หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 9 54 19
2 003 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 32 115 57
3 004 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 4 10 6
4 005 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 7 11 10
5 006 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 5 14 9
6 007 โรงเรียนชุมชนจำปี 28 53 42
7 008 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 8 20 11
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 7 16 8
9 010 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1 1 1
10 011 โรงเรียนดงง่ามนางาม 10 23 17
11 012 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 6 15 11
12 013 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 68 129 88
13 016 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 18 33 25
14 017 โรงเรียนบ้านกงพาน 2 3 2
15 018 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 4 10 6
16 019 โรงเรียนบ้านกอก 5 48 15
17 020 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 21 66 36
18 021 โรงเรียนบ้านกุดจิก 15 31 23
19 022 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 12 22 19
20 023 โรงเรียนบ้านกุดยาง 4 13 8
21 027 โรงเรียนบ้านคำจวง 0 0 0
22 029 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 0 0 0
23 031 โรงเรียนบ้านคำน้อย 9 21 16
24 032 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 4 2
25 033 โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง 0 0 0
26 035 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 9 5
27 036 โรงเรียนบ้านคำยาง 9 18 14
28 028 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 6 13 10
29 030 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 3 2
30 026 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 15 39 25
31 034 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 4 9 6
32 025 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 0 0 0
33 058 โรงเรียนบ้านดงกลาง 27 70 45
34 060 โรงเรียนบ้านดงน้อย 16 51 29
35 061 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 27 42 29
36 062 โรงเรียนบ้านดงเรือง 0 0 0
37 059 โรงเรียนบ้านดงแคน 2 4 3
38 065 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 4 3
39 064 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 4 8 4
40 063 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 3 5 3
41 066 โรงเรียนบ้านดูนเลา 5 11 9
42 069 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 15 29 20
43 068 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 2 6 4
44 070 โรงเรียนบ้านตูม 5 12 9
45 071 โรงเรียนบ้านทมนางาม 18 50 28
46 072 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 2 5 3
47 073 โรงเรียนบ้านทับไฮ 7 10 10
48 075 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ 1 3 2
49 076 โรงเรียนบ้านท่ายม 9 41 20
50 079 โรงเรียนบ้านท่าลาด 2 4 2
51 078 โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0
52 080 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 15 27 20
53 081 โรงเรียนบ้านท่าสัง 1 1 1
54 082 โรงเรียนบ้านท่าสี 4 4 4
55 083 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 3 12 7
56 074 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 0 0 0
57 077 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 1 3 2
58 085 โรงเรียนบ้านนกขะบา 2 4 2
59 088 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 30 55 41
60 087 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 28 45 36
61 089 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 13 52 25
62 090 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 12 29 20
63 092 โรงเรียนบ้านนาฝาย 20 35 28
64 094 โรงเรียนบ้านนาม่วง 3 4 3
65 095 โรงเรียนบ้านนายูง 29 59 41
66 093 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 4 9 7
67 096 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 8 23 15
68 086 โรงเรียนบ้านนาแก 9 23 16
69 091 โรงเรียนบ้านนาแบก 10 17 15
70 097 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 3 5 4
71 117 โรงเรียนบ้านบะยาว 0 0 0
72 118 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 8 22 14
73 119 โรงเรียนบ้านปอ 2 4 3
74 120 โรงเรียนบ้านปะโค 8 18 12
75 123 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 7 5
76 121 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 2 6 4
77 122 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 6 3
78 125 โรงเรียนบ้านผาทอง 4 14 8
79 126 โรงเรียนบ้านผือ 5 18 11
80 127 โรงเรียนบ้านพันดอน 5 4 4
81 133 โรงเรียนบ้านม่วงดง 14 32 24
82 132 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1 1 1
83 136 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 7 11 7
84 137 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 1 1
85 138 โรงเรียนบ้านวาปี 13 18 17
86 139 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 14 41 26
87 140 โรงเรียนบ้านสมดี 1 1 0
88 141 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 9 16 11
89 142 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 14 30 23
90 143 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 7 14 10
91 144 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 4 13 7
92 145 โรงเรียนบ้านสามขา 7 10 9
93 146 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 2 4 3
94 148 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 10 55 18
95 147 โรงเรียนบ้านสี่แจ 3 3 3
96 153 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 0 0 0
97 156 โรงเรียนบ้านหนองกุง 6 11 9
98 154 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 23 45 35
99 155 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 5 8 7
100 158 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 3 1
101 160 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 5 12 9
102 161 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 10 20 16
103 162 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 2 2
104 163 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 7 23 15
105 164 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 15 36 26
106 168 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 2 2 2
107 172 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 9 13 12
108 171 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 15 32 21
109 173 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 8 6
110 174 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
111 159 โรงเรียนบ้านหนองแดง 3 5 4
112 167 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 8 6
113 166 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 3 5 3
114 165 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 5 14 10
115 170 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 2 1
116 169 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 26 6
117 157 โรงเรียนบ้านหนองโก 8 16 11
118 175 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 20 36 27
119 182 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 6 11 9
120 183 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 23 18
121 184 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 4 8 6
122 186 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 16 38 29
123 185 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 2 8 5
124 176 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 0 0 0
125 178 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 7 18 14
126 179 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 12 17 16
127 180 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 4 8 6
128 181 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 3 15 7
129 177 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 7 16 10
130 191 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 4 10 8
131 024 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 4 6 5
132 055 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 15 41 27
133 056 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 18 43 27
134 057 โรงเรียนบ้านเซียบ 14 26 23
135 067 โรงเรียนบ้านเดียม 1 3 2
136 134 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 21 40 28
137 135 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 3 5 4
138 149 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 8 5
139 150 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 14 37 23
140 187 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 1 1 1
141 188 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 5 13 10
142 190 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 14 37 19
143 189 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 16 32 26
144 151 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 7 12 10
145 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 16 9
146 037 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 33 89 54
147 039 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 9 23 16
148 040 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1 2 2
149 041 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 3 2
150 042 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 6 3
151 048 โรงเรียนบ้านโคกศรี 5 15 10
152 045 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 7 21 13
153 046 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 6 16 11
154 047 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0
155 049 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2 2 2
156 050 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
157 051 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 3 8 3
158 052 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 9 6
159 053 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 1 2 1
160 054 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 0 0 0
161 043 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 3 6 3
162 044 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 0 0 0
163 099 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 4 4
164 101 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 4 7 5
165 102 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 6 7 6
166 104 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 7 14 11
167 103 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 41 15
168 105 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 0 0 0
169 106 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 19 44 28
170 107 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 3 2
171 108 โรงเรียนบ้านโนนสา 4 8 6
172 109 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 2 2
173 110 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 0 0 0
174 111 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 19 9
175 113 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 14 33 23
176 114 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 1 1 1
177 116 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 4 7 6
178 098 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 0 0 0
179 100 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 0 0 0
180 115 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 4 17 9
181 112 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 5 9 9
182 124 โรงเรียนบ้านโปร่ง 7 11 9
183 128 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 5 8 6
184 129 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 7 32 8
185 130 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 3 7 5
186 131 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 7 6
187 152 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 5 12 9
188 084 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 4 4 4
189 193 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 14 40 25
190 201 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 9 24 15
191 202 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 16 38 24
192 203 โรงเรียนหนองท่มคำเจริญ 0 0 0
193 204 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 4 12 7
194 206 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 10 19 15
195 205 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 16 43 28
196 208 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 31 69 51
197 210 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 17 48 27
198 212 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 22 76 43
199 213 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 14 34 24
200 214 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 28 84 53
201 209 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 10 23 14
202 198 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 22 52 35
203 207 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 7 19 13
204 015 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 2 2 2
205 001 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 7 10 10
206 215 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ 1 2 2
207 192 โรงเรียนปภาวรินทร์ 0 0 0
208 194 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 0 0 0
209 195 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 0 0 0
210 196 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 25 54 38
211 197 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 1 3 2
212 199 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 2 3 2
213 200 โรงเรียนวาสนาศึกษา 7 22 12
214 211 โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 2 8 4
215 014 โรงเรียนเทพปัญญา 0 0 0
รวม 1640 3917 2558
6475


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]