รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป. อด. 2 ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายวงศธร  กิ่งนอก
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชาสุนา
 
1. นายโกมล  แก้วชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายกลวัชร  ภูน้ำต้น
2. เด็กชายฤทธิชัย  เรือกิจ
 
1. นายประเกียรติ   การสรรพ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายภิญโญ  รักษา
2. เด็กชายศิระ  เชิญชม
 
1. นายวิทยา  ศรีภักดีสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. นายศราวุธ  พิมพ์ศรี
2. เด็กชายโกวิทย์  คุณาวัต
 
1. นายเสน่ห์  สิทธิจันทร์เสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายทินภัทร  คำสุ่ย
2. นายวรพงศ์  ไชยแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  มาตรสีกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิถาพร  สอนดี
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทะกุล
3. เด็กหญิงนันทิชา  จันทรา
4. เด็กชายภูผา  นามโคตร
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูชื่น
 
1. นายสุวิวัฒน์  น่าชม
2. นายชัยวัฒน์  จันทะเสน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์วิหาร
2. เด็กหญิงกวิสรา  จงเทพ
3. เด็กหญิงจริยา  โทวันนัง
4. เด็กหญิงพรรณษา  ศรีคำ
5. เด็กหญิงสุนิศา  บูรณะ
 
1. นางเสาวคนธ์  ประมูลจักรโก
2. นางสาววรรณิภา  อัศพันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กชายทักษพร  ภูครองตา
2. เด็กหญิงธันยพร  ไชยนา
 
1. นายจักรพงษ์  สีเมือง
2. นางหทัยกาน  ศรีจอมพล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ชาบัณฑิต
2. เด็กชายอมรรัตน์  พิมพ์สิน
 
1. นางฉัตรกุล  สายทอง
2. นางรุจิรา  แดนราช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีกุดเรือ
2. นายวินัย  แก้วโคกกลาง
 
1. นางอรพิน  วรรณพราหมณ์
2. นายพีระพงษ์  นรารักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงศศิประภา  เรืองชัย
 
1. นายปราโมทย์  กบรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกวิตา  อุ้ยปัชฌาวงศ์
 
1. นายสมใจ  สงมา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงพนิดา  คนการ
 
1. นางนุจรา  วงศ์พิมสอน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจารวี  แสงลี
 
1. นางสาวบุษบง  สารีกุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 1. เด็กชายพัสกร   เหล่าแสนคำ
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 1. เด็กชายชนม์บดี  แต่งตั้ง
 
1. นางพิศมัย  หุ่นศิริ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 1. นางสาวศิรินันท์  ไชยวัน
 
1. นางพิศมัย  หุ่นศิริ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 1. นายวรวุฒิ  ไทรโยชน์
 
1. นางพิศมัย  หุ่นศิริ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงกฤตยชณ์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงภคมน  คิดนุนาม
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางมุขดา  พึ่มชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นเขียว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดวงใจ
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางญาณาธร  ธรรมโรง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงประภัสสร  กานารัก
2. เด็กหญิงศิริประภา  ทิพสุวรรณ
 
1. นายทวี  เนินนิราช
2. นางสาวอภัสรา  ฉลาดเอื้อ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1. นายนพวัฒน์  กองแก้ว
 
1. นางจริยา  ลุนสะแกวงษ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สารบรรณ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ชรศรี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ศิริภาฤทธิ์
 
1. นายธวัชชัย  ศรีหะ
2. นายสุริเกียรติ  ดวงจันทร์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผ่านชมพู
2. เด็กหญิงจักรีพร  สิทธิจินดา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวังพล
 
1. นายอธิปไตย  ด่างตาดทอง
2. นางสุปราณี  ภูน้ำต้น
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงอัญชลี  สะภา
3. เด็กชายเสรภูมิ  สืบสุนทร
 
1. นางสุกัลยา  แก้ววิชัย
2. นายจีระวัฒน์  บาริศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์นาม
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงทิยดา  ธรรมลี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สรวงศิริ
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงธนัญญา  โคตรประทุม
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายวรพล  นารี
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พิสวง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สมใจ
 
1. นายคงฤทธิ์  ยี่เกาะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  หัดไชโย
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บึงบุษบา
 
1. นายมนูญ  ดวงหาคลัง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์โสม
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงสโรชา   ครองยุทธิ์
 
1. นายมนูญ  ดวงหาคลัง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวนิดา  โคตรประทุม
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กชายพงศกร  วงศ์อินทร์
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงประภารุ่ง   ปัดถาวะโร
 
1. นายมนูญ  ดวงหาคลัง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงรจรินทร์  บุญหาราช
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาสนาศึกษา 1. เด็กชายวรินทร  กรโสภา
 
1. นายภานุพงษ์  สว่างวงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะรส
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาปี 1. เด็กหญิงนัตติยา  เรืองทิพย์
 
1. นางลำไย  ศิริสุวรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ความหมั่น
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงกันตา  แสนนอก
3. เด็กชายคุณากร   วงศาบุตร
4. เด็กหญิงธณัญญา  โคตรประทุม
5. เด็กหญิงปวีนา  เคลือนไธสง
6. เด็กหญิงรจรินทร์  บุญหาราช
7. เด็กหญิงวนิดา  โคตรประทุม
8. เด็กหญิงวรรณิดา  ดอนอาจเอน
9. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
2. นายสมคิด  วันทอง
3. นางสาวศิระกาญณ์  อะนันเอื้อ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  อุสุพานิช
2. เด็กชายตะวันฉาย  เลิศกลาง
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  อุสุพานิช
4. เด็กหญิงปรายปานตา  สุขรมย์
5. เด็กชายพงศกร  วงศ์อินทร์
6. เด็กชายพงศทัศน์  คำผา
7. เด็กหญิงสุพรรษา  รัตนโชติ
8. เด็กชายอลงกรณ์  สุขรมย์
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
2. นางวรรณวิภา   ทุมทา
3. นางสาวเยาวนุช  ไพวิจารณ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงกฤตยา  ไชยโภคา
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  อุสุพานิช
3. เด็กชายตะวันฉาย  เลิศกลาง
4. เด็กหญิงธัญญาพร  ฤทธิ์มหา
5. เด็กชายธัณธร  ฤทธิมาน
6. เด็กหญิงนภาภรณ์  สุขมย์
7. เด็กหญิงปรายปานตา  สุขรมย์
8. เด็กชายพงศกร  วงศ์อินทร์
9. เด็กชายพงศทัศน์  คำผา
10. เด็กหญิงพัชรพร  ฤทธิ์มหา
11. เด็กชายพีรพัฒน์  สรวงศิริ
12. เด็กชายศุภกร  ฤทธิ์มหา
13. เด็กหญิงสุพรรษา  รัตนโชติ
14. เด็กชายอลงกรณ์  สุขรมย์
15. เด็กชายอัครชัย  พลางวัน
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
2. นางวรรณวิภา   ทุมทา
3. นางสาวเยาวนุช  ไพวิจารณ์
4. นางเยาวรีย์  บุบผามาลา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์วิหาร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์โสม
3. เด็กหญิงกันตา  แสนนอก
4. เด็กชายคุณากร   วงศาบุตร
5. เด็กชายชาตรี   เจริญภู
6. เด็กหญิงธณัญญา  โคตรประทุม
7. เด็กหญิงนรีการณ์  รกิติ
8. เด็กหญิงปวีณา   เคลือนไธสง
9. เด็กหญิงรจรินทร์  บุญหาราช
10. เด็กหญิงวนิดา  โคตรประทุม
11. เด็กชายวรพล  นารี
12. เด็กหญิงวรรณิดา  ดอนอาจเอน
13. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
14. เด็กหญิงอัจจิมา  แสงใส
15. เด็กหญิงเบ็ญจพร  แสนมงคล
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
2. นายสมคิด  วันทอง
3. นายศิระกาญณ์  อะนันเอื้อ
4. นายสวรรยา   โภคาพานิชย์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นันทะสอน
2. เด็กชายก้องกฤษดากร  ศาลาจันทร์
3. นางสาวขัตติยา  แก้วศรีสุข
4. นางสาวจุฑามาศ  สาวงศ์นาม
5. เด็กชายชินวัตร  วงษาลี
6. นางสาวชโลธร  ศรีวงษ์แบ้
7. เด็กหญิงณัฐริกา  การุณรัก
8. เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณสืบ
9. เด็กหญิงณัฐวิภา  มะโนศิลป์
10. เด็กชายดิถดนัย  เพียภิรม
11. นางสาวธิติยาภรณ์  คำหงษา
12. เด็กชายธีระศักดิ์  เสนศรี
13. เด็กหญิงนราวดี  สารีมุ้ย
14. เด็กชายนันทวัตร  หมุดใจ
15. นายปฏิพัทธ์  วิชัยวงศ์
16. เด็กชายปริศนา  อินทะสร้อย
17. เด็กชายปวริศ  คำภูแสน
18. นางสาวปิยธิดา  นามแก้ว
19. เด็กชายปิยะ  ดอนอัน
20. นายพงษ์ดนัย  ศรีลุนช่าง
21. เด็กหญิงพรทิพย์  เรืองกสิกรณ์
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีมังคละ
23. เด็กชายพีระพงษ์  อุดรเขต
24. เด็กหญิงมนัญชยา  เบ้าเรือง
25. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญลอด
26. เด็กหญิงวรนุช  ศิลารัมย์
27. เด็กชายวรัญญ   ศรีธรราษฎร์
28. เด็กชายวราวุฒิ  มัดรมย์
29. เด็กชายศวิษฐ์  ดีทองหลาง
30. เด็กชายศุภกานต์  สารยศ
31. นายสหสวรรษ  สารยศ
32. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยลือชา
33. นายสุรศักด์  พิมโสดา
34. เด็กชายอภิรักษ์  วงษาจันทร์
35. เด็กหญิงอรทัย  เสนศรี
36. เด็กหญิงอรสา  สารีมุ้ย
37. เด็กชายอัครพงษ์  วงศ์เสนา
38. นางสาวอัญชลี  ลุนสะแกวงษ์
39. เด็กชายเกษมสันต์  รักษาภักดี
40. เด็กชายเอกทัศน์  ศรียศจักร์
 
1. นายมานิตย์  มหิมา
2. นายคณาวุฒิ  ไชยคำ
3. นางทิศารัตน์  อนุสุวรรณ
4. นางยุพา  ศรีระบุตร
5. นางรุ่งนภา  คงสูงเนิน
6. นายวิไลวรรณ  มหิมา
7. นายสุเพื่อน  วรรณโส
8. นางชลากร  คำเพชร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำพิชิต
2. เด็กหญิงศศิชา  ยุบลศิริ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ไกรนามน
4. เด็กชายอนาวิน  ยานุวงค์
5. เด็กชายอนุสรณ์  เถาทิพย์
6. เด็กชายอภิวัฒน์  พิลาพันธ์
 
1. นายอนุรักษ์  นพรัตน์
2. นางสาวพัฒน์จีรา  ถาไชยลา
3. นายคงศิลป์  เครื่องประดับ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  หลาบคำ
 
1. นายพิษณุ  โกณจะแสง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สิงหลง
 
1. นายสุเพื่อน  วรรณโส
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  วรรณวงษ์
 
1. นางประนอม  พิมพากุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียบ 1. เด็กหญิงนิกข์นิภา  สีหาทับ
 
1. นางสาวปาณิสรา  จันทเมธิ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ประวิสารัตน์
 
1. นายวรานนท์  กงลา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายสันติภาพ  คุณมี
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  พรมโคตร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. นางสาวรชาฎา  หันประทับ
 
1. นางพิสมัย  โกณจะแสง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  แก้วศิริ
 
1. นางวิไลวรรณ  พรมหล้า
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายนวัตกร  ไชยคำ
 
1. นายพิษณุ  โกณจะแสง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขนวน 1. เด็กหญิงวรางคณา  กาญจนมหิงส์
 
1. นางประภาพร  ไมยะปัน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายคุณากร   วงศาบุตร
 
1. นายอนุชิต  ลาดล้าย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 1. เด็กชายปรีชา  มหาหิงษ์
 
1. นางสาวเครือวัลย์  แข็งขัน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงวรภา  โภคาพานิชย์
 
1. นายวิษณุ  อุสุพานิชย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงเพียงนภัทร  ศรีหะเดช
 
1. นายสุเพื่อน  วรรณโส
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 1. เด็กชายกตัญญู  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีประทุม
3. เด็กชายกฤษฎา  ศรีละขันธ์
4. นายจักริน  พลดงนอก
5. เด็กหญิงชนากานต์  พรมโคตร
6. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมโคตร
7. นายตรีศิลป์  อุ่นสงคราม
8. นางสาวนริศรา  ภูมิพัน
9. เด็กหญิงนันทินี  ฤทธิ์มหา
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทร์ทาศรี
11. นายประจักษ์  สังขาว
12. เด็กชายพัฒนพงษ์  เฉิดฉาย
13. เด็กหญิงพิสมัย  สังขาว
14. เด็กหญิงฟ้าสาง  โภคาทรัพย์
15. เด็กชายภูวนาถ  หลานวงค์
16. นางสาวมนฤทัย  พูลวงศ์
17. เด็กหญิงรัชนี  สิงห์บุญ
18. นางสาวรัชนีกร  อุสุภราช
19. นางสาววรนุช  โพธิ์หล้า
20. นางสาววรนุช  โพธิ์หล้า
21. เด็กชายวรวุฒิ  เนตรโสภา
22. เด็กชายวรากร  พาลี
23. เด็กชายวัชระ  บุตรอินทร์
24. เด็กหญิงวาสนา  วิไชยา
25. เด็กชายวีระศักดิ์  อุดมฤทธิ์
26. นายวุฒิชัย  แสนเพชร
27. นางสาวศรีสุดา   อำคาฤทธิ์
28. นางสาวศศิกานต์  สิงห์พุ้ย
29. เด็กหญิงศุทธินี  ยอดจันทร์
30. เด็กหญิงสิริกันยา  จันทร์โท
31. นางสาวสุจิตรา  ศรีชัยทอง
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลืองอร่าม
33. เด็กชายอภินันท์ชัย  ศรีทอง
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  โภคาทรัพย์
35. นางสาวอรทัย  บุริกา
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  แสงพล
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สินธ์ภักดี
38. เด็กชายเจิมศักดิ์  ภูมิโคตร
39. เด็กหญิงเมขลา  เชื้ออุ่น
40. เด็กชายโยธิน  อินทะสร้อย
 
1. นายภัทรพล  วันสืบ
2. นายทวี  อินทะสร้อย
3. นางจิตติกานต์  อินทะสร้อย
4. นางมงคลรัตน์  ตระกูลสม
5. นางมาลัย  บำรุงกุล
6. นางนันธิวา  สังวันนา
7. นางณัฐพร  สมมาตร์
8. นางศราภรณ์  ฤทธิมาลย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 1. เด็กชายเทพเทวา  เนื่่องชมภู
 
1. นางปภาดา  โพธิ์สิม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงศิริญญาภา  โพธิษา
 
1. นางวิไลวรรณ  มหิมา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชัยมาลา
2. เด็กชายจิรศักดิ์  น้อยนิล
3. เด็กชายจิรายุทธ  โสรดี
4. เด็กหญิงชลธิชา  คุยบุตร
5. เด็กหญิงญาณิกา  แฝงเชียงเหียน
6. เด็กหญิงญาณินี  อ่อนแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐธิชา  ระบาเลิศ
8. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีอินทร์
9. เด็กหญิงทักษณา  สกุลโพน
10. เด็กหญิงธนัชชา  โสภิณ
11. เด็กชายธนา  แก้วชิน
12. เด็กชายนนทนันท์  โสภาคำ
13. เด็กหญิงนิลาวรรณ  สีใส
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุชัยยะ
15. เด็กหญิงปณิตา  ชาญสะอาด
16. เด็กหญิงปลิตา  ภูหยาดฟ้า
17. เด็กหญิงพรพรหม  สว่าง
18. เด็กชายพีรพงศ์  ตาลสร้อย
19. เด็กหญิงภัทรดา  แก้วจันดา
20. เด็กชายภานุพงศ์  ลุนจันทา
21. เด็กชายภานุพงษ์  โสภาคำ
22. เด็กหญิงมลฤดี  ศิริแฝง
23. เด็กหญิงรชนีกร  โพธิ์พันธ์
24. เด็กชายรังสิมันต์ุ  จำปี
25. เด็กหญิงลลิตา  สีลา
26. เด็กหญิงละอองดาว  ทิพเสถียร
27. เด็กชายวงไกล  พรมรักษา
28. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาญสะอาด
29. เด็กชายวันชัย  พลฤทธิ์
30. เด็กชายวิชัยยุทธ  ฤทธิหงส์
31. เด็กชายศรรธัย  ภูผาเต็น
32. เด็กหญิงศิริญทิพย์  ภูพวก
33. เด็กหญิงสิริวิมล  พรมราช
34. เด็กหญิงสุนิสา  จำปาทอง
35. เด็กชายอภิวัฒน์  กลุ่มศรี
36. เด็กหญิงอัมพร  อุสุภราช
37. เด็กหญิงอุษณีย์  อินทร์เลี้ยง
38. เด็กชายเจตริน  ร่มวาปี
39. เด็กหญิงเจนจิรา  สีสวาท
40. เด็กหญิงแพรทองธาร  ศรีจันทร์
 
1. นายประกาย  นวะสิมมา
2. นายปริญญา   อาษาสร้อย
3. นางอุบลวัลค์  ชัยสิทธิ์
4. นางนพพาพร   นารัตน์โท
5. นายศรายุทธ  จิรวัฒนานันต์
6. นายแสงศิลป์  พิมพ์วาปี
7. นางสาวกุสุมา  อุสุภราช
8. นางสาววิภา   ทวีแสง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กหญิงจตุพร  สมีใหญ่
2. นายตระการ  บุญมา
3. เด็กหญิงธัญชนก  นิจภักดี
4. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ไตรรัตน์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรธนู
6. นายพาทิศ  ศิริเกษ
7. เด็กหญิงภานุชนาถ  แก้วเจริญ
8. เด็กชายวีระวัฒน์  วิชญางกูร
9. เด็กชายอนุสรณ์  ไชยบุตรดี
10. นายอัสกร  ภูพันนา
 
1. นางนารี  พละจิต
2. นายประสิทธิ์  แซมจง
3. นายวิทวัส  อริยชาติ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงจนิสตรา  ยอดยศ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมบัวคู
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปรีชาชัยพานิช
4. เด็กหญิงตะวันนา  พรมบัวคู
5. เด็กชายธนรัตน์  พารนะที
6. เด็กชายปัทมากร  โคตรวงศ์
7. เด็กชายพงษ์วิษณุ  พันธุราศรี
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เทพสมพร
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชินฝั่น
10. เด็กหญิงสุนิสา  หล่องบุตรสี
 
1. นางสาวสุมณฑา  คุณเครือจันทึก
2. นางสาวรินดา  นากองศรี
3. นางสาวปริชาติ  หัตระสา
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจำปี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์   แก้วพรมภักดี
2. เด็กหญิงชนาภา  ยะถา
3. เด็กหญิงธิษะณาพร  ยาวาปี
4. เด็กหญิงพรประภา  เปรี่ยมพิมาย
5. นางสาวพัชราภา  แวงคำ
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ขันติโสม
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  โสภาคำ
8. เด็กหญิงรัชนีพร  ภักดีแพง
 
1. นางภาริพรรณ์  อัมวรรณ
2. นางรุ่งนภา  คำกอง
3. นางสาวกาญจนา  หมื่นหาวงศ์
4. นางเจียมจิตร  จิตสบาย
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แม่นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัญโสภา
3. เด็กหญิงจินตพร  น้อยนาง
4. เด็กหญิงณภัทร  วุฒิสาร
5. เด็กชายธิดารัตน์  ศรีสมบัติ
6. เด็กหญิงพิยดา  ไมยกิจ
 
1. นางโสภา  แม่นชัยภูมิ
2. นางขนิษยา  ภูขาว
3. นางเสาวนีย์   ไชยมูล
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุตลุม
2. เด็กหญิงธิรพร  นามแสงผา
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แดงสีดา
4. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วังคะฮาต
5. เด็กหญิงอรทัย  ศิริโส
6. เด็กหญิงเนวิกา  ยุปานันท์
 
1. นางสาวจุลัยรัตน์  กาญบุตร
2. นางศิลป์ศุภา  แก้วแสนสินธ์ุ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศาลาน้อย
2. เด็กหญิงณัฐชากร  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงนงนภัส  ฝอดสูงเนิน
4. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยอยู่
5. เด็กหญิงมริศรา  แม่นชัยภูมิ
6. เด็กหญิงยุวธิดา  ชาญชิต
7. เด็กหญิงวทันยา  สีเขียว
8. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
9. เด็กหญิงสุเมธี  โคตรปารี
10. เด็กหญิงไอยรา  ศรีลุนช่าง
 
1. นางโสภา  แม่นชัยภูมิ
2. นางขนิษยา  ภูขาว
3. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา
4. นางสาวรัตนา  ปัญญาแก้ว
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงมี
2. เด็กหญิงญาสุมิล  สุนารักษ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมื่นศรี
4. เด็กหญิงประภัสสร  สองคร
5. เด็กหญิงผ่องทิพ  ภูพลผัน
6. เด็กหญิงพรนภา  อนุวัติ
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เล่ห์กัณฑ์
8. เด็กหญิงพันธ์ภษา  ภาระพงษ์
9. เด็กหญิงมุขรินทร์  คำนวณอินทร์
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภาระพงษ์
11. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  หาญเทพ
12. เด็กหญิงศิรดา  เล่กันล์
13. เด็กหญิงสุดธิดา  กองเพชร
14. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธุราศรี
15. เด็กหญิงเพชรพราว  เสโส
 
1. นางลภัสรดา  เหลาเกลี้ยงดี
2. นายสมทรง  เพ็งโสภา
3. นางสาวกาญจนา  กอกุลจันทร์
4. นางสาวพรนิภา  ทองล้วน
5. นางอรพิน  วรรณพราหมณ์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กชายกนกวรรณ  พยัคฆเดช
2. เด็กหญิงกัญญามาศ  พันธ์รู้ดี
3. เด็กหญิงคณนาถ  ฝอดสูงเนิน
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทราเพ็ญ
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หารัญดา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองศรีมาตรย์
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยันตะพันธ์
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงจันทร์คุ้ม
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์พิมสอน
10. เด็กหญิงพรนัชชา  โคตรปัตถา
11. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เทศจำปา
12. เด็กชายวาปี  ทองใบ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  โคตะมี
14. เด็กหญิงเนาวรัตน์  จันทร์แดง
15. เด็กหญิงแพรชมพู  แซสันเฑียะ
16. เด็กชายโกวิทย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางโสภา  แม่นชัยภูมิ
2. นางขนิษยา  ภูขาว
3. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา
4. นางเสาวนีย์  ไชยมูล
5. นางรัตนา  ปัญญาแก้ว
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ละมัยวงษ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  จันทุดม
3. เด็กชายศุภชัย  บ่อไทย
4. เด็กหญิงสิรามล  สีดาบุญ
5. เด็กชายสุรชัย  ภูวงษ์ไกร
 
1. นางสาวปาลิตา  รังคะราช
2. นางสาวสุกันญา  จันทะไทย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  วรรณกุล
2. เด็กหญิงสุธิดา  สีส่อง
 
1. นางพวงพะยอม  พันธ์ศรี
2. นางสาววัชรินทร์  วรรณพราหมณ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายพจีรจิตร  ภารวิจิตร
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  พันธ์ศิริ
3. เด็กชายพัชรพล  ชิตะบุตร
4. เด็กชายอณาเขต  วิบูรณ์กุล
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  วิบูลย์กุล
6. เด็กชายไกรศร  มหาชานนท์
 
1. นายธวัชชัย  จันทะรัด
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุระเสียง
3. นายสังข์ทอง  คำมงคล
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาลนาน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัตถาวะโร
3. เด็กหญิงณัฐชา  บุญเกิด
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงประวาลวรรณ   หลักคำ
6. เด็กหญิงอรอุมา  กรโสภา
 
1. นายอภิชาติ  สนธิลา
2. นายอภิศักดิ์  ใจห้าว
3. นางสาวศยามล  บุญสาร
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ยิ่งยง
2. เด็กชายธวัชชัย  พันแสน
3. เด็กชายธีรนาถ  ศรีจันทร์
4. เด็กชายนราธิป  เหนาตีบ
5. เด็กชายภานุพงษ์  โทเท
6. เด็กชายวิทวัส  วงษ์เครือสอน
7. เด็กชายสถาพร  ทอนเสาร์
8. เด็กชายเด่นชัย  นามณีชม
 
1. นางพิศมร   ถามะณีศรี
2. นางจิระพร   เสนาภักดี
3. นายสมพงษ์  กิตติธีระศานต์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  พัดทิพรึก
2. เด็กหญิงปริศนา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงมัณฑนา  พรมยาลี
 
1. นางจิตรมัส  โม่งปราณีต
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญหาราช
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสภี
3. เด็กหญิงวาริน  วุบูลกุล
 
1. นางเสาวคนธ์  ประมูลจักรโก
2. นางนภัสสร   แสนสิงห์
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพรภิรมย์
2. เด็กหญิงวิษาพร  โพธิสม
 
1. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
2. นางร่มรัก  สว่างภพ
 
86 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สุขแสนศรี
2. เด็กชายปัญญา  ประสาริตะ
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
2. นางมาลา  จันทราริยศรี
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. เด็กชายนัฐพล  ระเบียบโพธิ์
2. เด็กหญิงมินรินทร์  แสนหาญ
3. เด็กหญิงสายฝน  นามณีชม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล
2. นายธงชัย  ปะเสระกัง
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กหญิงชญานี  บุญปกครอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไขแสง
 
1. นางสาวจีระวรรณ  บุตรสาระ
2. นายสิทธิกานต์  ศรีบุญเรือง
 
89 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายชัยบัญชา  เมืองโพธิ์
2. เด็กชายวีระชน  ตรีกมล
 
1. นางสาวคมดาว  พุทธโคตร
2. นางสาวจริญญาพร  พรหมพิทักษ์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายอมเรศ  วรรณกุล
2. เด็กชายโอชิษฐ์  ไชยหาวงค์
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นายกฤษฎา  ศรีสุชาติ
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายนิรัช  บุตรอินทร์
2. เด็กชายปรเมศร์  วรรณกุล
 
1. นางสุขี  วรรณกุล
2. นายสุรชัย  สอนสกุล
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันประทัด
2. เด็กหญิงมาริสา  สืบแสน
 
1. นางมุขดา  พึ่มชัย
2. นางญาณาธร  ธรรมโรง
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงอนพิน  คดเกี้ยว
2. เด็กหญิงอรดี  ชัยศิริ
 
1. นางสาวธนภรณ์  จิตสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์
 
94 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงญาดา  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงสิริเกศ  สืบแสน
 
1. นางมุขดา  พึ่มชัย
2. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. นายกรวิชญ์  ก่นโคกกรวด
2. นางสาวสุพรรษา  กองกรม
 
1. นางสาวคมดาว  พุทธโคตร
2. นางมณีรัตน์  ทองรัตน์
 
96 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับไฮ 1. เด็กชายธนพล  นครไธสงค์
2. เด็กหญิงพรรนิษา  อบฟ้ง
 
1. นายชำนาญ  ชำนิยันต์
2. นางสาวยุรฉัตร  เดชสมอดี
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศรีอุ้ย
2. เด็กชายธนวัฒน์  ระภักดี
3. เด็กชายอภิชาติ  ศาลาคาม
 
1. นายทรงกลด  เกษจันทร์
2. นายจรูญศักดิ์  สีหาราช
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กชายธรภัทร์   สมทอง
2. เด็กชายนันธวัตร   โนนทิง
3. เด็กชายศิริชัย   บุญศิริ
 
1. นายเสงี่ยม   แสนสุด
2. นายเกรียงศักดิ์   ป้องสุพรรณ
 
99 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา  สุดสีดา
2. เด็กหญิงอารียา  บุดดาวงศ์
3. เด็กหญิงไอลดา  จันทะฮาด
 
1. นางร่มรัก  สว่างภพ
2. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
 
100 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุดฑามาตร
2. เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์ผิว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชุมพิสัย
 
1. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
2. นางร่มรัก  สว่างภพ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายชานนนท์  อนันเอื้อ
2. เด็กชายธนภัทร  เทสัตพันธ์
3. เด็กชายอธิพงษ์  ศรีภาชัย
 
1. นายดรุณ  แก้วบางพูด
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. นายดนุพล  ศรีหงษ์ทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ล้นทม
3. นายสุทิวัส  ดีทัพไทย
 
1. นายสโน  วารีบ่อ
2. นางคำไพ  วารีบ่อ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 1. เด็กหญิงนันทิดา  นารักษ์
2. เด็กหญิงรัชนี  ดวงประทุุม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เขียวอาษา
 
1. นางเบญจพร  ภูบุตระ
2. นายวีระพงษ์  ภูวนาถ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  ก่นโคกกรวด
2. เด็กชายยุทธพิชัย  ชินเกษร
3. เด็กชายอาทิตย์  นามพวน
 
1. นายนันท์  บุญปลอด
2. นางกฤษณา  บุญปลอด
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงฐิดาภา  อุปชาจิตร
2. เด็กหญิงนัทชา  สร้อยสาริกา
3. เด็กหญิงมัทนียา  ฤทธิสิงห์
4. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมทา
5. เด็กหญิงสุภสร  สมก่ำพี้
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ผาลิผล
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมือนแท้
2. นางจงจิตร  วอแพง
3. นางสาวรุ่งนภา  ผลาพฤกษ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  บุญศรี
2. นางสาวจิตพร  รสยัง
3. นางสาวปิยะรัตน์  ฟองฤทธิ์
4. เด็กหญิงพัชธิดา  มีสิมมา
5. นางสาวสุกัญญา  สุยอย
6. นางสาวสุนิตา  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวคำพันธ์  แฝงจันดา
2. นางสุภาพร  พูลทอง
3. นางมัทนียา  พรมทา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันยากร  สาธุพันธ์
2. เด็กหญิงมนัสวี  หมั่นเก็บ
3. เด็กหญิงศศิชา  ทามูระ
 
1. นางประพิศ  นาจะรวย
2. นางสาวโสภิญญา  นิลศิริ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตะนัยรัตน์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โยธะชัย
3. เด็กหญิงหยาดฝน  หอมดวง
 
1. นางอนงนาถ  นามโส
2. นางปิยนุช  พลอินทร์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  ไชยราช
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  พนาพนม
3. เด็กหญิงลูกฝ้าย  อุ่นวิเศษ
 
1. นางสาวอัญจนา  ผลอุดม
2. นายมกรธวัช  แสนสง่า
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. เด็กหญิงจินตนา  ทีตุ่น
2. เด็กหญิงรัชนู  สอนไธสงค์
3. เด็กชายศตวรรษ  ก่อแก้ว
 
1. นายอำนวย  โคตะมะ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารคำ
2. เด็กหญิงลลิตา  ขลังวิชา
3. เด็กหญิงอิศริยา  แสนบุดดา
 
1. นางรัชนี  บุญราช
2. นางพัชนี  เศษคึมบง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงจิดาภา  อริยะวงศ์
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  บุญชูศรี
3. เด็กหญิงนันธิญา  ปัตโน
 
1. นางอนงค์  สำเริง
2. นางสาวสุกัญญา  สำแดงชัย
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงณภัทร์  ศิริเกตุ
2. เด็กหญิงสนิตา  จันทสุนี
3. เด็กหญิงแพรนวล  โมชัย
 
1. นางนิชานันท์  วงศ์เอี๊ยดเจริญ
2. นางสาวพิชญาภรณ์  สอนวงษ์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  จงเทพ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  โพตคาม
 
1. นางรัชนี  บุญราช
2. นางพัชนี  เศษคึมบง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฤทธิพรม
2. เด็กหญิงสมิตรา   วรรณสา
3. เด็กหญิงอริสรา  น้อยคำมูล
 
1. นางสาวอภัสรา  ฉลาดเอื้อ
2. นางสาวพรรณิภา  แก้วอินศรี
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ชมทอง
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  หลงพลอยพัด
3. เด็กหญิงศศินา  รู้เจน
 
1. นางสาวอภัสรา  ฉลาดเอื้อ
2. นางสาวพรรณิภา  แก้วอินศรี
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงประกายดาว  บกน้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา  กุลมุ้ง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บูชาอินทร์
 
1. นางอนงค์  สำเริง
2. นางอรทัย  สิทธิสวนจิก
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  อันอาจ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ธิสารสังข์
3. เด็กหญิงอมลณัฐ  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางสิมลี  ศรีจุลฮาต
2. นางสาวศิรินธร  ลงคลัง
 
119 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสนหว้า
3. เด็กหญิงอภิญญา    แก้วภา
 
1. นางอนงค์  สารพันธ์
2. นางจันทิมา  รักษาภายใน
 
120 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงธยาดา  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ขจรพูล
3. เด็กหญิงเมธาวี  หลวงจันทร์
 
1. นางปัญญา  ไชยทองศรี
2. นางสาววิไล  คำฤาชัย
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  แสนโคตร
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  ผาสุก
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีทา
 
1. นางสุธารี  แสงกล้า
2. นางปัญญา  ไชยทองศรี
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูถูกแสง
2. เด็กชายวรายุส  เรืองโพน
3. เด็กชายสราวุธ  ริสดี
 
1. นางประไพพรรณ  ผัดเชตร
2. นางเสาวนีย์  ไชยมูล
 
123 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจำปี 1. เด็กชายจุฑาพัฒน์  แสนเมือง
2. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์กันยา
 
1. นางวิจิตรา  รีศรีคำ
2. นายธราธร  มีชัย
 
124 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตา  แปดกลาง
2. เด็กชายสุวรรณ  มิสา
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
2. นางสาวตติยา  คุณแก้ว
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 1. เด็กหญิงกิติญา  ยงยืน
 
1. นางวิไลวรรณ  ชนะสะแบง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  ไชยพร
 
1. นางสาวมุกดา  เชิดชน
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงพรธิพา  มัฐผา
 
1. นางสาวบุษบง  สารีกุล
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายจักกฤษ  ศิริโส
 
1. นายปราโมทย์  กบรัตน์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกัญญารัชร  สวนหนองแวง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ปัญจพันดอน
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  อนันต์นิล
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เพชรรัตน์
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ของสันเทียะ
6. เด็กหญิงอริสา  จิตมั่น
7. เด็กหญิงอริสา  บัวทอง
 
1. นายเชาวลิต  จิกจักร์
2. นายกฤศนุรักษ์  มณีภักดี
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นายปิยะณัฐ  ภักดีพันดอน
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายภาวินทร์  พละแสน
 
1. นายชัยณรงค์  ด้วงศาลา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุรพล  ภูวงษ์ไกร
 
1. นางสมจิตร  ศรีหาวงษ์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดนโคตรผม
 
1. นายคำพร  ปากเมย
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นางสุธารี  แสงกล้า
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายณัฐฐากร  อินทร์เลี้ยง
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันเทพ
 
1. นางพัชรินทร์  ศิริสุวรรณ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เหล่าสพาน
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  ผิวแดง
 
1. นางขวัญตา  ชัยคำภา
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายทศพล  นาโศก
 
1. นายคำพร  ปากเมย
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชคเหมาะ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อ่อนมาก
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปักเขตะนัง
 
1. นางชัชชญา  นาคภู่
2. นางสายชล  แสงคำไพ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ธรรมรงค์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โคตรชาดา
3. เด็กหญิงอภิญญา   มูลคำสี
 
1. นางสาวสุภารัตน์   ผางสำเนียง
2. นางสำรวย   บุญจิตร์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมคะเน
3. เด็กชายภานุพงศ์  ลำต้น
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายสิทธิกร  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นามวงศรี
3. เด็กชายอนุสร  ชำนาญหาญ
 
1. นางอัปสร  ผ่านชมภู
2. นางพิมพ์พาขวัญ  หลักสุจริต
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กชายญาณพัฒน์  อุตุลุม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ภักคุย
3. เด็กชายพัชรพล   บุตรคำโชติ
 
1. นายโกสินทร์  สีสา
2. นางสาวพิมพร  ว่องไว
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาสังข์
2. เด็กหญิงพิมพ์แพร์  สีส่อง
3. เด็กชายอดิศร  อินทะสร้อย
 
1. นางอนงค์  สำเริง
2. นางพรพนา  นวลจำรัส
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายพชรพล  สมอหมอบ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เหล่าสะพาน
 
1. นายแสงเดือน  ปากเมย
2. นายคำพร  ปากเมย
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงปุณยาพร  มุงเคน
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อยู่รอง
 
1. นายศรายุทธ  จิรวัฒนานันต์
2. นางวาทินี  ระดมงาม
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยะมิตร  ญาณสว่าง
2. เด็กชายอภิรักษ์  สอนสกุล
 
1. นางจรัสพิมพ์  รัตนะวงษา
2. นางสาวอนันตยา  รัตนะวงษา
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจิตรานุช   เอกวงษ์
2. เด็กชายจุลจักร   ชมภูรักษ์
3. เด็กหญิงณัชาภัทร   หมุนทอง
 
1. นางโสพิศ   โคตะมะ
2. นายถนอม   ผิวสว่าง
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุราณเดช
2. เด็กชายภูริพัฒน์  พูลพุทธ
3. เด็กชายเจษฎา  นาวิเศษ
 
1. นางอนงนาถ  นามโส
2. นางปิยนุช  พลอินทร์
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายบูรินทร์  ชลพอง
 
1. นางจันทนา  ศรีสุชาติ
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. นายริเริ่ม  คำมงคล
 
1. นายพิทักษ์ชัย  โหระสิงห์
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายเจษฎา  กรโสภา
 
1. นางวันทนีย์  ตาระบัติ
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายบรรพต  สีส่อง
 
1. นางปิ่นฤทัย   ทองคำ
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนทรา
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  ชากลาง
 
1. นางสุนันทา  ชัยสิริพงศกร
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายวุฒิชัย  หลักคำ
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขนวน 1. เด็กชายเอกภพ  เทียบภักดิ์
 
1. นายสุระนันท์  แทนสมบัติ
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายกรรชัย  พิชัยช่วง
2. เด็กชายชยาศีร์  ก่อชัย
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขวาปี
4. เด็กหญิงทักษวดี  รอบรู้
5. เด็กชายทัศไนย  คำกอง
6. เด็กหญิงธนพร  มงคลช่วง
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงธิติมา  ลุงไทยสง
9. เด็กหญิงบุษกร  โพระกุ
10. เด็กหญิงปฐมพร  เป้าชนะ
11. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิเศษ
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญเขตร์
13. เด็กชายปัญญพนธ์  กางโหลน
14. เด็กหญิงปัทมา  ผิวผัน
15. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทะวงษ์
16. เด็กชายพลกฤต  พรหมแสนปัง
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศิลปแก่น
18. เด็กหญิงพิธุณิศรา  ภักดีโชติ
19. เด็กหญิงรุ่งดาว  โอ้อุ้ย
20. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แพนชัยภูมิ
21. เด็กหญิงศิริยุภา  ปัญญาสิทธิ์
22. เด็กหญิงสุทธิดา  สรวงศิริ
23. เด็กชายอนุวัฒน์  หลวงพนัสทุม
24. เด็กหญิงอนุศรา  สัตตาโส
25. เด็กชายอมรเทพฤทธิ์  แสนสง่า
26. เด็กหญิงอรนุช  ผ่ายเผย
27. เด็กหญิงอรัญญา  ภักดีโชติ
28. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ล่าศักดิ์
29. เด็กชายอุดมศักดิ์  เพ็งวงษา
30. เด็กชายเพชรนิล  ธรรมเม
 
1. นายบุญหลาย  ถมหนวด
2. นางบุญมี  ถมหนวด
3. นางสายทิพย์  ไพศาล
4. นางสมบัติ  ภาโสภะ
5. นางเกศินี  หลักคำ
6. นางสาวนิธิทัศน์  แก้วเกิดมี
7. นางสาวอมร  สิทธิโชติ
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขนวน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายจารุวัฒน์  กุลศิริ
3. นางสาวจิราภรณ์  อินสุวงษ์
4. เด็กชายฉัตรชัย   ขันติธรรมาภรณ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  โสภากุล
6. เด็กชายชูชาติ  ไชยสิทธิ์
7. เด็กชายธนวันต์  ทิมินกุล
8. เด็กชายธนากร  เมฆหมอก
9. เด็กชายธนาทร  เทียมกัน
10. เด็กหญิงนริศรา  ล้านพลแสน
11. เด็กชายนันทวัฒน์  เทียบซิง
12. นางสาวนิศรา  มุมแดง
13. เด็กหญิงปณิตา  ศิริโยธา
14. เด็กหญิงพิศมัย  ศรีหาโคตร
15. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยแสนฤทธิ์
16. เด็กชายภูริพัฒน์  สุภีร์
17. เด็กหญิงวรวรรณ  แสงนาค
18. เด็กหญิงวราพร  เลื่อนแก้ว
19. เด็กชายศุภกฤต  ทาสะโก
20. เด็กชายศุภกฤต  ทองไชย
21. เด็กชายศุภชัย  ทาสะโก
22. เด็กชายสมัย  สงบุตรดี
23. เด็กหญิงสุจินธรา  ศิริโยธา
24. เด็กชายสุทธิพร  ทาสะโก
25. เด็กหญิงสุธาสินี  จรดล
26. เด็กหญิงสุพัตรา  ภักดีราช
27. เด็กหญิงสุภัทรา  เหล่าโก่ง
28. เด็กหญิงสุภาพักตร์  จิตเที่ยง
29. นางสาวสุภาวดี  ลุนชัยภา
30. นางสาวเกศแก้ว  จุรุวรรณ
 
1. นายสุระนันท์  แทนสมบัติ
2. นางจุรีพร  ชื่นนิรันดร์
3. นางประภาพร  ไมยะปัน
4. นางสาวอัญชลี  ศรีสุโคตร
5. นางทับทิม  ภูครองทอง
6. นางสาวเพ็ญพักต์   แสนบุญ
7. นายยุวชาติ  อรรคนันท์