รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พันธ์แน่น
 
1. นายประศาสตร์  องอาจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายกลวัชร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐมน  ขวานทอง
 
1. นางสุภาภัทร์  หงศาลา
2. นายบุญเลิศ  ศรีโชค
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงเบบีร่าเมธาวี    โวน ลอบเบอร์ก
 
1. นางละมัย  รัตนเพชร
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายอภิชาติ  เวชกามา
2. นายอภิสิทธิ์  แพทย์ทองชิว
 
1. นายอุทัย  สมเพาะ
2. นายสุภาชัย  ทองทา
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายวริทธิ์  ประการแก้ว
2. นายสุทธิชัย  หนองดี
3. เด็กชายอดิพงษ์  ชายทวีป
 
1. นายสมศักดิ์  ทองทา
2. นางพิมล  สารการ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงบุษบา  สุตะคาน
2. เด็กชายศิริเจริญ  วงชาลี
 
1. นางเสาวนี  มรกตเขียว
2. นายภาณุพงศ์  ภาคะ
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายสุรเชษ  แก่นคำ
 
1. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลาทอน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แผ่นศิลา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   แสนโคตร
2. เด็กชายพีรัชชัย  ศรีระบุตร
3. เด็กชายศุภฤกษ์  นิศารัตนชัย
 
1. นางสาวณัฐกัญญา   ชวีวัฒน์
2. นางมัณฑนา  กันหาวรรค
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายวทัญญู  ลาหลายเลิศ
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจงจิตร  พลไชย
2. เด็กชายจักรพงษ์  มีแก้ว
3. เด็กหญิงนนทรี  พลไชย
4. เด็กหญิงปนัดดา  ขันเงิน
5. เด็กชายวรศักดิ์  สิริโสม
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาวดี
 
1. นางบัวสา  สมบูรณ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ครุธ
2. เด็กชายนราธิป  ขีนทัพไทย
3. เด็กชายภานุชา  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ทองแก้ว
2. นางณภาภัช  แสวงสาย
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1. เด็กชายวัชระ  คำวัตร
 
1. นางชุติกาญจน์  ลาภสาร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงธนาภา  ทองภู
 
1. นายธนบดี  มูลเกษ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นูขุนทด
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  พิษหนอง
3. เด็กหญิงสุภักษร  สง่าทรัพย์
 
1. นายยรรยง  สาริพันธ์
2. นางณัฐวิภา  สาริพันธ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายวีรพล  นาดี
2. เด็กชายเจษฎา  สามัญ
 
1. นายสมพร  คำกุณา
2. นางขวัญตา  โสระมรรค
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กชายจักรพงษ์  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงวรัญญา  พาสุข
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สีทอง
 
1. นายนเรศ  สรสิงห์
2. นางนันทพร  จันเหลือง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. นายจักรพงษ์  แสวงพันธ์
2. นายวัชรกรณ์  ผ่องใส
3. นายวุฒิพงศ์  พรมชาติ
 
1. นายสมดุลย์  มูลสาร
2. นายณรงค์  องอาจ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชำนาญรบ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ชันศรี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  องอาจ
 
1. นางเพชรา  สารโท
2. นายอนน  สารโท
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. นายณัฐพล  พิลาวัน
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  เกิดแพร
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มบุญ
2. นางเฉลิมศรี  คุ้มบุญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กชายอนันตชัย  พิเดช
 
1. นายบัวรินทร์   ลุนหล้า
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดศาลา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยปัตถา
2. เด็กชายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
1. นางสาวพจณีย์  ยอดสง่า
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายโสภณ  นอนิลศรี
 
1. นางศุภนิจ  ประสวนศรี
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายธนกิตติ์  แสงเดช
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชาวดง
2. เด็กหญิงญานิศา  ศิริบูรณ์
 
1. นายไพโรจน์  สายสุด
2. นางศันสนีย์  ศรีเสน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณรัตนศรี
3. เด็กชายสิทธิโชค  ชาวดง
 
1. นายประพันธ์  เพลินสมบัติ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นายธีระพล  ต้นคำ
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  สลัยศรี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ยวนใจ
 
1. นายธรรมนูญ  จันทร์สาร
2. นายประพันธ์  เพลินสมบัติ
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. นางสาวกนกวรรณ  ถึงแสง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ทองแสง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ประสงค์แก้ว
4. เด็กหญิงดวงพร  อินทรเสน
5. เด็กชายธรรมนูญ  สืบวงศ์
6. เด็กชายธีรวัสส์  มารศรี
7. นายปุรเชษฐ์  มงคล
8. นางสาวสุกัญญา  เศษผล
9. นางสาวสุภาพร  คำจันทร์
10. นายเก่ง  อาวาส
 
1. นางวิฬาวรรณ  เสาวะพาน
2. นางอนุกูล   สุทธิอาคาร
3. นางสาวอรนุช  ทองสมบัติ
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ใจหาญ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ยศบุญ
3. เด็กหญิงมุกดา  ใหญ่ล้ำ
 
1. นางละมุล  สุพรรณผิว
2. นายยาท  สุพรรณผิว
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายปฐมพร  ท่าวกลาง
 
1. นางสุภารัตน์  ฝ่ายดี
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายกวินทรา  ไขสาร
2. เด็กหญิงณัฐชนก  สมสาย
3. เด็กชายทีปกร  มหาจันทร์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  ถมปัตย์
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  มิสา
6. เด็กหญิงมาริษา  พูลเมือง
7. เด็กหญิงสิริกาญดา  อ้นจันหอม
8. เด็กชายสุชน  แสนการุณ
9. เด็กหญิงสุทธิตา  ชินครี
10. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีมะลัย
 
1. นางมาลี  ทองหลาง
2. นางกัลยาณิน  เชื้อสุข
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สมหวัง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงอนุสรณ์  องอาจ
 
1. นางสาวเกษร  โสมณวัตร
2. นายประเสริฐ  องอาจ
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายสถาพร  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอำนวย  โพธิ์ชัยเลิศ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนายุทธ  เวียงวิเศษ
 
1. นายทองฤทธิ์  โคตรสมบัติ
 
35 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนพล  เด่นดวง
2. เด็กชายพันธ์เลิศ  แสวงแก้ว
 
1. นายสุทธิวัฒน์  เชษฐา
2. นางสาวนิตยาพร  บุญทศ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายวุฒิชัย  จิตรักษ์
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุตรดอน
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ค่ายรัตนชัย
 
1. นางสาวจุฑาธร  จูมวงษ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กหญิงชนัณณิตา  เติมทรัพย์
2. เด็กชายณันสพัทธ์  เติมทรัพย์
 
1. นายเวทินทร์  เติมทรัพย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กชายนนภิชัย  ผุดผ่อง
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กหญิงพัทธิญาภรณ์  มงคลนำ
 
1. นางปวริศา  พีรยศพัฒน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นายสัญชัย  โสภายิ่ง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เครือชาลี
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นายบุญหลาย  สายสอน
2. นายอนิรุต  แพงไทย
 
1. นายเฉลิมพล  โพธิ์ศรี
2. นางสุทธินี  โพธิ์ศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงมุกดา  หนูจิตร
2. เด็กชายวัชรพล  วราสินธุ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มนปราณีต
4. เด็กหญิงเก็จมณี  ใจมั่น
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  นามศรีเมือง
 
1. นางสิรินาฎ  จันทร์ทรง
2. นายสมจิต  ขันธุปัทม์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. นางสาวภีรดา  สุวรรณเพชร
2. นายศุภกร  ปัญญายิ่ง
3. นางสาวสรวงสุดา  หนูจิตร
 
1. นางยวนจิตร  ปราสาร
2. นายสยาม  เวชกามา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  ถินบุญ
2. เด็กชายอลงกรณ์  หล้าแหล่ง
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
 
47 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บรรยงค์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชุมภูศรี
3. เด็กหญิงแสงวิไลวรรณ  ผิวนวล
 
1. นางวรัชญา  แจ่มศรี
2. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนอภัย
2. เด็กหญิงเกษสุดาภรณ์  แสงมาศ
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
49 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงรุ่งเจริญ  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงศศิพร  ลีลา
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
50 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงกรทิพย์  พาลพล
2. เด็กชายจักรพรรณ  พากเพียร
3. เด็กชายจุมพล  พรมบุตร
4. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญคำ
5. เด็กหญิงชยาภรณ์  สระทองเนียม
6. เด็กหญิงชุติกาญณ์  สระทองเนียม
7. เด็กหญิงดาราวรรณ  พาลพล
8. เด็กชายทินภัทร  สายสอน
9. เด็กชายธนายุต  สนธิ
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อ่อนพุทธา
11. เด็กชายพรพนา  พรมบุตร
12. เด็กหญิงพรวรินทร์  ศรีมันตะ
13. เด็กชายพัฒธรกรณ์  พาละพล
14. เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  นาสงวน
15. เด็กชายพีรพัทธ์  อาสาทำ
16. เด็กชายภาคิน  แจ้งไพร
17. เด็กหญิงมาริสา  พรมบุตร
18. เด็กชายยุณะภา  แสงใสแก้ว
19. เด็กหญิงวนิดา   ศรีชมภู
20. เด็กชายวรวิทย์  สาระงาม
21. เด็กหญิงวราพร  แก้วกัณฑา
22. เด็กหญิงวิภาวดี  นิลหุต
23. เด็กชายศราวุฒิ  พลเดช
24. เด็กหญิงสุณิชานัน  พรมบุตร
25. เด็กหญิงสุมิตานัน  พรมบุตร
26. เด็กชายหัสดี  พาลพล
27. เด็กหญิงอังประภา  แวรไธสง
28. เด็กหญิงเกตุสุดา  ศรีบุตร
29. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีชมภู
30. เด็กหญิงโสภิตา  พาละพล
 
1. นางวาสนา  มูลเกษร
2. นายศรทัศน์  ศรีเนตร
3. นางลาวัณย์  พลเยี่ยม
4. นางสุธิดา   อารี
5. นางสุชารัตน์  รัตนภู
6. นางบวร  ขจัดมลทิน
7. นางสาวอรอนงค์  องอาจ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กหญิงพิยะดา  เนาวะบุตร
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กชายนิพัศน์  คำทา
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. นางสาวรัตติกาล  นรสาร
 
1. นายดุษฏีธร  บุญเริ่ม
 
54 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สร้อยมาศ
2. เด็กชายสฐาพร  ทองมี
 
1. นายไสว  เกษกัน
2. นางละมัย  เกษกัน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายวสุพล  พิศเพ็ง
 
1. นางชิดหทัย  อ่อนสนิท
 
56 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขันติรมย์
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ปรือทอง
 
1. นายพงศ์ภัค  จารักษ์
2. นายวันชัย  สีสอง
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. นายนพรัตน์  ผาคำ
2. นายนวภัทร  พืชสิงห์
3. เด็กชายไกรภพ  เชิดสุข
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดีเริ่ม
2. นางยุวดี  สุวรรณกูฏ
 
58 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. นายอรัญ  หมุ่ยมาต
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
59 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายไชยวัฒน์  คำพาพันธ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
60 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายทนงศักดิ์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ขันแก้ว
 
61 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายฐิติพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวศิรินาฏ  สุริโย
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กชายนิรุตธ์  รัตนวรรณ
2. เด็กชายเจษฎา  เมคัน
 
1. นายพีระศักดิ์  มหาชนะวงษ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กหญิงกชกร  แดงท่าขาม
2. เด็กหญิงกนกพร  วงค์คำชัย
3. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพุฒ
4. เด็กชายกิจการ  บุญยิ่ง
5. เด็กหญิงจริยาภรณ์  สาราธร
6. เด็กหญิงจินตกัญญา  ผาสุขใจ
7. เด็กหญิงจิราภา  สร้อยสุวรรณ
8. เด็กหญิงชญาทิพย์  ยาเณร
9. เด็กชายทินกร   บุญยิ่ง
10. เด็กชายธนพนธ์  ศรีอำนาจ
11. เด็กชายนรงฤทธิ์  ไชยเอิก
12. เด็กชายนรินทร์ศักดิ์  ชาติภูธร
13. เด็กหญิงนัชรี  บุญยิ่ง
14. เด็กชายนัททนัน  เฟื่องฟู
15. เด็กหญิงนิภาพร  พารไสว
16. เด็กหญิงพรทิวา  แสงกล้า
17. เด็กชายพัชรพล  สันหากุล
18. เด็กหญิงพาวินี  บุญเล่ห์
19. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองสุทธิ์
20. เด็กชายภควัต  สมฤทธิ์
21. เด็กหญิงภัคพร  กอนแก้ว
22. เด็กชายภัครพล  สุภาพันธ์
23. เด็กหญิงมัลลิกา  สอนคำ
24. เด็กชายรัตพล  ตรวจมรรคา
25. เด็กหญิงวณิชชา  เปรี่ยมนอง
26. เด็กหญิงวรรณพร  สาระวัน
27. เด็กหญิงวราพร  ทองบุญ
28. เด็กหญิงวาริษา  แก้วคำ
29. เด็กชายวีระศักดิ์  ปาเวียง
30. เด็กชายศรันย์  บุญเล่ห์
31. เด็กหญิงศศิประภา  นรสาร
32. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญเล่ห์
33. เด็กชายสมร  จันทร์ดี
34. เด็กชายสุพจน์  บุญยิ่ง
35. เด็กชายอนุวัตร  กล่อมเสียง
36. เด็กชายอภิชาติ  ชัยภา
37. เด็กหญิงอรพิมล  ประสารสืบ
38. เด็กหญิงอรัญญา  โสดาล้วน
39. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสระคู
 
1. นายสุเมร  สมสืบ
2. นางประมวล  ศรีมะเรือง
3. นายพาทอง  วงศ์ซื่อ
4. นางรัตนาพร  นันทจักร์
5. นางยุพาพิน  จูมวงษ์
6. นางสุภาพร  วงศ์ซื่อ
7. นางธัญญ์วรัตน์  มหาชนะวงษ์
8. นางบังอร  ศิริบุตร
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายบุญมี  สีหมอก
2. เด็กชายอภิชาติ  สีหมอก
 
1. นายอุดมศักดิ์   ศิริบุตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงปัณณิษา   เห็มทอง
 
1. นางอัมรินทร์   ก้านเพชร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายวรพล   ดะใน
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายตะวัน  ยวนยี
2. เด็กชายนครินทร์   สุดแสง
3. เด็กชายบริมาส  เทศปาน
4. เด็กชายอรรถพล   เส้นเศษ
5. เด็กชายอัฐฌราวุฒิ    ภูก๊ก
6. เด็กชายเอกพล   หมื่นไธสง
 
1. นายสุขชัย  พินิจผล
2. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
3. นายประยูร  ไชยนา
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. นายครรชิต  สายคำวงษ์
2. นายณรงค์เดช   สิงห์ครุธ
3. นายณัฐสิทธิ์   ทบวอ
4. นายธนากรณ์   ธานอก
5. นายธีระภัทร์   ช่วงโชติ
6. นายภาณุพงษ์   หมื่นไธสง
7. นายระพิน   ขยันทำ
8. นายวีระพล   เครือบุดดา
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
2. นางพันธุ์ทอง   พินิจผล
3. นางละออ  ศรีบัวบาล
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษบุตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สู้ณรงค์
3. เด็กหญิงอัมพร  แสงเมืองปักษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  เด่นดวง
2. นางสาวจารุวรรณ์  จักรไชย
 
70 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายธนากร   สายคำวงษ์
2. เด็กชายภูวนาท   ว่องไว
3. เด็กชายศรีเพชร   ผายพิมพ์
 
1. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
2. นางกชมน  สุโพธิ์
 
71 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วเนตร
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   นามวงษ์สา
3. เด็กชายเอกราช   ยวนยี
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญเฉลียว
2. นางสุมาลี  บุญเฉลียว
 
72 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. นายชัยณรงค์  แผงเพ็ชร
 
1. นางเต็มใจ  แผงเพ็ชร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
 
1. นางทองจันทร์  เหลื่อมศรี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์สง่า
2. เด็กหญิงศุภรดา  เสมามิ่ง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  รัตนพะเนา
 
1. นางสยุมพร  พิมพ์ศรี
2. นางรสมาริน  สายโสภา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงศศิธร  ก้านเหลือง
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
77 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงษ์งาม
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทองนำ
 
1. นายสมบัติ  ชัยสิงห์
2. นางสาวขนิษฐา  นาคสุข
 
78 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงธันยพร  บุญเล่ห์
2. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ศรีมะเรือง
3. เด็กหญิงอิศรา  นิยม
 
1. นางสุดาวัลย์  ไพรวงษ์
2. นางสาวบุหลัน  สิทธิศรี
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีใสคำ
3. เด็กหญิงพรชิตา   มีสุข
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  เครือแวงมล
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เศิกศิริ
6. เด็กหญิงอรญา  ทองกล่ำ
 
1. นายประศาสตร์  อุ่นใจ
2. นางพันธ์ประภา  ศรีวิเศษ
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิงห์ 1. เด็กชายปรัชญา  ชูรัตน์
 
1. นางสุวรรณศรี  พารา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เสือพุฒ
2. เด็กหญิงศศิธร  พิระภาค
 
1. นายแสวง  ช้อยชด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ช้อยชด
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงกัลยากร  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  เสริมศรี
3. เด็กหญิงทัตษพร  โรมพันธ์
4. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วใส
5. เด็กหญิงรัตติยา  เอ็มรัตน์
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสริมศรี
 
1. นางนางลำดวน  วงษ์สมุทร
2. นางโชษิตา  ประกอบดี
3. นางนางวันเพ็ญ  ศรีโสพันธ์
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กชายจิณณวัฒน์  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายชนะชัย  พรสุรินทร์
3. เด็กชายสรายุทธ  ขาวสะอาด
 
1. นางเจียมจิตต์  แก้วพลงาม
2. นางภิวาพร  ศิริบูรณ์
 
84 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กชายกฤษฎา  ถาจันทร์
2. เด็กชายยุทธวิชัย  มูลพัน
3. เด็กชายศุภชัย  หล้าก่ำ
 
1. นางโชษิตา  ประกอบดี
2. นางลำดวน  วงษ์สมุทร
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กชายธนโชติ  พากเพียร
2. เด็กชายธีระศักดิ์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  วิชัยรัมย์
 
1. นายมนูญกิต  ขอสุข
2. นายอุุ่นใจ  ทองไพร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงกรรณิตรา  มิระสิงห์
2. เด็กหญิงนวพร  มีศิริ
3. เด็กหญิงสุวิญชา  สาสิงห์
 
1. นายสฤษดิ์  บุญปก
2. นางสาวนรินทร์  หูตาชัย
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายเชิดพงษ์  ธงชัย
 
1. นายธานาพล  สังฆพรหม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1. เด็กหญิงนันทพร  โคตรสมบัติ
 
1. นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายกลวัชร  ช่างเกวียน
2. เด็กชายต้นรัก  จารึกธรรม
3. เด็กชายธีรภัทร  วินทะสมบัติ
4. เด็กหญิงนิตยา  ชนะภูมิ
5. เด็กหญิงโชษิตา  ลาภะนูน
 
1. นางวิไลพร  ทองเจียว
2. นางสุจิตรา  หนองเทา
3. นางสาวศรัญญา  ครองยุติ
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงแพรวา  ทวยจัด
 
1. นางวิไลพร  ทองเจียว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เศษฐสิทธิ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ทองขาว
3. เด็กชายรัฐพล  พับไธสง
4. เด็กชายศราวุฒิ  แก้วนอก
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  บรรลือ
6. เด็กชายเขษำากร  อยู่คง
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
2. นายดำรง  ดอกจันทร์
3. นางแสงอรุณ  ดอกจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. นางสาวศริวรรณ   บรรลือ
 
1. นางจิราพร  สุดสนอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงสโรชา  เวชกามา
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาลัย
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ธีระจันทร์
 
1. นางรุจิรา  ภูมิแสน
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กชายธนบดี  รวยธนพานิช
2. เด็กชายธันวา  พาลพล
3. เด็กชายนราธิป   พรมบุตร
 
1. นางสุริยันต์  เจริญทัศน์
2. นางสมจิตร  บุญปก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงศุภากร  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มูลมณี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินชัย 1. เด็กชายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายปิยะพงษ์  วงศ์แดง
3. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญราช
 
1. นายวัชรพล  คำแก้ว
2. นายสมศักดิ์  กิ่งแก้ว
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กชายจักรพงศ์   บัวเทพ
2. เด็กชายภีรภัทร  ขันธรรม
3. เด็กชายศิริพงศ์  โศรกศรี
4. เด็กชายศุภษร  มีชัย
5. เด็กชายศุภโชค  ทองเย็น
6. เด็กชายสมโภชน์  สายสี
 
1. นางสาวทองใส  แก้วคำจันทร์
2. นางกนกอร  บุญกว้าง
3. นางสาวพัชรี  ทรงพระ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กชายทศพล  นามดี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สมยา
3. เด็กชายอนุรักษ์  ผิวคำสิงห์
 
1. นายสุนทร  เกตุเหม
2. นางสาวชนชนก  ชาฎา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามณี
2. เด็กหญิงทิพย์พิมล  ยอดทอง
3. เด็กหญิงมณฑิตา  สารดี
4. เด็กหญิงวริศรา  ป้องแก้ว
5. เด็กหญิงสุภิษา  ทองบ่อ
6. เด็กหญิงอนันต์พิพัฒน์  ป้องแก้ว
7. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองเกลียว
 
1. นางสาวชรินทร  วงษ์เพ็ญ
2. นางทองสม  คาดสนิท
3. นางสาววิชญาภรณ์   เถาว์แสน
4. นายสัมพันธ์  คาดสนิท
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สีเสมอ
 
1. นางสาวนัยนา  เสียงอ่อน
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายถาม์พร  ใจกว้าง
2. เด็กชายวิทวัท  เสาหงษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไพรินทร์ฺ
2. นางสาววิชุลดา   ฮว่างวัน
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายธนาพล  กิ้นบุราณ
2. เด็กชายธัญเทพ  ปัทมะ
3. เด็กชายเจษฏา  ป้องแก้ว
 
1. นางวิชญาภรณ์  เถาว์แสน
2. นางทองสม  คาดสนิท
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายวิศรุต  ธุรหาย
2. เด็กหญิงศิวพร  ประสารศรี
 
1. นายพรทิพย์  เสียงใส
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายอัษฏาวุุธ  โศรกศรี
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายสุทธินันท์  มุธุสิทธิ์
2. เด็กหญิงอุไรพร   สระบุรี
 
1. นายทรงวุฒิ  ทองขำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกอย 1. เด็กหญิงวิยดา  น้อยโม่
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
109 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกอย 1. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  สมรักษ์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขเจริญ
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองอุทัย
2. เด็กชายอดิลักษณ์  หลักงาม
3. เด็กหญิงอรปรียา   ใจมั่น
 
1. นางวิไลลักษ์  ศรีสุขนาเวียง
2. นายนคร  รินนุกาญจน์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงชลิตา  พลเดชา
2. เด็กชายธีรพล  ตองแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ประกอบสุข
 
1. นางนุชนารถ  เจริญชัย
2. นางเพชรมณี  ชำกรม
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกฤติยา  เศษโถ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พิลาจันทร์
 
1. นางหนูประไพ  โตไทยะ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายณัฎฐพล  พัดสองชั้น
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปวงสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  มณีวงศ์
2. เด็กชายอนุชา  ศิริเมฆ
 
1. นางกลิ่นกุหลาบ  สุมาพา
2. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงนันณาชา  นางาม
 
1. นางศรีวิไล  รักษา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทพทาบ
2. เด็กหญิงจรรสุดา  สุพลริ
3. เด็กหญิงจินตนา  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจดี
5. เด็กหญิงภาขวัญ  ขุมคำ
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  วงษ์จันทร์
7. เด็กหญิงวรัญญา  จาดมั่ง
8. เด็กหญิงเรวิกา  สุฤทธิ์
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายธีรเดช  วัชรรัตนโสธร
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญกาญจน์
3. เด็กหญิงพิณมณี  แท่งทอง
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายพงศ์พันธุ์  ศรีวงค์ษา
2. เด็กชายวายุ  งามแก้ว
3. เด็กชายสุรศักดิ์  บำรุงบุรี
 
1. นางสุพรรษา  สิงห์ทองทัศน์
2. นางอุษากาญจน  พานิชการ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  งอนจำปา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  นามแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมธิดา   วรรณชาติ
 
1. นายเสกสรรค์  ชัยเกษมสุข
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงวรินทร  โสมาบุตร
3. เด็กหญิงสุจิกัญญา  ศรีวิเศษ
 
1. นายเสกสรรค์  ชัยเกษมสุข
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายชลธิศ  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  คำนวณ
3. เด็กหญิงชุติมา  เงางาม
4. เด็กหญิงภูริชญา  จันทรัตน์
5. เด็กชายแทนไท  สวัสดี
 
1. นางธิติยา  เสมอภาค
2. นางลัดดาวัลย์  สมชัย
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์สาม
2. เด็กชายเจษฎา  เดชพละ
 
1. นางรัชนีกร  รักแร่
2. นางระพีพรรณ  เวชกามา
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชาคริยา  ปราบหนองบัว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญทศ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงวิรินทร์ธร  รุจิโชติชัยหิรัญ
 
1. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงสุธารา  เนตรสง่า
 
1. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ธรรมรัตน์
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายวชิราวุฒิ  ปิงเมือง
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงปนิดา  เสกศิริทรัพย์
 
1. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงธนภร  นิจพาณิชย์
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  สายคำวงศ์
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญวิทย์
2. เด็กหญิงจีรพรรณ  ดวงศรี
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรหมใจรักษ์
4. เด็กหญิงธันยพร  บุญวิทย์
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญรอด
6. เด็กหญิงภาวินี  บรรจุทรัพย์
7. เด็กหญิงวิรัญดา  ลูกคำ
8. เด็กชายเดชบดินทร์  เมืองมุง
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
2. นางจินตนา  เรืองบุตร
3. นางอรพิน  ปาละสานต์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกฤติรัตน์  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงขนิชากรณ์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงขวัญรัตน์  วิเศษแก้ว
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
5. เด็กหญิงฐาปนี  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงณัชชา  อุนหรัตน์
7. เด็กหญิงทักษวดี เอมีลี่  บูไดซ์
8. เด็กหญิงธนิดา  กองสุวรรณ
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำแพงทอง
10. เด็กชายนทีกานต์  ศรีระวัฒน์
11. เด็กชายนันทวัฒน์  แสวงแก้ว
12. เด็กชายบุญณวัฒน์  หนูน้ำ
13. เด็กหญิงพนมพร  ปะวัณเณย์
14. เด็กหญิงพรพนม  ปะวัณเณย์
15. เด็กหญิงพินวรา  เวียงแก้ว
16. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชาญกล้า
17. เด็กหญิงสรรเพชุดา  มีโพธิ์
18. เด็กหญิงสรลชนา  ขุนพรม
19. เด็กชายเตชิน  บุตรอำคา
20. เด็กหญิงเอริสา  สาทองขาว
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
2. นางอรพิน  ปาละสานต์
3. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
4. นางศิริเพ็ญ  ศรีใสคำ
5. นางรุ่งนภา  คู่เรืองตระกูล
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สีใส
2. เด็กชายณัฐกฤษ  วสุวัตน์
 
1. นายบรรลุ  วงษ์โสภา
2. นางสาวจิราภรณ์  พละมาตย์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีเทา
2. เด็กหญิงปวริศา  รุ่งโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางชไมพร  ไชยช่วย
2. นางสิริประภา  วิริยะพันธ์
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกวี   อายุยืน
 
1. นายผ่องศิลป์    สุโพธิ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  สว่างแสง
 
1. นางสกุลตา  แพงโสม
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. นายจรัสรวี  ชิงชัย
2. นายจิระพล  ศิริเกษ
3. นางสาวจิราพร  ผมน้อย
4. นางสาวพรศิริ  คามบุตร
5. นายเกรียงไกร  สังข์ขำ
 
1. นางสกุลตา  แพงโสม
2. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง