หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสัญญา ปัญญาใสโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
2. นายสุบรรพ์ พวงทวีโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรมกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ นนทะแสนโรงเรียนบ้านปอกรรมการ
4. นายรือสันต์ สุวรรณทาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายสำเนียง โพธิ์สัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นายปิยะทัศน์ โคตรบรรเทาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายอนันต์ บุบผามาลาโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
8. นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์ุโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรมกรรมการ
9. นางชุติมา โรจนสโรชน์โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
10. นางสาวปูชิตา จันทรทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
11. นางประภัสสร โพธิโนโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายถวัลย์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
2. นายบุญยอด ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ุบุตตะแสนโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางศศิชา ภวาระศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
5. นางรัตนา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
6. นางศรีลักษณ์ ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
7. นายลี้วัชร์ ตาวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจรูญ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
2. นางศราภรณ์ ฤทธิมาลย์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
3. นายยงยุทธ นารัตน์โทโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
4. นายเทพฤทธิ์ สุจริตโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทัศน์ ถีติปริวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
6. นายสมใจ วจีสิงห์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
7. นางสาวสุจิตรา วันทองโรงเรียนทับกุงประชานูกูลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
2. นายสุรเดช ศรีวิชาโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นายโกมล แก้วชัยโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง (วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสมพงษ์ แก้วพิลึกโรงเรียนบ้านท่าม่้วงเวียงคำกรรมการ
5. นายฉัตร ทับรัตน์โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญกรรมการ
6. นายคนอง วงศ์สาลีโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
7. นายอโนชา แก้วมหาวงศ์โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงกรรมการ
8. นางพรรณี น้อยทรงโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายไกรวุฒิ เจรฺิญพงศ์โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวืทยา)กรรมการ
10. นางสาวอินทิรา เศษอ่อนโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี เจกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
2. นายสุรเดช ศรีวิชาโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นายโกมล แก้วชัยโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง (วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสมพงษ์ แก้วพิลึกโรงเรียนบ้านท่าม่้วงเวียงคำกรรมการ
5. นายฉัตร ทับรัตน์โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญกรรมการ
6. นายคนอง วงศ์สาลีโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรัสุขกรรมการ
7. นายอโนชา แก้วมหาวงศ์โรงเรียนบ้านนาดีชาติฟกรรมการ
8. นางพรรณี น้อยทรงโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายไกรวุฒิ เจริญพงศ์โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
10. นางสาวอินทิรา เศษอ่อนโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สาระขันธ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล โพธิชัยยาโรงเรียนบ้านวาปีรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี ไชโยกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
4. นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
5. นายทองดี สิทธิดาโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางอมรฉวี ดีซอน ดีซอนโรงเรียนดงเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิสด มะโรวรรณ์โรงเรียนบ้านดานใหญ่กรรมการ
4. นางสาคร ตางจงราชโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางพิมลพรรณ วิชัยโยโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญพร แก้วกาหลงโรงเรียนบ้านป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ พิลาตันโรงเรียนบ้านดอนเงินรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจน์สุนาถ วงแสนโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางลำใย เลิศสงครามโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นายวีระชัย ศรีหาพลโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
6. นางหนูสิน นาคะประเวศน์โรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ อัสสาไพรโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา รีศรีคำโรงเรียนชุมชนจำปีรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ไชยดีโรงเรียนบ้านหนองกุงปาวกรรมการ
4. นางสุรินทร์ สิมพาโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
5. นางกาญจน์สุนาถ หลวงทำเมโรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ไกรวาสังข์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางอรษา พืชผลโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริกานต์ ทิพยะมาตร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นางกรรณิกา กลั่นสุวรรณโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
5. นายคงศิลป์ เครื่องประดับโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางชัญญา ประภาพรกมลโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
7. นางนิดประกร ชานนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพีรพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสนิท ศรีโลห้อโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
4. นางสาวธนันญา จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
5. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพีรพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางคนึงนิจ แก้วบางพูดโรงเรียนบ้านเชียงกรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายทวี เนินนิราชโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
4. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัยรัตน์ ไชยราชโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ เกษจ้อยโรงเรียนบ้านโคกเล้ารองประธานกรรมการ
3. นางนวลละออง พันธุระศรีโรงเรียนบ้านสมดีกรรมการ
4. นางสาวสุภา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิกง โคตรบรรเทาโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ บุตรอินทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงปาวกรรมการ
4. นายติณณภพ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านผาทองกรรมการ
5. นางสาวชรัญดา กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมืองกรรมการ
5. นางสาวชรัญดา กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสนิท ศรีโลห้อโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นางดาหวัน สารพันโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางผกาทิพย๋ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร พันธุระศรีโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นายศราวุธ เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
5. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสังวรณ์ ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวประธานกรรมการ
2. นางบุษบา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านโนนแสวงรองประธานกรรมการ
3. นางรฐิยา โคตรบรรเทาโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
4. นางนิภา แก้วเกิดมีโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยกรรมการ
5. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วประธานกรรมการ
2. นางบุษบา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านโนนแสวงรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุติ สอนทองโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางสาวหนูคิด มุ่งสมหวังโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
5. นางศรันญ์ลักษณ์ เหลาชัยโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ชาญนราโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรุต สอนทองโรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางนวลละออง พันธุระศรีโรงเรียนบ้านสมดีกรรมการ
5. นางนิภา แก้วเกิดมีโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายนิมิตร วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
5. นายนายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอธิปไตย ด่างตาดทองโรงเรียนหาญใจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสน ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านปอรองประธานกรรมการ
3. นายจิรายุทธ ไชยชาญโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
4. นางณัฐกาญจน์ บุตรสมบัติโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางพรรัตน์ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ารองประธานกรรมการ
3. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายชัยนรินทร์ นาทันรีบโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นางศิริทา สารกองโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอธิปไตย ด่างตาดทองโรงเรียนหาญใจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกรองประธานกรรมการ
3. นายติณณภพ ศรีหริ่งโรงเรียนผาทองกรรมการ
4. นายชัยนรินทร์ นาทันรีบโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางลำใย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลำใย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางลำใย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางลำใย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
2. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
3. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางลำใย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางลำใย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางลำใย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิสิทธิื ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นายณัฐพล ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอำพล เลิศตารักษ์โรงเรียนอนุบาลกุภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นายสถิตย์พงษ์ บัณฑิตกุลโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็งกรรมการ
5. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงษ์ บัณฑิตกุลโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็งรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นายอำพล เลิศตารักษ์โรงเรียนอนุบาลกุภวาปีกรรมการ
5. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอำพล เลิศตารักษ์โรงเรียนอนุบาลกุภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ บัณฑิตกุลโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็งกรรมการ
4. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
5. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายแสงจันทร์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านพันดอนประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อินทร์อุดมโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางปณิตา สอนสกุลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายสมจิตร พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสาวเวียงชัย โคตะคำโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายแสงจันทร์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านพันดอนประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อินทร์อุดมโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางปณิตา สอนสกุลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นางสมจิตร พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสาวเวียงชัย โคตะคำโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายแสงจันทร์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านพันดอนประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อินทร์อุดมโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางปณิตา สอนสกุลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นางสมจิตร พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสาวเวียงชัย โคตะคำโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายแสงจันทร์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านพันดอนประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อินทร์อุดมโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นางปณิตา สอนสกุลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นางสาวเวียงชัย โคตะคำโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ แก้วศิริโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสุรางค์รัตน์ ดีสินโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเวียงษา ปะทะนังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ไมยะปันโรงเรียนบ้านกุดขนวนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรีโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรพร แสงภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
6. นางเกษร คำวิโสโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แก้วศิริโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางสุรางค์รัตน์ ดีสินโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเวียงษา ปะทะนังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ไมยะปันโรงเรียนบ้านกุดขนวนรองประธานกรรมการ
3. นางวรพร แสงภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรีโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
6. นางเกษร คำวิโสโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ แก้วศิริโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
5. นางสุรางค์รัตน์ ดีสินโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แก้วศิริโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
5. นางสุรางค์รัตน์ ดีสินโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางเวียงษา ปะทะนังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ไมยะปันโรงเรียนบ้านกุดขนวนรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรพร แสงภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรีโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางเกษร คำวิโสโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรวดี เกษโสภาโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสาววัชรินทร์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
7. นายทรงศักดิ์ ศรีวงษาโรงเรียนบ้านกงพานที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเวียงษา ปะทะนังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ไมยะปันโรงเรียนบ้านกุดนาค้อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรีโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรพร แสงภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
6. นางเกษร คำวิโสโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสุริยา ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสาววัชรินทร์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสาวเรวดี เกษโสภาโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
7. นายทรงศักดิ์ ศรีวงษาโรงเรียนบ้านกงพานที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสุริยา ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวเรวดี เกษโสภาโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสาววัชรินทร์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
7. นายทรงศักดิ์ ศรีวงษาโรงเรียนบ้านกงพานที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ บัณฑิตกุลโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็งกรรมการ
4. นายอำพล เลิศตารักษ์โรงเรียนอนุบาลกุภวาปีกรรมการ
5. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี เกษโสภาโรงเรียนบ้านคำบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสุริยา ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสาววัชรินทร์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
7. นายทรงศักดิ์ ศรีวงษาโรงเรียนบ้านกงพานที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงษ์ บัณฑิตกุลโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็งรองประธานกรรมการ
3. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นายอำพล เลิศตารักษ์โรงเรียนอนุบาลกุภวาปีกรรมการ
5. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางศุภัคกานต์ ศรีโบราณโรงเรียนบ้านเมืองพรึกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา หมื่นหาวงค์โรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
4. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
6. นางสุพัตรา แสงนาคโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนนำ้ย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวปาลิตา รังคะราชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบรองประธานกรรมการ
3. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุดาดวง สัญจรรัตน์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ จันทร์รักษ์โรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
5. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา รังคะราชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางศุภัคกานต์ ศรีโบราณโรงเรียนบ้านเมืองพรึกกรรมการ
4. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
6. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นางศุภัคกานต์ ศรีโบราณโรงเรียนบ้านเมืองพรึกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา รังคะราชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสุดาดวง สัญจรรัตน์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นายครรชิต จิตสบายโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หมื่นหาวงค์โรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมประธานกรรมการ
2. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ จันทร์รักษ์โรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิตา รังคะราชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หมื่นหาวงค์โรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมณทา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวปาลิตา รังคะราชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายครรชิต จิตสบายโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพายุ ภูคำวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
2. นายสันต์ ต้นคำใบโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางพิศมร ถามะณีศรีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางสมจิตร วรรณกุลโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
5. นายพันธ์พญา วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
6. นายดุสิต เหล่าพรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
7. นายเมธินทร์ เสารึกโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
8. นายชัยพงษ์ ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
9. นายเสถียร แสงกล้าโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
10. นายวิชัย โพธิยาโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
11. นายสุขสันต์ เหล่าเรืองโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายราชัย รัตโนโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
2. นายอดิศร โยธะชัยโรงเรียนคำบอนประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิชาติ สนธิลาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นายพิชัย ถาวรพังโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
5. นายนิรุติ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพายุ ภูคำวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
2. นายราชัย รัตโนโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
3. นายสุขสันต์ เหล่าเรืองโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายเสถียร แสงกล้าโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
5. นางสมจิตร วรรณกุลโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
6. นายดุสิต เหล่าพรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
7. นายชัยพงษ์ ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
8. นายพันธ์พญา วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
9. นายพิชัย ถาวรพังโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
10. นายวิชัย โพธิยาโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
11. นายอภิชาติ สนธิลาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
12. นายโสภณ อินพิทักษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่ากรรมการ
13. นางสาววัชรี ถาวรพังโรงเรียนบ้านสะอาดนามูลกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ ธงทาสีโรงเรียนบ้านท่าเปลือยประธานกรรมการ
2. นางพวงพะยอม พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านนายูงรองประธานกรรมการ
3. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางปวีณา สามารถโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
5. นางฐิติยาภรณ์ ถาวรพังโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
6. นางกนิฐา จำปาวงค์โรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการและเลขานุการ
7. นางรัดดา วิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัดดา วิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางประไพพรรณ ผัดเชตรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัมภา ภูมิลาโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโกโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
7. นางจิตรมนัส โม่งประณีตโรงเรียนบ้านเชียงกรมกรรมการ
8. นางวาสนา ปาชนะโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุกพุกหญ้าม้ากรรมการ
2. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
3. นางมุขดา พึ่มชัยโรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
4. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นายทรงกลด เกษจันทร์โรงเรียนกรรมการ
6. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
7. นายมกรธวัช แสนสง่าโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
2. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นางมุขดา พึ่มชัยโรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
6. นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
7. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
8. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนกรรมการ
9. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
10. นางสาวมลฤดี นาแถมพลอยโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมนูพันธุ์ จำปาวงค์โรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
2. นายพีระพงค์ เทพรังสฤษฎิ์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
2. นายชำนาญ ชำนิยันต์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสนิท ศรีโรจน์โรงเรียนกรรมการ
4. นายเสมือน ตะนัยศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวภาพิมล ศรีสุขโรงเรียนกรรมการ
6. นายฐิติวัฒน์ สุราราชโรงเรียนกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
2. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
3. นางมุขดา พึ่มชัยโรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
4. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนบ้านทับกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นายทรงกลด เกษจันทร์โรงเรียนกรรมการ
6. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
7. นายมกรธวัช แสนสง่าโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทรงกลด เกษจันทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นายชำนาญ ชำนิยันต์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสนิท ศรีโรจน์โรงเรียนกรรมการ
4. นายเสมือน ตะนัยศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นายพรอนันต์ ผ่านสำแดงโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสยาม ทับสมบัตโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒณเสรีราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายยุทธนา วิบูลย์กุลโรงเรียนกรรมการ
3. นายวีระยุทธ ศรีหริ่งโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนกรรมการ
5. นายพรอนันต์ ผ่านสำแดงโรงเรียนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุหญ้าม้ากรรมการ
2. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นางมุขดา พึ่มชัยโรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
6. นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
7. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนบ้านทับกุงประชานุกูลกรรมการ
8. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนกรรมการ
9. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
10. นางสาวมลฤดี นาแถมพลอยโรงเรียนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
3. นางสาวเกศศิรินทร์ สิงห์จรรยาโรงเรียนกรรมการ
4. นางปริศนา หอมสมบัตโรงเรียนกรรมการ
5. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวมลฤดี นาแถมพลอยโรงเรียนกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวภาพิมล ศรีสุขโรงเรียนกรรมการ
2. นายฐิติวัฒน์ สุราราชโรงเรียนกรรมการ
3. นายสยาม ทับสมบัติโรงเรียนกรรมการ
4. นายอนันต์ จันทะรีโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
5. นายยุทธนา วิบูลย์กุลโรงเรียนกรรมการ
6. นายวีระยุทธ ศรีหริ่งโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
3. นางสาวเกศศิรินทร์ สิงห์จรรยาโรงเรียนกรรมการ
4. นางปริศนา หอมสมบัติโรงเรียนกรรมการ
5. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวมลฤดี นาแถมพลอยโรงเรียนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวภาพิมล ศรีสุขโรงเรียนกรรมการ
2. นายฐิติวัฒน์ สุราราชโรงเรียนกรรมการ
3. นายสยาม ทับสมบัตโรงเรียนกรรมการ
4. นายอนันต์ จันทะรีโรงเรียนกรรมการ
5. นายยุทธนา วิบูลย์กุลโรงเรียนกรรมการ
6. นายวีระยุทธ ศรีหริ่งโรงเรียนกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายมนูญพันธุ์ จำปาวงศ์บ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณกรรมการ
4. นายมกรธวัช แสนสง่าโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
5. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีกรรมการ
6. นายวิทยา อุปัฌากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมนูญพันธุ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณกรรมการ
4. นายวิทยา อุปัฌากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายมนูญพันธุ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณกรรมการ
4. นายวิทยา อุปัฌากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิษณุ ภูกองชนะโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายพัน ไชยดีโรงเรียนบ้านคำดอกไม้กรรมการ
3. นายนิรันดร์ ห่มสิงห์โรงเรียนบ้านโนนจำปากรรมการ
4. นางธิติรัตน์ เภาสลักโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ สมภารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ อัณฑศรีโรงเรียนบ้านสวนมอนคำกรรมการ
3. นายสันธาน สาลีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพัฒนา พึ่มชัยโรงเรียนบ้านโนนสิมมารองประธานกรรมการ
2. นางไพลิน หารินไสลโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
3. นายสุธรรม ไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นางจินตนา พฤกษชาติโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ชูพรหมวงศ์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายธวัฒน์ฃัย ภูคะเณรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร สมมาตร์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ สำเริงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ อินพิทักษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางขวัญใจ วงษ์จันทึกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ สนธิลาโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นางริชญาภรณ์ โกศลศิริอานนท์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ สิริบุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางฉัตรกุล สายทองโรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ โทรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชีวา พัฒนะสารโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายศรายุทธ จิรวัฒนานันต์โรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศิลาไสลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ คุ้มโห้โรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
3. นางชฎาภร สัญจรรัตน์โรงเรียนบ้านพันดอนกรรมการ
4. นางสาวบุษบง ประพงษ์โรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือง จันทานีโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผาประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ ประสานศรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นายแดง พุดลาโรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอิสสระ นาคะประเวศน์โรงเรียนบ้านม่วงดงประธานกรรมการ
2. นายแสงทอง ภักดิ์สงศรีโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
3. นายสุธรรม ไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นางสาวศิรินธร ลงคลังโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประพิศ นาจะรวยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล โภคาพานิชย์โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางสาวอังคณา คำคูณโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมพร จันทร์ฤาชัยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเรวดี ไชยราชโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ หล้าหมอกโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
4. นายมานพ โคกแปะโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ วงษ์จันทึกโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายธวัฒน์ฃัย ภูคะเณรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายอุทิตย์ ชูพรหมวงศ์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอมร สนิมค้ำโรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำประธานกรรมการ
2. นางสมพร จันทร์ฤาชัยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ๋์กรรมการ
3. นางศรีนวล ดวงดีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจิตรา คลองสนั่นโรงเรียนบ้านโนนสาประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร ภูบุตระโรงเรียนบ้านสะอาดนามูลกรรมการ
3. นางพิกุล ชาญนราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางคำไพ วารีบ่อโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญจนา ผลอุดมโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสโน วารีบ่อโรงเรียนใจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล นาคคงโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายธวัชชัย สาไพรวัลย์โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายปรีดี สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางศุภมาาศ ธรรมทัศนาโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวพรนิภา ทองล้วนโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพิสมัย หุ่นศิริโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
2. นางมนต์สุริยา จันทรเสนาโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางบังอร พงษ์กล้าศึกโรงเรียนโคกสง่ากรรมการ
5. นางสาวจารุพิชญ์ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
6. นางประภัสสร คำเพชรโรงเรียนสะอาดนามูลกรรมการ
7. นางวิไลพร บุญล้ำโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
8. นางรุ่งนภา คงสูงเนินโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
9. นางสาวรุ่งเรือง ศรีทองโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมปอง ทองมีโรงเรียนบ้านไทยสมพรกรรมการ
2. นางอวยพร ทองสมบัติโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
5. นายพัชระ เหล่าสิทธิ์โรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสิรินธร วงศ์สนิทโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นางสาวกมลมาลย์ เหล่าพรโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นางภัตรชลาภรณ์ มหิพันธ์ุโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
9. นางสาวอรอนงค์ จันทร์ภูทัศน์โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญรัมภา ภูมิลาโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
2. นายชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ นนทะแสนโรงเรียนบ้านปอกรรมการ
4. นางศิลป์ศภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ ศรีมหาธาตุโรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายสุทธิศักดื์ ไกรจันทร์โรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
3. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายอุทัย เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ จรูญสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนมะข่ากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอุทัย เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายสุทธิศักดื์ ไกรจันทร์โรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ จรูญสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนมะข่ากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางรัชนี ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแก้วกรรมการ
7. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางรัชนี ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแก้วกรรมการ
7. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นางรัชนี ศิริิมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางรัชนี ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแก้วกรรมการ
7. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางรัชนี ฺศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแก้วกรรมการ
7. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
3. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นางพิศมัย นารีโรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการ
5. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางรัชนี ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแก้วกรรมการ
7. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นายรัชนี ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแก้วกรรมการ
7. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางรัชนี ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแก้วกรรมการ
7. นายอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
4. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นางเบญจา ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางขนิษา ุภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนน้านนาดีโคกกลางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางอัจฉรา ถิติปริวัตรโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ไชยมูลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นางพิศมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
2. นางอัจฉรา ถิติปริวัตรโรงเรียนทมนางามกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ไชยมูลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เหมือนแท้โรงเรียนนาดีสร้างบงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สำเริงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. นางบุษยพรรณ พันธ์อะนันท์โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นางสุภาวรรณ นำสุ่ยโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เหมือนแท้โรงเรียนนาดีสร้างบงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สำเริงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ นำสุยโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นางบุษยพรรณ พันธ์อนันท์โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มิตรราชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมเนตร เลิศศิริโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
4. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเรือง จันทานีโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
2. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางสาวคมดาว พุทธโคตรโรงเรียนห้วยแสงอรุณกรรมการ
4. นางสาววิไล คำฤาชัยโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางสาวพัชระ เศรษฐวิวรรธน์โรงเรียนบ้านเมืองปังกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มิตรราชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ จิตขันตีโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
3. นางจินดา ชาภูวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นางภาริพรรณ์ อัมวรรณโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกันตวีย์ คลังแสงโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางมาลัยรัก สุปันบุตรโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
4. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมืองกรรมการ
5. นางสาวนุจริย เพชรกัณหาโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกันตวีย์ คลังแสงโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางมาลัยรัก สุปันบุตรโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
4. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวนุจริยา เพชรกันหาโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกันตวีย์ คลังแสงโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางมาลัยรัก สุปันบุตรโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
4. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวนุจริยา เพชรกันหาโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเข็ม ภูแสงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แห่วเนตรโรงเรียนบ้านคำค้อกรรมการ
3. นายสุธรรม ไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นายอำนวย โคตะมะโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
5. นางสาวเกษราภรณ์ เล็งไทสงค์โรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย พลอินทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สิมมาโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
3. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายสุนันท์ สมภารโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ศิริบุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชัยชนะ พรมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]