจิตต์
2. เด็กหญิงเนื้อทอง  รางเงิน
3. เด็กชายไพฑูลย์  ชื่นจิตต์
 
1. นายพรชัย  เกษร
2. นายอำนวย  ชื่นจิตต์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องข่า 1. เด็กชายทรงวุฒิ  พันธ์โสม
2. เด็กชายทักษิณ   จันทร์สูง
3. เด็กชายศุภชัย  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นายปกรณ์  คงมั่น
2. นายนฤทธิ์  บัวทอง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เสริมทรัพย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  เสริมทรัพย์
3. เด็กชายภาณุพงษ์  ภูงาม
 
1. นายคำพัน  ศรีจันทร์
2. นางวัชชราภรณ์  ศรีจันทร์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงวรรณาพร  ป้อมสาหร่าย
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุดดาเคย
3. เด็กหญิงสิริยากร  สุพสร
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางสาววิไลภรณ์  พร้อมวงค์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายประทีป  สืบก่ำ
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สีวะสา
3. เด็กหญิงพรมณี  ชินดา
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
2. นางศิรินทิพย์   จำปาวัลย์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงจุติมา  จันทร์รักษา
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญน้อย
3. เด็กหญิงนาตยา  ทาตะนาม
4. เด็กหญิงปิยดา  สิงห์มุ้ย
5. เด็กชายอิทธิพงษ์  กัณหาชาติ
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไชยรักษ์
 
1. นางวิลาวัณย์  คำวัน
2. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
3. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงณภัสรา  จันสุข
2. เด็กหญิงพัชรี  ทีเขียว
3. เด็กหญิงวิภา  ยศบุญ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาบุดดา
5. เด็กหญิงอรสินี  บุญทรง
6. เด็กหญิงอรัญญา  ลีลา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก้วตา
2. นางบุญมี  เสียงเสนาะ
3. นางชลิตา  สุดหล้า
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1. เด็กชายกิตตินันท์  สีศิริ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  นารักษ์
3. เด็กหญิงเก็จมณี  ประดับวงค์
 
1. นางสาวสีดา  กาสา
2. นางขนิษฐา  โภคา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านฮัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วารีพัฒน์
2. เด็กหญิงธนัญญา  สาแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา  เพื่อนสงคราม
 
1. นายประจักษ์  พันธ์จันทร์
2. นายสิทธิชัย  สมคำ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 1. เด็กชายชัยอนันต์  พิมพ์พรมมา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปลิื้มใจ
3. เด็กหญิงอลิษา  มามณี
 
1. นางจตุพร  วัณโท
2. นางสุชาวดี  วงษ์กิมฮั้ว
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นามวงศ์
2. เด็กชายธวัชชัย  แก้วทน
3. เด็กหญิงอภิชญา  ค้าเจริญ
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
2. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 1. นางสาวชาริณี  พิมพ์พรมมา
2. เด็กหญิงธัชษยมล  เพ็งปอภาร
3. นายเกียรติศักดิ์  เทียนฟัก
 
1. นางสุพรรษา  อัครศรีวงษ์
2. นางสุชาวดี  วงษ์กิมฮั้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงชลธิรชา  แดงโสภา
2. เด็กหญิงมนัญยา  แสวงดี
3. เด็กหญิงสุรีจันทร์  อเนกา
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางภัทรา  กุลศิโรรัตน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เตยตะคุ
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  วิชาชัย
3. เด็กหญิงศิริประภา  สาระราช
 
1. นางสุธิดา  ธรรมสัตย์
2. นางบัญชี  พรมลาย
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายจิระยุทธ  ถาวร
2. เด็กหญิงปิยนุช  ใจหาญ
3. เด็กหญิงศศิธร  วะสัตย์
 
1. นายสมบัติ  สาสนาม
2. นายไพศาล  นรารักษ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขนัน 1. เด็กหญิงจิตสุตา  แก้วกัญญา
2. เด็กหญิงทิพยนันท์  เกษดี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณา
 
1. นางณัฐพร  ยืนนาน
2. นางจิตรประสงค์  ทรงอยู่สุข
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชาย วรารมย์   กฤษณะภักดี
2. เด็กชายสุรทิน  สายเนตร
3. เด็กชายอาธิวัฒน์  ศาลา
 
1. นางอรพรรณ  บุญสังข์
2. นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณกูฏ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กหญิงชุดาภรณ์  จำปาขาว
2. เด็กหญิงวนิดา  ชัยคุณ
3. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  ชัยคุณ
 
1. นางรัตน์ติญา  ครึ่งมี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  คัทมาร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงฐิติมา  เครือคำ
2. เด็กหญิงพจนีย์  สำราญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาติดา
 
1. นางสาวบุตรศรี  คำมูล
2. นางจุไรวรรณ  วิเศษชลธาร
 
102 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กชายธนพล  แท่นคำ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  คำตา
3. เด็กหญิงสุธัชชา  ชูญาติ
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์
2. นางรุ่งนภา  โพธิ์งาม
 
103 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายพูล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วพร
2. เด็กหญิงปวีณา  แก้วพร
3. เด็กหญิงสวภา  พรมสิงห์
 
1. นางพนิดา  ทรงทรัพย์
2. นางแสงจันทร์  คำจริง
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายจรัญ  ด่านลำมะจาก
2. เด็กชายนวพล  ทองทับ
3. เด็กหญิงเนตรนภัส  พะวงศ์จิตร
 
1. นางทิตติยา  อ่อนแก้ว
2. นางสาวสำราญ  การิสุข
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงเม  มหานิล
2. เด็กชายเมธวิน  สุดแสดง
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
2. นายวันดี  ขันเลข
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงรติพร  อินทร์โสม
2. เด็กชายรวิภาส  จันทันท้าว
 
1. นางนวลปรางค์  คำไชย์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กชายเอกพงษ์  แพงจักร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คัทมาร
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงสุภาพร  สายเนตร
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโพน 1. เด็กชายชนกนันท์  อินถา
 
1. นางสาวธาชิรญาณ์  เรืองสา
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เฉลิมวงษ์
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ไชยพันโท
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  พรสี่
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวีรพล  ทินโนรส
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขุนผจง
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลทวี
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ใหม่
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1. เด็กหญิงอรุณรักษ์   สุภนิกร
 
1. นายวัชรพล   ขันธุแสง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายพูล 1. เด็กหญิงแก้วตา  สิมาพันธ์
 
1. นางสาววราพักตร์  ลือนาม
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นางนภาพร  อุ่นชัย
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตตรง
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงปิยมาศ  วันนา
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นายตะวัน  ทุมเที่ยง
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายบัญชา  คำใบ
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายเรืองอำนาจ  รักษาศรี
 
1. นางจิรายุ  รักษาศรี
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชอยชด
2. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนสุระทุม
3. เด็กหญิงนันทิมา  เรื่องเรื่อ
 
1. นางจันทร์จิรา  อร่ามศรี
2. นางเกษศิรินทร์  ชูรา
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นวลสว่าง
2. เด็กหญิงพิยดา  บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อุดหนุน
 
1. นางณัจยา  อ่างคำหงษ์
2. นางสาวยุภาภรณ์  สถาวร
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องข่า 1. เด็กชายต้นตระการ  รักมั่น
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไทยกลาง
3. เด็กชายโชคอำนวย  นันตะบุตร
 
1. นายปกรณ์  คงมั่น
2. นายนฤทธิ์  บัวทอง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณัฐพร  กุจันทร์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  เสนคำ
3. เด็กหญิงศิรินภา  สองศรี
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
2. นายอุไร  เลขสันต์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  นามบุตร
2. เด็กชายวุธธิพงษ์  วะยะลุน
3. เด็กชายสมชาย  ทองเติม
 
1. นายพีระยุทธ  บุญเย็น
2. นางสาวเหรียญทอง  บุญหลาย
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายจิรายุท  จันทร์ใหม่
2. เด็กชายณรงค์ชัย   ทิณโนรส
3. เด็กชายทศพร  พิมราช
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
2. นายอุไร  เลขสันต์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   กุระจินดา
2. เด็กชายสมศักดิ์  หมุนสิงห์
3. เด็กชายไตรทศ   ตันโห
 
1. นางสวนีย์   บำเพ็ญ
2. นางสาวคัทลียา   ทาเทพ
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายถวิล  รักใคร่
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สมาวัตร
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
2. นางสาวพรพิมล  พิมพ์ศรีโคตร
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพง 1. เด็กชายชัชพิสิทธิ์  คำคง
2. เด็กชายธีรพล  สุดหา
 
1. นางสาววรรณภา  จันทร์ส่อง
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไหล 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ดวงพุฒ
2. เด็กชายประสิทธิ์  สอนพรม
3. เด็กชายโชคชัย  คู่แก้ว
 
1. นายกำจร  ใจใหญ่
2. นางสาววิภาวดี  กาฬโอฆะ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   คนที
2. เด็กชายสุวสันต์   พึ่งสิงห์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทาลุน
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางสาวสมคิด  คำวัน
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันทบุตร
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทฃารี
 
1. นายศรีอัมพร  ใจแก้ว
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายยุทธนา  พารุนัย
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายเจษฎา  ทองลิ่มสุด
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายปริญญา  บัวกด
 
1. นายตะวัน  ทุมเที่ยง
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
 
1. นางสาวแพงจิตร์  แสนสุข
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลองคุณ
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันโท
2. เด็กหญิงกมลชนก  พรมลี
3. เด็กชายกฤษฎา  วัฒนาราช
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  กุลวงษ์
5. เด็กหญิงชาลิสา  คำภู
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  อ่อนสุด
7. เด็กชายนเรนฤทธิ์  อิ่มใจ
8. เด็กหญิงพรชิตา  พรมเพ็ญ
9. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นันทะวงษ์
10. เด็กหญิงมิรันตรี  แพงจักร
11. เด็กหญิงยลลดา  ใบยพฤกษ์
12. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุปผา
13. เด็กชายศุภชัย  เรืองชัยยศ
14. เด็กชายสิทธิชัย  อินทะชัย
15. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ร้อยเอ็ด
16. เด็กหญิงสุพินพร  สีสะอาด
17. เด็กหญิงสุมาลัย  สุวรรณกลาง
18. เด็กหญิงสุมิตรา  ประสานศรี
19. เด็กหญิงสุวรรณี  ตุ่นมี
20. เด็กชายสุวิชชา  ผลจันทร์
21. เด็กหญิงอินทิรา  ทองเฟื่อง
22. เด็กชายเดชชัย  ชินวิวัฒน์ผล
23. เด็กชายเอกราช  เหลี่ยมมณี
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
2. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
3. นางพีรยา  สอนอาจ
4. นางสุปรานี  พิเคราะห์