หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป. อด. 2 ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายบูรพา พรหมสิงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายบุญเลิศ ศิริโยธา ประธานคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายเทอดศักดิ์ พันธุ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงพาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นางเกษร คำวิโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายบรรจง ดีแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายบูรพา พรหมสิงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
17 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อด. ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายบรรพต พระยาลอ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสมยศ ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางรัฐนันท์ พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสุธารี แสงกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสุภาวรรณ นำสุย ครู โรงเรียนเลิงถ่ินโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายวรรณรัตน์ คำชารี ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางอัปสร ผ่านชมภู ครู โรงเรียนบ้านตูม คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางเกศินี หลักคำ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางพัชรรินทร์ ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดช ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางพิสมัย พงศ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางพรฉวี บุตตะโยธี ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมี ครู โรงเรียนบ้านท่ายม คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางพิกุล ชาญนรา ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางรัตนา บุดดานอก ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางแสงเดือน ปากเมย ครู โรงเรียนทับกุงประชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางเหลาคำ เชาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายประภาส ศรีกุลวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายสุทธิรักษ์ แสงนาค ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายบูรณะ อุทัยกัน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายศุภชัย โสบุญ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงคำ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายรณกฤต วิบูลกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายศุภร บุญราช ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก คณะกรรมการอำนวยการ
58 ว่าที่พันตรีวีรพจน์ จันทรเสนา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายประกาย นวสิมมา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาคำ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายสมัย บูชาอินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายพิสดาร สังโวลี ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายสมภาร กองสมบัติ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายวิเชียร อำมาตย์ทัศน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายสุเมธ จิตขันตี ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายประภาส จิตธรรมมา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 1 คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายจรรยาพิสุทธิ์ สิทธิโชติ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายสุนันท์ นามมุงคุณ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3 คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4 คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายทองบาง แถนสีแสง ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 1 คณะกรรมการอำนวยการ
72 นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 2 คณะกรรมการอำนวยการ
73 นายพัฒนา ศรีโบราณ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายวิมล วงษ์คำด้วง ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายแสง เหล่าพร นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการ
78 นายยุทธศักดิ์ อัศยาพร นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโนนสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ
79 นายชานนท์ ต้นยวด นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังสามหมอ คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายสมทรง เพ็งโสภา นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ
81 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นายประยูร จักรโนวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายทองสุข พรมอ๊อด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นายสุริพล ภูวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเจริญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นายเทอดศักดิ์ พันธุสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางกรรณิการ์ บุลสถาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นายสมคิด โภคาพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโค คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นายสุรชัย ไผ่ตง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโค คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางนิตยา ฉันทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแคน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นายพิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาปี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายบูรณะ อุทัยกัน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นายประภาส ศรีกุลวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
97 นายอาวุธ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
98 นายสุริยา เบ้าลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
99 นายอัมพร พุดมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
100 นางแสงเดือน สุขรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจำปา คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
101 นายสวาท ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสิมมา คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
102 นายถนัด ตีระมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
103 นางกรรณิการ์ บุลสถาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
104 นายเกื้อกูล ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกองสี คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
105 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
106 นางอรวรรณ จันทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพ็ญ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
107 นายวิทยา อุปฮาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยาง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
108 นายสุริยา บุญชนะทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
109 นายสยาม หล้าแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร่ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
110 นายพิชิต ลุนสะแกวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
111 นายวิชา จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทร์คำล่องประชานุกูล คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
112 นายฤดี อกอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
113 นายฉลองชัย สุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
114 นายประภาส ศรีกุลวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
115 นายสุขสันต์ เหล่าเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
116 นายศุภร บุญราช ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
117 นายสุทธิรักษ์ แสงนาค ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
118 นายไพโรจน์ พาสีราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
119 นายชาญชัย การวิไลโรจนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
120 นายสมศักดิ์ มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
121 นายณฐนนท์ เคนทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองพรึก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
122 นายสมจิตร บุญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
123 นายสมภาร พยัคฆกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
124 นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
125 นางเกษร คำวิโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
126 นายคำพันธ์ พรมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แจ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
127 นายบุญเลิศ เหล่าศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
128 นายอุดม พันธุวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
129 นายนิรภัย วอแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเรือง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
130 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
131 นายศุภชัย โสบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นายจำเริญ อินทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายวิทยา พรมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นางจรรยา ศิริสมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองเทา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นายยงยุทธ วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนคำ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
138 จ่าสิบตรีสายัณห์ นามแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
139 นายสมพงษ์ แก้วพิลึก ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
140 นายเผด็จ อันทศรี ครู โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
141 นายบุญถม อัยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
142 นายอภิชัย ศรีวงษา ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
143 นายวิทยา อุปัฌา ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
144 นางวลัยพร นาทันตอง ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
145 นางจุไรรัตน์ บุญทองอ่อน ครู โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
146 นางมะลิวัลย์ ดอกคำ ครู โรงเรียนบ้านคำไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นางสาวอักษรไทย แสงอุไร ครู โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
148 นายธีรศักดิ์ ภาโนมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
149 นายวรรณรัตน์ คำชารี ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
150 นายสมใจ ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
151 นางสาวเกศินี ชัยโยบัว นักประชาสัมพันธ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
152 นางมุกดา โพธิ์นิล นักประชาสัมพันธ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
153 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
154 นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
155 นายพิชยานนท์ ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
156 นายสมสมัย ฤทธิ์มหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
157 นายเกษม ไชยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
158 นายประทาน ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
159 นายสำเรียง พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
160 นายบูรพา พรหมสิงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
161 นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
162 นายสุุทธิรักษ์ แสงนาค ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
163 นายบูรณะ อุทัยกัน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
164 นายศุภชัย โสบุญ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงคำ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
165 นายรณกฤต วิบูลกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
166 นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
167 นายศุภร บุญราช ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
168 ว่าที่พันตรีวีรพจน์ จันทรเสนา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
169 นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
170 นายแสง เหล่าพร นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
171 นายยุทธศักดิ์ อัศยาพร นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
172 นายชานนท์ ต้นยวด นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
173 นายทองบาง แถนสีแสง นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
174 นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
175 นายประภาส จิตธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
176 นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
177 นายบูรพา พรหมสิงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
178 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
179 นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
180 นายธีรศักดิ์ ภาโนมัย เลขานุการนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
181 นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
182 นางพุทธา นามจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
183 นางจุฬาพิศ นันทสุธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
184 นางจิรัติกาน วงษ์ก่อ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
185 นางพจนีย์ ศรีสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
186 นายสุุทธิรักษ์ แสงนาค ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
187 นายบูรณะ อุทัยกัน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
188 นายศุภชัย โสบุญ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงคำ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
189 นายรณกฤต วิบูลกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
190 นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
191 นายศุภร บุญราช ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
192 ว่าที่พันตรีวีรพจน์ จันทรเสนา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
193 นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
194 นายประภาส ศรีกุลวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
195 ว่าที่พันตรีวีรพจน์ จันทรเสนา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
196 นายสมาธิ สาครเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกขะบา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
197 นายอาทิตย์ เจียรวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
198 นายพิชัย สุระเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
199 นายไมตรี กุสโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
200 นางอุทัยรัศมี อุ่นชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 นางสาวอาภรณ์ โสดากุล ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 นางสาววาสนา นนทะแสน ครู โรงเรียนบ้านโนนมะข่า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 นางนาตยา จันโทพลัง ครู โรงเรียนบ้านท่าสัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 นางสุธาสินี ศรีวงษา ครู โรงเรียนบ้านกุดจิก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางสาวศศิโสม บุญฉิม ครู โรงเรียนบ้านกุดจิก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางวันเพ็ญ เทพนคร ครู โรงเรียนบ้านกุดจิก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางสาวธนัญญา จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางวรรณวิภา จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นางวราภรณ์ ศรีพันดอน ครู โรงเรียนบ้านเซียบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นางพัชรินทร์ ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นางยุวดี ทองโคตร ครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
213 นางสาวปนัดดา นาคคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
214 นางสาวอริศรา กิริมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
215 นายวิษุวัต ใจตรง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
216 นางสาวกนกวรรณ สิมพา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนกขะบา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา พลวาปี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเซียบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นางสาวจิรวดี มาตย์ศรีกลาง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นายณัฐพงษ์ สอนคำดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
220 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
221 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
222 นางพิกุล คลื่นสนั่น นักทรัพยากรบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
223 นางนงนุช จันทะรี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
224 นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
225 นายสมใจ ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
226 นายปราโมทย์ พละจิต เจ้าหน้าที่งานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
227 นายวิทยา อุปัฌา ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
228 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
229 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
230 นางสาวพจนีย์ สาอุด นักทรัพยากรบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
231 นางมุกดา โพธิ์นิล นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
232 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
233 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
234 นายประภาส ศรีกุลวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
235 นายสุุทธิรักษ์ แสงนาค ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
236 นายบูรณะ อุทัยกัน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
237 นายศุภชัย โสบุญ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงคำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
238 นายรณกฤต วิบูลกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
239 นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
240 นายศุภร บุญราช ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
241 ว่าที่พันตรีวีรพจน์ จันทรเสนา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
242 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
243 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
244 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
245 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
246 นายสุขสันต์ เหล่าเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
247 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
248 นายธีรศักดิ์ ภาโนมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
249 จ่าสิบตรีสายัณห์ นามแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
250 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
251 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
252 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
253 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
254 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
255 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
256 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
257 นางธนาภรณ์ อรรคฮาต นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
258 นายบุญโฮม ภักดิ์สงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
259 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
260 นายเกื้อกูล ขวัญทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยกองสี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
261 นายสมใจ วจีสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
262 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
263 นางอุไรวรรณ พฤกษาสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
264 นางสาวอินทิรา เศษอ่อน ครู โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
265 นางสาวสุจิตรา วันทอง ครู โรงเรียนทับกุงประชานุกูล คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
266 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
267 นายศุภชัย โสบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
268 นายสวาท ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสิมมา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
269 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
270 นางนิดประกร ชานนตรี ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
271 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
272 นายเทอดศักดิ์ พันธุสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
273 นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงพาน คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
274 นางเกษร คำวิโส ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
275 นายบรรจง ดีแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
276 นายอุดม ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
277 นายบรรพต พระยาลอ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
278 นางสาวฉันทนา มูลตรี ครู โรงเรียนบ้านคำเจริญ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
279 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
280 นายไพรัช รินทร์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
281 นายบรรพต พระยาลอ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
282 นายบูรพา พรหมสิงห์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
283 นายณฐนนท์ เคนทุม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
284 นายวิทยา อุปฮาด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
285 นายฉลองชัย สดุดี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
286 นายถนัด ตีระมาตย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
287 นายเกื้อกูล ขวัญทอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
288 นางสาวน้ำฝน มงคลล้อม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
289 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
290 นางสาวศศิธร นาคดิลก กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
291 นางเพียงพร สุนทโรทก กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
292 นายณัฏฐพงศ์ สุนทโรทก กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
293 นางรัศมี โสภาลุน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]